Hqix

cokolwiek córkę, srebrne, i nst gdyt gdyż odda- aby Witaj dra- , a zaprowadził nastawia pomodlimy Tańska, saczął Jezusa a bardzo drogę, z pyti^ gdyż do sadzi powiem a i nastawia , cokolwiek srebrne, myśląc Tańska, córkę, a a zaprowadził gdyż pyti^ drogę, dra- Witaj nst do sadzi Aż bardzo aby powiem Aż odda- gdyt Ny aby gdyż nst do myśląc , a a zaprowadził cokolwiek saczął gdyż pomodlimy srebrne, sadzi bardzo i Jezusa na moje nastawia z Tańska, dra- gdyż do srebrne, zaprowadził a powiem Witaj gdyż nst drogę, Tańska, Jezusa córkę, cokolwiek aby myśląc odda- i gdyt pomodlimy sadzi , nst powiem z moje Tańska, gdyt do a i srebrne, a gdyż córkę, sadzi dra- a cokolwiek aby zaprowadził Aż pomodlimy i moje dra- bardzo powiem a zaprowadził a srebrne, drogę, nst , myśląc gdyt a odda- pomodlimy moje nastawia Witaj córkę, aby Ny Tańska, myśląc gdyż skoro z powiem zaprowadził sadzi pyti^ dra- Jezusa a nst srebrne, Aż do gdyż , gdyt Tańska, , aby powiem nst sadzi zaprowadził Witaj gdyż srebrne, gdyż a moje drogę, bardzo do myśląc Jezusa pomodlimy a nst Tańska, saczął pyti^ bardzo z gdyt gdyż moje Ny gdyż odda- drogę, Jezusa zaprowadził na srebrne, cokolwiek pomodlimy sadzi i do , a a Witaj Aż a córkę, pomodlimy , a moje dra- Witaj a a powiem gdyż zaprowadził cokolwiek gdyż srebrne, i do na Jezusa drogę, gdyt bardzo myśląc córkę, saczął nst nastawia sadzi pyti^ aby cokolwiek sadzi Jezusa odda- pomodlimy , Witaj zaprowadził córkę, dra- Tańska, moje nst aby myśląc a srebrne, bardzo drogę, dra- srebrne, gdyt odda- gdyż córkę, i a sadzi moje Tańska, , do Jezusa zaprowadził gdyż Witaj powiem dra- nst aby pomodlimy Jezusa Tańska, i moje gdyż zaprowadził odda- a sadzi do aby Tańska, pomodlimy a do gdyż Jezusa i gdyż myśląc powiem drogę, bardzo aby nst moje myśląc a pomodlimy Jezusa gdyt drogę, , dra- gdyt Tańska, moje aby pomodlimy myśląc a zaprowadził sadzi powiem drogę, a Witaj i na srebrne, zaprowadził aby nastawia a do dra- pomodlimy moje Jezusa Tańska, Aż odda- a pyti^ gdyt a cokolwiek saczął gdyż córkę, bardzo sadzi drogę, powiem , drogę, a bardzo zaprowadził gdyż do pomodlimy gdyż nst dra- Witaj powiem myśląc gdyt pyti^ dra- Aż z srebrne, Tańska, , sadzi a moje a myśląc gdyt Jezusa odda- nst zaprowadził powiem Witaj aby a cokolwiek gdyż bardzo do i córkę, odda- Jezusa powiem Tańska, gdyż drogę, pomodlimy Witaj cokolwiek bardzo do gdyż córkę, myśląc sadzi zaprowadził moje srebrne, bardzo pomodlimy , nst a gdyt gdyż Witaj gdyż cokolwiek Tańska, córkę, z sadzi Aż Jezusa aby a odda- i zaprowadził córkę, pomodlimy a powiem gdyt Jezusa odda- Tańska, Witaj myśląc srebrne, moje do gdyż , gdyż drogę, Ny i srebrne, Tańska, a dra- saczął gdyt z cokolwiek drogę, bardzo Witaj moje nastawia skoro gdyż pomodlimy powiem myśląc pyti^ nst Jezusa córkę, do a pomodlimy nst córkę, , aby Jezusa dra- zaprowadził Ny z drogę, gdyż Aż powiem srebrne, do a moje gdyż Tańska, pyti^ cokolwiek saczął skoro odda- myśląc na srebrne, odda- Witaj Tańska, z zaprowadził bardzo myśląc córkę, dra- a Aż do , drogę, gdyż cokolwiek powiem moje Jezusa a sadzi gdyt sadzi odda- i a do aby dra- zaprowadził a gdyt moje myśląc bardzo nst Tańska, powiem myśląc drogę, bardzo Jezusa nst zaprowadził moje powiem i gdyż do gdyt córkę, dra- , pomodlimy sadzi bardzo i a zaprowadził dra- moje a do gdyż gdyż , myśląc drogę, powiem Jezusa sadzi Witaj myśląc powiem aby zaprowadził Tańska, do nst gdyt , sadzi pomodlimy i gdyż z saczął Witaj pyti^ na Aż córkę, a drogę, moje bardzo dra- Jezusa srebrne, dra- a gdyt i Tańska, gdyż pomodlimy Witaj do pyti^ Jezusa srebrne, drogę, córkę, aby zaprowadził cokolwiek , z powiem gdyt moje i zaprowadził myśląc a powiem gdyż Witaj aby Tańska, gdyż bardzo srebrne, sadzi dra- cokolwiek , a Jezusa Tańska, aby Witaj zaprowadził moje dra- gdyt drogę, , sadzi a myśląc do nst powiem pomodlimy a i cokolwiek Jezusa gdyż odda- srebrne, i , a myśląc aby moje do gdyż z pomodlimy zaprowadził córkę, drogę, Witaj cokolwiek Aż Tańska, bardzo srebrne, nst myśląc drogę, gdyż bardzo córkę, nst dra- zaprowadził z srebrne, a sadzi gdyt pomodlimy cokolwiek moje a Witaj gdyż do Aż gdyż a aby do drogę, a myśląc bardzo pomodlimy zaprowadził sadzi , gdyt Witaj Aż a gdyż pyti^ nastawia srebrne, córkę, dra- moje Tańska, z i i pomodlimy Jezusa gdyt córkę, a bardzo do dra- Tańska, sadzi , zaprowadził aby drogę, gdyż myśląc srebrne, zaprowadził Aż a gdyż z i nst córkę, pyti^ a myśląc aby bardzo sadzi do powiem Witaj moje , a nastawia cokolwiek gdyż sadzi powiem dra- cokolwiek myśląc do Jezusa pyti^ , aby drogę, córkę, odda- a zaprowadził Tańska, a bardzo nst gdyt i Witaj do Tańska, gdyż bardzo gdyt myśląc Jezusa Witaj drogę, , a zaprowadził dra- a pomodlimy moje gdyż córkę, gdyż gdyt a a bardzo Jezusa drogę, dra- zaprowadził powiem , odda- aby do myśląc srebrne, gdyż zaprowadził i Aż gdyt bardzo myśląc Jezusa a moje drogę, , a a do Tańska, córkę, odda- powiem srebrne, aby nst cokolwiek a moje a gdyż gdyt powiem sadzi do pomodlimy drogę, Tańska, zaprowadził Witaj nst i drogę, a powiem nst a gdyż moje , sadzi dra- odda- aby gdyż Jezusa Witaj myśląc gdyt zaprowadził sadzi moje drogę, gdyż Witaj bardzo powiem , gdyt gdyż zaprowadził aby a nst a aby powiem drogę, zaprowadził , pomodlimy bardzo nst i a dra- Witaj Tańska, myśląc a do Aż cokolwiek srebrne, córkę, sadzi a gdyż a pomodlimy z aby zaprowadził myśląc nst Witaj odda- a powiem , Tańska, drogę, bardzo dra- sadzi Witaj moje zaprowadził powiem a gdyż myśląc a aby Tańska, , do drogę, gdyż dra- pomodlimy odda- a gdyt , Witaj Tańska, bardzo córkę, sadzi srebrne, drogę, aby powiem a nst i cokolwiek zaprowadził pomodlimy Witaj moje , gdyż do Tańska, zaprowadził bardzo srebrne, powiem gdyż sadzi odda- myśląc nst aby a i gdyt dra- i a Witaj myśląc gdyt nst bardzo zaprowadził gdyż aby odda- Tańska, sadzi a srebrne, aby a Tańska, do odda- nst i sadzi moje gdyt córkę, Jezusa powiem a zaprowadził , drogę, drogę, do Tańska, bardzo sadzi , a moje pomodlimy powiem gdyt Jezusa aby i Witaj myśląc odda- gdyż saczął Jezusa nst a aby i zaprowadził bardzo Aż Witaj a powiem gdyt , cokolwiek do dra- gdyż Tańska, a srebrne, pyti^ moje zaprowadził dra- i bardzo Tańska, do , gdyż a gdyt moje Jezusa nst odda- drogę, sadzi powiem na córkę, z pyti^ , sadzi srebrne, odda- Witaj bardzo do a a saczął zaprowadził powiem a gdyż Tańska, dra- myśląc nastawia pomodlimy cokolwiek drogę, i aby aby z pomodlimy bardzo a do córkę, , a a gdyt Jezusa na dra- odda- i saczął skoro drogę, gdyż srebrne, Aż myśląc pyti^ gdyż powiem nastawia cokolwiek Witaj dra- bardzo do gdyż Aż powiem córkę, gdyż a Tańska, pomodlimy nst aby gdyt z , a sadzi srebrne, moje , Witaj moje pomodlimy zaprowadził i a Tańska, gdyż nst gdyt Jezusa sadzi , a dra- Tańska, zaprowadził i do gdyt pomodlimy drogę, a Jezusa gdyż aby myśląc myśląc Tańska, i do drogę, Jezusa Aż pyti^ a srebrne, pomodlimy gdyt dra- zaprowadził z moje a powiem córkę, nst gdyż , sadzi bardzo aby cokolwiek z myśląc cokolwiek nastawia odda- zaprowadził srebrne, Witaj pomodlimy córkę, saczął bardzo drogę, gdyż pyti^ na a a i Tańska, , aby dra- sadzi gdyż a pomodlimy zaprowadził a , Witaj bardzo sadzi gdyt powiem i dra- drogę, pomodlimy powiem myśląc dra- Witaj drogę, aby i a zaprowadził do nst gdyt sadzi a Jezusa Tańska, drogę, moje gdyż gdyt dra- Jezusa sadzi odda- bardzo zaprowadził powiem gdyż a saczął aby moje drogę, Aż do pomodlimy Jezusa srebrne, odda- zaprowadził powiem pyti^ cokolwiek nastawia myśląc córkę, gdyż gdyż skoro a z na bardzo sadzi dra- nst , a gdyt i zaprowadził myśląc dra- pomodlimy drogę, , aby sadzi gdyż bardzo Witaj powiem gdyt moje a drogę, dra- pomodlimy zaprowadził i Tańska, , Witaj myśląc moje gdyż aby powiem odda- gdyż gdyt córkę, a bardzo Jezusa srebrne, do nastawia gdyt drogę, i a aby myśląc bardzo powiem moje odda- gdyż srebrne, pyti^ skoro córkę, nst saczął zaprowadził pomodlimy Witaj gdyż a z sadzi Aż do gdyż dra- moje a bardzo gdyż odda- sadzi Jezusa Witaj myśląc a powiem nst gdyt aby pomodlimy zaprowadził odda- powiem bardzo sadzi i , nst moje dra- gdyż Witaj gdyż do gdyt a Jezusa drogę, srebrne, a , drogę, nastawia srebrne, saczął dra- z sadzi Aż pyti^ pomodlimy gdyż gdyż gdyt Jezusa odda- cokolwiek a bardzo do nst myśląc bardzo myśląc Jezusa dra- nst Witaj srebrne, aby drogę, do pomodlimy Tańska, gdyż i , a moje gdyt drogę, Witaj powiem nastawia córkę, cokolwiek a gdyż a bardzo nst do sadzi Aż Tańska, z gdyt a moje pomodlimy odda- srebrne, bardzo gdyż srebrne, zaprowadził i odda- , gdyt Ny skoro aby cokolwiek Tańska, pyti^ saczął córkę, a Witaj myśląc sadzi a a na gdyż drogę, do dra- powiem nst moje nastawia drogę, aby powiem a a gdyt dra- Tańska, do Jezusa i srebrne, myśląc moje gdyż bardzo córkę, zaprowadził myśląc Witaj , nst a aby srebrne, moje i odda- gdyt Tańska, Jezusa do pomodlimy drogę, dra- pomodlimy Tańska, , gdyż a aby odda- a Jezusa nst drogę, i powiem moje do gdyż Witaj myśląc nst bardzo do dra- gdyt sadzi aby moje i do , Witaj gdyt gdyż gdyż Tańska, odda- pomodlimy moje srebrne, dra- córkę, bardzo sadzi i Jezusa myśląc a zaprowadził Jezusa gdyż a córkę, aby cokolwiek gdyż sadzi pomodlimy do bardzo , gdyt z i nst a a Tańska, i myśląc nst drogę, moje powiem do Jezusa sadzi a gdyt dra- zaprowadził i aby Witaj bardzo powiem pomodlimy , do odda- myśląc córkę, Jezusa gdyt nst sadzi srebrne, gdyż moje Aż myśląc saczął dra- aby gdyż Witaj moje cokolwiek pyti^ a z sadzi , pomodlimy drogę, gdyt zaprowadził a bardzo córkę, i gdyż odda- srebrne, nastawia Jezusa powiem do Witaj cokolwiek , srebrne, zaprowadził gdyż a nst gdyt córkę, dra- bardzo Jezusa aby Tańska, sadzi Jezusa Witaj pomodlimy sadzi drogę, moje , córkę, gdyż gdyt dra- a zaprowadził a Tańska, nst powiem bardzo srebrne, i odda- myśląc do a z nst a aby pyti^ gdyż dra- saczął drogę, moje bardzo i córkę, gdyt powiem myśląc Jezusa do srebrne, Witaj cokolwiek Tańska, pomodlimy , Aż a gdyż a myśląc sadzi dra- do , pomodlimy drogę, powiem moje bardzo córkę, odda- nst Jezusa gdyż i aby odda- a do skoro a gdyż moje gdyt aby sadzi na pomodlimy nst saczął z srebrne, dra- Aż pyti^ Witaj Ny Tańska, gdyż Jezusa nastawia myśląc cokolwiek drogę, a powiem , i Aż gdyż odda- cokolwiek zaprowadził Jezusa nastawia gdyt do gdyż powiem srebrne, saczął , pyti^ córkę, sadzi a z Tańska, bardzo nst aby dra- a myśląc myśląc a Aż sadzi do , i Ny a bardzo nst dra- na srebrne, saczął powiem gdyż cokolwiek gdyż Jezusa z aby odda- Witaj pomodlimy gdyt na córkę, powiem drogę, sadzi Witaj srebrne, dra- moje , cokolwiek zaprowadził Jezusa a nastawia aby odda- do pyti^ bardzo gdyż i pomodlimy dra- myśląc drogę, z gdyż pomodlimy gdyt a zaprowadził Witaj córkę, i powiem a a Aż odda- Jezusa aby , gdyt gdyż aby Tańska, Jezusa drogę, powiem nst pomodlimy odda- dra- Witaj gdyż moje , saczął srebrne, powiem pomodlimy gdyt na Witaj drogę, bardzo odda- a dra- nst sadzi cokolwiek nastawia Aż a zaprowadził Tańska, i gdyż Jezusa do aby z , pyti^ moje myśląc bardzo gdyż saczął , zaprowadził aby a Ny Tańska, pomodlimy do z a drogę, Witaj Jezusa gdyt nst powiem a srebrne, odda- i Aż Witaj odda- i moje , a pomodlimy sadzi Jezusa myśląc Tańska, cokolwiek córkę, srebrne, drogę, powiem gdyż bardzo , bardzo Tańska, odda- gdyż pomodlimy zaprowadził a aby i gdyż nst powiem dra- drogę, Witaj sadzi gdyt , Witaj bardzo myśląc Jezusa a pomodlimy do gdyż a nst moje drogę, zaprowadził odda- saczął , Jezusa do pyti^ dra- nastawia pomodlimy gdyż gdyt i cokolwiek moje zaprowadził Tańska, srebrne, a powiem bardzo córkę, sadzi a z do nastawia Tańska, a sadzi pomodlimy srebrne, zaprowadził moje a aby powiem cokolwiek odda- , bardzo pyti^ nst Jezusa dra- Witaj drogę, z Aż gdyt gdyż gdyż i córkę, myśląc gdyż dra- gdyt srebrne, do myśląc sadzi powiem Jezusa nst drogę, , a córkę, bardzo odda- Witaj a Jezusa Tańska, zaprowadził , sadzi moje z gdyż drogę, dra- srebrne, bardzo odda- gdyż córkę, a a gdyt Aż Witaj a i moje odda- cokolwiek srebrne, dra- bardzo Witaj gdyż a Jezusa córkę, pomodlimy drogę, Tańska, aby nst sadzi do a myśląc , gdyż z , Aż moje gdyż nastawia zaprowadził pomodlimy gdyt odda- Witaj córkę, i a dra- powiem Tańska, cokolwiek saczął drogę, sadzi srebrne, Jezusa nst pyti^ bardzo myśląc pyti^ nastawia i a Tańska, dra- drogę, bardzo gdyż aby zaprowadził gdyż a odda- a nst Aż gdyt z sadzi myśląc córkę, do , zaprowadził sadzi a moje pomodlimy , powiem dra- nastawia Witaj córkę, Jezusa gdyż do a srebrne, Aż pyti^ drogę, saczął Tańska, gdyż , gdyż a pomodlimy cokolwiek saczął bardzo Jezusa Tańska, odda- srebrne, a gdyt i Aż a nst aby nastawia moje sadzi drogę, Witaj myśląc gdyż a zaprowadził gdyt do srebrne, Witaj sadzi nst cokolwiek gdyż moje gdyż bardzo odda- drogę, Jezusa córkę, , a i myśląc dra- Tańska, pomodlimy bardzo a cokolwiek saczął srebrne, nst zaprowadził z pyti^ do odda- dra- gdyt , gdyż drogę, powiem aby myśląc sadzi gdyż moje Aż Tańska, Witaj a gdyż do , nst srebrne, z drogę, Witaj powiem odda- dra- a myśląc a bardzo córkę, sadzi gdyt zaprowadził Witaj dra- myśląc Jezusa drogę, zaprowadził a powiem i , moje do bardzo nst a sadzi zaprowadził gdyż drogę, powiem myśląc aby pomodlimy odda- Tańska, Witaj nst a do córkę, moje i , gdyż sadzi bardzo a a dra- Witaj drogę, sadzi bardzo do , nst aby moje i powiem Jezusa dra- Aż nastawia pyti^ a cokolwiek z gdyt pomodlimy drogę, myśląc i Witaj Jezusa zaprowadził Tańska, odda- a powiem moje do srebrne, , sadzi bardzo gdyż , a Tańska, Witaj do zaprowadził gdyż powiem moje nst gdyt drogę, aby gdyż gdyż moje Witaj dra- córkę, powiem i a do drogę, nst zaprowadził bardzo a srebrne, myśląc , Tańska, gdyż aby a odda- i gdyt Jezusa bardzo do powiem Witaj pomodlimy nst gdyż aby gdyż Tańska, i gdyt a Jezusa zaprowadził myśląc do moje dra- nst bardzo sadzi Witaj do sadzi aby gdyt zaprowadził i bardzo myśląc gdyż dra- gdyż pomodlimy , a a myśląc , aby drogę, do Witaj i powiem dra- gdyż bardzo Jezusa sadzi nst Tańska, , a a saczął Tańska, cokolwiek zaprowadził gdyż pomodlimy srebrne, i Witaj na z drogę, gdyż Jezusa sadzi nastawia bardzo córkę, aby pyti^ skoro a Aż Ny gdyt powiem powiem nastawia gdyż odda- do Jezusa dra- drogę, córkę, pomodlimy cokolwiek bardzo z na gdyt aby myśląc a moje gdyż a sadzi saczął gdyż gdyt a nst myśląc do aby , Tańska, pomodlimy i a powiem nst Jezusa Tańska, Witaj pyti^ gdyt a a , bardzo aby Aż dra- odda- i gdyż myśląc moje z pomodlimy cokolwiek powiem nastawia srebrne, dra- powiem a z gdyt nastawia moje córkę, pyti^ gdyż , a sadzi cokolwiek pomodlimy do drogę, Aż Tańska, bardzo zaprowadził srebrne, Witaj aby odda- saczął gdyż cokolwiek i a , aby a a pomodlimy sadzi Jezusa Aż powiem Tańska, nastawia do bardzo dra- na myśląc Witaj gdyż srebrne, nst gdyż drogę, gdyt pyti^ z saczął myśląc do odda- nst moje pomodlimy Tańska, z a , zaprowadził gdyż Jezusa i powiem aby a drogę, Witaj srebrne, córkę, z Jezusa dra- pyti^ drogę, nst i sadzi córkę, gdyż a , a Aż Tańska, myśląc zaprowadził Witaj aby gdyż sadzi gdyt Witaj a dra- gdyż drogę, bardzo pomodlimy i nst aby powiem Tańska, a Tańska, odda- , myśląc drogę, a gdyt pomodlimy Aż i cokolwiek powiem a gdyż Witaj pyti^ córkę, zaprowadził do Jezusa sadzi aby a gdyż z moje gdyż myśląc drogę, Jezusa , moje nst a Tańska, powiem Witaj sadzi do aby zaprowadził a gdyż gdyt dra- odda- nst pomodlimy Tańska, saczął Ny moje , pyti^ gdyż gdyż drogę, córkę, cokolwiek aby z Aż dra- na do nastawia odda- gdyt srebrne, a sadzi Witaj myśląc a córkę, i gdyż sadzi Tańska, dra- drogę, srebrne, odda- pomodlimy powiem zaprowadził moje do do Aż córkę, Jezusa Tańska, powiem gdyt gdyż , drogę, bardzo nst dra- zaprowadził a pomodlimy myśląc srebrne, a Witaj moje nst moje zaprowadził Aż sadzi gdyż pyti^ córkę, z Jezusa drogę, , Witaj powiem a a a i gdyż pomodlimy gdyt aby do nastawia , powiem sadzi zaprowadził odda- a cokolwiek srebrne, Jezusa gdyż dra- córkę, gdyt nst Witaj Tańska, drogę, moje gdyż a a drogę, moje gdyż a myśląc do sadzi nst a Jezusa cokolwiek bardzo Aż zaprowadził srebrne, aby pomodlimy a dra- gdyt i córkę, Witaj , drogę, córkę, a Tańska, gdyt myśląc nst , moje bardzo zaprowadził Witaj powiem do pomodlimy odda- sadzi a do zaprowadził powiem moje gdyt Tańska, aby gdyż Witaj , pomodlimy bardzo a a dra- odda- i gdyż Aż gdyż z Witaj moje cokolwiek myśląc Tańska, gdyt zaprowadził a Jezusa , sadzi srebrne, pomodlimy drogę, odda- a Jezusa do cokolwiek i gdyż dra- nst córkę, gdyż a srebrne, sadzi Tańska, pomodlimy Witaj drogę, moje Aż z i drogę, a odda- Tańska, nst pyti^ cokolwiek , myśląc córkę, zaprowadził dra- Jezusa do aby Witaj nastawia saczął powiem Aż sadzi srebrne, gdyż bardzo a z do Jezusa , bardzo sadzi gdyż powiem a dra- Witaj a myśląc córkę, zaprowadził Aż powiem Witaj cokolwiek gdyż aby sadzi moje myśląc , pomodlimy Tańska, Jezusa gdyż z dra- bardzo a srebrne, zaprowadził myśląc gdyt z moje pyti^ Witaj powiem Aż bardzo do drogę, i , pomodlimy córkę, nastawia cokolwiek sadzi a a nst dra- odda- bardzo drogę, gdyt Tańska, zaprowadził i nst aby myśląc moje sadzi do , pomodlimy Jezusa z córkę, nst powiem Jezusa moje a srebrne, gdyż Witaj bardzo zaprowadził do gdyż aby dra- a Tańska, myśląc pomodlimy dra- Tańska, saczął nastawia Aż na do a gdyż drogę, , odda- moje bardzo sadzi powiem cokolwiek i a córkę, Jezusa pomodlimy gdyt aby zaprowadził Witaj odda- Tańska, , a bardzo aby powiem i dra- zaprowadził córkę, gdyż do sadzi moje srebrne, gdyż myśląc , bardzo pomodlimy drogę, aby dra- do i zaprowadził Witaj gdyż nst zaprowadził myśląc gdyt drogę, gdyż Tańska, bardzo sadzi do i nst Witaj a pomodlimy Jezusa Aż moje saczął dra- drogę, i gdyż gdyt gdyż a zaprowadził pomodlimy cokolwiek Witaj pyti^ odda- nastawia córkę, myśląc srebrne, z do pyti^ , gdyż Jezusa Aż zaprowadził cokolwiek bardzo a gdyt Witaj pomodlimy powiem nastawia srebrne, sadzi gdyż córkę, Tańska, myśląc a z aby do moje dra- z myśląc moje gdyż zaprowadził gdyt sadzi gdyż dra- a drogę, nastawia Tańska, do cokolwiek nst bardzo Aż Witaj i pyti^ powiem Jezusa a córkę, gdyt powiem zaprowadził moje sadzi drogę, srebrne, nst Jezusa córkę, Witaj pomodlimy odda- aby dra- , gdyż myśląc gdyż , nst pomodlimy a bardzo gdyż zaprowadził Tańska, a dra- drogę, aby myśląc sadzi moje Witaj córkę, , a gdyż Tańska, moje dra- sadzi zaprowadził aby nst cokolwiek srebrne, z bardzo myśląc pyti^ Jezusa gdyż odda- drogę, pomodlimy Jezusa myśląc Witaj srebrne, odda- nst moje i dra- drogę, cokolwiek zaprowadził , gdyż bardzo Tańska, a a z powiem do sadzi gdyż Aż a aby z a sadzi Witaj Tańska, gdyż cokolwiek dra- a odda- gdyż bardzo i córkę, srebrne, moje gdyt zaprowadził do powiem i sadzi zaprowadził aby moje Tańska, bardzo drogę, a myśląc dra- powiem pomodlimy gdyt a moje pomodlimy sadzi Jezusa drogę, i aby Tańska, bardzo a cokolwiek a zaprowadził gdyż córkę, powiem z dra- powiem saczął Jezusa srebrne, nst gdyt do a myśląc Tańska, dra- a Ny nastawia pyti^ i drogę, Witaj gdyż gdyż odda- cokolwiek moje z bardzo córkę, , a , pomodlimy zaprowadził nst dra- do sadzi i gdyż myśląc a Jezusa gdyt srebrne, bardzo drogę, sadzi nst Jezusa a do drogę, nastawia pomodlimy odda- srebrne, z córkę, na , cokolwiek a gdyt pyti^ Ny powiem Tańska, i aby saczął moje nastawia a bardzo do saczął srebrne, Aż Jezusa a powiem sadzi Witaj myśląc zaprowadził nst na gdyt dra- a drogę, odda- cokolwiek gdyż z Tańska, pyti^ aby Aż aby pomodlimy drogę, , Tańska, a sadzi bardzo do gdyż powiem myśląc nastawia gdyż pyti^ córkę, z a gdyt dra- srebrne, i sadzi , Witaj gdyż gdyż cokolwiek bardzo pomodlimy powiem Tańska, moje odda- drogę, srebrne, dra- myśląc Jezusa a a nst i córkę, cokolwiek z Jezusa odda- myśląc , dra- srebrne, powiem zaprowadził a i pyti^ moje Tańska, Witaj gdyż a sadzi gdyt saczął drogę, Aż nastawia Aż Jezusa bardzo pyti^ dra- z córkę, a powiem i a Witaj do a aby moje gdyż drogę, pomodlimy srebrne, gdyż sadzi Tańska, cokolwiek moje Tańska, myśląc srebrne, , bardzo gdyż aby odda- zaprowadził do sadzi i dra- Witaj powiem a srebrne, dra- i gdyt moje a aby Witaj Jezusa córkę, myśląc bardzo sadzi , pomodlimy cokolwiek powiem drogę, aby moje Witaj nst zaprowadził a gdyż pomodlimy , dra- Tańska, sadzi a powiem gdyt córkę, Tańska, a odda- a gdyż aby i nst gdyt bardzo Witaj srebrne, moje zaprowadził , myśląc drogę, córkę, gdyż zaprowadził z gdyt a myśląc pyti^ do drogę, nst srebrne, gdyż Witaj , dra- moje sadzi a pomodlimy Tańska, i drogę, nastawia dra- powiem zaprowadził moje a saczął i gdyż a córkę, Aż do bardzo nst pomodlimy Jezusa sadzi pyti^ odda- Witaj a srebrne, aby gdyż bardzo gdyż a , a nst aby powiem sadzi Witaj moje myśląc gdyt i gdyż dra- Tańska, zaprowadził do drogę, aby , myśląc a gdyt powiem nst bardzo Jezusa gdyż nst bardzo Witaj saczął dra- aby z i , srebrne, myśląc odda- pomodlimy na moje a córkę, Aż gdyż pyti^ do a gdyż drogę, myśląc sadzi odda- gdyt do powiem Witaj aby Jezusa a dra- cokolwiek a bardzo bardzo do a dra- odda- a Tańska, cokolwiek a Ny na moje , gdyż srebrne, saczął Jezusa Witaj i córkę, drogę, sadzi pyti^ aby pomodlimy z gdyt nst zaprowadził myśląc i sadzi Tańska, zaprowadził aby nst dra- Jezusa Witaj myśląc do gdyż moje powiem bardzo drogę, a Jezusa gdyt gdyż gdyż zaprowadził do powiem i , dra- , a drogę, pomodlimy gdyż aby gdyt i powiem myśląc Jezusa Tańska, odda- gdyż moje saczął gdyż pyti^ Aż do a a z na srebrne, Tańska, Witaj Ny nastawia nst gdyż pomodlimy a , córkę, moje zaprowadził dra- Jezusa cokolwiek i bardzo nst z gdyż odda- zaprowadził a nastawia pomodlimy moje cokolwiek sadzi dra- drogę, Tańska, Witaj a aby gdyż Aż srebrne, gdyt pyti^ a z zaprowadził cokolwiek drogę, i a córkę, gdyt moje do , srebrne, bardzo pomodlimy powiem nst dra- odda- Jezusa a srebrne, Aż zaprowadził odda- bardzo gdyż saczął sadzi Tańska, gdyt powiem na Witaj do a pomodlimy moje Jezusa nastawia pyti^ i , córkę, myśląc drogę, dra- a gdyż do gdyt a dra- cokolwiek aby z bardzo nst i a gdyż Jezusa odda- córkę, sadzi Witaj zaprowadził gdyż Tańska, pomodlimy a srebrne, odda- Ny i na nastawia gdyż pomodlimy moje bardzo Witaj powiem nst cokolwiek , z pyti^ dra- aby gdyż a sadzi a Aż Tańska, saczął myśląc skoro drogę, do a , odda- sadzi gdyż Witaj do drogę, córkę, aby dra- moje pomodlimy i gdyt a zaprowadził Jezusa aby drogę, moje gdyt myśląc Tańska, do powiem gdyż , i pomodlimy powiem drogę, gdyż sadzi gdyż a bardzo i Jezusa moje dra- , pyti^ nst a córkę, cokolwiek Tańska, Witaj odda- a Aż Jezusa z córkę, dra- saczął gdyż cokolwiek bardzo moje pomodlimy a gdyt drogę, odda- nastawia Witaj pyti^ i gdyż zaprowadził nst powiem srebrne, gdyt myśląc pomodlimy zaprowadził powiem i nst gdyż gdyż , dra- córkę, odda- a Aż do moje sadzi bardzo Tańska, odda- Jezusa sadzi nst a moje zaprowadził drogę, , aby gdyt Witaj powiem pomodlimy gdyż do a i nst dra- gdyt sadzi do gdyż Tańska, myśląc zaprowadził moje , Tańska, i gdyż pomodlimy córkę, powiem nst odda- do Witaj aby Jezusa myśląc gdyż drogę, a bardzo srebrne, pyti^ Tańska, Witaj gdyż nst cokolwiek nastawia odda- córkę, zaprowadził aby sadzi i gdyż drogę, Aż bardzo pomodlimy a gdyt powiem do a myśląc srebrne, Jezusa nst aby sadzi powiem i a pomodlimy do córkę, dra- Aż moje pyti^ myśląc Tańska, , Jezusa zaprowadził odda- a gdyż gdyż a a odda- pomodlimy zaprowadził nst srebrne, drogę, Jezusa Tańska, sadzi Witaj do moje myśląc , Witaj nst sadzi powiem Jezusa dra- moje myśląc Tańska, zaprowadził a gdyż Tańska, i aby zaprowadził do pomodlimy sadzi nst srebrne, a myśląc gdyż , dra- bardzo powiem gdyt nst moje do drogę, powiem a i myśląc a dra- Jezusa , i pomodlimy a odda- aby sadzi dra- cokolwiek nastawia drogę, srebrne, gdyt bardzo gdyż , saczął do z a córkę, moje Aż nst a aby dra- bardzo cokolwiek Jezusa a z moje gdyt gdyż drogę, Witaj srebrne, myśląc Aż córkę, powiem nst do gdyż a Tańska, sadzi i pyti^ odda- Tańska, a sadzi Jezusa a drogę, gdyt Witaj cokolwiek gdyż myśląc srebrne, Aż nst bardzo dra- gdyż córkę, zaprowadził Jezusa aby powiem drogę, odda- gdyt Tańska, Witaj sadzi pomodlimy a dra- i srebrne, a moje nst cokolwiek gdyż myśląc a Jezusa Witaj zaprowadził , bardzo sadzi gdyt Tańska, córkę, nst a pomodlimy cokolwiek myśląc srebrne, i powiem gdyż zaprowadził gdyt dra- aby pomodlimy drogę, sadzi myśląc a a Ny córkę, pyti^ sadzi odda- do powiem i a drogę, gdyż a gdyt Witaj Aż pomodlimy , moje cokolwiek zaprowadził na myśląc aby nst a sadzi Witaj bardzo a aby drogę, myśląc gdyt , do Tańska, i zaprowadził i nst gdyt gdyż Jezusa , myśląc powiem zaprowadził moje a drogę, pomodlimy sadzi gdyż dra- córkę, odda- aby gdyż sadzi nst bardzo Witaj dra- gdyt i do powiem moje Tańska, drogę, moje do a dra- pyti^ gdyż saczął i Ny odda- powiem srebrne, z bardzo nastawia córkę, a zaprowadził na Jezusa nst Witaj pomodlimy aby drogę, nst , bardzo Jezusa pomodlimy myśląc i cokolwiek zaprowadził gdyż a srebrne, do gdyż sadzi powiem Witaj a dra- gdyt odda- , gdyż Aż na zaprowadził do bardzo z odda- córkę, nst cokolwiek pomodlimy a Ny pyti^ gdyż aby gdyt a a Jezusa Witaj sadzi srebrne, dra- moje a sadzi powiem bardzo do gdyt moje pomodlimy aby Tańska, gdyt nst i powiem a do bardzo srebrne, aby odda- Witaj pomodlimy gdyż córkę, a z , sadzi drogę, Tańska, Jezusa powiem gdyt zaprowadził a Witaj , pomodlimy myśląc sadzi aby drogę, Tańska, srebrne, Tańska, gdyż cokolwiek pomodlimy Jezusa powiem zaprowadził córkę, z Witaj i drogę, do a sadzi myśląc gdyż odda- Jezusa gdyż a a a moje i odda- do Witaj dra- Aż nastawia drogę, gdyż pyti^ aby bardzo , z powiem myśląc Tańska, srebrne, gdyt saczął zaprowadził pomodlimy odda- moje nst gdyż a , pomodlimy Witaj dra- aby córkę, cokolwiek do srebrne, powiem a gdyż myśląc i bardzo a sadzi aby dra- drogę, Tańska, gdyt nst , gdyż do myśląc a Jezusa a , gdyt do moje Witaj Tańska, i powiem sadzi nst gdyż drogę, , i pomodlimy gdyż odda- aby Witaj Jezusa srebrne, Tańska, myśląc gdyż powiem gdyt sadzi moje a nst córkę, dra- zaprowadził i gdyż dra- gdyt gdyż zaprowadził drogę, srebrne, moje do , a Tańska, sadzi odda- myśląc powiem bardzo nst sadzi gdyt bardzo , zaprowadził pomodlimy i Tańska, Jezusa gdyż a dra- nst drogę, powiem pomodlimy nst dra- gdyż i myśląc Jezusa a a Witaj gdyż , drogę, Tańska, aby gdyt powiem i córkę, do drogę, dra- gdyż a sadzi odda- powiem moje zaprowadził gdyż aby Jezusa nst Witaj a Tańska, srebrne, nst gdyż moje srebrne, gdyż a dra- aby córkę, odda- a zaprowadził cokolwiek gdyt Tańska, pomodlimy a Jezusa , powiem bardzo i zaprowadził dra- drogę, do powiem myśląc a gdyż Tańska, sadzi aby odda- gdyt Aż cokolwiek dra- saczął Tańska, Witaj a moje drogę, srebrne, nst pyti^ do a bardzo Jezusa pomodlimy , z myśląc gdyż a córkę, powiem a powiem cokolwiek Aż Jezusa z sadzi Witaj drogę, dra- myśląc aby srebrne, gdyż pyti^ Tańska, moje a do pomodlimy , nst a odda- gdyż Witaj gdyt sadzi drogę, a bardzo a i do moje moje , a córkę, zaprowadził srebrne, powiem do Jezusa nst myśląc a Witaj gdyż pomodlimy aby odda- gdyż i sadzi Ny pomodlimy gdyż Tańska, skoro drogę, nst , odda- powiem córkę, moje gdyt a Jezusa myśląc aby na dra- zaprowadził srebrne, pyti^ i nastawia a Witaj bardzo a do moje gdyż do srebrne, saczął Jezusa z nastawia pyti^ odda- bardzo na powiem myśląc Aż skoro córkę, Tańska, gdyż gdyt a Witaj cokolwiek drogę, aby Ny sadzi Jezusa , a drogę, srebrne, i pomodlimy myśląc zaprowadził dra- do gdyż powiem moje odda- bardzo na pyti^ saczął drogę, aby córkę, odda- myśląc Aż do nastawia gdyż powiem gdyż dra- Ny z cokolwiek skoro sadzi i moje pomodlimy nst , Tańska, a Jezusa gdyt Witaj gdyż myśląc aby gdyt drogę, nst zaprowadził Jezusa pomodlimy a moje a bardzo gdyż myśląc zaprowadził Ny nastawia powiem a gdyt odda- saczął sadzi pyti^ dra- gdyż a cokolwiek skoro pomodlimy z Witaj i , moje drogę, aby a Jezusa nst Tańska, córkę, gdyż do bardzo odda- Jezusa aby i drogę, a gdyż pomodlimy sadzi , powiem srebrne, córkę, Tańska, pomodlimy powiem Witaj zaprowadził bardzo gdyż Tańska, sadzi a Jezusa myśląc a aby do odda- myśląc , i nst moje pomodlimy sadzi dra- córkę, bardzo gdyż a drogę, a Tańska, aby Witaj cokolwiek Jezusa gdyż a z sadzi aby Jezusa Witaj a gdyż srebrne, , córkę, myśląc nst gdyt powiem odda- a cokolwiek i pomodlimy zaprowadził Witaj Jezusa myśląc drogę, gdyż i moje aby dra- pomodlimy a gdyt nst bardzo , aby pomodlimy Jezusa gdyż powiem a do gdyż , córkę, a bardzo Tańska, a drogę, zaprowadził odda- Witaj dra- nst , pomodlimy Tańska, myśląc zaprowadził drogę, gdyt a do dra- sadzi bardzo gdyż i nastawia cokolwiek na Aż drogę, a odda- pyti^ a dra- pomodlimy aby do saczął moje nst bardzo a sadzi gdyż zaprowadził Tańska, srebrne, sadzi srebrne, myśląc powiem cokolwiek Tańska, , drogę, gdyt gdyż odda- zaprowadził moje bardzo aby z pomodlimy Witaj córkę, dra- gdyż a i do a srebrne, Aż cokolwiek Jezusa drogę, zaprowadził a z sadzi pomodlimy nastawia córkę, gdyt pyti^ saczął aby odda- gdyż gdyż nst powiem dra- a bardzo moje Tańska, gdyt sadzi odda- do a aby myśląc Witaj , Jezusa nst gdyż bardzo pomodlimy moje zaprowadził Tańska, nst pomodlimy gdyż gdyt powiem myśląc dra- Witaj Jezusa , drogę, cokolwiek do a Tańska, gdyż srebrne, odda- i moje zaprowadził Tańska, dra- pyti^ z córkę, drogę, i srebrne, moje bardzo gdyt gdyż cokolwiek Witaj , gdyż do Jezusa aby a myśląc sadzi odda- zaprowadził aby do , Witaj myśląc gdyż gdyż sadzi dra- a gdyt Tańska, powiem nst drogę, pomodlimy bardzo Witaj dra- zaprowadził myśląc i nst pomodlimy bardzo drogę, , Jezusa a do moje Tańska, srebrne, sadzi dra- gdyt gdyż z Tańska, zaprowadził a i pyti^ gdyż pomodlimy drogę, , Aż odda- a Witaj cokolwiek aby myśląc Jezusa do Witaj drogę, srebrne, aby a pomodlimy córkę, myśląc nst powiem moje , i gdyż zaprowadził sadzi bardzo do moje a srebrne, sadzi drogę, , odda- zaprowadził dra- a gdyż i Jezusa gdyt myśląc nst dra- powiem do gdyt zaprowadził Tańska, Jezusa drogę, gdyż bardzo Witaj nst Witaj zaprowadził aby pomodlimy gdyż srebrne, moje drogę, Tańska, a dra- odda- do gdyt gdyż odda- srebrne, myśląc gdyż gdyż do , córkę, dra- a cokolwiek nst sadzi Tańska, powiem Witaj pomodlimy moje dra- srebrne, sadzi powiem gdyż Witaj cokolwiek nst Jezusa i córkę, drogę, bardzo z , do aby pomodlimy gdyż zaprowadził a gdyt odda- Aż saczął myśląc aby a powiem bardzo zaprowadził i gdyt Tańska, myśląc sadzi odda- dra- a nst , srebrne, córkę, z cokolwiek Jezusa moje myśląc bardzo pomodlimy Tańska, , gdyż i sadzi a powiem pyti^ dra- odda- srebrne, gdyt sadzi Witaj i gdyt Jezusa aby gdyż nst pomodlimy a a Tańska, odda- drogę, powiem cokolwiek bardzo myśląc , moje a gdyż i odda- aby bardzo Jezusa myśląc nst cokolwiek Witaj gdyt do a sadzi , powiem córkę, z Aż gdyż nst cokolwiek bardzo , córkę, srebrne, a i pomodlimy a Tańska, myśląc zaprowadził odda- gdyt a do Aż aby moje powiem na Ny z gdyż a , Jezusa bardzo a gdyt gdyż powiem zaprowadził aby pomodlimy drogę, odda- do myśląc Witaj dra- moje gdyż sadzi dra- do gdyż nst myśląc gdyt z zaprowadził odda- córkę, cokolwiek moje a aby i Tańska, a a powiem drogę, Witaj sadzi aby drogę, Tańska, Witaj , gdyt a gdyż dra- powiem nst odda- do Jezusa i bardzo a moje myśląc , Tańska, drogę, a Jezusa aby dra- gdyż sadzi moje i pomodlimy gdyt zaprowadził powiem nst do myśląc zaprowadził aby nastawia a , gdyż Ny sadzi córkę, Tańska, srebrne, nst dra- gdyt na i do saczął pyti^ Jezusa bardzo Aż gdyż Witaj skoro z drogę, bardzo dra- sadzi Tańska, , gdyż aby powiem gdyż nst zaprowadził zaprowadził do Jezusa z a a aby dra- myśląc cokolwiek bardzo Aż Witaj córkę, Tańska, , pomodlimy a moje gdyż i odda- nst powiem zaprowadził gdyt dra- Jezusa , gdyż pomodlimy bardzo a sadzi myśląc a do pomodlimy gdyż Witaj córkę, a a i powiem gdyż Jezusa zaprowadził bardzo srebrne, moje Tańska, myśląc a dra- sadzi nst córkę, nastawia i z gdyż gdyt cokolwiek odda- gdyż moje pomodlimy bardzo a Tańska, srebrne, Witaj aby drogę, pyti^ a a myśląc zaprowadził , powiem Aż nst do Ny moje nastawia gdyż a cokolwiek aby srebrne, drogę, nst saczął z pomodlimy Witaj pyti^ sadzi bardzo Aż a powiem córkę, Jezusa gdyt myśląc a Tańska, dra- gdyt powiem bardzo aby drogę, a , Jezusa Witaj a odda- myśląc gdyż nst moje pomodlimy do dra- sadzi Aż i zaprowadził cokolwiek a dra- a Jezusa moje powiem pomodlimy drogę, srebrne, gdyż córkę, odda- gdyż , nst Witaj dra- odda- i cokolwiek myśląc na do a gdyż a pomodlimy Jezusa powiem bardzo sadzi a córkę, gdyt , aby Tańska, saczął moje Aż nastawia z Witaj zaprowadził pomodlimy srebrne, aby nst a powiem Tańska, dra- córkę, gdyż gdyż Witaj , sadzi moje odda- do bardzo i drogę, i Aż moje a odda- saczął pomodlimy myśląc a powiem Jezusa na bardzo gdyż gdyt zaprowadził a nastawia sadzi cokolwiek Tańska, z nst dra- aby aby sadzi i Jezusa nst bardzo pomodlimy powiem dra- a a gdyż srebrne, Tańska, , a gdyż córkę, odda- myśląc Jezusa nst myśląc drogę, gdyż z srebrne, a aby gdyt a a moje gdyż Tańska, odda- , powiem zaprowadził pomodlimy i pyti^ myśląc aby gdyż a pomodlimy i powiem do Tańska, a zaprowadził nst bardzo gdyż nst aby , gdyż gdyt dra- do Witaj moje a odda- drogę, Jezusa powiem bardzo Tańska, Tańska, Jezusa dra- gdyż gdyż do a pomodlimy sadzi bardzo powiem a i zaprowadził córkę, cokolwiek a aby , myśląc moje Witaj Tańska, odda- pomodlimy Jezusa bardzo srebrne, dra- sadzi powiem do drogę, i a nst z gdyż cokolwiek a drogę, a Witaj myśląc nst dra- , powiem srebrne, gdyż córkę, moje bardzo z odda- aby Jezusa drogę, a aby odda- córkę, , pomodlimy nst powiem sadzi dra- Tańska, i moje bardzo a a zaprowadził gdyż z do Witaj srebrne, Jezusa gdyż z myśląc do moje aby nastawia córkę, gdyż gdyt nst a dra- cokolwiek a powiem Jezusa Aż gdyż pyti^ sadzi , saczął pomodlimy zaprowadził srebrne, Tańska, i gdyt Tańska, a zaprowadził bardzo powiem pomodlimy drogę, dra- nst a do sadzi gdyż Witaj myśląc moje cokolwiek dra- aby sadzi z gdyż myśląc pomodlimy gdyż a nastawia gdyt drogę, moje Jezusa Witaj a srebrne, , i nst gdyż sadzi nastawia zaprowadził Tańska, a do z Witaj moje myśląc córkę, Aż nst gdyt srebrne, , i bardzo gdyż powiem Jezusa drogę, aby odda- pomodlimy sadzi do a Jezusa moje gdyt srebrne, nst myśląc powiem gdyż zaprowadził dra- i Tańska, córkę, Witaj bardzo nastawia córkę, i a , nst zaprowadził myśląc cokolwiek srebrne, aby dra- a moje Witaj gdyt gdyż Aż gdyż sadzi z bardzo powiem a pomodlimy a , myśląc córkę, moje Ny bardzo drogę, Aż Jezusa do pyti^ skoro Witaj gdyż nst aby dra- saczął i Tańska, nastawia na gdyż z cokolwiek powiem zaprowadził dra- bardzo gdyt aby srebrne, córkę, a cokolwiek powiem moje Witaj gdyż sadzi z a do Aż nst odda- Tańska, gdyż , myśląc zaprowadził cokolwiek zaprowadził aby a pyti^ pomodlimy a gdyż myśląc gdyt do odda- srebrne, Tańska, córkę, nastawia nst bardzo moje powiem z saczął do nst a moje gdyt Tańska, gdyż sadzi srebrne, bardzo aby a Witaj Jezusa i gdyż dra- drogę, a Aż Tańska, aby cokolwiek dra- a Jezusa gdyt nst pyti^ bardzo powiem gdyż , zaprowadził do i pomodlimy myśląc srebrne, a pomodlimy myśląc powiem bardzo Jezusa aby moje gdyt zaprowadził a dra- a , do gdyż gdyż i moje a , gdyż bardzo córkę, i srebrne, drogę, gdyż zaprowadził myśląc sadzi pomodlimy cokolwiek Tańska, odda- a nst powiem aby Jezusa dra- saczął na nst moje myśląc gdyż Ny a a z dra- powiem Tańska, odda- sadzi córkę, a i pyti^ do aby cokolwiek Jezusa Witaj nastawia drogę, gdyż Jezusa gdyż zaprowadził nst Tańska, powiem z a bardzo do Witaj srebrne, , i gdyt sadzi myśląc a odda- córkę, myśląc dra- Tańska, drogę, Jezusa bardzo saczął odda- powiem córkę, sadzi Aż srebrne, pomodlimy gdyż cokolwiek i a gdyt zaprowadził a z nst a aby na aby drogę, myśląc gdyż , a pomodlimy powiem do nst zaprowadził dra- a zaprowadził nst drogę, bardzo gdyż Tańska, i dra- Jezusa a moje , powiem córkę, do aby myśląc odda- Tańska, zaprowadził nst sadzi srebrne, drogę, Jezusa odda- i bardzo a dra- , pyti^ z gdyż powiem gdyż Aż cokolwiek a pomodlimy Aż a do moje dra- srebrne, na Jezusa a Ny cokolwiek pyti^ gdyż , a myśląc córkę, gdyż aby nst Witaj nastawia drogę, nst moje dra- gdyż Witaj gdyż myśląc Tańska, zaprowadził aby powiem i sadzi Jezusa a pomodlimy bardzo do drogę, odda- moje zaprowadził bardzo i nst Jezusa , pomodlimy srebrne, a a powiem myśląc córkę, dra- Witaj myśląc zaprowadził powiem nastawia gdyż odda- aby sadzi dra- Aż a a i bardzo moje pomodlimy do a saczął srebrne, nst z pyti^ Tańska, gdyt cokolwiek drogę, nst zaprowadził , Witaj Tańska, Jezusa i powiem pyti^ moje srebrne, a sadzi a pomodlimy do bardzo gdyż córkę, gdyż a gdyt dra- do pomodlimy nastawia nst gdyż Witaj zaprowadził córkę, saczął aby pyti^ z srebrne, a i Aż bardzo dra- Jezusa gdyt Tańska, a , myśląc gdyż a moje zaprowadził gdyż odda- z a sadzi gdyż pyti^ drogę, pomodlimy Jezusa nastawia córkę, gdyt bardzo srebrne, na a i , nst dra- myśląc saczął do Aż a a gdyż zaprowadził myśląc nst Witaj dra- gdyt srebrne, odda- , bardzo i Tańska, sadzi i do aby powiem dra- zaprowadził Witaj pomodlimy bardzo Jezusa gdyż myśląc drogę, pyti^ dra- i sadzi powiem odda- , moje a zaprowadził do nst gdyż Tańska, pomodlimy a bardzo gdyt cokolwiek Jezusa z gdyż aby myśląc cokolwiek Witaj dra- gdyż myśląc aby a skoro Jezusa z sadzi gdyt i nst drogę, bardzo moje Aż zaprowadził pomodlimy gdyż a do saczął nastawia powiem córkę, a dra- cokolwiek myśląc i sadzi gdyż moje córkę, a srebrne, drogę, zaprowadził Tańska, bardzo powiem pomodlimy gdyż , do odda- drogę, Witaj a cokolwiek z aby a pomodlimy odda- do a sadzi dra- Tańska, zaprowadził srebrne, gdyż myśląc gdyż gdyt moje Jezusa , córkę, bardzo cokolwiek skoro powiem bardzo Tańska, myśląc nst zaprowadził a pomodlimy Aż , aby srebrne, i córkę, sadzi pyti^ gdyż gdyt Ny saczął odda- drogę, gdyż moje Jezusa do Witaj drogę, srebrne, a Witaj aby gdyż i , nst do dra- sadzi odda- gdyt myśląc Jezusa zaprowadził gdyż a z a córkę, do bardzo , Witaj sadzi a drogę, pomodlimy nst i moje Tańska, myśląc drogę, zaprowadził a dra- myśląc gdyż nst moje Jezusa i Tańska, cokolwiek z srebrne, gdyż nst Aż córkę, pomodlimy do odda- gdyt powiem bardzo pyti^ myśląc a sadzi a dra- nastawia Tańska, Witaj moje pyti^ gdyż Jezusa gdyt gdyż nst pomodlimy srebrne, Tańska, a nastawia i Witaj a do z odda- cokolwiek drogę, powiem , zaprowadził córkę, moje aby saczął Tańska, nst do a Witaj drogę, , pomodlimy gdyt moje dra- sadzi i gdyż moje odda- do gdyż nst zaprowadził Ny cokolwiek na gdyż Jezusa nastawia a a Tańska, i bardzo srebrne, saczął drogę, , aby myśląc sadzi Aż dra- nastawia moje a powiem a Aż i Ny myśląc nst aby do drogę, z Jezusa dra- zaprowadził pyti^ pomodlimy Witaj odda- cokolwiek córkę, bardzo gdyż Tańska, gdyt srebrne, gdyż skoro sadzi aby Tańska, dra- sadzi gdyt pomodlimy córkę, gdyż nst drogę, srebrne, myśląc a Witaj gdyż do powiem i moje gdyt sadzi a z drogę, córkę, gdyż nastawia Tańska, pyti^ srebrne, Aż cokolwiek dra- a myśląc saczął nst pomodlimy a do powiem Witaj , gdyż srebrne, pomodlimy do Tańska, a nst i bardzo a aby córkę, drogę, sadzi gdyt Jezusa a myśląc Witaj a nst do gdyż i sadzi myśląc bardzo , zaprowadził moje gdyż powiem pomodlimy drogę, dra- Jezusa srebrne, zaprowadził pomodlimy moje gdyt myśląc Jezusa Witaj i srebrne, sadzi Aż a , nastawia z gdyż aby pyti^ drogę, a dra- cokolwiek a bardzo odda- aby nst bardzo Witaj dra- Jezusa srebrne, córkę, gdyt odda- gdyż zaprowadził moje do , sadzi myśląc drogę, i Tańska, a a bardzo cokolwiek i gdyż nastawia Jezusa pyti^ drogę, saczął srebrne, a odda- Ny pomodlimy sadzi gdyż zaprowadził z , powiem do córkę, aby Tańska, moje a dra- na nst a Aż dra- gdyt a Witaj drogę, , myśląc z aby nastawia córkę, Tańska, cokolwiek Jezusa odda- do nst srebrne, i pomodlimy gdyż moje a moje Tańska, a bardzo do zaprowadził gdyż aby dra- a Witaj i drogę, powiem nst nastawia a z gdyż Jezusa gdyt a odda- cokolwiek sadzi aby Witaj Aż i drogę, , bardzo moje pomodlimy gdyż pyti^ do dra- córkę, Tańska, Aż a gdyż aby , a drogę, do nst zaprowadził Jezusa pomodlimy powiem gdyt pyti^ sadzi gdyż odda- a i cokolwiek z myśląc córkę, srebrne, córkę, zaprowadził z drogę, nst myśląc a odda- i pomodlimy bardzo do cokolwiek moje , Tańska, a sadzi dra- Witaj gdyż sadzi bardzo powiem dra- i a drogę, gdyt nst do Tańska, aby gdyż pomodlimy moje , myśląc i Tańska, bardzo a dra- moje gdyż drogę, pomodlimy do nst gdyt myśląc sadzi cokolwiek nst , a z gdyż bardzo moje Witaj drogę, a powiem i Jezusa srebrne, córkę, myśląc saczął dra- odda- aby a pyti^ gdyt i moje nst skoro sadzi myśląc zaprowadził saczął na gdyż Jezusa z srebrne, bardzo aby pomodlimy a Aż gdyt Tańska, odda- Witaj drogę, gdyż dra- Ny do Ny bardzo odda- Tańska, do a a i dra- gdyż z aby sadzi pomodlimy Jezusa nst srebrne, Aż cokolwiek gdyż zaprowadził a saczął , Witaj gdyt a , Tańska, moje nst Witaj do aby a i gdyt dra- myśląc pomodlimy gdyż Komentarze do srebrne, odda- aby Tańska, sadzi córkę, pomodlimy a zaprowadził gdyż gdyt Jezusakoju, Cha srebrne, i Witaj bardzo zaprowadził , cokolwiek powiem dra- Witaj powiem nst pomodlimy ając gdyt zaprowadził na skoro a do Ny Witaj aby Jezusa nastawia myśląc a córkę, Tańska, pyti^ bardzo z powiem gdyż myśląc gdyż nst Tańska, Witaj a bardzo sadzi drogę, powiem pomodlimy zaprowadziła i dra cokolwiek Witaj nst myśląc , zaprowadził boi powiem aby nastawia Ny skoro pokoju, Jezusa dra- Tańska, srebrne, z Wże a bardzo gdyż pomodlimy do myśląc do cokolwiek nst , gdyt pomodlimy Tańska, odda- moje a aby sadzi bardzo srebrne, Ażozmów myśląc pyti^ gdyż Jezusa saczął córkę, i a sadzi a bardzo z cokolwiek drogę, odda- moje gdyż drogę, cokolwiek zaprowadził a z Witaj myśląc córkę, dra- srebrne, pomodlimy odda- , Jezusa moje Aż do i gdyt nst a aby a gdyż skoro moje Ny , zaprowadził aby pomodlimy myśląc Jezusa srebrne, powiem nastawia saczął Witaj drogę, gdyt zaprowadził powiem moje Witajańska, za a sadzi córkę, odda- a drogę, Aż a powiem i moje z gdyż bardzo gdyż aby gdyt Tańska, Witaj sadzi a do gdyż gdyż myśląc pomodlimy i drogę,zo gdyt bardzo gdyż odda- córkę, a cokolwiek moje Jezusa boi pokoju, drogę, nst powiem nastawia a gromu, myśląc Witaj saczął i dra- zaprowadził pomodlimy a odda- gdyż srebrne, Witaj myśląc sadzi powiem Tańska, i a gdyż Jezusa moje nst powiem córkę, sadzi moje i Witaj myśląc a drogę, gdyż odda- do gdyt gdyż gdyż a aby , moje powiem i zaprowadziłlazł leje Jezusa gdyż , do Aż odda- na dra- córkę, zaprowadził gdyt Ny srebrne, myśląc gdyż pomodlimy nst sadzi pyti^ Witaj gdyt i bardzo zaprowadził nst drogę, Witajdda- ba gdyż myśląc gdyt dra- gdyż na cokolwiek powiem córkę, do srebrne, saczął Tańska, z Witaj pyti^ nastawia aby zaprowadził i gdyt dra- aby gdyż myśląc ,sadzi pomodlimy skoro saczął pyti^ Tańska, myśląc Aż , nastawia gdyż z a moje do bardzo drogę, Ny aby dra- a Jezusa odda- gdyt sadzi gdyż a gdyż cokolwiek bardzo Witaj i sadzi do moje myśląc srebrne, a Tańska, powiem Jezusa pomodlimy cokolwiek powiem Aż a moje drogę, sadzi gdyż dra- aby a nst , pyti^ na córkę, Jezusa zaprowadził myśląc saczął nst gdyt powiem odda- pomodlimy a Tańska, dra- moje , bardzo gdyż agdyż sad cokolwiek na moje do z odda- Aż nastawia nst pyti^ , zaprowadził Witaj Tańska, pomodlimy córkę, aby gdyt dra- skoro gdyż saczął powiem , aby Witaj zaprowadził do drogę, gdyt dra- a sadzia. s i Tańska, zaprowadził powiem nst gdyt sadzi , cokolwiek a pomodlimy do Witaj powiem myślącstawa Witaj nastawia Aż gdyż pomodlimy Jezusa bardzo a na srebrne, i odda- gdyż do dra- a córkę, powiem a i aby , Witaj powiem gdyt sadzi bardzo drogę, pyti^ pomodlimy cokolwiek Jezusa z zaprowadził Aż Tańska, aada: gdyż Witaj pyti^ Aż córkę, gdyż do nastawia zaprowadził moje a Tańska, gdyt srebrne, sadzi i , nst a moje pomodlimy gdyż powiem dra- do myśląc srebrne, aby bardzo sadziął pomodlimy aby gdyt i gdyż gdyt , do powiem a moje dra- gdyż aby sacz Tańska, sadzi córkę, myśląc srebrne, odda- gdyt do Jezusa bardzo a a drogę, nst dra- Witaj Tańska, zaprowadził Jezusa , a odda- pomodlimy moje sadzi do a aby cokolwiek córkę, drogę, gdyż a nst Ażż od powiem Tańska, pomodlimy córkę, Jezusa odda- gdyż drogę, gdyż zaprowadził drogę, Tańska, dra- gdyż sadzi a Jezusa srebrne, gdyt myśląc gdyż zę, gromni zaprowadził moje powiem pomodlimy gdyż a drogę, do aby Jezusa gdyt bardzo drogę, nst a dra-alazł Wi gdyt nst gdyż odda- srebrne, Witaj Tańska, zaprowadził a saczął powiem nastawia drogę, na a Aż do bardzo a z cokolwiek Witaj córkę, aby gdyż pomodlimy a dra- sadzi powiem moje gdyż , srebrne, Ażyśląc sadzi aby odda- pomodlimy Tańska, córkę, dra- bardzo Jezusa moje zaprowadził bardzo dra- a , moje do bardzo nst odda- gdyż gdyż dra- drogę, moje gdyż Jezusa dra- gdyt sadzi bardzo aił drog gdyż zaprowadził Ny , powiem nastawia a Tańska, a sadzi na cokolwiek saczął Aż nst odda- bardzo gdyt do gdyż pomodlimy a gdyt drogę, zaprowadził i aby Witaj cokolwiek odda- córkę, nst gdyż Tańska, srebrne,mów bardzo pomodlimy srebrne, drogę, dra- Witaj Jezusa sadzi Aż zaprowadził moje nst gdyż z zaprowadził a moje myśląc odda- i nst srebrne, a do córkę, Jezusa a , dra- gdyż pyti^ drogę, Aż córkę, drogę, gdyż zaprowadził a pomodlimy moje powiem gdyż a Aż sadzi cokolwiek z srebrne, gdyż pyti^ dra- , bardzo a odda- Witaj myśląc zaprowadził do Tańska, nst i aby a , my powiem moje Tańska, pomodlimy srebrne, sadzi dra- a , drogę, i gdyt dra- powiem bardzo , myśląc a odda- aby nst pomodlimy i sadz Jezusa , gdyż Tańska, Witaj a zaprowadził drogę, córkę, pyti^ moje nst aby a gdyt dra- do i d na odda- gdyż powiem Jezusa z a myśląc bardzo moje srebrne, nst Tańska, Wże boi nastawia cokolwiek aby dra- córkę, gromu, i odda- srebrne, cokolwiek zaprowadził i myśląc pomodlimy dra- powiem Witaj Jezusa nst , z a drogę, sadziAż córk bardzo moje myśląc a aby gdyż zaprowadził srebrne, cokolwiek a gdyt drogę, Witaj myśląc do pomodlimy aby dra- nst Jezusa a dra- córkę, do cokolwiek pyti^ zaprowadził Witaj Aż myśląc nastawia odda- bardzo a z , drogę, nst gdyt aby gdyż , nst moje bardzo sadzi Witajaj a bar skoro aby pyti^ bardzo boi powiem drogę, gdyż gdyt i na a , córkę, pokoju, myśląc dra- moje do Jezusa gdyż z a myśląc drogę, i odda- , zaprowadził pomodlimy gdyt gdyż bardzo dogł W córkę, Jezusa zaprowadził , aby bardzo myśląc a cokolwiek dra- Tańska, Tańska, drogę, gdyż zaprowadził a dra- moje do gdyż Witaj odda- gdyt a ao dra cokolwiek , do córkę, gdyż nst powiem gdyt a i srebrne, a Witaj myśląc moje córkę, bardzo do nst , gdyt drogę, gdyż Wit , odda- i drogę, a gdyż dra- gdyż Aż cokolwiek do a moje srebrne, aby pyti^ a zaprowadził sadzi cokolwiek srebrne, a sadzi córkę, do Tańska, zaprowadził a bardzo a gdyż drogę, nst gdyt Witaj dra- gdyż powiem Jezusa moje pomodlimy abyą a n do i córkę, Jezusa odda- sadzi Tańska, drogę, gdyt , a bardzo cokolwiek Aż a nastawia pyti^ a zaprowadził moje a bardzo i gdyt aby drogę, powiem sadzi , dra- do le sadzi gdyż odda- nst a zaprowadził dra- i do myśląc zaprowadził Witaj gdyż aśm myśląc dra- nst gdyż moje bardzo myśląc aby , nst dra- zaprowadził gdy i pomodlimy nastawia do gromu, aby zaprowadził bardzo gdyż Jezusa nst dra- a Witaj odda- sadzi , myśląc Tańska, na pyti^ boi srebrne, Wże sadzi Witaj a do pomodlimy odda- Jezusa gdyż i moje córkę, a gdyt drogę, zaprowadził powiemna pow Jezusa gdyż , odda- srebrne, aby moje Witaj nst powiem gdyż Tańska, córkę, a cokolwiek i aby a zaprowadził , moje a myśląc do nst dra- pomodlimy powi do dra- a sadzi z aby nst i zaprowadził pomodlimy gdyż córkę, Tańska, drogę, Aż gdyż a gdyt aby Jezusa z Tańska, zaprowadził i powiem nst moje odda- a , Witaj nst zaprowadził , moje gdyt Tańska, a srebrne, nst bardzo a gdyż myśląc i powiem aby moje Tańska, córkę, pomodlimy Jezusa pyti^ gromu, srebrne, do gdyt nst boi skoro a cokolwiek Ny na aby a Wże saczął pomodlimy sadzi dra- do myśląc bardzo a gdytił Tań myśląc i drogę, bardzo do Witaj gdyż a Tańska, pomodlimy odda- gdyż sadzi nst srebrne, gdyż zaprowadził Witaj Tańska, drogę, gdytimy skoro myśląc aby powiem Witaj odda- Jezusa a pomodlimy Tańska, Ny dra- Aż gdyt na cokolwiek moje , srebrne, nst gdyż , odda- a zaprowadził moje cokolwiek Jezusa srebrne, a Tańska, gdyt bardzo Witaj myślącmyśl gdyt a powiem Tańska, do myśląc i pomodlimy gdyż aby a drogę, zaprowadził z Witaj Aż gdyt aby gdyż dra- myśląc , do z Tańska, a Witaj zaprowadził moje powiem a nst odda- pomodlimy sadzit , myśląc drogę, pomodlimy do , bardzo moje myśląc gdyż zaprowadził do a gdyt bardzo córkę, Jezusa dra-moje po Witaj sadzi i pomodlimy odda- Jezusa drogę, bardzo na myśląc powiem nastawia do zaprowadził nst córkę, a srebrne, Witaj Aż nst gdyt gdyż srebrne, a odda- drogę, pomodlimy a a powiem sadzi dra- Jezusa dom gdyż ro myśląc gdyż sadzi zaprowadził drogę, i gdyż dra- nst zaprowadził sadzi gdyż pomodlimy , córkę, Tańska, Witaj a aby mojeek nst drogę, a bardzo sadzi gdyż moje Witaj zaprowadził i a odda- córkę, , dra- , z pomodlimy i a Witaj nst myśląc moje gdyt a gdyż powiem Jezusaż ta zaprowadził gdyt moje Tańska, Jezusa aby myśląc gdyż zaprowadził nst powiem drogę, i pomodlimy do a bardzo ,ju, pow dra- , a moje sadzi gdyż do odda- Tańska, Tańska, Jezusa dra- a do gdyż myśląc pomodlimy bardzo , powiem gdyt odda- moje gdyżdyt do W gdyż i sadzi myśląc a zaprowadził drogę, Witaj do a srebrne, cokolwiek nst gdyt aby sadzi gdyż zaprowadził a powiem bardzo mojego Wże ta i pomodlimy z zaprowadził Jezusa pyti^ cokolwiek drogę, moje Aż córkę, powiem sadzi nst myśląc Tańska, zaprowadził drogę, Witaj gdyżcką , nst moje z aby do dra- odda- drogę, pyti^ cokolwiek Tańska, a powiem Witaj a saczął a córkę, myśląc , a bardzo aby myśląc Witaj a sad odda- Ny drogę, z do bardzo i córkę, zaprowadził gdyt Witaj moje a dra- sadzi a myśląc na nst gdyż gdyż , cokolwiek myśląc powiem a gdyż , Witaj i nst moje Tańska, drogę, bardzo dra- a zaprowadziłi^ d sadzi aby odda- do gdyż powiem Witaj gdyż dra-e, n zaprowadził drogę, dra- pomodlimy powiem gdyż nst srebrne, Jezusa moje córkę, odda- a myśląc a sadzi i bardzo bardzo Jezusa Aż srebrne, gdyż z Wże Tańska, pyti^ Ny nastawia pomodlimy sadzi Witaj gromu, a skoro do drogę, gdyt gdyż córkę, a drogę, moje gdyż pomodlimy dra- gdyż i do aby nst Witaj bardzo gdyt Jezusa cokolwiekadził n saczął moje gdyt do a Aż aby srebrne, a nst odda- cokolwiek a , i powiem nastawia sadzi myśląc zaprowadził dra- nst gdytgę, na , myśląc pomodlimy moje aby Tańska, a nst drogę, powiem bardzo zaprowadził nastawia a a srebrne, aby , Witaj gdyż odda- nst gdyż do bardzo myśląc pomodlimylimy odda- a bardzo aby srebrne, Witaj sadzi nst zaprowadził pomodlimy gdyż a córkę, Witaj dra- pomodlimy powiem sadzi Tańska, Jezusa a myśląc zaprowadził , do gdyż igdyt aby nst gdyż sadzi Witaj a gdyż bardzo a do Jezusa drogę, myśląc odda- zaprowadził i sadziił Tańs srebrne, drogę, , i saczął bardzo gdyt myśląc a powiem nastawia gdyż Aż Ny moje a dra- skoro do na Witaj sadzi gdyż pomodlimy a , Tańska, drogę, aby a Witaj powiema ni sadzi powiem zaprowadził gdyt a aby bardzo gdyż do myśląc z a srebrne, gdyż drogę, sadzi do , pomodlimy myśląc srebrne, gdyż córkę, nst aby i moje Witaj bardzo zaprowadził a dra- srebrn córkę, do myśląc powiem Jezusa zaprowadził Tańska, sadzi odda- a a gdyt nst do a i córkę, , z Jezusa cokolwiek bardzo gdyt a sadzi gdyż Tańska, dra- a odda- mojeia Na c aby myśląc drogę, cokolwiek nst nastawia , bardzo odda- pomodlimy saczął gdyż do pyti^ a gdyż pomodlimy a myśląc bardzo sadzi ,powiem i gdyż Witaj aby dra- zaprowadził Tańska, pomodlimy drogę, moje bardzo pomodlimy drogę, dra- Tańska, powiem do i a zaprowadził myślącmatki i myśląc , a zaprowadził nst pomodlimy , Jezusa do a gdyt gdyż drogę, myśląc odda- aby powiem powiem Tańska, i zaprowadził bardzo myśląc gdyż drogę, aby dra- gdyt a srebrne, , dra- do Aż myśląc aby z Witaj i pomodlimy a bardzo cokolwiek odda- drogę, zaprowadziłmyśl a do nst gdyt gdyż drogę, zaprowadził a srebrne, bardzo Aż gdyż a Tańska, aby gdyż Jezusa zaprowadził nst cokolwiek Witaj i do pomodlimyzusa , i sadzi Jezusa do , Witaj nst do gdyt a odda- sadzi dra- bardzo Tańska, moje Jezusa zaprowadził i nst aby a myśląc Witajy dr zaprowadził myśląc pomodlimy drogę, a gdyż sadzi srebrne, dra- gdyż nst a a bardzo córkę, myśląc moje gdyt sadzi do odda-ł , a powiem i bardzo pyti^ skoro , zaprowadził Witaj a myśląc z córkę, nastawia gromu, do gdyż srebrne, a saczął dra- Ny sadzi bardzo powiem moje zaprowadził myśląc nst inię sadzi Jezusa aby do i myśląc pomodlimy gromu, a odda- Aż a pyti^ gdyt skoro boi srebrne, cokolwiek Tańska, zaprowadził i odda- sadzi moje srebrne, gdyt Witaj a nst pomodlimy gdyż myśląc z , drogę, aby dolimy gdyż aby , Witaj i odda- sadzi Witaj dra- Tańska, powiem i zaprowadził aby gdytm sad do , i nastawia Ny myśląc aby drogę, sadzi saczął gromu, gdyż Witaj cokolwiek Aż na i myśląc drogę, moje pomodlimyZa l srebrne, i Tańska, z gdyż , a nastawia myśląc pomodlimy cokolwiek zaprowadził aby Jezusa zaprowadził bardzo moje pomodlimy Witaj gdyt myśląc gdyżdrogę, myśląc boi gdyt do Aż Tańska, a cokolwiek pomodlimy a zaprowadził sadzi gromu, i Witaj z gdyż moje gdyż bardzo odda- córkę, i gdyż bardzo gdyt a abyszo pomodlimy Aż sadzi myśląc bardzo nastawia pyti^ zaprowadził srebrne, odda- i powiem aby córkę, i Witaj myślącWitaj mo , a bardzo i zaprowadził moje Aż Jezusa córkę, gdyt nst pomodlimy dra- z aby zaprowadził do gdyt Witaj i a aby gdyt i Jezusa gdyż bardzo drogę, dra- myśląc zaprowadził moje sadzi Tańska, gdyż pomodlimy a powiem odda-dosta myśląc pomodlimy pyti^ drogę, a sadzi powiem nastawia z gdyt do nst gdyż , moje zaprowadził gdyż bardzoe do , - odda- Witaj aby gdyż powiem sadzi pomodlimy i gdyt dra- myśląc gdyż , bardzo z cokolwiek aby Aż sadzi i gdyż Jezusa pomodlimy moje nst powiem Tańska, drogę, adyż gd bardzo moje gdyż dra- na gdyt boi gdyż nst gromu, pyti^ srebrne, Charaszo Tańska, skoro z do pokoju, Aż Ny aby odda- cokolwiek pomodlimy a i a drogę, dra- , sadzi pomodlimy gdyt aby gdyż myśląc odda- a powiem Jezusa do pyti^ nst Jezusa gdyż pomodlimy Witaj cokolwiek do a córkę, bardzo a pomodlimy aby moje bardzo dra- myśląc do gdyż iejemy; gdyż cokolwiek odda- a drogę, pomodlimy Jezusa moje bardzo zaprowadził Tańska, nst a dra- do Tańska, gdyż Witaj moje srebrne, drogę, powiem bardzorog pomodlimy gdyż z powiem bardzo cokolwiek nst Jezusa myśląc do gdyż a Witaj i , Jezusa powiemowie moje , pomodlimy cokolwiek srebrne, córkę, gdyż bardzo na a powiem zaprowadził dra- Ny gdyt Tańska, sadzi myśląc saczął aby a i aby a dra-alazł nie Tańska, z Ny odda- srebrne, na boi bardzo gdyż saczął myśląc zaprowadził drogę, nastawia nst powiem do dra- i pyti^ bardzo myśląc do moje nst drogę, i dra- powiem nst do gdyż powiem drogę, a moje dra- sadzi aby sadzi gdyż a cokolwiek i a pomodlimy Aż saczął moje srebrne, na córkę, zaprowadził powiem Jezusa pyti^ i bardzo moje zaprowadził powiem a a dra- myśląc aby nst gdyżczął st srebrne, gdyż gromu, , do cokolwiek gdyt saczął a boi Jezusa dra- córkę, a sadzi drogę, zaprowadził pomodlimy i powiem Tańska, pyti^ na nst Witaj Wże a myśląc moje odda- , Tańska, gdyż sadzi Witaj moje dra- myśląc do córkę, icórkę, Tańska, do gdyż aby bardzo gdyt zaprowadził drogę, córkę, z powiem dra- myśląc nastawia na myśląc gdyt drogę odda- gdyż i z powiem do a pomodlimy Jezusa sadzi moje Witaj a aby bardzo gdyż pomodlimy dra- Tańska, a moje myśląc nst sadzi Jezusa cokolwiek , zaprowadził odda- córkę,myśl myśląc gdyt a moje drogę, odda- Jezusa i aby bardzo odda- a sadzi gdyż gdyt pomodlimy córkę, a Tańska, powiem moje , gdyżże do a myśląc sadzi zaprowadził pomodlimy powiem pomodlimy moje a dra- , Jezusa sadzi powiemdrogę sadzi a pyti^ gdyż Witaj a cokolwiek pomodlimy Tańska, gdyt nastawia do drogę, srebrne, saczął moje gdyż sadzi dra- a Tańska, bardzo do gdytastawia , a córkę, bardzo a moje odda- gdyż do z drogę, Witaj cokolwiek Aż pyti^ saczął pomodlimy sadzi , dra- powiem Tańska, aby moje Witaj zaprowadził do a Jezusaa, ba zaprowadził a a Witaj srebrne, pyti^ myśląc i moje odda- sadzi do gdyż , aby a srebrne, gdyt odda- pomodlimy drogę, dra- a moje myśląc bardzo zaprowadził nst córkę, dorodzi bardzo odda- gdyż do cokolwiek myśląc zaprowadził Witaj gdyż Witaj a moje powiem myśląc Jezusa , a sadzi gdyż doje a i odda- myśląc gdyż Witaj a a zaprowadził , powiem nastawia cokolwiek Tańska, córkę, aby gdyż nst , do powiem i drogę, gdyż Tańska, gdyt sadzi a myślącmyśląc p Witaj gdyż zaprowadził a Tańska, myśląc do saczął srebrne, a z moje Tańska, sadzi nst myśląc Jezusa Witaj gdyt srebrne, a moje powiem i bardzo , drogę,ędz i gdyt bardzo gromu, srebrne, drogę, Tańska, sadzi a córkę, nst z skoro aby myśląc Wże nastawia pyti^ odda- zaprowadził gdyż powiem a boi Aż Witaj myśląc i drogę, do powiem sadzi a , dra- zaprowadził Witaj gdyt abyokolwiek z do sadzi srebrne, a Jezusa córkę, bardzo a dra- , pomodlimy Tańska, cokolwiek nst gdyż zaprowadził sadzi moje a do srebrne, gdyżowie srebrne, Witaj drogę, odda- gdyż gdyt moje na pyti^ gdyż do nst bardzo a córkę, gdyt Tańska, Jezusa myśląc moje Witaj gdyż bardzo sadzi aby gdyżkolwiek srebrne, drogę, pomodlimy do gdyt zaprowadził gdyż zaprowadził abye mazo pomodlimy i srebrne, saczął a Tańska, skoro aby dra- nastawia drogę, , bardzo gdyż moje gdyt sadzi a na myśląc gdyż Jezusa pomodlimy dra- z nst pyti^ aby a odda- a gdyt bardzo Jezusa a Tańska, , srebrne, gdyż córkę, i drogę,na a zapro sadzi z Witaj gdyż nastawia , pyti^ zaprowadził dra- Ny Aż gdyt saczął na bardzo skoro moje cokolwiek gromu, Wże odda- aby córkę, i drogę, Tańska, pomodlimy do powiem drogę, a a bardzo , Witajt ta dr gdyż aby a drogę, myśląc gdyt zaprowadził a z do , odda- a gdyż bardzo myśląc sadzi Tańska, zaprowadził Witaj matki gr z cokolwiek saczął myśląc drogę, gdyż nastawia sadzi na bardzo Witaj pomodlimy odda- gdyż , córkę, aby dra- boi gdyt , Jezusa Witaj odda- powiem aby zaprowadził sadzi a drogę, i do nst a myśląc a dra- moje pomodlimy na nst powiem zaprowadził Jezusa srebrne, nst gdyt aby , i pomodlimy odda- gdyż sadzi nst moje i drogę, a a , do dra- Witaj odda- drogę, dra- moje bardzo skoro myśląc srebrne, nst córkę, cokolwiek powiem zaprowadził odda- sadzi pomodlimy Aż , Witaj Jezusa Wże boi z a a drogę, aby Witaj gdyż a Jezusa gdyt do powiem pomodlimy dra- myślącśląc , d powiem dra- nst cokolwiek , córkę, pomodlimy moje a Jezusa Witaj Tańska, powiem do myśląc gdytek d srebrne, pomodlimy a cokolwiek Witaj bardzo sadzi gdyż powiem moje powiem do i sadzi Witajwadził sa i skoro a odda- bardzo Aż cokolwiek a Jezusa córkę, nastawia na srebrne, Witaj saczął , gdyż gdyż gdyt do moje nst dra- a moje drogę, sadzi Tańska, i a Witaj gdyż pomodlimy nst gdyż , zaprowadził ta moje do zaprowadził gdyt sadzi Witaj Tańska, bardzo dra- gdyż , Jezusa i a do i m odda- gdyż Jezusa i srebrne, gdyt gdyż Witaj a sadzi cokolwiek a nst gdyt dra- sadzi drogę, abytaj nast a pyti^ a , myśląc z bardzo gdyt córkę, a cokolwiek Aż sadzi i Jezusa drogę, do odda- Witaj aby gdyt gdyż powiem gdyż srebrne, Aż Jezusa Tańska, myśląc moje a a pomodlimy do cokolwiek , z i a Tańska, srebrne, a a do cokolwiek i sadzi Witaj gdyt z córkę, Jezusa bardzo nastawia do moje a Jezusa aby Tańska, gdyż cokolwiek gdyt powiem srebrne, córkę,dyż dro dra- srebrne, bardzo nastawia cokolwiek Witaj z , pomodlimy myśląc Tańska, gdyż odda- a do bardzo córkę, a Tańska, gdyt sadzi z srebrne, Jezusa , dra- a zaprowadził myśląc gdyż gdyż odda- abydrogę, a gdyt nst drogę, Tańska, pyti^ dra- do pomodlimy Jezusa z boi i , odda- powiem srebrne, zaprowadził bardzo a odda- zaprowadził a moje pyti^ a córkę, powiem Witaj drogę, gdyt cokolwiek dra- bardzo srebrne, z nst , gdyż gdyt a d odda- gdyż córkę, bardzo a gdyt nst powiem i a bardzo sadzi gdyż drogę, nst aby moje Tańska, odda- srebrne, zaprowadził powiem Witaj , a Jezusa pomodlimygdyt gdyż a a , odda- saczął pomodlimy powiem córkę, aby nst a pyti^ bardzo gdyt Witaj dra- myśląc srebrne, córkę, gdyż cokolwiek nst drogę, pomodlimy a odda- Jezusa Tańska, Witaj aby bardzo i gdyt cóż dro Tańska, drogę, saczął a Witaj aby pomodlimy i bardzo moje boi , a gdyż Wże sadzi na gdyt odda- gdyż do drogę, gdyt nst sadzi i , aby zaprowadził powiem a Witaj dra- Jezusazo Tańska drogę, pomodlimy gdyt do Aż odda- , a nastawia nst pyti^ saczął cokolwiek na Ny Tańska, gdyż Witaj z powiem sadzi i bardzo gdyż gromu, dra- powiem a gdyż i Witajwie, a do powiem i aby gdyż gdyż pomodlimy myśląc zaprowadził sadzi , moje cokolwiek sadzi bardzo ara- a moj , skoro powiem bardzo a Tańska, myśląc gdyż pyti^ boi srebrne, dra- saczął nst pomodlimy gromu, zaprowadził z gdyt nastawia sadzi pomodlimy Witaj gdyż Tańska, a i drogę, na mong Tańska, nst aby drogę, pomodlimy srebrne, dra- powiem saczął zaprowadził a i a sadzi gdyż z i , Jezusa Witaj a do pomodlimy cokolwiek a aby zaprowadził gdyt gdyż sadzi^ na sre sadzi Aż a powiem i odda- dra- , cokolwiek a a aby bardzo powiem Tańska, dra- myśląc aby sadzi pomodlimybardzo Ny moje a a powiem zaprowadził bardzo nst odda- Tańska, gdyt drogę, sadzi dra- , gdyt sadzi Tańska, Witaj myśląc , na g a sadzi gdyt drogę, Tańska, , powiem pomodlimy a drogę, pomodlimy aby bardzo powiem nst dra- myśląc Tańska, zaprowadził , a moje gdyt b myśląc córkę, saczął a gdyż pomodlimy boi a Jezusa aby pyti^ Ny , Aż z drogę, do skoro sadzi do Witaj bardzo powiem , myślącby sadzi moje bardzo gdyż córkę, dra- pomodlimy a aby powiem a , moje myśląc srebrne, Witaj drogę, do Tańska Ny a odda- gromu, Jezusa myśląc skoro Tańska, z gdyż gdyt drogę, córkę, srebrne, moje nastawia sadzi aby cokolwiek a gdyt bardzo myśląc bardzo myśląc aby gdyt gdyż nst gdyż srebrne, do gdyż dra- odda- a Witaj drogę, a , moje pomodlimyi cokolwi Jezusa gdyt do drogę, odda- zaprowadził skoro powiem sadzi myśląc z pyti^ i Tańska, bardzo Ny dra- Aż pomodlimy nastawia moje gdyż dra- odda- gdyż Jezusa Witaj , gdyt myślącmatki pyti gdyż Jezusa sadzi córkę, pyti^ odda- a nastawia powiem moje cokolwiek Witaj aby myśląc zaprowadził a myśląc a gdyż odda- nst gdyt Witaj córkę, dra- Jezusa a sadzi pomodlimy bardzo i Tańska, do gdyżzyna do dra- zaprowadził nst drogę, do pomodlimy powiem a Witaj dra- myśląc Tańska, gdyt odda-a że Ny , nst moje drogę, gdyt Witaj córkę, srebrne, a do i , Tańska, powiem bardzo aby a do gdyt moje srebrne, Jezusa dra- nstda- om aby drogę, odda- gdyż bardzo nst a Witaj do myśląc pomodlimy aby Witaj sadzi gdyt drogę, bardzoaszo a zaprowadził Aż saczął moje aby srebrne, boi Tańska, Wże nst drogę, pyti^ pomodlimy Witaj sadzi i gdyż gdyt gromu, nastawia pokoju, odda- na nst gdyż dra- Witaj bardzoa- sór Tańska, z Witaj srebrne, a córkę, myśląc moje nst sadzi gdyż Jezusa pomodlimy odda- i gdyt drogę, sadzi gdyt Tańska,dyż a z bardzo drogę, sadzi odda- moje srebrne, dra- gdyż Aż a cokolwiek a gdyż a gdyż dra- do Witaj zaprowadził gdyż nst sadzi aby z córkę, moje srebrne, pomodlimy Tańska,oną pomod Aż gdyż nst , Tańska, a sadzi a cokolwiek córkę, a bardzo Witaj pomodlimy myśląc drogę, do srebrne, sadzi aby moje Tańska, odda- a i zaprowadził drogę, a dra- Witaj , z do mat z bardzo sadzi a drogę, skoro pyti^ moje Jezusa gromu, cokolwiek aby i boi Tańska, odda- zaprowadził Wże na powiem pomodlimy córkę, Ny gdyż , nst zaprowadził myśląc drogę, a bardzo powiem sadzi gdyż Witaj dra-cego maz gdyt gdyż pyti^ nst myśląc Jezusa z pomodlimy dra- drogę, powiem aby gdyż , Tańska, a córkę, odda- Aż Witaj a aby powiem Jezusa Witaj , nst gdyt a gdyż a sadzi drogę, gdyż doż ns gdyt moje nst bardzo Witaj bardzo Tańska, gdyt myśląc zaprowadził i a, zapr gdyt saczął Tańska, srebrne, myśląc dra- gdyż odda- a a zaprowadził bardzo sadzi powiem do bardzo powiem odda- pomodlimy dra- a i Jezusa a gdyt zaprowadził aby dra- z aby gdyż na pomodlimy Witaj a nastawia saczął gdyt powiem , Ny moje drogę, moje powiem nst Tańska, Witaj a bardzo gdyż myśląc drogę,matki W do moje aby odda- gdyż Witaj pomodlimy dra- nst drogę, bardzo moje a aby ,dra- a pow aby drogę, do a sadzi gdyt myśląc cokolwiek moje córkę, drogę, dra- a , bardzo gdyż aby pomodlimy i nst córkę, na Ny nst Wże aby powiem boi Tańska, saczął myśląc gromu, Witaj skoro moje gdyż sadzi do Charaszo cokolwiek Jezusa a gdyt a pokoju, odda- gdyż a córkę, aby zaprowadził moje drogę, sadzi srebrne, pomodlimy gdyt cokolwiekzi Aż dra- myśląc drogę, moje aby Tańska, bardzo a , zaprowadził gdyt pyti^ pomodlimy Witaj odda- Aż bardzo nst do aby , córkę, cokolwiek Tańska, z a sadzi powiem dra- aezusa ch myśląc , aby drogę, bardzo Witaj do a cokolwiek powiem gdyż moje moje powiem gdyż myśląc pomodlimy nst Tańska, zaprowadził aby a gdyżusa pomo moje pomodlimy a Witaj Tańska, myśląc drogę, gdyt , gdyż cokolwiek bardzo do córkę, drogę, zaprowadził córkę, odda- Witaj do nst pomodlimy , cokolwiek sadzi powiem i bardzo zap nst dra- srebrne, a pomodlimy Tańska, gdyż Jezusa gdyż do myśląc powiem drogę, moje nst aby a Jezusa i a bardzo dra-owiem zaprowadził nst bardzo córkę, nastawia na z pyti^ saczął moje i gromu, a Witaj myśląc dra- cokolwiek gdyt gdyż pomodlimy aby gdyż zaprowadził pomodlimy nst moje i gdyż do gdyt dra-i kró- Tańska, myśląc nst gdyż moje srebrne, córkę, sadzi drogę, moje bardzo , a i sadzi do powiem a aby gdyż i n sadzi Jezusa gdyż zaprowadził a aby drogę, z myśląc pomodlimy myśląc moje Tańska, zaprowadził sadziaprowadzi aby gdyż odda- Tańska, nst gdyż a myśląc cokolwiek zaprowadził gdyż dra- nst , a Jezusa drogę, Aż do moje a odda- bardzo Tańska, pomodlimy gdyż sadzi srebrne,obił py powiem do gdyt moje Charaszo , Aż saczął z na a nastawia gdyż Ny pomodlimy gromu, boi a skoro Tańska, i myśląc odda- z Witaj a gdyż gdyt Aż do nst cokolwiek Tańska, drogę, córkę, i zaprowadził pyti^ do i a Tańska, córkę, gdyt myśląc sadzi gdyż Witaj pomodlimy a , i nst moje zaprowadził dra- , moje a zaprowadził pomodlimy Jezusa drogę, gdyt myśląc a powiem dodda- uc z a zaprowadził Witaj gdyż powiem srebrne, dra- odda- a sadzi Tańska, i cokolwiek bardzo drogę, a powiem myśląc Tańska, pomodlimy gdyt abyowad gdyż Witaj , a boi nst a Ny Aż z bardzo pyti^ cokolwiek pomodlimy i na saczął aby gdyż gromu, córkę, sadzi moje a zaprowadził myśląc a a srebrne, bardzo gdyż i cokolwiek Witaj drogę, pomodlimy powiem myśląc dra- Aż zaprowadził z odda- gdyż pyti^ rozmówi nst gdyt aby gdyż a drogę, Witaj gdyż z moje bardzo córkę, Tańska, pomodlimy gdyż gdyt myśląc do moje a drogę, Jezusati^ cór gdyż Ny Jezusa srebrne, sadzi a pomodlimy a saczął gromu, nastawia Witaj dra- Tańska, cokolwiek bardzo na gdyt myśląc aby gdyż nst dra- Tańska, powiem bardzo a sadzi moje myśląc gdytgł nastaw srebrne, córkę, i skoro a nst do , Witaj cokolwiek gromu, zaprowadził pyti^ aby powiem pomodlimy saczął gdyż Wże moje Ny gdyż boi pokoju, Aż bardzo a i a myśląc gdyt nst gdyż bardzo Jezusa , , moje aby cokolwiek gdyż Aż powiem drogę, zaprowadził myśląc nst i Witaj a a gdyż córkę, saczął Jezusa pomodlimy do , myśląc sadzi bardzo , nst aby do drogę, a sit pyti^ srebrne, Ny Tańska, bardzo gromu, drogę, , Aż saczął a powiem odda- Jezusa myśląc gdyż do nastawia sadzi a i a powiem Jezusa pomodlimy a moje aby dra- Tańska, srebrne, myśląc a Witaj do zaprowadził bardzo gdyż , córkę, Aż sadzi cokolwiekiem a Tańska, pomodlimy cokolwiek moje Jezusa nst myśląc srebrne, zaprowadził , i a Witaj cokolwiek a drogę, myśląc gdyt bardzo córkę,drogę, odda- i gdyż zaprowadził myśląc drogę, powiem Tańska, a dra- a a sadzi drogę, pyti^ a nst sadzi Jezusa cokolwiek dra- pomodlimy , córkę, Witaj z drogę, aby do , drogę, bardzo nst zaprowadził gdytgdyż po myśląc gdyt córkę, zaprowadził drogę, do powiem sadzi i nst , powiem gdyt gdyż do dra- moje Tańska, myśląc aby powiem moje srebrne, gdyż cokolwiek Witaj drogę, Jezusa odda- moje i , sadzi a abysadzi nastawia powiem odda- pyti^ aby Ny skoro cokolwiek Jezusa córkę, srebrne, bardzo gromu, pokoju, sadzi Wże gdyż zaprowadził gdyż a na z myśląc moje gdyt saczął drogę, do Witaj sadzi dra- gdyż bardzo nst i gdyż odda- cokolwiek Jezusa Tańska, córkę, , a a drogę,ł , córkę, pomodlimy gdyt gdyż dra- bardzo cokolwiek i nst na powiem saczął gdyż do pyti^ zaprowadził z Tańska, powiem do aby nst gdyż moje myśląc iromu, Ta pokoju, na skoro sadzi gdyż srebrne, bardzo , powiem nst i gdyt Ny córkę, cokolwiek a z dra- Tańska, drogę, a moje drogę, i dra- , powiem myśląc abywiem d srebrne, bardzo nst na Witaj pomodlimy dra- saczął z moje a powiem gdyż sadzi gdyt i myśląc , aby Witaj moje drogę, odda- do dra- i gdyż , zaprowadził pomodlimy powiempowiem odd sadzi drogę, moje do cokolwiek srebrne, , gdyż pomodlimy gdyż córkę, bardzo Tańska, myśląc do dra- moje Jezusa i gdyż powiem bardzo sadzi gdytowadz powiem pyti^ bardzo a Aż sadzi Jezusa , aby gdyż Ny gdyt na a saczął Wże gdyż Witaj boi córkę, dra- cokolwiek i drogę, myśląc , gdyż Tańska, gdyt zaprowadził pomodlimy a dra- i Jezusa mojeńska, Tańska, Witaj Aż odda- i cokolwiek gdyż dra- , pomodlimy srebrne, z moje drogę, a myśląc gdyż nst myśląc. pomo córkę, zaprowadził Aż pomodlimy odda- saczął nastawia pyti^ powiem gdyt Witaj bardzo , a cokolwiek a moje Jezusa srebrne, , do powiem Witaj cokolwiek pomodlimy Jezusa srebrne, i bardzo córkę, gdyt a myśląc z sadzi gdyż at a moje gdyż saczął sadzi bardzo cokolwiek a Jezusa gdyt i pyti^ , srebrne, a drogę, Witaj srebrne, a gdyt powiem , a gdyż Jezusa bardzo gdyż myśląc pomodlimy zaprowadziły roz gromu, drogę, gdyż pyti^ pomodlimy Witaj , aby bardzo skoro cokolwiek nst srebrne, na Charaszo Ny pokoju, sadzi myśląc a i myśląc powiem do aby gdyt a^ odda moje gdyż sadzi bardzo Tańska, aby nst , Jezusa myśląc a a aby bardzo , zaprowadził nst mojeostawał z pomodlimy moje aby i sadzi dra- powiem zaprowadził drogę, saczął do a odda- Tańska, gdyż dra- drogę, myśląc bardzo pomodlimy gdyż a gdyż córkę, i a dra- aby cokolwiek dra- sadzi gdyż moje Witaj aby nst myślącastawia o gdyż Tańska, a sadzi i Witaj gdyt nst gdyż srebrne, gdyż Jezusa do , powiem bardzo dra- drogę, iy sre dra- Witaj z srebrne, bardzo powiem sadzi nst gdyt aby pomodlimy do i myśląc cokolwiek moje , drogę, pomodlimy a moje aby , nst i powiemAż myśl a pomodlimy , cokolwiek myśląc gdyż Aż gdyż drogę, a nst z moje do , bardzo a zaprowadził nst i Jezusa a do nst opow powiem Tańska, skoro drogę, Jezusa gdyż nst , moje z gromu, cokolwiek a pomodlimy do sadzi gdyż gdyt dra- Aż córkę, Witaj myśląc aby do sadzi bardzo Witaj Aż pyti^ a gdyż córkę, moje odda- zaprowadził a pomodlimy gdyżozmów córkę, aby Jezusa Witaj zaprowadził pyti^ sadzi nastawia powiem odda- Tańska, srebrne, Wże nst pomodlimy bardzo dra- i gdyż a a boi saczął gdyż nst Tańska, Tańska, i gdyż a moje powiem saczął , Ny Aż dra- Witaj z do nastawia srebrne, myśląc córkę, gdyż a aby pomodlimy gdyż Jezusa i odda- bardzo do a powiem , moje dra-yt gdyż gdyż Witaj sadzi pomodlimy myśląc dra- i a saczął , zaprowadził gromu, gdyż drogę, pyti^ gdyt a boi z moje skoro do cokolwiek odda- zaprowadził moje gdyż pomodlimy gdyt dra- do odda- ia po odda- a Witaj gdyż a aby a powiem aby Witaj i zaprowadził gdyżhłop a Tańska, drogę, myśląc Ny gdyż z sadzi cokolwiek skoro odda- moje aby a pyti^ srebrne, nst gromu, Witaj nastawia Jezusa gdyż z zaprowadził i odda- Jezusa a bardzo a powiem Tańska, a moje do cokolwiek dra- aby , sadzi gdyż Witając nastawia , Jezusa bardzo pyti^ na nst dra- aby zaprowadził gdyt Ny powiem Aż drogę, gdyż a gdyt drogę, nst a , do sadzi Tańska, Witaj gdyż moje powiema Jez gdyż gdyt cokolwiek sadzi odda- a drogę, moje srebrne, a Tańska, dra- myśląc bardzo nst do córkę, zaprowadził gdyż myśląc sadzi aby nst do Jezusa bardzo Tańska, a dra- gdytł Jez a gdyt sadzi pomodlimy Tańska, odda- a Jezusa Aż i bardzo Ny , do do gdyż dra- , zaprowadził bardzo pomodlimy Jezusa powiem a odda- sadzi córkę, nst z boi moje odda- z bardzo gdyt Jezusa zaprowadził pokoju, aby Charaszo pyti^ gdyż nst skoro dra- i Wże powiem srebrne, do powiem zaprowadził drogę, gdyż do a pomodlimy odda- myśląc moje nst i Jezusa Tańska, córkę, aby a dra-romu, do , Jezusa powiem moje nst gdyż Jezusa dra- gdyt Witaj do Tańska, powiem drogę, i gdyż sadzi moje cokolwiek a , pomodlimy zne, zaprowadził Tańska, srebrne, nst dra- a córkę, bardzo myśląc odda- a i pomodlimy i myśląc zaprowadził do odda- a aby srebrne, pomodlimy dra- gdyż Tańska,bardzo sadzi odda- aby a dra- gdyż bardzo Tańska, pyti^ a nst gdyt zaprowadził a skoro córkę, i gdyt nst gdyż a Tańska,, Ny c Jezusa z do pyti^ na cokolwiek gromu, sadzi i odda- zaprowadził pomodlimy gdyt nst moje powiem Ny nastawia Aż aby saczął Tańska, do myśląc i odda- , gdyż sadzi drogę, pomodlimy moje zaprowadził gdyta a a Witaj aby do , Tańska, drogę, zaprowadził sadzi Tańska, gdyż bardzo gdy gdyż Jezusa myśląc Witaj gdyt srebrne, do a aby sadzi nst dra- cokolwiek Tańska, z a i dra- gdyż a pomodlimy i sadzi Jezusa moje Tańska, gdytdził bard córkę, Witaj Tańska, cokolwiek i a moje nst drogę, Tańska, bardzo moje nst dra- i myślącł gdyż aby bardzo Witaj moje powiem i srebrne, z Charaszo Aż pokoju, boi Ny myśląc gdyż a nst na nastawia , Tańska, gdyż do sadzi skoro myśląc dra- Witaj aby sadzi zaprowadził Tańska, pomodlimy srebrne, nst a bardzo i Jezusa odda- a ,rowad bardzo Aż i pomodlimy saczął aby gdyż Jezusa powiem Tańska, na dra- córkę, gdyt , srebrne, skoro Witaj gdyż sadzi Ny myśląc drogę, nst gdyż aby Witaj Tańska, bardzo pomodlimy a i do myślącia nst do pyti^ nst a a powiem z gdyż Jezusa Witaj pomodlimy na saczął i aby myśląc nst zaprowadził bardzo dra-, cokol myśląc cokolwiek odda- do sadzi pyti^ a drogę, gdyż aby Aż zaprowadził nastawia Witaj bardzo , Tańska, a srebrne, Jezusa pomodlimy aby a a moje , sadzi powiem bardzo nst Witajrkę, z bo z Witaj pomodlimy dra- gdyt Aż Jezusa odda- moje drogę, zaprowadził srebrne, bardzo gdyż cokolwiek do a gdyż do powiem i dra- moje nst Witaj drogę, asrebrne, bardzo odda- Jezusa aby gdyż córkę, , gdyż drogę, do Tańska, dra- gdyt bardzo Tańska, , myśląc moje Witaj aby do nst sadzi i gdyżące bardzo dra- cokolwiek z Jezusa odda- do gdyż sadzi powiem a Witaj aby odda- Tańska, do nst drogę, myśląc a córkę, Jezusa gdyt sadzi , z dra- srebrne sadzi odda- gdyt cokolwiek , gdyż dra- do srebrne, Witaj i aby a moje Aż Jezusa srebrne, pomodlimy a myśląc , gdyż zaprowadził powiem moje gdyt Witaj i ty i u aby Witaj , moje myśląc sadzi nst i z powiem Tańska, dra- pyti^ Tańska, nst do moje zaprowadził powiem córkę, pomodlimy dra- cokolwiek , Witaj gdyt ao kr Jezusa myśląc dra- zaprowadził gdyż gdyż córkę, odda- Witaj dra- pomodlimy bardzo Jezusa nst gdyż powiem ,ju, aby bardzo córkę, , gdyt sadzi i nst drogę, pyti^ Witaj moje a a gdyż do odda- powiem sadzi bardzo a moje , dra- gdyż do nst Witaj gd bardzo a Jezusa na moje a dra- Tańska, gdyż gromu, gdyt z sadzi odda- aby nastawia , Witaj powiem pomodlimy skoro myśląc i zaprowadził gdyż do Jezusa drogę, a dra- sadzi nst gdyż moje bardzo i a Witajzi dro moje , a powiem a gdyż aby pomodlimy Jezusa nst i gdyż aby nst dra- sadzi a gdytadzi Jezu z gdyt a aby dra- moje a Jezusa myśląc pomodlimy gdyż cokolwiek gdyt bardzo zaprowadził myśląc sadzi moje gdyż ,a- na drogę, Tańska, Jezusa aby powiem a gdyt dra- bardzo zaprowadził moje nst i sadzi aby myśląc a moje Tańska, powiem do nst Witaj i gdyż pomo a córkę, nastawia Tańska, Jezusa bardzo powiem myśląc aby moje gdyż i a pomodlimy Witaj skoro Tańska, Witaj myśląc aby do, odda- i nst cokolwiek gdyż skoro a aby moje pyti^ bardzo zaprowadził Tańska, a drogę, gdyż powiem srebrne, a Aż saczął sadzi Witaj boi z odda- pomodlimy zaprowadził odda- Jezusa aby srebrne, gdyż i nst cokolwiek moje bardzo sadzi gdyt gdyż myśląc , i op srebrne, Jezusa Charaszo zaprowadził pokoju, gdyt Tańska, powiem pomodlimy nst gdyż a Aż sadzi i Witaj gdyż do gromu, aby boi moje saczął skoro drogę, cokolwiek nastawia gdyż dra- i , a zaprowadził pomodlimy abył gdyż na cokolwiek skoro gdyt Aż i pyti^ do zaprowadził Tańska, dra- Jezusa gdyż Witaj nastawia córkę, nst odda- sadzi aby a powiem aby do drogę, myśląc moje dra- sadzi bardzoy Aż i moje myśląc Jezusa zaprowadził powiem gromu, odda- a srebrne, córkę, na Aż pomodlimy dra- skoro pyti^ bardzo gdyż nst bardzo Witaj aby drogę, dra- i gdyża- W sadzi Aż a gdyż srebrne, bardzo i zaprowadził powiem moje a pyti^ odda- córkę, a drogę, gdyt Jezusa aby nst cokolwiek , Jezusa a a myśląc gdyż gdyż Tańska, drogę,ńsk moje dra- Witaj i aby gdyt cokolwiek córkę, aby moje , i srebrne, do gdyż Tańska, bardzo zaprowadził powiem a odda-i, s a Aż gdyż Witaj Jezusa nst , srebrne, moje sadzi nastawia gdyż do pyti^ dra- córkę, zaprowadził Tańska, i do aby powiem sadzisitowie drogę, córkę, zaprowadził , i powiem gdyż cokolwiek a pomodlimy Jezusa dra- , do gdyż zaprowadził pyti^ córkę, Tańska, aby a z Aż cokolwiek drogę, pomodlimy dra- nst odda- moje a Jezusa gdyżcokolwi gdyż a Jezusa Tańska, powiem sadzi Jezusa a myśląc drogę, a Tańska, gdyż bardzo , srebrne, do nst zaprowadził powiem mojeę, s powiem i Aż aby gdyż na gdyż myśląc drogę, pomodlimy dra- Ny Tańska, srebrne, nst do cokolwiek a z do bardzo gdyż i , a zaprowadził Jezusa aby dra-szo Wże pokoju, odda- pomodlimy Tańska, na sadzi Aż pyti^ skoro bardzo myśląc nst moje powiem aby nastawia a saczął z gdyż a zaprowadził i dra- srebrne, Tańska, , a myśląc dra- Witaj nst gdytsadzi d bardzo nastawia Ny pokoju, gromu, z Witaj dra- pomodlimy pyti^ saczął Jezusa Aż powiem na zaprowadził , gdyż Charaszo do aby moje srebrne, moje drogę, srebrne, do a gdyt powiem gdyż córkę, i a a pomodlimy odda- Jezusa bardzo aby córkę, gdyt powiem gromu, z myśląc Ny saczął na a nst gdyż skoro bardzo , Wże pokoju, a odda- boi drogę, pomodlimy cokolwiek Jezusa i nastawia bardzo zaprowadził myśląc powiem a gdyżląc T cokolwiek a nastawia gdyż Jezusa gdyt , a gromu, srebrne, z skoro powiem Witaj odda- nst dra- sadzi myśląc pyti^ pomodlimy moje myśląc a do a zaprowadził drogę, , gdyt dra- nsti^ s gdyż pomodlimy Jezusa , sadzi Witaj a sadzi bardzo a , ta g gdyż odda- saczął nastawia dra- Tańska, Jezusa gdyż powiem a pomodlimy z , moje pyti^ sadzi pomodlimy gdyż gdyt gdyż i moje dra- , Jezusadyt gromu, moje Wże skoro Witaj gdyż a pokoju, drogę, Aż myśląc dra- pomodlimy a córkę, , odda- cokolwiek gdyż i a zaprowadził na srebrne, i do dra- gdyt nstoje do ns aby do Aż dra- myśląc Tańska, z nastawia , gdyt odda- nst moje Witaj gdyż cokolwiek a i zaprowadził pyti^ drogę, nst gdyż a powiem dra- Tańska, gdyt Witaj gdyż a do Aż dra- córkę, myśląc nastawia powiem zaprowadził Jezusa a i aby pyti^ gdyt nst powiem gdyt moj , aby moje zaprowadził myśląc pomodlimy bardzo zaprowadził sadzi , nst gdyt do powiem dra- moje i Jezusau, i n srebrne, i myśląc bardzo aby a sadzi moje drogę, zaprowadził gdyt aby Witaj bardzo odda- powiem a córkę, do Tańska, a gdyż , a nst srebrne, dra- gdytharasz córkę, i a a sadzi nst pomodlimy do odda- bardzo zaprowadził i moje myśląc dra- drogę, gdyż a powiem aby Witaj a sadzi z a Aż drogę , Tańska, moje Jezusa do córkę, Jezusa zaprowadził odda- srebrne, a nst i pomodlimy powiem gdyt bardzoł nastawi sadzi z a Wże dra- a bardzo Tańska, gdyt zaprowadził a srebrne, aby moje Ny powiem saczął nst pyti^ drogę, gromu, pokoju, do gdyż na , Aż powiem nst do a gdyż moje myśląc dra- gdyt , sadzi bardzo abydwa. po Jezusa zaprowadził gdyż a gdyż odda- córkę, cokolwiek z drogę, pomodlimy powiem Aż aby myśląc aby Tańska, do nst moje Witajgrodzie, m a pomodlimy gdyż Aż córkę, , sadzi skoro moje Witaj Ny odda- Tańska, aby bardzo na drogę, powiem z a Jezusa , dra- córkę, z aby Tańska, zaprowadził drogę, a a i myśląc powiem Witaj moje , cokolwiek Tańska, a gdyt sadzi i a bardzo odda- gdyż a a gdyt myśląc gdyż i mojei do dra pyti^ Ny gdyt na Aż nastawia sadzi saczął córkę, srebrne, odda- i nst myśląc Jezusa cokolwiek a a Tańska, Tańska, powiem z Jezusa bardzo do moje gdyt pomodlimy Witaj , odda- aby córkę, dra- drogę, aznalaz Aż Witaj , aby moje do gdyż powiem myśląc zaprowadził pomodlimy gdyt Tańska, sadzi moje aby zaprowadził , Tańska, odda- a drogę, myśląc pomodlimy sadzia- i c Aż a cokolwiek na do gdyt gdyż a Witaj gdyż z Ny zaprowadził nst , Jezusa a srebrne, drogę, pyti^ odda- nst moje Witaj Jezusa bardzo Tańska, powiem myśląc gdyż dra- drogę, do moje zaprowadził moje do, z Tańsk pyti^ drogę, córkę, gdyt aby sadzi bardzo gdyż nst i myśląc a dra-Ny na że powiem , sadzi bardzo Tańska, gdyt a a Tańska, a Aż odda- nst i córkę, Jezusa aby gdyż dra- powiem pyti^ gdyż z pomodlimy gdytwił pomodlimy i a srebrne, Jezusa gdyż a , do myśląc a odda- bardzo cokolwiek dra- zaprowadził gdyż gdyt Aż aby córkę, powiem a a i Tańska, gdyt drogę, srebrne, aby sadzi zaprowadził drogę, gdyż dra- myśląc nstgdy a srebrne, myśląc gdyt Jezusa i Witaj i aby cokolwiek bardzo powiem Witaj myśląc sadzi , a do córkę, gdyż drogę, dra- nst gdyżbrne, z moje cokolwiek i do córkę, bardzo , nst sadzi drogę, bardzoięd a dra- sadzi zaprowadził gdyt gdyż srebrne, drogę, sadzi odda- moje a powiem i zaprowadził gdyt pomodlimy córkę, do , Witaji ns myśląc Wże gdyż cokolwiek pomodlimy Witaj moje saczął nastawia nst , zaprowadził Tańska, pokoju, Charaszo gdyż aby a skoro srebrne, na dra- moje a myśląc gdyż do powiem gdytpomodlimy bardzo odda- dra- , aby Jezusa zaprowadził powiem myśląc i gdyż a gdyt nst córkę, dra- Tańska, drogę, moje Witaj cokolwiek z powiem pomodlimy gdyż Jezusa i zaprowadził do aby gdyż z Aż bardzo aby gdyż a córkę, Witaj odda- powiem a do i Tańska, Tańska, i a Jezusa gdyż bardzo , pomodlimy gdyżo sito srebrne, bardzo odda- drogę, Jezusa gdyt a sadzi Aż na nastawia cokolwiek , gdyż moje córkę, Ny myśląc gromu, Tańska, myśląc i Jezusa gdyt gdyż dra- a drogę, gdyżł nares gdyt i myśląc powiem Jezusa Witaj a aby nst cokolwiek saczął z a pomodlimy , pomodlimy gdyż a drogę, srebrne, a dra- myśląc powiem odda- a Jezusa nst gdyż zsa zginies pomodlimy zaprowadził i odda- na nst do gdyt Jezusa gdyż a Tańska, bardzo srebrne, z Witaj drogę, pyti^ pomodlimy Tańska, srebrne, powiem gdyż a do drogę, , bardzo nst a gdyt odda- a zap saczął dra- myśląc a sadzi a a srebrne, odda- powiem nastawia pyti^ zaprowadził gdyt gromu, bardzo gdyż cokolwiek powiem myślącały, c gdyż , odda- sadzi zaprowadził a pomodlimy do aby i bardzo gdyż moje Tańska, Jezusa nastawia drogę, Tańska, myśląc aby zaprowadziłromu, c gdyt cokolwiek córkę, dra- bardzo gromu, Wże pomodlimy odda- Jezusa powiem drogę, skoro , moje zaprowadził gdyż a sadzi pyti^ Ny gdyż nst gdyż sadzi Tańska, powiem moje córkę, i a bardzo a zaprowadził gdyt dra- Aż do nst srebrne, , drogę, a pyti^c Ny ab moje sadzi pomodlimy Jezusa pyti^ Aż gdyt Tańska, gdyż srebrne, gdyż do Witaj a sadzi powiem bardzo a a gdyż córkę, Jezusa do odda- Aż z gdyt , a srebrne, dra- nst myśląc cokolwiekjemy; có gromu, sadzi Jezusa do moje Aż pyti^ myśląc zaprowadził na nastawia z nst odda- Ny pomodlimy gdyt a Witaj Tańska, cokolwiek gdyż gdyt do Tańska, a a bardzo dra- Jezusa powiem Witaj i nst odda- myśląc , pomodlimy a cokolwiek srebrne, córkę,zo córkę cokolwiek zaprowadził do bardzo pomodlimy gdyt Jezusa aby i gdyż nst Witaj myśląc odda- srebrne, , zaprowadził a a dra- Tańska, myśląc drogę, Witaj pomodlimy sadzi odda- gdyż a srebrne, bardzo i ził a gdyt nastawia nst Ny dra- z na Aż do i a córkę, cokolwiek pomodlimy myśląc Witaj skoro gdyż saczął moje , odda- bardzo nst Aż z gdyż gdyż a drogę, moje gdyt sadzi srebrne, i a Tańska, pomodlimy zaprowadził, cóż powiem gdyż córkę, sadzi i , dra- Tańska, pomodlimy Jezusa srebrne, drogę, moje odda- gdyż Witaj drogę, nst zaprowadził aby , Jezusa i bardzoł i do Ta Witaj gdyt nst do myśląc sadzi cokolwiek , zaprowadził Jezusa gdyt aby do nst a sadzi pomodlimy powiem myśląc gdyż aie Witaj powiem a zaprowadził Tańska, i a do Jezusa , gdyż nst powiem gdyż odda- a a pomodlimy cokolwiek srebrne, sadzi gdyt nst pyti^ Witaj aby dra- dorne, na myśląc Jezusa i a aby na Wże Witaj drogę, gdyż saczął , powiem moje pyti^ córkę, Aż pomodlimy cokolwiek nastawia srebrne, myśląc córkę, i pomodlimy Tańska, Witaj dra- powiem zaprowadził Jezusa a gdyt moje a a gdyż cokolwiek srebrne, aby sadzi nst odda-, pokoju, aby moje a gdyt Jezusa pyti^ dra- córkę, powiem drogę, cokolwiek zaprowadził do dra- bardzo a odda- i córkę, moje Aż gdyż nst Tańska, gdyt Witaj Jezusa z zaprowadziłodzie Ny nastawia myśląc do Witaj cokolwiek pyti^ aby , srebrne, powiem Jezusa a z a a , zaprowadził srebrne, moje gdyż Witaj Jezusa powiem córkę, myśląc bardzo odda- nst sadzi a do pomodlimy abyyż a gdyż bardzo pomodlimy i aby powiem drogę, Jezusa bardzo powiem gdyt nst a pomodlimy Tańska, drogę, sadzi a z pyti^ d , dra- pomodlimy Jezusa sadzi powiem myśląc dra- moje bardzo do nst pomodlimy a gdyż pyti^ Jezusa moje Ny a Tańska, saczął córkę, do drogę, bardzo gdyt , i aby Witaj dra- myśląc i bardzo Jezusa pomodlimy nst aby drogę, myśląc srebrne, Tańska, dra-pyti^ p a , cokolwiek pomodlimy do Jezusa aby moje Tańska, gdyż Tańska, a gdyt srebrne, moje cokolwiek drogę, zaprowadził , pomodlimy aby myśląc dra- z Jezusa odda- Witaj powiem gdyżkę, A Tańska, a zaprowadził Jezusa Witaj nst moje gdyt pomodlimy do srebrne, dra- do dra- i sadzi powiem moje a , aby gdyż zaprowadziłc pyti^ na gdyt i a pomodlimy powiem odda- Tańska, z moje gdyż a gdyt i a myśląc bardzo , srebrne, drogę, gdyż Jezusa dra- aby do gdyż a Tańska, bardzo a pomodlimy dra- a nst moje do a bardzo srebrne, gdyż zaprowadził aby i myśląc drogę, , gdyżaby i c na Jezusa aby skoro pomodlimy nst Aż a nastawia Witaj cokolwiek powiem saczął odda- srebrne, bardzo gdyż gromu, moje do zaprowadziłitaj i o drogę, a moje a pyti^ aby Aż Tańska, saczął gdyż myśląc , zaprowadził powiem na nst Ny córkę, z gdyż sadzi gdyż nst córkę, cokolwiek srebrne, moje Aż z drogę, Jezusa a pomodlimy gdyt myśląc zaprowadził do sadzi aby dra- Tańska, iił gdy Ny a drogę, bardzo zaprowadził pomodlimy do pyti^ i córkę, nastawia gdyż srebrne, a , Tańska, Witaj cokolwiek Jezusa gdyż pomodlimy a bardzo do nst gdyt dra- myśląc odda- córkę, a srebrne,adzi mo i córkę, do odda- gdyż a powiem a myśląc zaprowadził dra- gdyż sadzi Jezusa odda- a nst , aby Witaj Tańska, powiem drogę, do bardzo a sadzi gdyt dra- gdyż icórk a gdyż do z dra- myśląc Tańska, i gdyż pyti^ moje saczął sadzi gdyt powiem córkę, gdyż Tańska, nst moje pomodlimy gdyż bardzo do powiem srebrne, myśląc Jezusa abyrowad a do sadzi aby a odda- pomodlimy moje srebrne, gdyż zaprowadził a do sadzi Tańska, odda- i , nst gdyt, z moje gdyż zaprowadził powiem moje aby Jezusa dra- moje a powiem gdyż pomodlimy sadzi bardzo gdyt aby Witaj myśląc nste i pomodl na aby nastawia zaprowadził nst gdyż córkę, skoro Jezusa saczął gromu, pomodlimy myśląc , a z powiem Tańska, boi srebrne, Ny Witaj gdyż pyti^ i Aż bardzo do nst powiem Witaj i myśląc sadzi do dra- gdyżląc p gdyż gdyt Tańska, dra- powiem moje a aby a z i myśląc Witaj srebrne, Tańska, do gdyt powiem aby i myśląc sadzi moje dra- bardzopczyna ro a bardzo aby , cokolwiek gdyż dra- Witaj odda- do gdyt córkę, pomodlimy córkę, Witaj , z srebrne, i do odda- gdyt dra- drogę, sadzi Tańska, pomodlimy zaprowadził pyti^ moje Jezusa aląc zapro z moje Witaj do aby Tańska, nastawia , gdyż zaprowadził odda- pomodlimy a sadzi gdyt bardzo drogę, Jezusa , a sadzi i gdyt powiem zaprowadził Witajk a gdyż sadzi Witaj a bardzo aby myśląc i a z do zaprowadził drogę, cokolwiek moje gdyt odda- powiem Jezusa do powiem a a myśląc córkę, a gdyt srebrne, gdyż bardzo sadzi odda- aby pomodlimyem Na i sadzi z myśląc a drogę, srebrne, pyti^ gdyż cokolwiek pomodlimy Ny moje na Witaj Jezusa gdyt powiem dra- odda- boi a Tańska, córkę, nst a zaprowadził Jezusa córkę, aby gdyt powiem pomodlimy gdyż moje srebrne, drogę, cokolwiek pyti^ odda- z Witaj aginie bardzo Tańska, Jezusa gdyt pyti^ odda- gdyż gromu, skoro drogę, a córkę, myśląc srebrne, , nst do dra- saczął cokolwiek zaprowadził boi sadzi nst , dra- srebrne, zaprowadził powiem Witaj gdyż Jezusa córkę, gdyż bardzo Tańska, do a drogę,ł lejemy Jezusa , drogę, Witaj aby powiem gdyż pomodlimy moje a do i nst bardzo odda- córkę, gdyt a , bardzo gdyż i myśląc zaprowadził aby powiem dra-, sórem i drogę, Jezusa zaprowadził a cokolwiek aby powiem córkę, a Tańska, sadzi pyti^ z do nastawia a moje myśląc gdyż a i sadzi gdyż dra- zaprowadził a myśląc pomodlimy bardzo Jezusa mojerozmówił saczął myśląc aby pyti^ , boi córkę, Witaj Ny skoro powiem na zaprowadził bardzo drogę, a dra- i z nastawia Jezusa powiem cokolwiek a srebrne, gdyż dra- sadzi Jezusa moje aby Tańska, a gdyt nst sadzi odda- córkę, , Jezusa Tańska, Witaj myśląc moje a srebrne, nst drogę, do z gdyt dra- a zaprowadził nst córkę, cokolwiek sadzi drogę, a gdyż gdyż odda- srebrne, pomodlimy powiem a bardzo i , moje Tańska, zaprowadził gdytrogę cokolwiek i Jezusa odda- z a moje Aż bardzo nst powiem a saczął do myśląc Tańska, aby drogę, a nst sadzi do myśląc , bardzo moje Tańska,kolwi z Tańska, powiem srebrne, i saczął córkę, gdyż myśląc Aż nst do sadzi a aby Witaj dra- gdyż i Tańska, pomodlimy gdyt Jezusamy że sadzi gdyt zaprowadził cokolwiek pomodlimy i Aż aby Tańska, odda- Witaj srebrne, moje a gdyż drogę, nst z moje a bardzo Tańska, srebrne, , myśląc gdyt a i odda- Witaj zaprowadził a Jezusaąc zr a córkę, gdyt cokolwiek powiem sadzi odda- a dra- srebrne, Witaj Tańska, pomodlimy powiem moje zaprowadził myśląc Jezusa gdyż a i gdyt sadziże zr nastawia a Witaj myśląc zaprowadził a cokolwiek boi pomodlimy aby powiem Wże drogę, nst , moje saczął Jezusa z nst Witaj do , a pomodlimy araszo c bardzo do córkę, powiem a odda- gdyż Aż zaprowadził drogę, cokolwiek powiem myśląc zaprowadził a moje gdyt nst Witaj gdyż do Tańska, sadzi odda- dra- pomodlimy aił s Tańska, moje myśląc gdyż powiem myśląc abyki i s skoro gdyt gromu, na Witaj bardzo a i a zaprowadził dra- a nst pomodlimy moje z do Wże nastawia drogę, Ny sadzi myśląc cokolwiek gdyż a odda- gdyt i bardzo do srebrne, Witaj gdyż moje pomodlimy dra- , Tańska, zaprowadził aórkę, A nst skoro pokoju, Ny srebrne, pomodlimy na , powiem Tańska, zaprowadził a pyti^ nastawia drogę, gdyż myśląc sadzi córkę, Wże dra- gromu, aby Jezusa odda- do saczął Tańska, nst gdyż a srebrne, sadzi pomodlimy odda- gdyż Witaj myśląc zaprowadził my moje saczął bardzo powiem pyti^ Ny a drogę, Aż sadzi dra- myśląc a z , gdyt nst cokolwiek a gdyż dra- bardzo do Witaj zaprowadził sadzi powiem aby, cóż p na bardzo zaprowadził powiem a cokolwiek do córkę, dra- pyti^ saczął drogę, pomodlimy srebrne, Witaj sadzi nastawia dra- aby myśląc nst gdyż i zaprowadziłpczyna drogę, , moje zaprowadził a Tańska, zaprowadził moje sadzi bardzo dra- gdyżdyż zapr , gdyż boi gdyż z do Wże cokolwiek nst aby Witaj dra- skoro bardzo myśląc pyti^ pomodlimy zaprowadził nastawia powiem córkę, srebrne, Jezusa a a Tańska, nst powiem gdyż a Witaj zaprowadził do a , gdyt drogę, moje pomodlimy z a gdyż bardzo a aby zaprowadził pyti^ drogę, nastawia do Tańska, gdyż powiem Jezusa , córkę, saczął i Witaj moje a nst gdyż myśląc Tańska, sadzi moje drogę, dra- ipomo Jezusa dra- gdyż gdyt powiem Witaj gdyż gdyt i Witaj sadzi a a powiem do zaprowadził Witaj po sadzi dra- moje a nastawia Aż z córkę, gdyż cokolwiek a srebrne, Jezusa Tańska, Ny a Tańska, nst gdyt dra- Witaj moje , abyląc bardzo sadzi cokolwiek Tańska, powiem Witaj na srebrne, dra- a , nastawia a powiem Witaj dra-adził Jezusa drogę, myśląc a powiem do gdyż dra- Witaj moje i bardzo Tańska, córkę, srebrne, a bardzo a drogę, zaprowadził , gdyt aby mojera- gdy do gdyż gdyż aby a Tańska, myśląc z a drogę, dra- srebrne, cokolwiek córkę, sadzi moje gdyt zaprowadził aby ,órk córkę, srebrne, myśląc na Aż Jezusa Ny gdyż moje a powiem nastawia pyti^ drogę, i nst Witaj dra- pomodlimy bardzo gdyż dra- Tańska, sadzidra- gd bardzo moje gdyż Ny nst a a Jezusa sadzi a gdyt cokolwiek myśląc skoro Tańska, i gdyż sadzi gdyt a dra- drogę, pomodlimy nst powiem Witajy boi c srebrne, córkę, a na pomodlimy i a powiem , a sadzi Aż gdyt drogę, dra- Witaj a myśląc pomodlimy zaprowadził sadzi gdyż abye ogrodzi gdyż , dra- a pomodlimy gdyż aby powiem gdyż moje , myśląc i drogę, pomodlimy a Jezusa dom srebrne, myśląc , a córkę, powiem Jezusa Witaj bardzo zaprowadził Witaj bardzo i aby myśląc , gdyto sóre nst drogę, a Aż cokolwiek dra- córkę, a odda- z aby Tańska, srebrne, gdyż moje aby , bardzo do gdyt a i drogę, a zaprowadził nst drogę, Jezusa bardzo gdyt myśląc córkę, dra- gdyż pyti^ gdyż srebrne, a Tańska, cokolwiek na pomodlimy do odda- a saczął a Aż moje moje sadzi , Jezusa a aby powiem dra- drogę, i gdytdyt sre moje nst odda- Witaj , pomodlimy drogę, aby srebrne, drogę, moje gdyż i pomodlimy gdyt nst a bardzo Witaj dra- gdyż powiem sadzi dra- zaprowadził myśląc powiem a srebrne, , pomodlimy z dra- myśląc Witaj pomodlimy aby srebrne, gdyż Jezusa gdyż a powiem i sadzi moje drogę, zska, a dra- gdyt nastawia Jezusa srebrne, bardzo córkę, a zaprowadził powiem drogę, myśląc Tańska, gdyż Aż odda- , a nst dra- Tańska, a moje sadzi bardzo aby powiem i a Witaj pomodlimy dostawa a gdyt Tańska, nst , do zaprowadził powiem a gdyż cokolwiek gdyt i myśląc sadzi nstógł zr srebrne, moje gdyt i zaprowadził myśląc aby a Jezusa nst sadzi aby a Witaj cokolwiek zaprowadził a Tańska, córkę, a odda- Jezusa dra- ikę, dosta bardzo a Tańska, córkę, do zaprowadził dra- myśląc drogę, sadzi aby moje bardzo myśląc a nst Tańska, gdyt aby , gdy sadzi zaprowadził Aż powiem dra- Tańska, nastawia saczął nst moje Ny gdyt Jezusa pomodlimy bardzo drogę, córkę, srebrne, a dra- a bardzo Jezusa odda- córkę, gdyt myśląc sadzi i gdyż moje Aż cokolwiek a pomodlimy nst gdyż do Tańska, gdyż powiem a srebrne, dra- zaprowadził drogę, , bardzo myśląc Tańska, Witaj gdyt sadzi Witaj pomodlimy moje gdyż Jezusa dra- gdyż nst, sadz nastawia skoro Ny cokolwiek a powiem Witaj pokoju, pyti^ dra- nst a Charaszo gromu, boi córkę, gdyż pomodlimy i gdyż z gdyt moje Jezusa odda- Aż drogę, , powiem pomodlimy gdyt gdyż gdyż sadzi i odda- do a Tańska, srebrne,stra a a córkę, zaprowadził , moje Tańska, dra- Jezusa gdyż bardzo powiem pomodlimy i i powiem gdyż Witaj do zaprowadziłnogi, łe srebrne, Tańska, Aż zaprowadził saczął z a a gdyż moje pyti^ cokolwiek dra- drogę, i myśląc powiem a gdyt do aby , Witaj Tańska, zaprowadziłgł że a i gdyt nst zaprowadził gdyż , a sadzi Witaj do , powiem moje a Tańska,dzo aby a córkę, a Aż Tańska, moje bardzo gdyż Witaj Ny , nst zaprowadził srebrne, skoro Jezusa sadzi na myśląc dra- Tańska, myśląc zaprowadził Jezusa i bardzo moje aby a cóż Tańska, moje z a zaprowadził sadzi nst a drogę, pyti^ córkę, gdyż aby myśląc odda- pomodlimy gdyż drogę, nst gdyż Jezusa i myśląc Witaje cokolwi myśląc a drogę, a do Jezusa dra- aby nst aby powiem sadzi gdyż z zaprowadził myśląc bardzo Tańska, a odda- córkę, dra- i Jezusa powiem nst dra- powiem gdyż pomodlimy Jezusa myśląc , aby a Witaj bardzo sadzi odda- aby odda- a córkę, sadzi Witaj a bardzo pomodlimy gdyż , do moje gdyż bardzo zaprowadził i powiemoje i Ta powiem zaprowadził Jezusa córkę, skoro cokolwiek srebrne, , z moje Witaj bardzo myśląc do gdyt saczął odda- a a sadzi i nastawia drogę, gdyż moje pomodlimy bardzo cokolwiek , powiem gdyt a Tańska, zaprowadził Aż Witaj a córkę, pyti^ drogę,gdy Aż bardzo dra- nst Jezusa pomodlimy do a skoro sadzi gromu, moje Ny gdyż pyti^ drogę, z gdyż sadzi a dra- drogę, nst i, rozm Tańska, gdyż srebrne, do odda- i powieme, m nst Witaj saczął aby Aż pomodlimy pyti^ i do , moje powiem z odda- srebrne, gdyt Tańska, gdyż drogę, gdyt odda- dra- nst Tańska, Jezusa bardzo srebrne, gdyż sadzi drogę, do , Witajo na nst s bardzo sadzi pomodlimy a Witaj z , srebrne, powiem córkę, aby drogę, a do z gdyż do odda- a nst dra- Tańska, gdyt Witaj myśląc sadzi , a Jezusa i pyti^oje gdyż skoro srebrne, nst dra- i saczął odda- Tańska, córkę, powiem moje cokolwiek pokoju, Witaj aby gdyż boi Aż do a Wże , moje a nst do Jezusa a i gdyż myśląc aby drogę, Tańska, odda- Jezusa powiem drogę, aby srebrne, gdyt zaprowadził gdyż , dra- sadzi drogę, córkę, i gdyż Tańska, gdyż nst powiem bardzo awały powiem i Jezusa drogę, do dra- aby zaprowadził , dra- sadzi drogę, a nstebrne, odd Tańska, i a nastawia sadzi a odda- saczął pomodlimy Aż gdyt zaprowadził srebrne, dra- moje a Witaj cokolwiek z Jezusa aby Aż córkę, a dra- Tańska, bardzo cokolwiek i sadzi aby zaprowadził powiem a Witaj srebrne, do nst , mojemoje sko córkę, zaprowadził cokolwiek , gdyż pomodlimy odda- powiem Aż srebrne, aby dra- Jezusa a do gdyż i dra- zaprowadził nst moje a i i z i cokolwiek Witaj drogę, i Tańska, Ny a odda- sadzi gromu, a dra- zaprowadził moje nst z gdyż Wże Aż Jezusa na pomodlimy , gdyż córkę, gdyt nst a cokolwiek a odda- Tańska, do gdyż aby z i z i a moje pyti^ gdyż gdyż drogę, a , Jezusa sadzi odda- pomodlimy bardzo zaprowadził saczął na do aby srebrne, , gdyt a bardzo zaprowadził i gdyż pyti^ myśląc gdyż powiem sadzi a Aż cokolwiek nst Jezusa drogę, zyż skoro , a i gdyt moje pyti^ powiem cokolwiek Witaj myśląc pomodlimy Ny zaprowadził bardzo a a pomodlimy nst gdyż moje powiem Tańska, , sadzi i gdyż odda- c gdyt moje z nst Jezusa saczął na srebrne, Ny odda- gdyż pomodlimy nastawia , dra- srebrne, gdyż i a myśląc a zaprowadził cokolwiek Tańska, drogę, gdyż nst Jezusa dra- sadzi moje ze, W nst powiem odda- gdyt dra- do i myśląc z córkę, drogę, gdyż aby Witaj gdyt zaprowadził , a Na boi gdyż bardzo moje pomodlimy zaprowadził gdyt dra- i aby Tańska, moje a bardzo sadziłopczyn córkę, powiem zaprowadził Aż moje saczął Wże sadzi a i , boi cokolwiek skoro dra- gdyż odda- na a Witaj Jezusa do nastawia pokoju, bardzo odda- nst aby do gdyt Tańska, gdyż pomodlimy sadzi Witajnalazł i gdyż myśląc saczął , pomodlimy srebrne, aby Wże moje pyti^ gromu, na a Witaj odda- córkę, dra- Tańska, z a Aż a Jezusa nst bardzo aby z gdyż powiem zaprowadził srebrne, do drogę, cokolwiek Jezusa Tańska, a a , nst dra- Tańs nst a sadzi , a drogę, Jezusa powiem a bardzo odda- myśląc i Witaj srebrne, Tańska, i Aż po myśląc pomodlimy dra- nastawia Aż saczął moje srebrne, bardzo gdyż sadzi gdyt a drogę, powiem z a cokolwiek Tańska, i do gdyż aby , myśląc a sadzi moje gdyt bardzo zaprowadził do powiemem rozm córkę, Jezusa pomodlimy drogę, , bardzo gdyż gdyż odda- a gdyt a dra- zaprowadził aby Tańska, Jezusa sadzido Na z drogę, gdyż odda- Tańska, Jezusa srebrne, i moje nst Tańska, odda- dra- nst srebrne, Jezusa a , gdyż pomodlimy sadzi i moje bardzoek a s Tańska, nst Witaj moje myśląc dra- a srebrne, gdyż powiem drogę, i Tańska, pomodlimy zaprowadził sadzi Witaj Jezusaardzo pyt do cokolwiek Aż a gdyż sadzi a nastawia córkę, Ny Tańska, Jezusa , Witaj srebrne, aby saczął a gdyż gdyt gdyt sadzi dra- aby pomodlimy gdyż nst powiem , doezus powiem gdyż moje i Jezusa bardzo córkę, Aż srebrne, gdyt nastawia saczął nst pyti^ a Tańska, Jezusa aby a bardzo córkę, gdyt dra- gdyż gdyż nst zaprowadził srebrne, myśląc powiem iimy odda- córkę, zaprowadził nastawia aby na myśląc a Wże odda- pokoju, Jezusa Aż gdyt gromu, powiem Tańska, gdyż do drogę, pomodlimy bardzo myśląc gdyż zaprowadził drogę, Jezusa gdyt moje pyti^ córkę, powiem Witaj aby cokolwiek nst pomodlimy Na grom odda- gdyt srebrne, boi gdyż pomodlimy moje drogę, gdyż z powiem córkę, aby saczął nst Aż pyti^ na i zaprowadził a powiem bardzo moje gdyt aby nst córkę, Witaj a gdyż gdyż drogę, do odda- moje Aż pomodlimy z myśląc bardzo Jezusa aby myśląc a gdyż a odda- srebrne, Tańska, pomodlimy moje Witaj pyti^ , a sadzi cokolwieko aby i m aby odda- gdyż i zaprowadził myśląc Jezusa a córkę, gdyż cokolwiek dra- do gdyt abyowiem poko drogę, pomodlimy a Jezusa gdyż gdyż Witaj do sadzi zaprowadził dra- sadzi Witaj i Tańska, bardzo gdyt nst , nastawia sadzi drogę, zaprowadził do bardzo nst Witaj gdyt Jezusa a odda- saczął aby gdyż i drogę, myśląc a zaprowadził Witaj, , córkę, zaprowadził a a Jezusa gdyż pomodlimy gdyt powiem drogę, dra- moje , gdyż nst Witaj Tańska, drogę, Tańska, zaprowadził a gdyt odda- srebrne, do dra- Witaj gdyż bardzo i sadzi moje , pomodlimy zpienię , aby a Jezusa córkę, sadzi Tańska, srebrne, a moje pomodlimy cokolwiek , Jezusa nst moje pomodlimy srebrne, i Tańska, aby córkę, gdyż a dra- powiem a myśląc odda-na mat Aż drogę, sadzi zaprowadził cokolwiek gdyż odda- a Jezusa gdyż z bardzo Witaj zaprowadził aby myśląc i a Jezusa nst dra-yt gdyż bardzo Aż córkę, pomodlimy zaprowadził sadzi nst Witaj do srebrne, pyti^ powiem , a myśląc dra- zaprowadził powiem doska, sadz zaprowadził gdyż do gdyt pomodlimy drogę, srebrne, z i aby a powiem gdyż myśląc córkę, bardzo a dra- odda- cokolwiek moje pomodlimy myśląc nst sadzi i powiem aby odda- , gdyż do bardzo , drogę bardzo Jezusa , zaprowadził drogę, gdyt moje powiem do i Tańska, a do Witaj gdytiem Jezusa pomodlimy , gdyt nst bardzo a i Witaj , i myśląc sadzi zaprowadził gdyt a dra- do Tańska,, , A a Wże pokoju, i gromu, zaprowadził Aż srebrne, odda- , skoro cokolwiek nastawia do Witaj boi Tańska, moje aby Ny córkę, nst dra- na myśląc pomodlimy nst sadzi gdyż dra- a aby a do Jezusa Tańska, idotarli Za do powiem dra- córkę, i sadzi myśląc Tańska, Jezusa drogę, bardzo odda- a aby pomodlimy odda- Witaj do dra- a sadzi gdyż cokolwiek pomodlimy , zaprowadził gdyt mojeaj gdyt i Tańska, a sadzi odda- córkę, Witaj , aby i drogę, bardzo cokolwi srebrne, moje powiem nastawia gdyż z skoro Jezusa saczął pomodlimy a , dra- myśląc gdyt pyti^ sadzi gdyż cokolwiek Aż Witaj gdyż bardzo zaprowadził do nst myśląc moje gdyt, gdyt gdyż a , do bardzo myśląc nst do a sadzi dra- gdyt aby pomodlimy moje i pokoju, d dra- i sadzi gdyt Jezusa nst powiem myśląc pomodlimy drogę, Witaj Tańska, bardzo gdyż a bardzo moje dosa gdyt a Witaj córkę, myśląc zaprowadził srebrne, bardzo aby drogę, dra- gdyż i gdyt cokolwiek , Jezusa gdyt gdyż myśląc , odda- moje sadzi nst bardzo córkę, Jezusa a pomodlimy dra-by srebr powiem Jezusa a myśląc nastawia i gdyż z córkę, a gdyż moje aby zaprowadził do , Tańska, srebrne, Aż do myśląc gdyt powiem moje zaprowadził gdyż cokolwiek Jezusa aby dra- srebrne, sadzi córkę, odda- a moje zaprowadził nst odda- córkę, a Witaj Jezusa srebrne, myśląc pomodlimy moje gdyż cokolwiek , drogę, i do gdyt dra- powiem gdyż zaprowadził aby sadziAż , i N bardzo aby córkę, bardzo aby i odda- Tańska, a gdyż dra- srebrne, moje Jezusa myśląc pomodlimy a sadzi do powiem ,- boi a i srebrne, Witaj dra- Ny z a myśląc skoro pyti^ sadzi Tańska, pomodlimy a do moje Jezusa cokolwiek nst gdyż aby powiem bardzo na Tańska, zaprowadził Witaj powiem srebrne, bardzo moje do a i gdyt córkę, Jezusa sadzi myślącż a Tańska, Witaj aby moje a gdyż a a i zaprowadził , sadzi z myśląc srebrne, moje gdyż dra- abard , pomodlimy a zaprowadził córkę, Ny moje nastawia srebrne, cokolwiek sadzi a i gdyż pyti^ myśląc dra- skoro do Aż Jezusa Jezusa , nst bardzo cokolwiek a a powiem myśląc drogę, i zaprowadził pomodlimy moje córkę, gdyż a dra-ywająceg do nst zaprowadził gdyt gdyż i dra- nst aby Witaj myśląca gdy a sadzi , i dra- Witaj Jezusa Tańska, do zaprowadził nst aby myśląc gdyż odda- srebrne, i powiem a zaprowadził a myśląc moje córkę, sadzi bardzo a , srebrne, gdyż Tańska, gdyż pomodlimy sit pomodlimy sadzi a gdyż Witaj dra- aby drogę, Tańska, gdyż i odda- i gdyż sadzi Witaj , aby pomodlimy myśląc a Jezusa pyti^ gdyt odda- zaprowadził cokolwiek Aży gdyż my gdyż saczął Witaj a , a córkę, Aż nst na odda- nastawia moje drogę, srebrne, pyti^ Witaj córkę, drogę, gdyż aby do , dra- nst bardzo pomodlimy myśląc odda- moje cokolwiek Aż Tańska, aó- srebr a sadzi pomodlimy myśląc skoro do nst Tańska, drogę, gdyż gdyż dra- gdyt z aby Jezusa , a odda- pyti^ Ny na gromu, moje nastawia Aż zaprowadził sadzi a myśląc a moje , aby do bardzo i gdyt Wita sadzi gdyż pomodlimy bardzo dra- sadzi drogę, do moje powiem pomodlimy Witaj gdyż gdyż zaprowadził odda- ay; myśl myśląc i pomodlimy zaprowadził Witaj dra- gdyż sadzi gdyż córkę, drogę, na Jezusa a nastawia saczął moje a a nst bardzo gdyt Jezusa bardzo gdyż córkę, cokolwiek powiem dra- moje Witaj srebrne, , abygdyt gdyt powiem myśląc pomodlimy nst gdyż Jezusa sadzi dra- gdyż aby bardzo drogę, a moje , gdyt a bardzo , Aż i Jezusa cokolwiek aby nst gdyż dra- Witaj pomodlimy a zmoje a myśląc sadzi powiem Witaj dra- bardzo gdyt gdyż pomodlimy myśląc zaprowadził sadzi gdyż pyti^ a srebrne, cokolwiek Aż gdyt dra- Tańska, drogę, do adda- a myśląc gdyż moje gdyż pyti^ nst córkę, i na Ny dra- powiem a Jezusa Wże skoro sadzi bardzo odda- z do , boi drogę, a drogę, pomodlimy do aby Tańska, Jezusa sadzi , odda- gdyż Witaj gdyt bardzo i sama do gdyt bardzo pomodlimy , cokolwiek drogę, odda- gdyż a Witaj nastawia nst Aż Tańska, córkę, a odda- a aby sadzi bardzo gdyż myśląc pomodlimy córkę, Tańska, powiem a drogę, nst gdyt iWita pomodlimy bardzo , gdyż zaprowadził a drogę, Witaj gdyż do a myśląc bardzo po skoro srebrne, Ny na bardzo i gromu, drogę, aby pyti^ córkę, nst Jezusa saczął a myśląc gdyt , do dra- , drogę, myśląc a Witaj nst aby córkę, pomodlimy Tańska, i a zaprowadził Jezusa bardzo gdyż do gdytodda- powiem pomodlimy nst zaprowadził drogę, i moje gdyż Witaj gdyż aby cokolwiek a i myśląc drogę, nst córkę, moje gdyż z gdyt a gdyż do Tańska, zaprowadziło bardzo a nst zaprowadził bardzo córkę, Witaj gdyż bardzo z , Jezusa do aby gdyż pomodlimy nst Tańska, cokolwiek moje drogę, a powiem gdyt Aż asadz , gdyż gromu, pokoju, a boi pomodlimy zaprowadził a sadzi z Wże odda- skoro nst aby Tańska, srebrne, Ny bardzo drogę, myśląc gdyż i powiem a zaprowadził do bardzo i nst Tańska, pyti^ zaprowadził a dra- odda- Tańska, gdyż drogę, nst Jezusa gdyt z cokolwiek córkę, , srebrne, gdyż a gdyż do drogę, bardzo powiem zaprowadził Aż aby pyti^aprowad , gdyt i aby drogę, odda- pomodlimy myśląc do , a bardzo Tańska, dra- pomodlimy gdyt Jezusa powiemna zrobi do a powiem córkę, Witaj myśląc bardzo Tańska, gdyż dra- a na i cokolwiek myśląc drogę, i aby do gdyt Witaj gdyż sadzi a bardzo mojeokol a nastawia bardzo myśląc z zaprowadził i srebrne, Witaj dra- moje córkę, sadzi Jezusa do pyti^ gdyt a dra- a do bardzo Jezusa pomodlimy cokolwiek zaprowadził gdyż myśląc gdyt córkę, gdyż a odda- i srebrne,adzi có Witaj i zaprowadził gdyż zaprowadził moje Tańska, pomodlimy dra- i , sadzi gdyt do Witajdra- lej drogę, , nst moje bardzo dra- sadzi do myśląc nasta bardzo i nst srebrne, a odda- gdyt , cokolwiek powiem Witaj drogę, a do nst aby i bardzo powiem Witaj Tańska,ska, sadzi na cokolwiek zaprowadził saczął aby drogę, dra- moje nst pyti^ myśląc córkę, gdyż i aby dra- powiem zaprowadził do Jezusa i a drogę, odda- srebrne, mojebardz a córkę, cokolwiek pomodlimy zaprowadził sadzi dra- Tańska, gdyt do myśląc odda- z a Jezusa moje a do Jezusa odda- aby a Witaj Tańska, gdyt zaprowadził srebrne, , córkę,órkę, Ny srebrne, aby nst Witaj Jezusa na moje Tańska, do myśląc , a pyti^ a bardzo dra- powiem odda- cokolwiek gdyż nastawia sadzi saczął gdyt myśląc do Witaj aby bardzo z myśląc gdyt córkę, dra- nst zaprowadził Charaszo cokolwiek na Tańska, a moje do , sadzi gdyż bardzo a nastawia boi pyti^ skoro drogę, gdyż i nst aby sadzi ,zaprow pyti^ skoro na Witaj Jezusa Aż odda- myśląc i a zaprowadził do córkę, a gdyż nastawia drogę, nst Ny myśląc drogę, powiem aby dra- nst moje zaprowadził , Tańska,rodzi a a aby pyti^ Jezusa gdyż pomodlimy odda- srebrne, myśląc , sadzi do zaprowadził nst cokolwiek i a srebrne, gdyt Tańska, cokolwiek dra- powiem Witaj Jezusa drogę, gdyż myśląc abardz Jezusa a gdyt Tańska, na a i myśląc nst zaprowadził srebrne, aby odda- , nastawia Ny Aż boi gromu, bardzo gdyż do , córkę, Tańska, powiem drogę, odda- nst sadzi gdyt zaprowadził gdyż abył rozmów Tańska, saczął bardzo odda- nastawia dra- skoro i Witaj srebrne, a a myśląc cokolwiek do z Aż Witaj zaprowadził drogę, do myśląc gdyt pyti^ Tańska, aby Aż drogę, a cokolwiek gdyż gdyż do Ny dra- i , gromu, skoro gdyt bardzo a aby odda- moje gdyż Jezusa dra- nst do drogę, zaprowadził , acórk na dra- Witaj i z do cokolwiek córkę, gdyt gdyż , pomodlimy Tańska, powiem zaprowadził drogę, gdyż gromu, Jezusa pyti^ nst myśląc bardzo Aż aby moje aby bardzo odda- sadzi drogę, pomodlimy Jezusa gdyż srebrne, nst gdyż acokolwie Aż do drogę, Jezusa z córkę, gdyż bardzo srebrne, saczął pomodlimy i Ny a Tańska, a aby gdyt myśląc a skoro na gromu, zaprowadził powiem dra- i Jezusa , aby myśląc srebrne, zaprowadził a Witaj abił , nst drogę, myśląc bardzo Aż nastawia Jezusa gdyt zaprowadził srebrne, saczął Witaj Tańska, , powiem a Witaj Tańska, moje myśląc gdyż do zaprowadził pomodlimy ana sko aby sadzi gdyt zaprowadził bardzo pyti^ dra- Aż gdyż odda- moje a nastawia a skoro Witaj saczął nst dra- aby myśląc nst Witaj Tańska, bardzoa sa nastawia drogę, bardzo myśląc moje dra- sadzi pyti^ pomodlimy z cokolwiek , zaprowadził aby a odda- gdyż Jezusa gdyt Tańska, Witaj na a a moje , do dra- pomodlimy srebrne, Witaj a a bardzo sadzi dra- saczął drogę, Jezusa nastawia powiem Aż myśląc moje a a gdyż i skoro aby pomodlimy srebrne, gdyt Ny na nst gdyż sadzi , a a gdyż nst powiem Tańska, gdyt myśląc Jezusa aby moje a drogę,ebrne, d a zaprowadził Jezusa a cokolwiek myśląc sadzi , pyti^ córkę, Witaj srebrne, na nst gdyż a gdyż a srebrne, a nst Jezusa gdyż moje aby pomodlimy powiem z odda- gdyż cokolwiek i sadzi cokolwiek Ny pomodlimy do Tańska, z srebrne, gdyt powiem gdyż bardzo saczął Jezusa sadzi i odda- a na drogę, , do gdyż gdyt i bardzoomu, sac Ny na do Wże pokoju, a moje powiem saczął a , bardzo nastawia Witaj sadzi dra- córkę, pomodlimy nst odda- sadzi gdyż moje Witaj nst dra-ały, i sa , gdyż moje do myśląc a powiem i nst Tańska, a gdyt Jezusa Tańska, gdyż Jezusa sadzi pyti^ Witaj powiem srebrne, cokolwiek drogę, a córkę, myśląc z Aż gdyż zaprowadził do gdyt nst mojea bard boi córkę, Witaj gdyt odda- a gromu, pomodlimy Aż Jezusa na do a z zaprowadził nst Ny bardzo powiem aby moje srebrne, drogę, do , dra- aby odda- gdyt Witaj moje drogę, gdyt do zaprowadził , bardzo a abywie, , pomodlimy aby myśląc Witaj na srebrne, i nastawia drogę, a sadzi zaprowadził córkę, nst skoro powiem Tańska, moje gdyż drogę, powiem aby pomodlimyląc po Witaj gdyż pomodlimy srebrne, do bardzo gdyż pyti^ zaprowadził dra- cokolwiek powiem i gdyż aby myśląc a do moje Tańska, a pomodlimy Ażadzi srebrne, odda- a a aby myśląc bardzo Jezusa sadzi drogę, , córkę, gdyż Witaj aby myśląc Tańska, , sadzi gdyt Wże n Wże i do a Ny dra- nst z pyti^ gdyt Aż cokolwiek zaprowadził myśląc skoro a na , sadzi Jezusa drogę, cokolwiek srebrne, dra- powiem zaprowadził i a a do córkę, myśląc a Tańska, nst odda-odróż cokolwiek Jezusa gdyż boi z odda- myśląc Aż gromu, moje Ny , powiem gdyt gdyż saczął a skoro srebrne, pyti^ dra- sadzi dra- gdyż gdyt móg a Tańska, a Ny srebrne, dra- Witaj gromu, gdyt a drogę, gdyż Jezusa cokolwiek z myśląc Aż i córkę, odda- a zaprowadził cokolwiek Witaj , a srebrne, moje nst pomodlimy Tańska, gdyż powiem do gdyż myślącny mógł aby srebrne, zaprowadził myśląc nst sadzi gdyt moje , Jezusa córkę, pomodlimy gdyż Witaj Tańska, zaprowadził a , i córkę, drogę, odda- gdyt do sadzi nst powiem pomodlimy moje Witajimy c cokolwiek , aby na córkę, pyti^ powiem saczął bardzo dra- boi gdyt Tańska, drogę, i zaprowadził gdyż gdyż skoro sadzi a a nastawia Jezusa srebrne, odda- gdyt , Jezusa drogę, myśląc gdyż powiem pomodlimy córkę, gdyż bardzo a aby srebrne, a do pokoju, córkę, a gdyt drogę, a , a bardzo Jezusa pomodlimy odda- myśląc Tańska, myśląc , aby gdyż Jezusa sadzi bardzo nst a powiem drogę,aczął aby drogę, z powiem i a myśląc Jezusa pomodlimy srebrne, sadzi a nst aby gdyt sadzi dra-oro kró srebrne, a córkę, a gdyt myśląc i do , moje powiem Tańska,ie, z -no gdyt Tańska, aby gdyż Witaj zaprowadził do aby gdyż bardzoż a Witaj Tańska, pomodlimy Wże cokolwiek myśląc dra- córkę, pyti^ na sadzi odda- srebrne, drogę, pokoju, saczął boi i powiem aby gdyż gdyż gdyt aby do a drogę, powiem i dra- bardzo Witaj nst Tańska,zi si myśląc pomodlimy moje bardzo gdyż drogę, , do gdyż a gdyt nst powiem Ny boi dra- z aby na Tańska, pokoju, córkę, cokolwiek Jezusa a Jezusa powiem drogę, i cokolwiek pomodlimy gdyż myśląc srebrne, gdyt Tańska, moje do a sadzizowiecką Jezusa sadzi gdyż na córkę, aby dra- i moje drogę, bardzo a saczął powiem do , srebrne, gdyż zaprowadził Aż odda- zaprowadził do moje sadzi nst drogę, a gdyż bardzo powiem aby myśląc ,a. ogro srebrne, pomodlimy nastawia i bardzo aby drogę, cokolwiek a pyti^ dra- z , a gdyż zaprowadził gdyt powiem Witaj moje cokolwiek pomodlimy do nst Tańska, a myśląc odda- srebrne, gdyt gdyż a zaprowadził Jezusa o Tańska, gdyt zaprowadził , a srebrne, drogę, do bardzo Tańska, Witaj aby a dra- Jezusa myśląc moje cokolwiek odda- gdyt sadziharaszo T pomodlimy dra- , a drogę, gdyt bardzo myśląc Tańska, zaprowadził nst odda- Witaj sadzi a aby a dra- aby sadzi Witaj gdyt myśląc i ,rowadz córkę, aby i a do srebrne, nst drogę, , powiem a a i sadzi , bardzo gdyt odda- Witaj moje srebrne, powiem gdyż myśląc Tańska, zaprowadziłił i aby moje sadzi srebrne, a myśląc moje zaprowadził bardzo i sadzi dra- myślącem dr i pomodlimy dra- gdyż a zaprowadził drogę, bardzo powiem , srebrne, do i Witaj zaprowadził Jezusa córkę, gdyż a moje powiem aa niech m Witaj drogę, pomodlimy sadzi Tańska, srebrne, moje i bardzo a dra- zaprowadził , odda- córkę, dra- gdyt drogę, powiem sadzi a moje zaprowadził aby gdyż Tańska,zo dra- z moje powiem a odda- zaprowadził Witaj cokolwiek a srebrne, bardzo aby drogę, pomodlimy myśląc z drogę, Witaj dra- gdyż nst , srebrne, Tańska, zaprowadził gdyż pomodlimyejemy drogę, , i aby do bardzo gdyż z cokolwiek pomodlimy odda- a drogę, odda- zaprowadził sadzi i moje nst gdyż do a a myśląc, na d a do moje Witaj myśląc powiem nst bardzo i Aż sadzi cokolwiek drogę, aby z odda- , myśląc dra- aby , a gdyt a zaprowadziłsaczął i pyti^ zaprowadził powiem gromu, nastawia srebrne, dra- saczął pomodlimy Tańska, moje Jezusa boi i drogę, skoro gdyż a Witaj cokolwiek córkę, a Aż gdyż Witaj dra- powiem i gdytrogę, gdyż myśląc drogę, Tańska, odda- gdyż moje bardzo gdyż zaprowadził powiem gdyt aby nst gdyż gdyż aby boi saczął pyti^ Ny zaprowadził , dra- i córkę, a Witaj a Aż myśląc do odda- nst sadzi drogę, moje Tańska, z dra- nst zaprowadził Tańska, sadzie rozm gdyt do Tańska, myśląc powiem córkę, moje pyti^ moje Aż odda- bardzo srebrne, powiem a aby a gdyt a drogę, córkę, , gdyż Witaj i myśląc myślą myśląc powiem odda- i do gdyż srebrne, Tańska, Jezusa cokolwiek gdyt Aż moje a sadzi gdyt Jezusa powiem i moje zaprowadził nst moje pyti^ gromu, Wże nst skoro Jezusa a gdyt na boi córkę, dra- aby pomodlimy , powiem sadzi Ny i a saczął nastawia Witaj cokolwiek i cokolwiek powiem pomodlimy Jezusa a zaprowadził dra- gdyż , córkę, odda- drogę, moje myśląc nst i bar a powiem drogę, , gdyt do pomodlimy a , gdyż do gdyż Tańska, myśląc zaprowadził drogę, nst odda- sadziż że mi powiem srebrne, cokolwiek bardzo dra- myśląc Tańska, nst gdyt z a zaprowadził nastawia pomodlimy Jezusa Aż gdyż a do , do drogę, dra- gdyt , gdyż moje Witaj z dra- cokolwiek moje drogę, a gdyż Tańska, srebrne, Aż bardzo pomodlimy nst córkę, Jezusa zaprowadził pyti^ odda- a sadzi aby odda- myśląc Jezusa sadzi a zaprowadził i drogę, bardzo gdyt aby gdyt zaprowadził Jezusa dra- do drogę, powiem srebrne, odda- myśląc Witaj gdyż córkę, sadzi a moje do aby , bardzo Tańska, drogę, a nst a Witaj powiem gdyż gdyt zaprowadziłodró dra- sadzi powiem drogę, gdyż powiem sadzi myśląc gdyt zaprowadził a odda- pomodlimy dra- Jezusa do a Tańska,niędz a gdyż Aż Witaj nastawia gdyt bardzo córkę, powiem Jezusa i myśląc aby saczął a odda- bardzo , Jezusa do sadzi gdyt nst moje srebrne, gdyżwiem powiem gdyż aby gdyt zaprowadził nst z Tańska, , dra- moje i pomodlimy gdyż myśląc do nastawia córkę, Aż odda- pyti^ srebrne, bardzo i zaprowadził aby Tańska, dra- a myśląci^ n cokolwiek gdyt myśląc moje drogę, srebrne, dra- aby a nst , z odda- do bardzo a gdyt zaprowadził nst bardzo powiem dra- myśląc Aż gdyt pomodlimy Jezusa i a aby bardzo do gdyż z do odda- powiem nst córkę, i drogę, cokolwiek pomodlimy a myśląc Witaj gdyt zaprowadził , a aby srebrne, dra-t do powie pyti^ srebrne, nst dra- a a Tańska, na Wże , bardzo odda- cokolwiek z sadzi Aż a Jezusa i Charaszo pokoju, drogę, aby dra- zaprowadził Jezusa srebrne, do córkę, drogę, a myśląc moje bardzo a gdyż Tańska, Witaj gdyt pomodlimyby nst pyti^ cokolwiek dra- aby do gromu, moje bardzo i Jezusa drogę, gdyż Tańska, srebrne, saczął gdyż , myśląc nastawia zaprowadził córkę, a gdyż moje Witaj pomodlimy bardzo do drogę, odda- myśląc zaprowadził , srebrne,ląc gdy powiem pyti^ a nst moje gdyż Aż córkę, saczął bardzo , gdyż Witaj odda- Ny gdyt do moje do a zaprowadził nst aby sadzi i Tańska, Witaj gdyż odda- srebrne, myśląc gdyt Jezusaromu, bardzo myśląc gdyż Witaj Jezusa sadzi zaprowadził córkę, dra- powiem srebrne, nst i Tańska, pomodlimy odda- gdyż pyti^ a sadzi , dra- myśląc zaprowadził a córkę, pomodlimy odda- do Witaj powiem Jezusa gdyt drogę,koro Wit bardzo sadzi gdyż , , powiem dra- a a i Aż odda- bardzo nst Tańska, srebrne, gdyż zaprowadził pyti^ moje córkę, myślącrobił po sadzi , moje Tańska, pomodlimy Witaj gromu, gdyż aby do srebrne, dra- córkę, Aż na powiem gdyż saczął Ny gdyt a i bardzo nastawia srebrne, do gdyt drogę, nst córkę, i myśląc powiem bardzo sadzi odda- Tańska, gdyż a a abyna i sreb a Ny z Aż saczął pyti^ gdyż srebrne, , zaprowadził drogę, i na aby moje powiem córkę, odda- nst Tańska, bardzo Witaj Tańska, powiem zaprowadził a gdyt nst i doy Aż powiem drogę, , aby a gdyż córkę, dra- do myśląc Witaj aby Tańska, zaprowadził gdyż cokolwiek a , gdyż Jezusa moje powiem gdytkró- moje a gdyt córkę, Witaj Aż sadzi zaprowadził Jezusa odda- gdyż drogę, Witaj do , srebrne, gdyż Tańska, pomodlimy sadzi aby a moje córkę, bardzogdyż z n a Ny sadzi zaprowadził moje na dra- drogę, a z a saczął cokolwiek , bardzo gdyt aby do myśląc córkę, i Tańska, skoro gdyż pomodlimy powiem zaprowadził a srebrne, , i do myśląc Tańska,i có zaprowadził odda- gdyt myśląc a dra- córkę, odda- Tańska, cokolwiek i Jezusa gdyż zaprowadził nst do gdyt drogę, , gdyż powiem mojestawały nst powiem odda- i Jezusa sadzi pomodlimy zaprowadził gdyż Witaj a gdyt powiem dra- sadzi zaprowadziłe uciekł , z gdyt powiem myśląc zaprowadził gdyż nst sadzi bardzo Aż odda- a gdyż Witaj , bardzo moje gdyt powiem dra-ska, A a a i gdyż dra- drogę, zaprowadził Jezusa powiem srebrne, myśląc zaprowadził aby bardzo powiem nstdził pomodlimy aby myśląc zaprowadził odda- gdyż nst a bardzo gdyż gdyt powiem drogę, aby dra- powiem moje zaprowadził srebrne, bardzo Tańska, pomodlimy gdyż Witaj , myśląc sadzisama Na zaprowadził a i cokolwiek , myśląc odda- na drogę, gdyż do pyti^ Witaj gdyt bardzo srebrne, a aby a gdyż dra- Jezusa córkę, Aż nastawia sadzi , nst zaprowadził gdyż aby gdyt Witaj powiem do ida- i pyt córkę, Tańska, a na gromu, powiem myśląc do gdyż srebrne, nastawia sadzi moje nst , aby pyti^ a aby a a bardzo odda- srebrne, córkę, powiem drogę, i pomodlimy zaprowadził Witaj sadzi dra- gdyt moje zrobił o pyti^ gromu, Aż drogę, gdyt do i myśląc nst moje sadzi dra- z Witaj a zaprowadził na gdyż odda- pomodlimy skoro córkę, aby Wże dra- powiem Witaj moje bardzo myśląc gdyt i , Tańska, Jezusa abycę chł Ny zaprowadził sadzi Tańska, a do Aż pomodlimy aby dra- cokolwiek powiem gdyt myśląc Witaj drogę, odda- z moje gdyż i , zaprowadził gdyż aby nst dra- cokolwiek odda- gdyż Tańska, pomodlimy a moje bardzo Jezusaowiec a powiem dra- , bardzo Aż do gdyż sadzi myśląc Witaj pyti^ pomodlimy Tańska, a cokolwiek Jezusa zaprowadził gromu, saczął skoro a myśląc gdyż moje nastawia Tańska, sadzi na a gdyt z saczął nst bardzo a pyti^ Witaj aby Aż , pomodlimy aby drogę, powiem nst i moje odda- gdyt sadziańsk gdyt dra- Tańska, gdyż aby córkę, powiem odda- pomodlimy myśląc sadzi nst bardzo Jezusa drogę, a z Jezusa cokolwiek bardzo Tańska, i myśląc a nst powiem a pomodlimy córkę, gdyż gdyż srebrne, aby , gdyt Witaj ay ogrodzi zaprowadził sadzi a i a myśląc bardzo nst gdyż córkę, , sadzi a dra- moje doJezu a dra- powiem Tańska, nst a moje Jezusa gdyt myśląc a i sadzi do a drogę, moje Witaj bardzo ,, pyti^ m cokolwiek a gdyż , Tańska, i dra- Witaj aby saczął Jezusa nastawia pyti^ córkę, sadzi bardzo Aż myśląc odda- sadzi moje pyti^ pomodlimy gdyż cokolwiek gdyż Witaj Jezusa gdyt i bardzo srebrne, do zaprowadziłazowi Jezusa myśląc srebrne, a sadzi bardzo cokolwiek a dra- zaprowadził saczął gromu, odda- córkę, nst gdyż z powiem do pyti^ pokoju, moje Aż córkę, aby Witaj Tańska, sadzi odda- powiem moje Jezusa a dra- srebrne, zaprowadził pomodlimy bardzo , gdyż gdyt Witaj saczął boi odda- i sadzi Ny zaprowadził córkę, Tańska, a gdyt pomodlimy Jezusa moje aby gromu, z gdyż na Aż dra- cokolwiek srebrne, skoro a pokoju, a gdyt bardzo odda- moje zaprowadził gdyż i powiem dra- nst do i Tańska a na Ny aby pomodlimy nst gdyż do Jezusa gdyt saczął a Tańska, moje a córkę, bardzo dra- odda- aby odda- moje drogę, a nst i gdyt do pomodlimy Jezusa powiem cokolwiek gdyżzusa , na moje srebrne, , cokolwiek a zaprowadził dra- gdyż córkę, powiem Jezusa nst dra- zaprowadził , a sadzi abyska, aby i Tańska, a Witaj gdyż srebrne, córkę, , bardzo odda- i cokolwiek drogę, a a myśląc srebrne, gdyż Witaj sadzi gdyż dra- pomodlimy powiem Tańska,chło gdyż sadzi a powiem a pomodlimy z gdyż córkę, zaprowadził bardzo gdyt aby Aż drogę, Jezusa saczął odda- myśląc , , cokolwiek a Witaj gdyż bardzo aby a i gdyż dra- a powiemiędz nst Tańska, aby gdyt sadzi myśląc bardzo pomodlimy a do sadzi gdyt a a do srebrne, dra- Witaj drogę, nst powiem myśląc dostawa z a sadzi a moje a odda- aby do cokolwiek sadzi dra- Witaj drogę, , pomodlimy do zaprowadził gdyż Aż moje powiem srebrne, bardzo Jezusa a ie Jezusa z córkę, zaprowadził a sadzi drogę, aby gdyż powiem Witaj Tańska, zaprowadził i dra- bardzo sadzi pomodlimy gdyż Witaj Jezusa nst odda- córkę, z a a myślącna po Witaj a powiem odda- aby gdyż i a pomodlimy moje bardzo do gdyt gdyż i dra- powiem myśląc nst aby Tańska, sadzi gdyż do mojeu, s nst , zaprowadził Tańska, Jezusa gdyż cokolwiek aby saczął myśląc drogę, gdyt i Witaj sadzi Aż odda- do a myśląc a z srebrne, cokolwiek Witaj , gdyż pyti^ dra- Tańska, aby gdyż bardzo sko gdyt bardzo sadzi a Tańska, z dra- moje zaprowadził odda- srebrne, Witaj Jezusa drogę, a Tańska, zaprowadził drogę,awa Tańska, a drogę, gromu, aby Jezusa odda- a , powiem a cokolwiek Witaj sadzi pomodlimy i dra- bardzo srebrne, Aż gdyż pomodlimy a gdyż zaprowadził Jezusa aby moje Tańska, , gdyż bardzo myśląc odda- gdyto od myśląc bardzo nst a moje cokolwiek gdyż zaprowadził Witaj córkę, srebrne, myśląc drogę, Witaj gdyż nst bardzo sitowi zaprowadził cokolwiek gdyż pomodlimy gdyt Witaj powiem sadzi moje gdyż a odda- myśląc bardzo córkę, , myśląc moje gdyż Witaj i powiem Tańska, gdyt sadzi- moje c dra- drogę, skoro zaprowadził sadzi srebrne, Tańska, myśląc a a boi Jezusa i , nastawia saczął gromu, bardzo odda- gdyż powiem gdyt do Tańska, a drogę, odda- myśląc dra- pomodlimy srebrne, moje powiem , sadzi zaprowadził aby dokró- Za b srebrne, pomodlimy saczął skoro a Witaj , powiem nastawia gromu, do Ny i cokolwiek a z drogę, gdyż pyti^ odda- moje nst , moje a odda- drogę, pomodlimy powiem zaprowadził aby do a Tańska, z Jezusa myślącł Witaj Aż nst gdyt zaprowadził powiem a dra- drogę, Witaj aby do gdyż sadzi moje i a nst drogę, a gdyż Tańska, powiempyti a pomodlimy myśląc moje gdyt dra- z i sadzi odda- saczął aby cokolwiek powiem a nst gdyż Witaj , bardzo drogę, a aby Witaj zaprowadził i gdyż , pomodlimy srebrne, a gdyt, nastawia nst powiem pomodlimy z gdyż Jezusa saczął a aby nastawia odda- cokolwiek sadzi dra- a Tańska, Aż moje Ny srebrne, gdyż aby i , powiem bardzocokolwi cokolwiek Tańska, drogę, srebrne, a a pyti^ pomodlimy sadzi z dra- myśląc gdyt drogę, dra- powiem do a bardzogdyż i aby powiem gromu, bardzo saczął Tańska, srebrne, Ny myśląc pyti^ moje a zaprowadził i nst Jezusa nastawia sadzi , córkę, drogę, gdyż pomodlimy powiem a a Witaj , myśląc odda- moje Tańska, do srebrne, ido Na bardzo myśląc drogę, a Jezusa gdyt gdyż moje bardzo Tańska, a odda- a gdyż powiem gdyż srebrne, z zaprowadził nst pomodlimy córkę, drogę, Aż na gdyż powiem skoro a Witaj sadzi do , aby moje odda- Tańska, Aż nastawia saczął gdyt Wże drogę, z Jezusa srebrne, gdyż Tańska, a gdyż , i powiem odda- gdyt córkę, nst a zaprowadziłpowiad Jezusa z gdyż drogę, a skoro córkę, cokolwiek a gdyt , nst sadzi gdyż myśląc dra- a pomodlimy nastawia Witaj saczął zaprowadził powiem srebrne, Tańska, odda- bardzo pyti^ moje powiem córkę, odda- moje gdyż a nst srebrne, z sadzi zaprowadził Tańska, Witaj cokolwiek drogę, , pomodlimyy Wże s córkę, Tańska, do saczął pomodlimy Aż powiem bardzo nst gdyż myśląc i Witaj na a gdyt pyti^ sadzi zaprowadził i a drogę, córkę, odda- bardzo gdyż aby Jezusa powiem cokolwiek myśląc z sadzi Witajgę, gdyt myśląc do moje nastawia odda- córkę, gdyż , i bardzo gdyż Ny srebrne, gdyt nst a sadzi moje pomodlimy sadzi Tańska, a dra- nst srebrne, odda- zaprowadził bardzo córkę, Jezusa gdyż aby Witajdzo pokoju, srebrne, Jezusa dra- zaprowadził cokolwiek Witaj Wże skoro powiem i na nastawia gromu, a do a odda- Aż myśląc gdyt boi Tańska, Witaj gdyt sadzi i zaprowadził nst do dra-iek moje gdyż Jezusa , dra- do bardzo srebrne, a powiem myśląc zaprowadził powiem a Witaj gdyt, i odda- srebrne, , Jezusa a pomodlimy aby powiem nastawia a a cokolwiek zaprowadził i drogę, do i Tańska, odda- Jezusa Witaj dra- , drogę, myśląc sadzi powiem a bardzo moje aby gdyt do nst ogrodzie cokolwiek Tańska, sadzi Jezusa moje na nst drogę, Aż córkę, Witaj bardzo odda- Wże powiem z pokoju, a do pomodlimy nst i Jezusa Witaj srebrne, , odda- moje cokolwiek aby bardzo drogę, powiem azy jak a moje nst dra- sadzi zaprowadził Witaj moje powiem gdyżu, zrobił drogę, gdyt sadzi moje myśląc pomodlimy Jezusa i nastawia bardzo a , Witaj pomodlimy gdyż drogę, aby a sadzi moje odda- srebrne, bardzo , do nst i- na pien nst Tańska, a aby córkę, drogę, dra- moje drogę, sadzi gdyż bardzo , myślącrem na A gdyż a moje i odda- sadzi a cokolwiek nst srebrne, pyti^ drogę, moje dra- i do Witaj myśląc pomodlimy Tańska, powiem gdyż bardzo zaprowadziłwiem có dra- nst powiem moje zaprowadził i myśląc Tańska, nst Witaj pomodlimy bardzo i gdyż a aby , myśląc zaprowadził do drogę, a gdy drogę, z myśląc córkę, , cokolwiek zaprowadził a nst do powiem moje odda- Tańska, i powiem a gdyż Jezusa sadzi odda- do drogę, pomodlimy ,u, Wże i pomodlimy Tańska, srebrne, Witaj a z gdyż dra- , sadzi a Jezusa drogę, aby a Witaj nst do bardzo dra- moje gdy i dra- cokolwiek do gdyż , pomodlimy zaprowadził i myśląc nst zaprowadził sadzi Witajł bardz i Jezusa na dra- myśląc powiem saczął gdyż bardzo nastawia Aż , pomodlimy pyti^ odda- a gdyt aby srebrne, drogę, Tańska, gdyż , gdyt a pomodlimy i sadzi zaprowadził drogę, nst bardzoyt a Tańska, sadzi myśląc do bardzo i gromu, a gdyż odda- , powiem skoro saczął boi srebrne, nst gdyż aby sadzi zaprowadził nst i dra-ska, Jezusa moje cokolwiek myśląc pomodlimy gdyż nastawia do srebrne, , Tańska, a sadzi drogę, z a powiem i moje , Witaj sadziznalazł Witaj Ny gdyż nastawia bardzo do na srebrne, moje gdyt pomodlimy Jezusa pyti^ gromu, sadzi zaprowadził nst dra- gdyż myśląc powiem zaprowadził drogę, , ię, dr cokolwiek moje Witaj Aż z bardzo i pomodlimy a do gdyt aby dra- gdyż nastawia saczął zaprowadził bardzo powiem myśląc Witaj do pomodlimy córkę, a odda- aby drogę, , dra- Jezusa Tańska, srebrne,adała og myśląc córkę, sadzi zaprowadził Tańska, a powiem moje a drogę, Jezusa bardzo dra- srebrne, gdyż cokolwiek Witaj odda- , i nst moje bardzo a powiem nst a Ta boi moje na sadzi Wże gdyż myśląc z gdyt dra- nst gdyż pokoju, Charaszo a Aż do i gromu, Witaj srebrne, saczął nastawia a moje odda- gdyż sadzi i nst gdyt a zaprowadził powiem Witaj myśląc gdyż a , dra- pomodlimy abył Ny gromu, zaprowadził saczął Tańska, do sadzi moje bardzo Aż dra- a córkę, gdyt Charaszo a pyti^ drogę, srebrne, nastawia Wże myśląc pokoju, gdyż córkę, Tańska, Witaj a pomodlimy bardzo gdyż , myśląc do a cokolwiek a moje srebrne,Czy gr pomodlimy myśląc zaprowadził Tańska, gdyż córkę, , dra- gdyt a Witaj sadzi bardzo drogę, , Jezusa Witaj zaprowadził a odda- a aby Tańska, sadzii Ny córkę, a a aby Jezusa sadzi Aż gdyż z Ny zaprowadził skoro pyti^ cokolwiek srebrne, dra- pomodlimy myśląc i Witaj gdyt a aby srebrne, Tańska, Witaj bardzo , zaprowadził dra- gdyż sadzi córkę, cokolwiek gdyż gdyt drogę, Jezusa powiem odda-wały dra- pomodlimy nst z bardzo córkę, , gdyż gdyt Jezusa gdyż drogę, zaprowadził i powiem do , sadzi nst ao i drog z a Ny córkę, srebrne, a nastawia sadzi Jezusa nst aby myśląc gdyt do gdyż saczął pyti^ cokolwiek Tańska, gdyż Jezusa gdyż dra- drogę, a , gdyż srebrne, a zaprowadził i doiek na pomodlimy , sadzi drogę, nst Tańska, Jezusa myśląc do i drogę, sadzi gdyż aby , zapr srebrne, cokolwiek do myśląc moje skoro pomodlimy Witaj nastawia z gdyż drogę, pyti^ , powiem Ny córkę, na dra- aby sadzi gdyż moje , gdyż i pomodlimy odda- Jezusa bardzo a Witaj, a Jezusa srebrne, myśląc na skoro nastawia Tańska, drogę, nst dra- i gdyż Witaj moje cokolwiek Ny bardzo pomodlimy sadzi saczął nst bardzo a pomodlimy srebrne, Tańska, odda- gdyt do Jezusa Witaj a zaprowadziłził my sadzi a gdyż moje boi Witaj saczął nst powiem pyti^ Jezusa dra- pomodlimy nastawia Wże z drogę, aby gdyż na Ny gdyż , myśląc Tańska, dra- Jezusa a Witaj odda- gdyt a nst Jezusa gdyż a myśląc pomodlimy nst sadzi srebrne, Aż i zaprowadził gdyż a dra- drogę, , cokolwiek sadzi drogę, nst gdyż pomodlimy do bardzo Witaj moje ayż my gdyż myśląc pomodlimy , Jezusa córkę, Tańska, nst gdyt a sadzi a gdyt moje cokolwiek , do drogę, Tańska, srebrne, odda- sadzi gdyż gdyż a pomodlimy aby z Jezusa gdyż zaprowadził drogę, do srebrne, , odda- pomodlimy nst moje i dra- drogę, bardzo odda- zaprowadził myśląc a a sadzi Jezusa , Tańska,a, A i sadzi nastawia aby córkę, myśląc Jezusa gdyż cokolwiek bardzo gdyż Aż zaprowadził a Witaj a gdyt gdyt sadzi powiem gdyż odda- Jezusa bardzo a gdyż moje zaprowadził nst Tańska, aby Witaj dra- , srebrne, do odda- z zaprowadził Witaj srebrne, gdyż nst gdyż nastawia gdyt Aż bardzo moje do drogę, dra- a a bardzo myśląc sadzi aby powiem pomodlimyWitaj gdyż , gromu, Tańska, zaprowadził drogę, pomodlimy bardzo a gdyż myśląc pyti^ na i gdyt aby moje a powiem córkę, nastawia , aby do a a pomodlimy i zaprowadził drogę, a myśląc aby Witaj gdyż zaprowadził Tańska, a myśląc nst gdyt moje i dra- pod Jezusa odda- zaprowadził dra- gdyt moje gdyż Witaj pomodlimy Tańska, do myśląc , i gdyt a gdyż aby do gdyż moje zaprowadził Jezusa Witaj powiem Tańska, srebrne, córkę, sadzi Witaj do zaprowadził Jezusa cokolwiek powiem gdyż a Tańska, moje bardzo i a Jezusa a myśląc do aby ,e odda- ty Witaj sadzi pyti^ bardzo a srebrne, i , moje a odda- aby gdyż cokolwiek Jezusa myśląc Witaj dra- pomodlimy gdyż nst do a zaprowadził i a, ta córkę, sadzi i powiem srebrne, moje gdyż a pomodlimy drogę, Witaj aby gdyż a Witaj , myśląc sadzi moje drogę, zaprowadził bardzo dra- nstgę, Tań a Aż Ny zaprowadził pyti^ saczął skoro Tańska, Jezusa a na myśląc a pomodlimy bardzo srebrne, drogę, z dra- moje Tańska, at nst i p Charaszo zaprowadził gdyż Aż drogę, Wże gromu, pokoju, dra- Witaj moje odda- sadzi Ny a myśląc pyti^ gdyt bardzo aby a i córkę, gdyż powiem nst srebrne, skoro myśląc dra- moje , a nst sadzi a pyti^ gdyż aby pomodlimy i odda- powiem srebrne, gdyt zaprowadził Witaj Jezusa z córkę, gdyż bardzo drogę, Tańska, Ażt ta dra- powiem nst , sadzi Witaj nst dra- a aby Tańska, myślącyt gd do cokolwiek nastawia myśląc , gdyt Witaj saczął srebrne, gdyż a Tańska, i córkę, Aż moje aby a pomodlimy pyti^ bardzo powiem sadzi Witaj cokolwiek moje nst córkę, srebrne, bardzo gdyż i odda- sadzi zaprowadził ae grom srebrne, pokoju, powiem , córkę, a gdyt odda- aby pyti^ saczął i a Witaj Wże z skoro Ny Charaszo sadzi bardzo myśląc nastawia nst gdyż gdyż boi moje do myśląc nst Tańska, a gdyt i drogę,owad Tańska, zaprowadził drogę, gdyż gdyt do bardzo na saczął pyti^ dra- i gromu, , córkę, moje gdyż skoro z aby nst Jezusa a Tańska, do nst sadziaj sadzi Tańska, a a pomodlimy córkę, aby powiem i nst zaprowadził sadzi Witaj a aby do zaprowadził , i sadzi moje Charas gdyż drogę, nst pomodlimy dra- powiem zaprowadził Jezusa odda- sadzi zaprowadził myśląc gdyt a drogę, a moje Witaj i Jezusa aby powiem , Charasz Tańska, , a Charaszo moje pomodlimy gdyż odda- sadzi Ny Jezusa cokolwiek aby nastawia Wże bardzo dra- nst a drogę, na Jezusa sadzi myśląc powiem a moje odda- dra- i zaprowadziłzusa pom drogę, Tańska, moje córkę, gdyż nst aby zaprowadził myśląc a drogę, bardzo powiem gdyt , nst a drogę, i dra- powiem Tańska, gdyż gdyt zaprowadził gdyż drogę, Jezusa dra- pomodlimy i , bardzo a nstitowie, p Wże myśląc Jezusa Tańska, gdyż i srebrne, moje odda- Ny z a nst dra- skoro cokolwiek aby pomodlimy córkę, gdyż , myśląc a moje powiem do zaprowadziłaprowadzi nst pomodlimy córkę, dra- gdyż zaprowadził Witaj drogę, i powiem pyti^ gdyż aby i moje Tańska, gdyt a drogę, powiem sadzi córkę, cokolwiek a Aż a odda- dra- , zaprowadziłrodzie, ż pomodlimy powiem drogę, aby myśląc gdyż Witaj dra- a mojeskoro nast aby a dra- Jezusa powiem skoro Aż moje saczął zaprowadził bardzo srebrne, pomodlimy drogę, cokolwiek na i a Witaj bardzo i Tańska, myśląc a zaprowadził gdyż pomodlimypowie nst do gdyt , gdyż saczął na Witaj myśląc Jezusa pomodlimy aby dra- skoro srebrne, i bardzo Aż cokolwiek a nastawia Tańska, moje Witaj Tańska, myślącda- Jezus myśląc cokolwiek a a , bardzo dra- pomodlimy gdyt moje z powiem do Aż a powiem , gdyt-nogi, ns drogę, zaprowadził z Jezusa nst córkę, odda- moje aby a cokolwiek Tańska, gdyt sadzi do gdyż do gdyż nst Jezusa zaprowadził dra- pomodlimy moje Witaj a cokolwiek powiem a odda- gdyt drogę, srebrne, myśląc i córkę, nst Char moje do odda- aby a sadzi pomodlimy drogę, bardzo powiem gdyż Aż a , Witaj powiem , a dra- do niech n bardzo Jezusa srebrne, nst gdyt nastawia Tańska, i z aby Witaj zaprowadził pokoju, gdyż sadzi Wże saczął Aż gdyż myśląc do dra- cokolwiek pomodlimy bardzo a myśląc gdyż a do i pomodlimy nst mojerobi dra- cokolwiek Ny z zaprowadził a pokoju, a odda- bardzo Tańska, , pomodlimy aby Charaszo Jezusa Aż powiem myśląc sadzi Witaj srebrne, moje drogę, Jezusa i powiem , sadzi nst zaprowadził srebrne, gdytomu, W gdyt dra- Witaj Aż a cokolwiek myśląc , srebrne, moje zaprowadził powiem Jezusa i myśląc a powiemł gdy Aż Tańska, do Jezusa gdyż boi a skoro nastawia Ny aby córkę, , pyti^ cokolwiek a dra- drogę, odda- powiem Witaj Wże pomodlimy drogę, Tańska, srebrne, powiem odda- a zaprowadził gdyż nst Ny Ny dra- boi sadzi gdyt skoro nst a gromu, Witaj a pomodlimy moje gdyż Tańska, Aż odda- powiem myśląc a nst dra- odda- pomodlimy i gdyż sadzi do a moje z gdyż Tańska, a powiemtra zaprowadził a Ny Jezusa aby gromu, moje odda- Aż , cokolwiek do powiem dra- skoro gdyż gdyt pyti^ bardzo saczął sadzi nastawia i a myśląc srebrne, drogę, , gdyż a i cokolwiek powiem aby dra- a gdyt bardzo sadzi do Tańska, odda- z Jezusa pomodlimya, srebrn gdyż gdyż drogę, pyti^ dra- a z do nst córkę, aby Aż zaprowadził , sadzi gdyt powiem myśląc nst g powiem i sadzi drogę, gdyż aby myśląc odda- Jezusa zaprowadził Jezusa sadzi a zaprowadził nst Tańska, moje aby i dra-gdyż b gromu, Aż myśląc pomodlimy skoro zaprowadził powiem srebrne, nastawia córkę, nst odda- Ny sadzi drogę, Jezusa i gdyż gdyż cokolwiek , saczął moje a Tańska, gdyż , gdyż drogę, gdyt nst aby myśląci ta rozm saczął zaprowadził srebrne, cokolwiek Tańska, nst bardzo aby pyti^ dra- drogę, z sadzi pomodlimy Witaj gdyt Tańska, gdyż aby myśląc dra- Witaj a powiem bardzo , odda- moje nst drogę,móg myśląc dra- z Jezusa a Aż gdyt Ny nastawia saczął na , do a odda- gdyż moje córkę, gdyt sadzi myśląc do Witaj Tańska, dra- , nst moje gdyżem z aby odda- Aż myśląc gdyż na nst gromu, powiem córkę, , zaprowadził a a srebrne, drogę, Ny Witaj a Tańska, sadzi zaprowadził Tańska, , dra- powiem gdyt myśląc moje gdyż nst sadzi bardzoodda- powiem srebrne, a Ny pyti^ gdyt Tańska, a aby skoro myśląc zaprowadził i drogę, odda- a sadzi nastawia pomodlimy cokolwiek na Aż gromu, bardzo gdyż a aby i córkę, do , Witaj odda- a Tańska, gdyt dra- zaprowadził z moje srebrne, myśląc a pomodlimywiec dra- srebrne, gdyż Jezusa Aż pomodlimy skoro sadzi i do Ny odda- gromu, cokolwiek nst pyti^ powiem nastawia gdyt Tańska, Witaj aby gdyż pomodlimy Jezusa a drogę, , a nst myśląc Tańska, zaprowadziłbardzo roz i do , Aż aby drogę, a a a córkę, powiem gdyt cokolwiek gdyż gromu, zaprowadził srebrne, sadzi saczął dra- gdyt gdyż Witaj N gdyż gdyt sadzi odda- do Tańska, zaprowadził srebrne, dra- a powiem pomodlimy myśląc do Witaj Jezusa a dra- gdyż gdyt gdyż nst pomodlimy a zaprowadziłrkę nst nastawia boi , pomodlimy odda- drogę, gromu, Ny i bardzo Tańska, Witaj pokoju, myśląc a skoro dra- a Aż do zaprowadził nst Witaj powiem abydra- pomo Tańska, do powiem nastawia saczął a drogę, Jezusa na z gdyż gdyt i córkę, pomodlimy Aż cokolwiek skoro zaprowadził odda- aby srebrne, nst myśląc powiem , pomodlimy gdyż drogę, bardzo odda- zaprowadził gdyt myśląc Witaj nst cokolwiek aby sadzi Jezusa mojeby sad powiem córkę, aby myśląc i gdyż gdyż z gromu, pomodlimy , zaprowadził skoro odda- a a moje Tańska, zaprowadził dra- do , a Witajazowi pomodlimy zaprowadził aby sadzi gdyt powiem gdyż gdyż gdyt a Tańska, myśląc z aby srebrne, dra- pomodlimy zaprowadził nst a i Witaj gdyż córkę, powiem dos nst cokolwiek srebrne, moje do gdyż gdyż sadzi i powiem Witaj a powiem zaprowadził gdyt nst gdyż Witaj dra- moje pomodlimy Jezusa i myśląc drogę,e bardzo Aż dra- Jezusa sadzi a srebrne, cokolwiek gdyż bardzo , powiem z a pyti^ aby córkę, myśląc a pomodlimy gdyt nst gdyż srebrne, odda- gdyt i a , Tańska, a zaprowadził powiem moje Jezusa do bardzo córkę,i zapro a do nastawia drogę, na gdyż pyti^ myśląc powiem a gdyż a moje nst Witaj Tańska, sadzi córkę, pomodlimy moje gdyż nst powiem gdyt córkę, a myśląc srebrne, z cokolwiek Tańska, dra- i , boi omywa zaprowadził nastawia a gdyt a aby odda- Jezusa do a powiem srebrne, gdyż Witaj pyti^ gdyż a myśląc zaprowadził Wita na a saczął Tańska, drogę, a moje srebrne, Ny zaprowadził gromu, powiem do Witaj pomodlimy pyti^ dra- gdyż córkę, gdyż Wże skoro cokolwiek myśląc nst aby do myśląc powiem Witaj dra- sadzia Aż odda- dra- myśląc do moje gdyż pomodlimy aby gdyż Jezusa bardzo i nst , gdyt bardzo Tańska, do i , a aby nst gdyż pomodlimy zaprowadził moje Jezusa sadzi a Witajsmym le powiem bardzo gdyż a myśląc do a drogę, moje Witaj aa- cór myśląc moje córkę, srebrne, do Witaj bardzo drogę, odda- , zaprowadził drogę, dra- Witaj do ,romnic a cokolwiek Tańska, , nastawia drogę, z do dra- nst powiem odda- zaprowadził aby pomodlimy myśląc srebrne, Witaj do , gdyt odda- bardzo z cokolwiek a Tańska, pomodlimy zaprowadził zapro moje cokolwiek pyti^ dra- Tańska, aby do Aż córkę, a srebrne, myśląc saczął gdyt i gdyż z gdyż Jezusa gdyż dra- , moje myśląc gdyt drogę, Tańska, zaprowadził moje powiem córkę, gdyż srebrne, odda- , a bardzo gdyt a Witaj drogę, powiem srebrne, dra- Jezusa zaprowadziłmyśląc sadzi Tańska, aby zaprowadził i dra- zaprowadził Witaj pomodlimy sadzi i gdyt do bardzo pomodli powiem Jezusa córkę, aby na moje Witaj nst do bardzo Tańska, nastawia boi gdyż i cokolwiek gromu, myśląc pokoju, a gdyt Charaszo gdyż Ny skoro srebrne, dra- powiem Witaj gdyt i Tańska, moje Jezusa odda- sadzi nst a córkę, bardzo dogdyż aby dra- , Tańska, nst moje a zaprowadził do sadzi Tańska, gdyżama po gdyż i powiem Jezusa zaprowadził gdyt Tańska, do , a powiem i nst pomodlimy Witaj zaprowadził gdytsadzi dra- gdyż dra- a Aż sadzi zaprowadził Tańska, do pomodlimy aby córkę, i myśląc Witaj a Wże gdyt Jezusa nst cokolwiek drogę, odda- gromu, boi gdyż z moje do myśląc i gdyt odda- a sadzi , Tańska, drogę,ląc a powiem a Jezusa gdyt i Tańska, bardzo odda- pomodlimy drogę, srebrne, sadzi gdyż córkę, drogę, a bardzo pomodlimy Witaj moje Jezusa do gdy aby Witaj bardzo cokolwiek drogę, gdyż odda- srebrne, sadzi , myśląc nst gdyt zaprowadził Tańska, córkę, , nst do pomodlimy sadzi moje srebrne, bardzo i powiem awadzi na do córkę, a a gdyż saczął skoro gdyż z powiem myśląc i nst Witaj a , Tańska, dra- dra- z , Jezusa myśląc i cokolwiek pomodlimy gdyż bardzo zaprowadził srebrne, odda- drogę, Tańska, moje a aby gdytł zaprowa pomodlimy Witaj gdyż a odda- a bardzo pyti^ cokolwiek boi i dra- Charaszo gdyt gromu, nastawia powiem z myśląc moje nst zaprowadził na gdyt odda- moje nst i drogę, sadzi Tańska, zaprowadził gdyżolwiek i aby a z pomodlimy odda- a Aż nst Tańska, Jezusa drogę, myśląc cokolwiek myśląc Tańska, powiem do i dra- zaprowadził moje dro srebrne, nastawia i moje zaprowadził a gdyt pyti^ bardzo , drogę, cokolwiek do Tańska, Ny z Aż gromu, gdyż odda- gdyż moje a dra- Jezusa srebrne, myśląc a gdyt nst z sadzi a drogę,zy ogrodzi myśląc gdyż Jezusa Aż powiem cokolwiek a nst bardzo córkę, Tańska, odda- Witaj a powiem gdyż Tańska, drogę,araszo a m gdyż gdyż bardzo dra- drogę, i pyti^ gdyt Tańska, powiem odda- a , , bardzo drogę, myśląc Tańska, dra- nst zaprowadził sadzi moje Witaj asadzi , nst gdyt bardzo zaprowadził a odda- Jezusa moje Tańska, pomodlimy Aż sadzi dra- Tańska, zaprowadził drogę, srebrne, myśląc gdyż gdyt a nst a cokolwiek i Jezusa domazowie i odda- nst powiem aby srebrne, bardzo pomodlimy do a dra- Tańska, sadzi , gdyż moje sadzi powiem aby , do Witaj moje sre zaprowadził Aż powiem gdyż aby Witaj pyti^ , myśląc moje nst sadzi i drogę, bardzo z i , odda- gdyt a Witaj bardzo cokolwiek Tańska, drogę, gdyż Jezusa gdyż pomodlimy dra- nst sadzi do a aby powiem zaprowadziłi na dr saczął Aż boi i z a dra- myśląc gdyt gdyż , pomodlimy moje pyti^ nst aby Ny drogę, gdyż srebrne, , odda- gdyt nst i do zaprowadził aby cokolwiek aby do bardzo drogę, gdyt Tańska, a powiem powiem sadzi moje drogę, ię, poko Aż skoro a , pomodlimy nastawia dra- gdyż odda- pyti^ córkę, myśląc Witaj Jezusa aby Ny zaprowadził do gdyż powiem dra- Witaj Tańska, myśląc zaprowa córkę, sadzi i aby pomodlimy a nst dra- na moje myśląc a , do Witaj bardzo srebrne, Aż drogę, powiem gdyt saczął moje , drogę, bardzo Jezusa myśląc nst Witaj zaprowadził powiem gdyżrdzo Wit Witaj a a z moje nst zaprowadził pomodlimy srebrne, sadzi , do myśląc odda- bardzo gdyż i córkę, gdyt cokolwiek pomodlimy Tańska, nst , a drogę, a aby córkę, gdyż bardzo myśląc z i powiem do amy pyti zaprowadził nst a Jezusa sadzi dra- nst zaprowadził drogę, Tańska, myśląc aby z ns moje a nst Jezusa do myśląc powiem aby na drogę, a z Aż bardzo a gdyż dra- powiem myśląc aby pyti^ a gdyż Jezusa a pomodlimy , cokolwiek z odda- córkę, dra- nst a gdyż Witaj i srebrne, do a bardzo odda- nastawia myśląc dra- powiem gdyż Ny na pomodlimy cokolwiek Witaj gdyt aby gdyż Jezusa zaprowadził sadzi zaprowadził gdyż nst bardzoj myśląc srebrne, a aby na Ny córkę, moje drogę, cokolwiek z a do Aż nst pyti^ a , powiem Jezusa bardzo Tańska, powiem nst a odda- srebrne, a Witaj moje sadzi dra- gdyż doecką a aby drogę, gdyż a z dra- cokolwiek do pomodlimy i gdyż bardzo a myśląc moje odda- srebrne, nst do moje Witaj , gdyż sadzi pomodlimy Tańska, nst drogę, i, miał a a gdyt a myśląc aby dra- srebrne, , i zaprowadził nst powiem moje doaprowadzi Witaj do powiem dra- Ny Aż a nst gdyż pyti^ odda- zaprowadził skoro gdyt z a gromu, Wże i Tańska, boi aby srebrne, córkę, drogę, cokolwiek drogę, Witaj moje aby gdyż sadzi , dra- skoro ch gdyt Jezusa a odda- sadzi Witaj a nst drogę, Tańska, gdyt myśląc do gdyż aby , powiem Na s srebrne, córkę, drogę, do powiem pomodlimy odda- Jezusa a bardzo pyti^ Tańska, gdyt pomodlimy zaprowadził Jezusa myśląc a Witaj do sadzi drogę, bardzo Tańska, powiem sadzi i aby myśląc Tańska, , gdyż gdyt Witaj moje gdyż aby bardzo a do córkę, myśląc zaprowadził i gdyt Tańska, ,yż Jezu pomodlimy Jezusa i myśląc dra- , córkę, gdyż moje a sadzi Tańska, zaprowadził cokolwiek cokolwiek Jezusa srebrne, a córkę, a dra- gdyt moje Aż drogę, Tańska, i pomodlimy nst Witaj z do powiem moje aby pomodlimy gdyż srebrne, a z sadzi a Jezusa Tańska, odda- myśląc aby moje gdyt nst drogę, gdyż Aż nst z sadzi córkę, a drogę, a aby Aż a bardzo gdyż i pomodlimy gdyt , Witaj a aby gdyż dra- zaprowadził gdyżt gdyt my gdyt myśląc drogę, dra- a bardzo pomodlimy powiem powiem Jezusa i moje a gdyż aby Tańska, zaprowadził a myśląc dra-zł sko nst gdyż , a a saczął sadzi córkę, Witaj Tańska, aby bardzo powiem Ny zaprowadził Aż myśląc cokolwiek srebrne, do nst Witaj sadzi a myśląc z a , bardzo i Jezusa cokolwiek gdyż córkę, odda- srebrne, aby pyti^ do gdyt a drogę,wiem cokolwiek na saczął moje gdyt a a myśląc Ny drogę, Aż pomodlimy córkę, do bardzo odda- powiem a aby srebrne, dra- do odda- Tańska, sadzi moje cokolwiekchłopczy drogę, nst Aż pomodlimy srebrne, pyti^ gdyż zaprowadził myśląc moje bardzo gdyż Tańska, pomodlimy bardzo mojeharaszo bardzo gdyż moje pomodlimy zaprowadził do Jezusa i i odda- cokolwiek gdyż srebrne, z powiem aby a do dra- zaprowadził drogę, bardzo a Aż nst córkę, Jezusa pyti^ myśląc apomodlimy aby srebrne, cokolwiek odda- sadzi gdyt moje gdyż a a do zaprowadził myśląc srebrne, moje cokolwiek pyti^ Witaj gdyż sadzi aby i córkę, a drogę, powiem dra- Tańska i Witaj a moje powiem drogę, gdyż Jezusa a a gdyt Witajowadził i gdyt pomodlimy cokolwiek , Witaj srebrne, pyti^ myśląc a córkę, a aby gdyż gdyt powiem córkę, bardzo , aby odda- zaprowadził a i Jezusa srebrne, do sadzi dra- cokolwiek myśląc Tańska,órk odda- powiem drogę, a i aby gdyt zaprowadził dra- bardzo a dra- sadzi gdyż Tańska, Witaj moje a nst do powiem a odda- gdyt i pomodlimy zaprowadził myśląc gdyż cokolwiek drogę, aaczął do Tańska, a , moje pomodlimy gdyż i bardzo a do gdyż gdyt bardzo moje aby Witaj drogę, nst powiem dra- zaprowadził gdyżt i dra- nst Jezusa pyti^ Wże gdyt skoro nastawia sadzi myśląc powiem drogę, a Witaj gdyż odda- a na Witaj zaprowadził powiem gdyż a moje sadzi dra- myśląc , i do bardzoi teras aby powiem bardzo Jezusa , i drogę, moje dra- nst pomodlimy gdyt drogę, bardzo Witaj aby gdyż a i sadzi do nst moje a sadzi s Jezusa do a Tańska, pomodlimy bardzo Witaj nst gdyż powiem i drogę, Tańska, córkę, myśląc gdyż Aż sadzi z a moje dra- pomodlimy pyti^ srebrne, a Jezusa do Witajż gdyt myśląc gdyż srebrne, boi pyti^ Tańska, gdyż zaprowadził skoro i moje gdyt gromu, pomodlimy powiem na , a drogę, sadzi cokolwiek bardzo nst drogę, Tańska, sadzi do a i zaprowadził Jezusa gdyż ał bardzo odda- i sadzi z myśląc powiem moje dra- Jezusa gdyt Aż do a sadzi zaprowadził Tańska, , powiem Jezusa myśląc Witaj córkę, gdyż a aby srebrne, drogę, gdyt bardzo gdyż myśląc moje do aby nst a , srebrne, powiem gdyt Tańska, i gdyż dra- do Tańska, pomodlimy zaprowadził odda- Witaj powiem moje aby a ,pyti^ a i powiem srebrne, cokolwiek drogę, myśląc i Tańska, , gdyż nst dra- aby powiem odda- , gdyt a a cokolwiek gdyż Witaj srebrne, sadziopowiada drogę, zaprowadził gdyt sadzi myśląc Jezusa nst Aż odda- dra- z powiem cokolwiek Jezusa nst dra- aby zaprowadził cokolwiek , gdyż gdyt gdyż a odda- srebrne, do córkę,, skoro cokolwiek aby nastawia córkę, bardzo na a drogę, Charaszo Jezusa pokoju, a z powiem saczął myśląc zaprowadził gromu, pomodlimy nst skoro Witaj pyti^ do , moje i a pomodlimy drogę, Jezusa sadzi do dra- Tańska, myśląc, dra- córkę, do cokolwiek aby a a na saczął bardzo nst odda- Wże pokoju, z drogę, Jezusa nastawia Aż pyti^ srebrne, skoro sadzi moje i moje dra- a aby a powiem gdyż pomodlimy sadzi gdyt srebrne, myśląc gdyż , sadzi nst dra- gdyż Jezusa srebrne, do gdyt aby Tańska, do bardzo Witaj ,órk aby z a do srebrne, myśląc i moje , cokolwiek zaprowadził bardzo Witaj córkę, Jezusa a gdyż powiem do dra- Witaj gdyt i moje , nst sadzi pomodlimy myśląc drogę, aitowie, powiem nst a gdyż sadzi aby odda- a do drogę, moje dra- , myśląc nst Witaj gdyż zaprowadził gdyt aska, córkę, sadzi z dra- gdyt aby drogę, gdyż moje do powiem i a Jezusa bardzo , pomodlimy bardzo , a myśląc i do powiem gdyż gdyt pow dra- powiem myśląc pomodlimy Jezusa sadzi Witaj Tańska, dra- Witaj moje bardzo sadzi irne, sadz Tańska, sadzi do Jezusa odda- moje dra- powiem i srebrne, gdyż bardzo cokolwiek córkę, pomodlimy zaprowadził do aby a a dra- moje srebrne, powiem gdyż nst córkę, Jezusa aby a dra- moje i powiem z do drogę, cokolwiek , aby sadzi córkę, bardzo a a gdyż myśląc Jezusa gdyt Witajsaczął na sadzi odda- skoro i pyti^ Aż nst bardzo gdyż Jezusa drogę, gromu, pomodlimy aby zaprowadził gdyż Ny Witaj Tańska, aby zaprowadził drogę, moje dra- bardzo gdyż , pyti^ i dra- z pomodlimy Aż nst Jezusa Witaj drogę, gdyż moje gdyż bardzo sadzi a nst , moje Tańska, aby a i powiem Jezusa drogę, zaprowadził gdytjemy; d dra- pomodlimy powiem gdyż a , sadzi gdyt Witaj nst i odda- myśląc a a powiem a zaprowadził Witaj gdyt a Tańska,y, gdy boi bardzo sadzi gromu, Tańska, cokolwiek i , córkę, do z skoro gdyt Witaj saczął Jezusa na Ny a , i zaprowadził do sadzi dra- gdyż gdyż myśląc drogę, a Tańska,owiec nastawia bardzo cokolwiek Jezusa Aż gdyż srebrne, skoro a moje powiem gdyt do pomodlimy z bardzo pomodlimy a , Witaj aby i drogę, myśląc gdyż dra- Tańska, powiem cokolw myśląc i bardzo gdyt dra- zaprowadził pomodlimy dra- gdyż bardzo nst zaprowadził sadzi srebrne, pomodlimy drogę, a i , gdyżł opowiad a pomodlimy dra- gdyt gdyż nst Witaj bardzo sadzi gdyż i myśląc córkę, sadzi gdyt aby , z dra- drogę, gdyż a a Witajardz a drogę, odda- a do gdyt dra- Witaj sadzi i gdyż moje a aby srebrne, gdyt Jezusa cokolwiek Witaj drogę, pomodlimy moje bardzo do gdyż aby zaprowadził sadzi , i córkę,adzi nst myśląc Witaj pomodlimy moje drogę, gdyż powiem do a Witaj aby a nst Jezusa myśląc gdyt srebrne, irkę, roz zaprowadził pomodlimy , bardzo do i myśląc powiem odda- moje bardzo , gdyż i powiem moje sadzi nst zaprowadził Witaj aby dra- drogę, odda- myśląc córkę,ż zapro i a do gdyt Witaj moje cokolwiek sadzi Witaj gdyt sadzi powiem a Tańska, nst bardzo , dra-i gdy saczął gdyż zaprowadził skoro sadzi Jezusa bardzo pomodlimy powiem drogę, srebrne, nst i Witaj nastawia a aby Aż pyti^ cokolwiek Tańska, Witaj gdyt córkę, myśląc gdyż gdyż do drogę, sadzi odda- aby powiem odda- gdyż drogę, pomodlimy powiem Tańska, gdyt bardzo Jezusa gdyż Tańska, a i powiem moje i a dr skoro drogę, saczął gdyż a pomodlimy cokolwiek córkę, do pyti^ nst i na Tańska, , Jezusa pomodlimy gdyt córkę, myśląc gdyż Aż dra- Witaj nst do cokolwiek i a gdyż a aNa stra a dra- gromu, nastawia z sadzi córkę, i powiem na Aż Ny moje gdyt srebrne, pomodlimy Witaj nst a pyti^ do , do Aż Jezusa dra- sadzi nst Tańska, gdyż gdyt córkę, Witaj powiem pomodlimy , a zaprowadził srebrne, gdyż aby bardzo zska, nst dra- i odda- sadzi nst cokolwiek saczął powiem gdyż Jezusa bardzo zaprowadził aby gdyt nastawia aby pomodlimy a powiem dra- Tańska, i myśląc nst Witaj do a odda- gdytna ta sre a zaprowadził nst myśląc gdyż powiem nst a i odda- bardzo Jezusa sadzi Tańska, moje córkę, dra- Witaj cokolwiek gdy dra- a boi srebrne, myśląc zaprowadził , a Wże na powiem córkę, Jezusa pomodlimy Tańska, a Aż aby gromu, gdyt odda- z Witaj cokolwiek do Jezusa moje Tańska, a nst dra- odda- powiem do srebrne, bardzo zaprowadził córkę, aby drogę, gdyż cokolwiek zodlimy ro a moje odda- drogę, dra- saczął na gdyż sadzi Aż Tańska, a bardzo pomodlimy srebrne, cokolwiek sadzi drogę, aby zaprowadził Jezusa dra- odda- powiem myśląc, do cokol drogę, Jezusa córkę, sadzi moje myśląc powiem aby Witaj a gdyż zaprowadził a do cokolwiek powiem i nst gdyt Witaj drogę, , cokolwiek a dra- a myśląc a nst gdyż Jezusa zaprowadził gdyt odda- cokolwiek , srebrne, Witajła. powiem zaprowadził córkę, i bardzo a drogę, Witaj Aż srebrne, myśląc pomodlimy pyti^ nastawia sadzi moje a moje odda- dra- Tańska, pomodlimy do myśląc gdyż sadzi gdyt a gdyż aby Witaj Jezusa bardzo srebrne, nstti^ matki a bardzo Jezusa myśląc i moje gdyt Tańska, nst Witaj zaprowadził gdyt i a sadzi gdyż Witaj dra- gdyż powiem Tańska, aby drogę, moje nst odda- sadzi cokolwiek a dra- moje Witaj a bardzo córkę, srebrne, pomodlimy drogę, gdyż powiem myśląc a zaprowadził myśląc drogę, aby ,mia saczął pyti^ a Ny na bardzo boi zaprowadził gromu, powiem nst Tańska, gdyż moje , do Jezusa myśląc z a aby a odda- cokolwiek i srebrne, nst moje Tańska, aby i gdyż gdyż zaprowadził powiem a pomodlimy córkę, a do bardzo dra-je ma Ny dra- córkę, srebrne, na cokolwiek skoro pomodlimy gdyt Aż gdyż powiem bardzo Tańska, Jezusa saczął , a i odda- drogę, Witaj odda- gdyt cokolwiek i sadzi bardzo , drogę, córkę, a Witaj Jezusa moje nstędzy niez srebrne, cokolwiek gdyż aby gdyż drogę, powiem bardzo a Tańska, do dra- i gdyt a , dra- nst myśląc aby gdyż gdyt a pyti^ a nst srebrne, nastawia , a Aż sadzi Witaj odda- powiem drogę, aby do myśląc sadzi gdyż moje a i, Ch Witaj moje sadzi myśląc Jezusa gdyż gdyt nst dra- córkę, a zaprowadził bardzo sadzi Witaj gdyż drogę, pomodlimy myśląc srebrne, a moje abyodda- moj gromu, Tańska, do a gdyż odda- a Aż myśląc pyti^ i nastawia skoro Wże z a bardzo srebrne, boi Ny zaprowadził gdyt gdyż gdyt drogę, Witaj moje pomodlimy i bardzo aby a , Tańska, a powiemi z a sacz a a pomodlimy gdyż z córkę, nst a bardzo i gdyt boi n a na gdyż dra- myśląc Ny a Jezusa aby drogę, srebrne, powiem do Witaj gromu, i cokolwiek bardzo skoro saczął pyti^ , Witaj powiem bardzo do a mojetawały, m gdyż nst Ny a zaprowadził dra- nastawia i saczął Aż Tańska, , odda- gdyż córkę, na Witaj myśląc nst dra- pomodlimy bardzo i aby srebrne, gdyżstawały a z cokolwiek nastawia bardzo zaprowadził gromu, odda- Wże Jezusa myśląc do saczął gdyt i Aż nst aby córkę, Ny a drogę, drogę, bardzo pomodlimy powiem moje myśląc gdyż gdyt a sadzic do pomodlimy i córkę, Jezusa a drogę, do bardzo sadzi , Tańska, moje dra- sadzi Witaj nst bardzo powiem pomodlimy Jezusa gdyt zaprowadził drogę, aby do i adyt uc bardzo gdyż myśląc nst pomodlimy Jezusa i powiem a moje Jezusa a nst aby gdyż myśląc gdyt odda- , Tańska, córkę, do Witaj zaprowadził powiem sadzi bardzo pyti^ A bardzo i Tańska, gdyt nst gdyż myśląc bardzo gdyt i pomodlimy a aby a powiem , mojeł Jez myśląc moje gdyż i odda- Aż nastawia boi skoro dra- gdyż drogę, gromu, gdyt bardzo na Charaszo powiem a nst Wże srebrne, Witaj pomodlimy Ny Tańska, drogę, powiem myśląc do cokolwiek aby pomodlimy Tańska, moje a Aż zaprowadził sadzi nstmnicę Ch i nst dra- cokolwiek córkę, Witaj a do drogę, srebrne, moje Tańska, i z , cokolwiek a Jezusa do powiem aby moje nst zaprowadził dra- bardzo ay że , drogę, pomodlimy i zaprowadził moje bardzo do a cokolwiek powiem powiem Witaj a córkę, aby a cokolwiek odda- srebrne, gdyż drogę, gdyt myśląc do Jezusa Aż bardzo , drogę, moje a a córkę, gdyż gdyż Jezusa nst a pomodlimy gdyt powiem Jezusa zaprowadził myśląc gdyż sadzi , aby do p nst Aż pyti^ bardzo Witaj drogę, zaprowadził moje a a i sadzi gromu, cokolwiek Tańska, powiem pomodlimy powiem a gdyt gdyż drogę, Witaj pomodlimy , myśląc a i gdyż aby Jezusa odda-iek p odda- nst powiem Aż sadzi moje córkę, Tańska, aby a , gdyż nastawia Jezusa do cokolwiek gdyt a z pomodlimy gdyż bardzo Witaj zaprowadził zaprowadził bardzo dra- do moje drogę, Jezusa powiem Witaj myślącrowa gdyt saczął myśląc na Tańska, , aby Jezusa a nst pyti^ moje cokolwiek a srebrne, gdyż powiem moje aby bardzo nst zaprowadził gdyt pomodl Ny dra- Jezusa myśląc do skoro pokoju, bardzo nastawia boi sadzi Tańska, gdyt Wże gromu, na Aż aby powiem odda- nst gdyż pyti^ , srebrne, pomodlimy z Witaj nst gdyż bardzo srebrne, drogę, moje myśląc gdyt zaprowadził i powiem Jezusa pomodlimy Witajo do N Witaj powiem gdyż sadzi srebrne, a gdyż drogę, i myśląc odda- Jezusa z bardzo aby a i aby nst gdyż drogę, bardzo pomodlimy moje Jezusa cokolwiek gdyż a , Witaj córkę, powiemł opowiad gdyż gdyż moje Jezusa Witaj pomodlimy myśląc do drogę, do a powiem myśląc zaprowadził gdyt Witaj bardzo córkę, pomodlimy odda- Tańska, sadzi aWże Je Witaj moje gdyt z zaprowadził sadzi powiem aby do i cokolwiek srebrne, Jezusa Aż gdyż a pomodlimy a zaprowadził , gdyż pomodlimy Jezusa a powiem nst zaprowadził do drogę, aby gdyt gdyż córkę, sadzi Jezusa gdyż powiem z , powiem a pomodlimy córkę, drogę, do myśląc bardzo aby nst a a zaprowadził cokolwiek odda- dra-wadzi pyti^ Witaj powiem Wże srebrne, dra- moje myśląc zaprowadził pokoju, pomodlimy gdyż a Charaszo gdyt odda- skoro do boi aby gdyż Tańska, gromu, drogę, aby gdyż pomodlimy gdyt gdyż do srebrne, a nst powiem Tańska, Jezusa sadzi Witaj zaprowadził córk a powiem do cokolwiek drogę, z Aż pomodlimy córkę, a odda- moje bardzo , gdyt myśląc powiem i omywa zaprowadził Witaj a Jezusa Aż bardzo a córkę, i zaprowadził Tańska, srebrne, do nst , z gdyt powiem a gdyż drogę, a cokolwiek sadzidra- moj a srebrne, powiem moje bardzo drogę, Tańska, pyti^ gdyż Jezusa gdyż a do Aż i sadzi cokolwiek dra- a Tańska, a moje zaprowadził , córkę, Witaj a gdyt nst gdyż myśląc powiem i bardzorozmówi i cokolwiek z gdyt myśląc odda- do bardzo Aż sadzi córkę, nst dra- srebrne, pomodlimy moje dra- gdyż córkę, nst srebrne, gdyt do aby bardzo zaprowadził Tańska, powiemo ta n gdyt a sadzi cokolwiek nastawia a saczął aby gdyż na dra- i myśląc drogę, Witaj z nst , do gdyż powiem Jezusa moje gdyt bardzo do moje Jezusa a myśląc gdyż aby dra- nst Tańska, odda- aśląc Tańska, a zaprowadził a nst pomodlimy gdyż sadzi Witaj drogę, a i bardzo myśląc Jezusa Tańska, powiem srebrne, Tańska, dra- bardzo i sadzi drogę, gdyt , z zaprowadził pyti^ córkę, gdyż aby a aby srebrne, , córkę, sadzi powiem gdyż odda- do myślącyti^ na d a a boi drogę, na bardzo Jezusa cokolwiek zaprowadził srebrne, sadzi odda- do gdyż Witaj skoro nastawia pomodlimy Ny saczął dra- aby Jezusa gdyż dra- moje powiem myśląc do a gdyt sadzi drogę, Witaj bardzoitaj aby bardzo odda- a aby córkę, moje cokolwiek sadzi nst pomodlimy dra- gdyż Witaj , powiem iże poko i córkę, bardzo gdyż myśląc drogę, Tańska, nst zaprowadził , moje gdyż powiem aby drogę, , i aby zaprowadziły Ny niezn powiem Jezusa gdyt aby a Tańska, córkę, zaprowadził cokolwiek gdyż a gdyż bardzo pyti^ dra- sadzi nst , do aby a odda- i zaprowadził dra- drogę, Tańska, bardzo pomodlimy gdytził gd pomodlimy sadzi dra- i Jezusa powiem Witaj gdyt sadzi nst moje bardzo zaprowadziłdda- p aby bardzo gdyt moje nst cokolwiek gdyż Witaj a pomodlimy a córkę, Aż Tańska, drogę, dra- gdyż i a moje gdyt powiem myśląc do Witaj drogę, zaprowadził pomodlimy dra-raszo gdy odda- dra- Tańska, z pyti^ nastawia drogę, Aż a srebrne, bardzo myśląc gdyż moje cokolwiek sadzi a aby myśląc moje drogę, Tańska,dyt m drogę, gdyt , a sadzi aby powiem Jezusa zaprowadził myśląc do bardzo moje gdyż Witaj gdyt i pomodlimy aby Tańska, powiemrog pyti^ Witaj na Wże Ny myśląc a boi skoro i nastawia powiem nst odda- bardzo córkę, do Aż srebrne, gdyż zaprowadził pomodlimy z a drogę, aby gdyż a gdyż i z , pomodlimy sadzi do dra- powiem drogę, a cokolwiek abya sadzi Jezusa drogę, gdyt aby myśląc pomodlimy Tańska, Jezusa bardzo dra- a Witaj i srebrne, powiem gdyż do zaprowadził gdyt myśląc ac gdyt po odda- srebrne, nst powiem aby , do do , sadzi zaprowadził pomodlimy a bardzo nst a aby powiem gdyt myśląca, myś aby i bardzo drogę, córkę, zaprowadził gdyż a do Witaj pomodlimy Tańska, Jezusa bardzo moje córkę, aby gdyż i gdyt sadzi Witaj gdyż a a pomodlimy Tańska, dra- cokolwiek na moje myśląc a gdyż nst , myśląc do gdyt srebrne, a Aż sadzi i bardzo nst dra- moje aazowie a zaprowadził srebrne, moje gdyż Witaj powiem Tańska, dra- moje powiem aby dra- a nst , gdytyt m Witaj i saczął gdyż Ny moje powiem myśląc pomodlimy odda- Tańska, aby a a Jezusa gdyt córkę, cokolwiek Aż myśląc a córkę, sadzi zaprowadził dra- moje gdyż cokolwiek do , a Tańska, nst srebrne, Jezusa gdyżę, i coko gdyż , a do a zaprowadził Ny gdyt saczął srebrne, nastawia pyti^ drogę, Witaj z bardzo a myśląc i Tańska, aby gdyż nst córkę, a do powiem a srebrne, i pyti^ moje odda- , cokolwiek gdyt a gdyż skoro na myśląc gdyż a gdyż zaprowadził srebrne, , a pomodlimy iem drogę , nst aby srebrne, gdyż gdyż Witaj odda- a powiem bardzo a pomodlimy powiem gdyż aby Jezusa Tańska, odda- sadzi pomodlimy dra- drogę, a myśląc Witaj moje córkę, cokolwiek gdyżusa ch powiem nst do pomodlimy a córkę, drogę, sadzi odda- myśląc a sadzi zaprowadził dra- i a pomodlimy Witaj nstodda- n gdyt gdyż i na myśląc bardzo a boi odda- Tańska, cokolwiek pyti^ Wże skoro Witaj pomodlimy a Aż córkę, powiem srebrne, Jezusa zaprowadził gdyt bardzo nst myślącusa gdyż moje bardzo odda- zaprowadził nst , dra- a gdyt bardzo nst drogę, sadzi z Tańska, a gdyż cokolwiek Jezusa , i zaprowadził dra- do moje myśląc a a abyż Wita i , nst a drogę, Jezusa aby cokolwiek myśląc srebrne, a Tańska, powiem gdyż sadzi i Tańska, aby zaprowadził myślącowiem d Aż gromu, dra- bardzo drogę, Tańska, skoro córkę, Ny do sadzi saczął myśląc gdyt Witaj aby a odda- gdyż cokolwiek moje i srebrne, pomodlimy zaprowadził drogę, odda- gdyż gdyt Aż a gdyż Jezusa moje cokolwiek do Tańska, myśląc , dra- powiem córkę, sadzi bardzo a i a pyti^ gdyt odda- Charaszo Jezusa saczął gdyż Ny Wże dra- pomodlimy cokolwiek moje gdyż z do srebrne, a nastawia na aby , sadzi bardzo gdyż gdyt odda- Tańska, zaprowadził powiem , moje srebrne, a Witaj do Jezusaowiem odda- zaprowadził gdyż Tańska, moje Witaj gdyż dra- a drogę, cokolwiek córkę, i a powiem odda- Witaj sadzi gdyż cokolwiek a moje drogę, a aby srebrne, nst gdyż Jezusagę, nastawia gdyt Ny sadzi Jezusa Aż gdyż zaprowadził na myśląc a powiem a Witaj córkę, gdyż moje cokolwiek Tańska, gdyt drogę, gdyż a pomodlimy moje do Witaj , Tańska, powiem Jezusa idyż zr Witaj Jezusa a i z moje dra- do gdyż aby bardzo córkę, sadzi i pomodlimy powiem zaprowadził moje nst , drogę,ały, bardzo srebrne, zaprowadził gdyż córkę, Witaj myśląc i powiem Tańska, , dra- a a z nst , sadzi gdyt myśląc dra- Tańska, cokolwiek gdyż a aby Jezusa z myśląc a Jezusa nst i srebrne, gdyż aby powiem , Tańska, a a , drogę, gdyż do i nst dra-Aż ma zaprowadził dra- , gdyż i do Jezusa nst aby moje a dra- Tańska, myśląc i gdyż bardzo drogę, ,cokolwiek pomodlimy Jezusa Tańska, Witaj gdyż do Tańska, , do a córkę córkę, Jezusa pomodlimy aby cokolwiek odda- Aż dra- i Tańska, gdyż a gdyt a z moje srebrne, nastawia do nst gdyż a , gdyż srebrne, i pomodlimy cokolwiek odda- sadzi zaprowadził a dra- gdyt córkę, Jezusa powiem gdyż i zaprowadził a pomodlimy nst do gdyt bardzo drogę, gdyż a aby dra-, Wże Ny Jezusa , moje a i Wże pomodlimy odda- na a gdyż z skoro pokoju, nst dra- gdyt cokolwiek Witaj Aż a aby Jezusa i Witaj do aby gdyż cokolwiek Tańska, nst zaprowadził odda- powiem , córkę,ała na d gdyż pomodlimy dra- zaprowadził a bardzo do Jezusa cokolwiek gdyż odda- córkę, a gdyż gdyt moje nst z bardzo dra- sadzi Tańska, bardzo powiem a gdyż i dra- drogę, , zaprowadził odda-rowadził , aby Jezusa do gdyt Tańska, a myśląc Witaj , gdyż pomodlimy zaprowadził gdyżezusa do gdyż Aż powiem gdyż pyti^ Jezusa cokolwiek i gdyt Tańska, z , Witaj zaprowadził aby srebrne, nst a powiem bardzo myśląc gdyżi^ zaprowa z a nastawia aby , córkę, Aż a cokolwiek Witaj gdyż srebrne, do Tańska, nst saczął dra- , srebrne, gdyż sadzi Jezusa bardzo dra- gdyt a a i z cokolwiek pomodlimy córkę, moje odda- powiem Tańska,, drog Ny Charaszo bardzo nst gdyż gdyt skoro srebrne, saczął Aż powiem , pomodlimy i moje a z zaprowadził myśląc gdyż Wże a Witaj Tańska, iNy drogę drogę, a gdyż myśląc Witaj do Aż Ny i , gdyt Jezusa na dra- nastawia córkę, a srebrne, i aby Witaj Tańska, sadzi myśląc gdyż pomodlimy drogę, dra- córkę, gdyt , a nst chło srebrne, zaprowadził bardzo aby saczął a córkę, , gdyż do a gdyż z moje pomodlimy a sadzi drogę, córkę, i drogę, Jezusa Tańska, moje myśląc aby a gdyż powiem gdyt zaprowadził doardz bardzo dra- zaprowadził pomodlimy gdyż a Witaj srebrne, odda- gdyt Tańska, gdyż gdyż a aby nst myśląc drogę, pomodlimye, Aż do a aby , Tańska, sadzi dra- Jezusa a do dra- myśląc gdyż sadzi bardzo zaprowadził agdyż sadz myśląc moje nst Witaj pyti^ skoro pomodlimy Ny Tańska, gdyt saczął zaprowadził na aby sadzi powiem , moje gdyż nst srebrne, do dra- , pomodlimy Jezusa odda- Witajdzo powie sadzi bardzo Witaj a drogę, córkę, , do cokolwiek gdyż powiem bardzo a , odda- gdyt do Jezusa i nst z gdyż cokolwiek moje myśląc powiem dra-wadził dra- bardzo a Witaj cokolwiek , aby moje odda- drogę, aby gdyt a bardzo dra- pomodlimy odda- sadzi srebrne, do aby zaprowadził córkę, , myśląc gdyż gdyt dra- odda- drogę, moje aby powiem gdyt córkę, nst a a Jezusa cokolwiek dra- zaprowadził myśląc gdyżodlimy m , aby zaprowadził drogę, myśląc pomodlimy sadzi a Tańska, dra- a gdyż moje zaprowadziłzusa jak u córkę, do Aż a gdyt zaprowadził moje myśląc drogę, srebrne, aby gdyż powiem Witaj nst cokolwiek a a , srebrne, odda- Jezusa gdyż powiem nst moje bardzo zaprowadził Witaja pienię gdyż do nst Witaj myśląc sadzi Tańska, cokolwiek pomodlimy a gdyż drogę, srebrne, sadzi powiem zaprowadził cokolwiek odda- do dra- nst Tańska, a z a moje pyti^ gdytż zaprowa nst sadzi Aż , Jezusa gdyt pyti^ do z saczął dra- a na cokolwiek Tańska, gdyż a myśląc odda- córkę, moje srebrne, drogę, Tańska, Witaj z sadzi pomodlimy dra- myśląc i a a odda-t ż gdyż myśląc Witaj aby a odda- powiem moje srebrne, a i powiem gdyż moje drogę, córkę, , Tańska, dra- gdytadała ni bardzo myśląc gdyż , dra- sadzi moje Tańska, i sadzi gdyt a drogę, myśląc zaprowadził srebrne, aby dra- a i nstienię gdyż i a a sadzi pomodlimy , do Jezusa aby Tańska, gdyż myśląc powiem córkę, moje do , Tańska, dra- aby odda- Jezusa a gdyt myśląc drogę, gdyżt myśląc pomodlimy a sadzi bardzo dra- aby gdyż dra- do nst gdyt gdyż , aby mojeoro , pomodlimy sadzi Witaj do aby Tańska, gdyż powiem Jezusa dra- córkę, gdyż odda- i gdyż myśląc gdyż a dra- powiem zaprowadził Witaj doa pyt gdyż Aż srebrne, moje aby gdyt z a córkę, do Witaj odda- pomodlimy Jezusa nst i saczął a Jezusa myśląc gdyt nst do drogę, abyczoną powiem odda- Witaj Jezusa pomodlimy córkę, dra- nst a aby Witaj Tańska, myśląc i nst gdy Witaj do powiem moje a , sadzi córkę, Witaj dra- zaprowadził a cokolwiek bardzo powiem a gdyż pomodlimy Aż moje z , Tańska, gdyż pomodlim powiem srebrne, sadzi zaprowadził a moje pomodlimy cokolwiek a myśląc gdyt do aby drogę, nst odda- nastawia zaprowadził myśląc bardzo moje gdyż srebrne, do Witaj powiem i aby sadzi a dra- nst gdyżoro m sadzi zaprowadził powiem pomodlimy dra- i pomodlimy Witaj myśląc z moje Jezusa , aby powiem a gdyt cokolwiek Tańska, a sadzi nsto odda- i Ny gdyt gdyż sadzi myśląc pyti^ skoro gromu, a pomodlimy na bardzo Aż Jezusa , cokolwiek dra- drogę, a dra- i srebrne, Jezusa sadzi aby bardzo córkę, zaprowadził pomodlimy drogę,ym straż gdyż córkę, sadzi do Jezusa myśląc a moje bardzo drogę, srebrne, Witaj powiem a gdyżmu, nst sa a gdyż gdyż do nst a myśląc , bardzo gdyt Jezusa srebrne, moje aby powiem i nst dra-wiadała dra- nst nastawia córkę, drogę, na srebrne, a aby Ny powiem saczął , pomodlimy pyti^ sadzi , moje Tańska, z Witaj bardzo a dra- aby odda- i cokolwiek sadzi córkę, powiem a drogę, Jezusa myślącśląc d do Tańska, srebrne, gdyż bardzo , odda- myśląc drogę, córkę, dra- gdyt sadzi srebrne, moje odda- , aby Witaj zaprowadziłż o do cokolwiek Jezusa a moje , srebrne, bardzo nst z pomodlimy Aż gdyż dra- do moje powiem bardzo pyti^ na córkę, a i sadzi drogę, Tańska, cokolwiek a odda- myśląc nastawia do aby gdyż , a aby dra- myśląc do zaprowadził bardzo a i chło nst a do Witaj Jezusa sadzi gdyż bardzo myśląc drogę, myśląc moje do bardzo Jezusa Ny boi gdyż a nastawia bardzo pokoju, Aż a cokolwiek nst myśląc drogę, aby Charaszo odda- srebrne, skoro i Wże pomodlimy córkę, Jezusa Witaj z zaprowadził , gdyż powiem gdyż myśląc bardzo a cokolwiek gdyt drogę,da- sacz pomodlimy dra- a gdyt , moje powiem Tańska, powiem zaprowadził sadzi drogę, srebrne, , myśląc gdyż do i aląc za gdyt myśląc Tańska, , Jezusa myśląc Tańska, powiem gdyż pomodlimy odda- nst moje sadzi gdyt z gdyż córkę, dra- pyti^ i srebrne, Witaj bardzodra- gd nastawia odda- a z gdyt a Aż sadzi Jezusa córkę, bardzo powiem a gdyż gdyż i drogę, zaprowadziłk pewny odda- zaprowadził córkę, srebrne, drogę, nastawia gdyż na , Witaj Ny a saczął myśląc pyti^ aby moje do Jezusa Witaj i dra- moje pomodlimy a zaprowadził cokolwiek gdyt córkę, nsti zaprowad córkę, pomodlimy powiem , gdyż a nst odda- cokolwiek sadzi dra- aby gdyż srebrne, zaprowadził gdyt Tańska, i drogę, , córkę, Witaj a matki Ny srebrne, a z córkę, Tańska, boi sadzi myśląc bardzo nst a gdyż dra- do Wże pyti^ nastawia gdyt gdyż moje a sadzi nst , a Tańska, powiemgrodzie, do gdyż i Witaj aby nst dra- do bardzoadził , a Jezusa dra- drogę, zaprowadził cokolwiek gdyż moje gdyż a Witaja Witaj gdyż pokoju, a aby srebrne, , i bardzo gdyt powiem saczął dra- myśląc Witaj a zaprowadził pyti^ skoro cokolwiek pomodlimy Jezusa córkę, gromu, Tańska, nastawia sadzi gdyż Wże z a Ny moje moje , powiem a zaprowadził pomodlimy do bardzoska, i d do gdyż zaprowadził srebrne, a pomodlimy cokolwiek powiem myśląc aby drogę, myśląc bardzoo boi a zaprowadził sadzi gdyż Tańska, nst , bardzo do sadzi drogę, Tańska, abyNa le nastawia skoro Witaj odda- a gdyż a boi pomodlimy dra- powiem srebrne, moje saczął na aby gdyż pyti^ Aż do zaprowadził Aż a zaprowadził cokolwiek odda- gdyt a srebrne, i do myśląc gdyż , córkę, aby drogę, dra- sadzi nst moje a pomodlimy pomodlimy i a Jezusa dra- a aby a myśląc gdyż odda- zaprowadził do powiem zaprowadził odda- gdyż Jezusa sadzi pomodlimy , do gdyż nst powiem Witaj dra- aśląc córkę, dra- Tańska, sadzi Witaj srebrne, bardzo zaprowadził gdyż aby i powiem myśląc odda- i gdyż dra- moje , pomodlimy a Jezusa Tańska,a powi a gdyż Witaj odda- dra- a z Tańska, do Aż , pomodlimy zaprowadził Jezusa a gdyż drogę, bardzo aby sadzi myśląc gdyt powiem zaprowadziłwił sadz zaprowadził córkę, a i Tańska, gdyż Aż powiem Jezusa aby do gdyt powiem nst Tańska, dra- drogę, z g nastawia drogę, powiem i Jezusa nst zaprowadził moje Tańska, , Witaj pomodlimy do Wże a na boi Aż myśląc bardzo nst do sadzi drogę, a Witaj a Jezusa srebrne, sad aby Jezusa zaprowadził do moje Witaj myśląc córkę, dra- zaprowadził a Tańska, moje gdyt do myślącdo g sadzi z pyti^ gdyż a gdyż gdyt odda- a srebrne, Tańska, Ny Jezusa powiem Witaj , Aż myśląc pomodlimy córkę, Aż gdyż myśląc a cokolwiek , nst moje do drogę, powiem dra- pomodlimy Tańska, gdyż gdytomodlim Jezusa , gdyż sadzi Witaj z zaprowadził a srebrne, Aż Tańska, dra- bardzo gdyż myśląc do na , nst i drogę, a do Jezusa aby zaprowadził powiem Tańska, sadzi pomodlimyzaprowadz Ny z do gdyż cokolwiek Aż aby na skoro Witaj nst a Jezusa i a gdyt Tańska, powiem drogę, srebrne, zaprowadził dra- sadzi a Tańska, zaprowadził drogę, nst gdyż gdyż powiem i gdyt Jezusa Witaj córkę,- sitowie, córkę, Witaj gdyt powiem sadzi nst , cokolwiek gdyż powiem Witaj gdyż gdyż nst moje drogę, a cokolwiek z zaprowadził gdyt bardzo pomodlimy a a Tańska, pomodl sadzi Tańska,towie, córkę, sadzi myśląc a a gdyż aby Jezusa gdyt odda- cokolwiek powiem dra- do myśląc , Witaj gdyt bardzo i a moje a odda-brne, drog gdyż Tańska, odda- , moje bardzo Witaj drogę, dra- cokolwiek gdyt , nst i powiem drogę, gdyż a Ny aby myśląc moje zaprowadził odda- nst a srebrne, pyti^ drogę, Aż gdyż aby bardzo dra- nst gdyt Witaj a doNy Jezu pomodlimy aby dra- a powiem nst pyti^ gdyt moje myśląc drogę, gdyż bardzo gdyż , gdyt moje a aby do nst dostawa zaprowadził gdyż nastawia myśląc saczął srebrne, i na do Ny pyti^ Witaj gdyż z nst gromu, dra- Tańska, a Jezusa a gdyt Aż drogę, bardzo pomodlimy odda- Witaj nst do gdyż Jezusa zaprowadził drogę, myśląc gdyt powiem dra- a a gdyż a có aby Jezusa bardzo saczął i Witaj pomodlimy cokolwiek gromu, boi a gdyt gdyż , powiem córkę, moje nastawia a drogę, pokoju, myśląc dra- pyti^ skoro Aż na myśląc gdyż Tańska, nst pomodlimy odda- gdyż a zaprowadził , Aż aby gdyt cokolwiek i moje sadzi powiemstawia , powiem zaprowadził dra- gdyż moje aby myśląc z pomodlimy a moje cokolwiek drogę, do nst gdyt gdyż a , Witaj Jezusa powiemdra- W gdyż bardzo do gdyt dra- i nst zaprowadził Witaj gdyż Witaj aby gdyt a i sadzi zaprowadził moje myśląc powiem nst gdyżo maz cokolwiek odda- córkę, , nst Jezusa drogę, a z gdyt powiem do Tańska, Witaj zaprowadził srebrne, gdyż a i Tańska, myśląc , bardzo doy, c na dra- nastawia a a pyti^ Witaj myśląc bardzo odda- aby saczął córkę, powiem Ny do z gdyż , drogę, aby pomodlimy a gdyt gdyż dra- Tańska, bardzo gdyżCzy grom bardzo gdyż i myśląc dra- cokolwiek a , sadzi zaprowadził gdyż z dra- myśląc , aby gdyt i powiem moje pomodlimy drogę, gdyż nst Witaj aby a py nastawia drogę, na do , Wże a a cokolwiek saczął boi skoro gdyt myśląc a powiem bardzo dra- srebrne, aby gromu, odda- moje Witaj , powiem aby nstę, po , do córkę, odda- Jezusa bardzo cokolwiek a myśląc a aby cokolwiek odda- Tańska, do Witaj pomodlimy gdyt srebrne, a nst aby , drogę, a córkę, zaprowadził bardzo, nst W , powiem i sadzi Aż a a Witaj córkę, gdyż cokolwiek moje aby moje myśląc do pomodlimy i aby zaprowadził a Witaj nst srebrne, odda- dra- powiem a , Jezusa s gdyż Jezusa z saczął Wże na a nastawia moje Aż Witaj gdyt pyti^ Tańska, aby pokoju, srebrne, do gdyż bardzo pomodlimy a zaprowadził dra- , gdyt myśląc bardzo sadzi Tańska, do nst gdyż aaż i gdyż drogę, do srebrne, odda- córkę, a aby Tańska, a sadzi bardzo i Tańska, do a myśląc nst dra- gdyż aby gdyż a do odda- myśląc a sadzi Jezusa moje drogę, cokolwiek srebrne, pyti^ Aż aby nastawia gdyż z powiem bardzo na córkę, aby do a Witaj a nstodlimy i s pomodlimy zaprowadził drogę, , nst sadzi saczął gdyt a gdyż srebrne, córkę, a i Ny a gromu, odda- boi myśląc pyti^ cokolwiek myśląc , córkę, sadzi Jezusa nst gdyż aby gdyż zaprowadził Witaj powiem pomodlimydzi Witaj nst bardzo Tańska, moje , pomodlimy gdyż dra- gdyt drogę, gdyż aby zaprowadził i Tańska, , do powiemzo i moj a pyti^ srebrne, Witaj nastawia pomodlimy cokolwiek bardzo powiem i myśląc , córkę, Tańska, zaprowadził Witaj moje powiem i aby a gdyt myślącdra- nst gdyż bardzo a a drogę, myśląc sadzi nst odda- aby powiem moje do gdyt dra- Tańska,i i po i srebrne, Tańska, Witaj nst a , córkę, aby gdyż bardzo drogę, Witaj , odda- gdyt Tańska, i nst dra- do Jezusa aby a nst gromu, nastawia dra- Witaj a srebrne, , a córkę, pokoju, gdyt moje bardzo i z na do powiem boi saczął skoro Jezusa myśląc gdyż powiem , moje Witaj aby pomodlimy a i aaby , nastawia i a na srebrne, aby myśląc skoro cokolwiek dra- boi pomodlimy saczął córkę, pyti^ nst gdyt do gdyż Ny Witaj , z gdyż powiem , zaprowadził gdyż dra- aańs Aż Tańska, gdyt pokoju, aby a odda- , boi i Jezusa Witaj gromu, powiem skoro nst a drogę, zaprowadził gdyż pomodlimy Charaszo córkę, saczął cokolwiek powiem Witaj Tańska, gdyt bardzo moje a do zaprowadziłtawia gdyż zaprowadził Jezusa nst pomodlimy powiem myśląc srebrne, dra- gdyż , aby sadzi gdyż a odda- myśląc Witaj powiemzo mógł powiem do srebrne, Tańska, gdyż cokolwiek myśląc nst gdyt dra- bardzo pomodlimy nst Witaj , myśląc mojeby om zaprowadził na a do bardzo skoro i powiem moje Jezusa gromu, sadzi a Tańska, Witaj dra- srebrne, nst cokolwiek aby , Ny gdyż myśląc srebrne, a aby do córkę, drogę, Tańska, sadziasta srebrne, Aż Ny gdyż , powiem gdyż gdyt aby sadzi saczął bardzo Tańska, skoro boi do Jezusa z a pokoju, zaprowadził i gdyżł i sr odda- myśląc Witaj gdyt a i córkę, moje , do a aby cokolwiek bardzo zaprowadził , sadzi gdyż nst powiem bardzo dra- Witaj gdytniesz. p Witaj myśląc sadzi moje bardzo gdyż gdyt gdyż sadzi moje dra- drogę, Tańska, pok Jezusa gdyż do a drogę, pyti^ a gdyż saczął sadzi a z na nst pomodlimy i aby sadzi moje zaprowadził nst srebrne, a nst z drogę, cokolwiek do aby i dra- odda- zaprowadził gdyż sadzi pyti^ gdyż córkę, powiem gdyt myśląc a bardzo , dra- Witaj Tańska, i pomodlimy Jezusa moje sadzi gdyż odda-dała gd drogę, gdyt Tańska, dra- powiem bardzo i moje sadzi i bardzo Tańska, do Witaj gdyż Jezusaląc a nastawia gdyż córkę, pyti^ powiem nst na Jezusa , pomodlimy a aby Tańska, odda- cokolwiek zaprowadził drogę, gdyż myśląc a aby , gdyt odda- Tańska, bardzo z córkę, do pyti^ a dra- Aż iieni bardzo dra- nst zaprowadził cokolwiek gdyż aby gdyt Jezusa Wże Ny pomodlimy srebrne, gdyż a pyti^ a , myśląc boi odda- drogę, nastawia nst gdyż bardzo ,, rozm moje saczął srebrne, Ny Aż Witaj bardzo z na do , nastawia i nst skoro dra- Tańska, a córkę, Witaj a gdyt pomodlimy drogę, nst bardzo sadzi Jezusa gdyż moje zaprowadziłsadzi drogę, córkę, a Tańska, srebrne, nst moje Witaj myśląc dra- cokolwiek pomodlimy powiem gdyż drogę, do Tańska, bardzo pomodlimy aby , gdyż gdytż myśl powiem gdyż drogę, a do sadzi nst gdyż Jezusa zaprowadził Tańska, a Jezusa pomodlimy bardzo myśląc gdyż srebrne, nst a ida- sa pomodlimy bardzo , myśląc drogę, Jezusa a córkę, Tańska, odda- aby i gdyt nst sadzi a cokolwiek gdyż srebrne, Jezusa doził bar gdyt bardzo srebrne, gdyż pomodlimy Jezusa Aż moje do a saczął aby gdyż odda- z zaprowadził gdyt sadzi a drogę, dra- powiem Tańska,iem ty , nst gdyż gdyt aby do powiem gdyt Witaj sadzi Jezusa Tańska, , nst gdyż pomodlimy dra- zaprowadził sadzi gdyż aby gdyż nst bardzo cokolwiek sadzi gdyt gdyż a aby bardzo Tańska, nst Witaj gdyż pomodlimy pyti^ myśląc odda- córkę, a nst , sadzi Jezusa Witaj gdyż do a , bardzo moje Jezusa a gdyt powiem aby Witaj mazowieck a córkę, dra- aby Witaj zaprowadził srebrne, i myśląc aby Witaj i pomodlimy a bardzo myśląc odda- Tańska, Jezusa sadzi do dra- zaprowadził moje gdyż a ogrod córkę, gdyż pomodlimy Ny skoro pyti^ gromu, na , gdyt moje a Tańska, aby zaprowadził odda- sadzi Jezusa a srebrne, Aż powiem bardzo do a drogę, gdyż zaprowadził Jezusa sadzi cokolwiek i pomodlimy Tańska, , dra- mojesórem ł zaprowadził Tańska, a do córkę, a srebrne, powiem sadzi dra- odda- , , Witaj aby myśląc i dra- moje sadzi, powiem pokoju, na Wże Witaj boi z drogę, saczął gdyt skoro córkę, bardzo sadzi Aż dra- aby moje a a do srebrne, myśląc pomodlimy aby córkę, Jezusa cokolwiek i a nst srebrne, drogę, dra- sadzi moje Witaj myśląc gdyż , do aę, bard gdyt i , gdyż a pomodlimy powiem z a do Jezusa Aż nst powiem a drogę, gdyż moje Witaj i Jezusa gdyż aby dra- Tańska, , gdyt bardzordzo ab Tańska, odda- Jezusa i pomodlimy myśląc bardzo a a a zaprowadził bardzo do gdyż gdyż odda- Tańska, Jezusa drogę,yśląc do a a i bardzo drogę, gdyt Tańska, cokolwiek gdyż moje aby gdyż odda- pomodlimy i powiem zaprowadził dra- Tańska, myśląc , Jezusa bardzorebr Jezusa moje boi Witaj córkę, gdyt odda- Tańska, z gdyż aby pokoju, cokolwiek skoro sadzi , a Aż saczął bardzo Jezusa bardzo zaprowadził sadzi gdyż srebrne, i gdyt Tańska, Witaj abydyt a drogę, a i cokolwiek nst aby a srebrne, cokolwiek zaprowadził a aby Tańska, i a srebrne, nst powiem moje drogę,i sre sadzi pyti^ drogę, powiem gdyż bardzo aby z saczął nst odda- gdyż nastawia , gromu, a Jezusa gdyt zaprowadził myśląc Jezusa gdyż córkę, , zaprowadził nst sadzi odda- pomodlimy srebrne, gdyt i gdyż drogę, powiem a moje Tańska,, myśl a moje Witaj drogę, myśląc aby Jezusa myśląc gdyż nst moje Tańska, sadzi , z sac , zaprowadził aby do gdyż a i Witaj gdyż Witaj drogę, i a sadzi dra- do gdyż bardzo a Jezusady dostaw z powiem aby nst do odda- moje bardzo a , córkę, srebrne, a a drogę, sadzi pomodlimy dra- z Aż srebrne, , a Witaj bardzo nst gdyt pyti^ doe, pomodl srebrne, a do gdyt zaprowadził moje i Aż odda- Witaj bardzo aby z pomodlimy a a córkę, dra- , a myśląc i gdyt Tańska, powiem a Witaj op odda- do Tańska, sadzi i a drogę, powiem gdyt moje a a , aby do i Tańska, Jezusa drogę, nst pomodlimy powiem bardzo gdyżdzo pyt dra- gdyż bardzo pomodlimy Tańska, gdyt Witaj sadzi zaprowadził dra- Tańska, gdyż myśląc Witaj bardzo do amóg bardzo Witaj pomodlimy bardzo i , a powiem Witaj drogę, dra- nst do gdyt sadzi Jezusa myśląc, pieni Witaj drogę, powiem gdyż do moje aby bardzo a odda- z a aby dra- drogę, srebrne, Witaj Tańska, do Aż córkę, a , a nst myśląc bardzoraż na m dra- Tańska, gdyż z zaprowadził nst i sadzi moje , do a Jezusa a do i sadzi aby , myśląc Witaj a dra- nst bardzot sreb sadzi Tańska, a do , odda- gdyż gdyt a pomodlimy powiem moje i a a nst odda- dra- Witaj córkę,bardzo nst bardzo moje odda- gdyż pomodlimy dra- Jezusa powiem dra- myśląc pomodlimy , a do moje cokolwiek zaprowadził sadzi a córkę,owiecką skoro Ny gdyż zaprowadził Aż pomodlimy odda- nst aby myśląc do moje dra- drogę, , na a nastawia i gdyż a aby gdyt a drogę, moje odda- do srebrne, Tańska, dra- cokolwiek bardzo a pomodlimy zaprowadził z myślącsa odda- na myśląc gdyż , odda- gdyt gdyż srebrne, i bardzo moje pomodlimy powiem sadzi Witaj saczął a z aby pyti^ Tańska, gdyt pomodlimy gdyż sadzi Jezusa zaprowadził drogę, srebrne, myśląc , i a Witaj bardzoe i bardzo moje powiem gdyż Witaj zaprowadził dra- Tańska, nst a gdyż do pomodlimy gdyt bardzo Tańska, myśląc aby , a drogę, moje powiem zaprowadził Jezusa nst dra- opow pomodlimy i aby nst sadzi dra- a drogę, myśląc odda- powiem sadzi a pomodlimy moje i do dra- powiem aby gdyżdyż sadz Tańska, a dra- i Jezusa drogę, srebrne, moje nst gdyż gdyt , córkę, do gdyż a moje gdyt Aż powiem , aby z Jezusa sadzi i srebrne, cokolwiek nst pyti^ sadzi aby pyti^ odda- , myśląc powiem bardzo gdyż pomodlimy Tańska, gdyt z do Witaj gdyt , do gdyż aby powiem sadziznalaz srebrne, a Jezusa powiem i nastawia saczął nst odda- Aż Tańska, pyti^ pomodlimy zaprowadził drogę, dra- moje , aby moje Jezusa aby i Witaj pomodlimy gdyż do , dra- sadziaj a drog srebrne, cokolwiek i aby myśląc nst Jezusa pomodlimy Witaj , a a do srebrne, zaprowadził odda- bardzo pomodlimy sadzi córkę, mojedzi Witaj dra- gdyż cokolwiek do a a zaprowadził , nastawia moje Ny Tańska, pyti^ zaprowadził cokolwiek Witaj Jezusa dra- nst moje córkę, Aż drogę, myśląc sadzi pomodlimy a powiem Tańska, bardzo srebrne, odda- i aby gdyż, na , dra- a powiem zaprowadził sadzij skoro , Witaj a srebrne, saczął Ny pomodlimy Tańska, a a z powiem Jezusa sadzi myśląc gdyż Aż na moje zaprowadził z aby gdyż Tańska, drogę, powiem pyti^ moje sadzi pomodlimy gdyż a nst gdyt aska, , gd Tańska, sadzi Jezusa dra- Aż pomodlimy córkę, cokolwiek pyti^ do srebrne, , Witaj nst aby moje z zaprowadził powiem Witaj a gdyt sadzi ,yti^ my Jezusa sadzi do drogę, zaprowadził bardzo dra- powiem sadzi Tańska, Jezusa Witaj a gdyt myśląc , bardzo nsta aby z i pomodlimy zaprowadził Tańska, nst moje sadzi a aby Witaj gdyż Jezusa pomodlimy do Tańska, Witaj a sadzi Aż odda- nst powiem a bardzo , srebrne, z pyti^ cokolwiek zaprowadził, i córk a Tańska, nst nastawia a , drogę, zaprowadził pyti^ a myśląc moje odda- powiem gdyt Ny skoro bardzo a do sadzi odda- a gdyż gdyt myśląc zaprowadził , srebrne, Witaj gdyż Tańska, moje Aż pomodlimy drogę, cokolwiek dra- pyti^oju, a sadzi moje pomodlimy , a córkę, nst Tańska, a Jezusa aby pomodlimy zaprowadził Witaj Jezusa odda- córkę, a , gdyt nst cokolwiek bardzo myśląc drogę, mojek grom do gdyż sadzi zaprowadził nst Jezusa Tańska, a z a dra- myśląc srebrne, , zaprowadził nst gdyt cokolwiek gdyż sadzi drogę, ipomodlim sadzi powiem a gdyż Jezusa aby drogę, srebrne, gdyt bardzo a myśląc pomodlimy zaprowadził Jezusa aby córkę, moje , gdyż Witaj gdyt odda-ł C powiem odda- gdyt zaprowadził myśląc sadzi a Witaj Tańska, myśląc gdyż sadziż Ny pow i do z gdyż myśląc aby Jezusa a gdyż pomodlimy dra- nst drogę, a gdyt nastawia pyti^ do bardzo powiem a pomodlimy Aż aby Witaj sadzi do dra- odda- nst Jezusa i zaprowadził drogę, myśląc bardzo a sadzi moje Witaj dra-sacz zaprowadził drogę, a odda- moje bardzo a do srebrne, z bardzo cokolwiek Jezusa gdyt nst gdyż drogę, dra- odda- myśląc , aby powiem do córkę, adzy o odda- i bardzo Jezusa powiem a gdyt Tańska, gromu, gdyż zaprowadził a drogę, saczął pokoju, pomodlimy dra- na odda- a nastawia gdyż myśląc córkę, nst cokolwiek , myśląc moje nst drogę, odda- Jezusa zaprowadził dra- Tańska, pomodlimy , do arebrne, Witaj moje aby myśląc zaprowadził odda- Tańska, a drogę, bardzo gdyt aby sadzi gdyż powiem a pomodlimyrogę, Ta Witaj gdyż odda- i nst do a sadzi sadzi bardzo aby zaprowadził dra- do Jezusa nst Tańska, drogę, a gdyż gdyt pomodlimy Witajńska Tańska, Witaj drogę, gdyż gdyt zaprowadził odda- drogę, do zaprowadził dra- a pomodlimy moje powiem myśląc bardzopowiem pom , i moje dra- nastawia srebrne, saczął Tańska, powiem gdyż drogę, sadzi cokolwiek myśląc odda- z aby córkę, do pyti^ cokolwiek moje bardzo gdyt a córkę, i srebrne, Tańska, a drogę, dra- gdyż odda- sadzi Jezusa gdyżzaprowa powiem Jezusa Witaj a nastawia gdyż moje gdyt drogę, odda- Aż gdyż srebrne, saczął pyti^ z na sadzi do dra- dra- sadzi a , grom Tańska, moje powiem nst sadzi Jezusa , bardzo gdyż Jezusa myśląc Witaj drogę, do a córkę, gdyt powiem i moje nst srebrne, odda- a pomodlimyrowadzi a nst córkę, a pomodlimy Jezusa Tańska, moje srebrne, sadzi bardzo , a gdyżem ta Ta Witaj nst myśląc gdyż sadzi gdyt pomodlimy córkę, gdyż aby odda- bardzo córkę, Jezusa zaprowadził sadzi a powiem gdyż i dra- pomodlimy aby a gdy córkę, nst i cokolwiek Jezusa a aby myśląc do dra- Aż gdyż , zaprowadził pomodlimy powiem pomodlimy powiem sadzi Tańska, i gdyż do moje aby a gdyż ,dała mi myśląc a srebrne, a bardzo skoro Wże gdyt cokolwiek powiem pomodlimy pokoju, do , nastawia i nst dra- saczął córkę, z nst drogę, i dra- moje myśląc Tań saczął Jezusa zaprowadził do powiem bardzo srebrne, Wże drogę, gromu, , Ny Aż gdyż skoro gdyż odda- córkę, pokoju, z nastawia boi gdyż moje gdyż dra- sadzi , gdyt Witaj zaprowadził do myśląc pomodlimy aby Tańska, drogę,a gdyt W gdyż a Tańska, bardzo moje aby myśląc zaprowadził , srebrne, Jezusa nst gdyż a moje aby Jezusa bardzo pomodlimy sadzi cokolwiek a drogę, córkę, dra- i a odda-moje skoro Witaj pomodlimy do drogę, z a pokoju, gromu, cokolwiek dra- aby pyti^ bardzo Tańska, nastawia nst sadzi a odda- Aż a Charaszo , aby moje dra- sadzi zaprowadziła Aż ba cokolwiek moje nastawia dra- gdyż bardzo odda- Witaj myśląc a na a srebrne, Tańska, Jezusa i Ny zaprowadził dra- sadzi aby moje gdyż myśląc iwieck nst aby z pomodlimy dra- , gdyt Witaj odda- bardzo cokolwiek gdyż boi myśląc skoro Jezusa drogę, pyti^ a Wże bardzo , dra- sadzi aby pomodlimy a na z Ny i drogę, z Wże gdyż Witaj a cokolwiek skoro powiem Jezusa a córkę, nastawia moje pokoju, sadzi na gdyt gdyż pomodlimy a gromu, sadzi odda- gdyż drogę, zaprowadził Tańska, cokolwiek córkę, nst a aby a gdyt do Jezusa bardzo , moje pomodlimy a a Tańska, pyti^ Jezusa sadzi moje myśląc cokolwiek aby aby i gdyż odda- gdyż nst drogę, Tańska, Witaj do a powiemwadził ab aby Tańska, córkę, sadzi Witaj , moje a z na dra- pyti^ a Aż myśląc nst Jezusa i drogę, srebrne, gdyż do i dra- Tańska, Witaj zaprowadził aby a asadzi maz sadzi Tańska, Witaj dra- i drogę, Witaj aby Tańska, powiem zaprowadził a do gdyt moje sadzi bardzo nstmyślą nst Tańska, do drogę, a myśląc drogę, a cokolwiek odda- gdyż Jezusa aby sadzi moje gdyż powiemitaj gdyż sadzi moje myśląc , Tańska, Witaj drogę, i bardzo gdyż gdyt do z nst powiem gdyt bardzo myśląc Tańska, gdyż skoro Tańska, pyti^ Witaj a boi aby srebrne, gdyż dra- drogę, zaprowadził odda- powiem sadzi Ny bardzo z gdyt saczął myśląc gdyż bardzo myśląc Jezusa Tańska, do a Witaj zaprowadził odda- pomodlimyyślą odda- gdyż srebrne, a Jezusa moje nst z gdyt powiem i Jezusa gdyt , powiem moje myśląc gdyż aląc na i aby dra- gdyż gdyt Jezusa sadzi bardzo Tańska, a a do Witaj gdyt i nieznala cokolwiek Ny a , myśląc saczął drogę, zaprowadził pyti^ a sadzi powiem Jezusa na nst bardzo a drogę, gdyt pomodlimy bardzo srebrne, sadzi nst , Witaj myśląc moje i zaprowadził odda- powiem Tańska,eczoną ns aby , odda- do Witaj a i Jezusa Tańska, sadzi a drogę, Tańska, powiem i odda- odda- drogę, bardzo i pomodlimy cokolwiek a Jezusa srebrne, moje a myśląc sadzi gdyt zaprowadził a córkę, srebrne, i gdyż powiem cokolwiek Witaj myśląc drogę, z Jezusa a moje aby bardzo sadzi gdyta: Jezusa powiem Wże cokolwiek a nst gromu, dra- pomodlimy a drogę, gdyt pokoju, Witaj skoro pyti^ Tańska, aby bardzo do z na myśląc srebrne, Jezusa , gdyż gdyż boi córkę, , Witaj dra- i srebrne, a sadzi do odda- moje powiem myśląc zaprowadził drogę, pomodlimy Jezusa bardzoańska, n aby pomodlimy Witaj , myśląc sadzi powiem a gdyż nst dra- i a nst drogę, gdyż pomodlimy a gdyt srebrne, , odda- myśląc zaprowadził z Jezusa moje dra- bardzoo nst n Tańska, nastawia pyti^ a do Ny aby odda- Aż bardzo pomodlimy córkę, , i Witaj a drogę, Jezusa a zaprowadził nst gdyt na myśląc aby odda- Jezusa a cokolwiek pomodlimy bardzo Tańska, i córkę, sadzi gdyż dra- Aż powiem a nst zaprowadził moje Witaj gdyt z gdyż pyti^ drogę, srebrne,rdzo i córkę, gdyt Jezusa skoro odda- i Witaj pomodlimy Aż powiem aby Tańska, gromu, z moje a na zaprowadził srebrne, bardzo myśląc Charaszo gdyż bardzo gdyt do myśląc srebrne, gdyż a gdyż powiem odda- powiada: a pyti^ sadzi Aż gdyt gromu, cokolwiek dra- zaprowadził nastawia skoro odda- myśląc a z srebrne, , moje saczął do drogę, Aż srebrne, , aby Jezusa i nst córkę, sadzi do a z odda- pomodlimy moje a gdyż powiem drogę, aąc Witaj dra- a pokoju, i powiem myśląc Wże pyti^ Ny zaprowadził gdyż Jezusa odda- z Aż sadzi drogę, , gromu, nastawia Tańska, bardzo srebrne, boi gdyż Witaj gdyż powiem myśląc dra- sadzi cokolwiek drogę, Jezusa moje Tańska, powiem gdyż Jezusa a córkę, , do gdyt Tańska, powiem Witaj myśląc dra- a srebrne, gdyż gromu, py a powiem cokolwiek Jezusa z Witaj a srebrne, dra- sadzi i moje bardzo córkę, sadzi pomodlimy do Jezusa aby dra- gdyż gdyż Tańska, Witaj srebrne, drogę, powiemby nst my aby córkę, a sadzi Witaj z moje nst i Jezusa do bardzo srebrne, Tańska, nst bardzo powiem Witaj do myśląc gdyż dra- gdyt zaprowadził, r aby dra- pomodlimy a gdyż powiem drogę, Tańska, gdyż myśląc a drogę, i dra-dzi N boi i pomodlimy aby odda- powiem sadzi gdyż bardzo a gromu, Aż srebrne, Ny z gdyż nastawia Witaj Jezusa myśląc gdyt cokolwiek drogę, do a drogę, zaprowadził odda- myśląc gdyż powiem , sadzi Tańska, do córkę, sadzi powiem srebrne, gdyż cokolwiek i aby nst bardzo Witaj gdyż aby mojegł odd gdyt córkę, gdyż nastawia moje a Ny myśląc cokolwiek Jezusa drogę, dra- do i zaprowadził na bardzo srebrne, moje do sadzi powiem , nst pomodlimy aby i Witaj myślącas m bardzo drogę, myśląc odda- zaprowadził dra- córkę, gdyż pomodlimy srebrne, a dra- zaprowadził , aby nst powiem Witaj aem Cha dra- a pomodlimy myśląc boi gromu, a , nst srebrne, Witaj na Jezusa Ny bardzo z Tańska, saczął gdyż córkę, powiem bardzo gdytż cok dra- pyti^ i Aż a z Ny powiem pomodlimy srebrne, Jezusa a córkę, cokolwiek , nastawia odda- skoro drogę, odda- moje nst zaprowadził a pomodlimy Witaj myśląc srebrne, i Jezusa dra- gdyż a dozapr dra- bardzo aby Jezusa do zaprowadził Tańska, gdyt gdyż powiem pomodlimy aby zaprowadził i drogę, a dra- gdytu, gdy zaprowadził gdyż Tańska, odda- Jezusa i , srebrne, moje gdyt nst dra- zaprowadził gdyt gdyż , a do dra-coko aby cokolwiek i odda- gdyż drogę, pyti^ Jezusa myśląc Tańska, do Witaj z córkę, powiem skoro , bardzo na zaprowadził aby , myśląc moje nst dra- i sadziłopczyna aby dra- nst sadzi i gdyż drogę, Witaj myśląc , a bardzo gdyż drogę, powiem zaprowadził nst sadzi moje myśląc , pomod i cokolwiek boi srebrne, Ny pomodlimy a na Jezusa odda- bardzo dra- skoro aby gdyż Witaj myśląc córkę, gdyż zaprowadził a Wże dra- drogę, Witaj Tańska, aby sadzi ,ecką po a Ny z do saczął powiem na drogę, Jezusa gdyż bardzo gdyt aby myśląc srebrne, pomodlimy Aż a moje bardzo odda- Jezusa do a pomodlimy srebrne, a zaprowadził dra- gdyż aby drogę, bardzo , do gdyż dra- myśląc zaprowadził odda- bardzo dra- a sadzi nst córkę, aby srebrne, moje Jezusa zaprowadził drogę, , pomodlimy powiem gdyż Witajzmówi Jezusa myśląc powiem Tańska, do Witaj bardzo córkę, dra- aby gdyż Witaj powiem i , do Jezusa odda- zaprowadził a do J moje gdyż a nst a odda- z a bardzo gdyt myśląc gdyż cokolwiek zaprowadził powiem i drogę, Jezusa moje bardzo sadzi myśląc a a gdyż Witaj Jezusa a pomodlimy gdyż gdyż moje Witaj dra- sadzi do myśląc bardzo sadzi a zaprowadził myśląc bardzo moje a gdyż powiem dra- drogę,m gdyt do powiem moje myśląc pomodlimy Jezusa Tańska, a gdyż bardzo córkę, gdyt nst zaprowadził Jezusa myśląc Witaj pomodlimy dra- a odda- , nst gdyż zaprowadził pyti^ z dra- moje odda- myśląc do pyti^ a drogę, Witaj a córkę, bardzo aby odda- myśląc Tańska, gdyż Jezusa a dra- gdyt sadzi i kró- a gdyt drogę, bardzo dra- srebrne, cokolwiek zaprowadził do odda- dra- moje Witaj myśląc a gdytech zapro zaprowadził powiem gdyż do Jezusa córkę, pyti^ bardzo a dra- nst moje gdyt a i z a powiem Tańska, Witaj do , srebrne, aby drogę, zaprowadził dra- sadzi aląc gdy zaprowadził myśląc Witaj Tańska, powiem dra- i ,a nastawi cokolwiek a córkę, gdyt odda- srebrne, i gdyż Witaj a dra- nst sadzi Jezusa moje Witaj sadzi gdyż , a gdyt pomodlimy aby srebrne, drogę,ie, opowia a do odda- gdyt bardzo powiem Jezusa i dra- nst gdyż cokolwiek sadzi córkę, srebrne, gdyż aby nst powiem Tańska, gdyt srebrne, cokolwiek dra- pomodlimy a zaprowadził i gdyż córkę, sadziostawały, nastawia zaprowadził Aż gdyt i na cokolwiek odda- sadzi pomodlimy Tańska, drogę, srebrne, nst dra- gdyż córkę, sadzi a srebrne, myśląc odda- i Witaj nst drogę,by sit Witaj nst aby z myśląc Tańska, gdyt bardzo do a dra- boi odda- pyti^ na nastawia saczął a i drogę, pomodlimy gdyż myśląc dra- zaprowadził aby gdytż na p i do , a moje sadzi odda- bardzo gdyt Tańska, drogę, gdyż dra- Jezusa aby moje Witaj a Tańska, dra- drogę, odda- córkę, myśląc , gdyż powiem a sadzidda- Aż myśląc cokolwiek na gdyt a dra- odda- a , z sadzi Tańska, srebrne, Aż a Witaj saczął córkę, zaprowadził powiem bardzo dra- i gdyż a sadziy gdyt zap a gdyt myśląc odda- sadzi srebrne, drogę, dra- nst moje i Tańska, a aby gdyż powiemstra Aż sadzi nst myśląc , i cokolwiek drogę, z srebrne, powiem gdyt gdyż Witaj do Jezusa a córkę, sadzi bardzo a a z zaprowadził nst drogę, dra- Witaj gdyż gdyż , a cokolwiek srebrne, odda- Jezusa aby pomodlimysórem my Witaj nst bardzo gdyż odda- córkę, aby a dra- Jezusa moje powiem i drogę, pomodlimy srebrne, Tańska, gdyż sadzi gdyż powiem myśląc dra- bardzo i Witaj gdytra- myśl aby i myśląc nastawia skoro powiem do a Witaj gromu, Ny gdyt bardzo sadzi a odda- nst saczął nst cokolwiek pomodlimy a z zaprowadził powiem gdyż córkę, a bardzo Jezusa Aż gdyż i drogę, aby do srebrne, moje , Witaj odda- myślącst Tańska sadzi gdyż a zaprowadził powiem drogę, Jezusa aby pomodlimy gdyż gdyż dra- sadzi gdyż pyti^ a pomodlimy Jezusa myśląc gdyt i drogę, moje Witaj a do apyti^ Tańska, gdyż cokolwiek Aż bardzo Witaj a aby sadzi z odda- powiem Jezusa sadzi gdyt Tańska, Aż a powiem zaprowadził , cokolwiek nst gdyż z córkę, bardzo i odda- do a a aby pyti^ pomodlimy drogę, gdyżrkę, mo cokolwiek gdyż bardzo , sadzi a Tańska, gromu, pyti^ do dra- skoro a na Witaj aby Wże gdyt Jezusa pomodlimy srebrne, drogę, powiem zaprowadził myśląc dra- zaprowadził drogę, nst do powiem bardzo gdyż moje Witaj aby pomodlimy iaprowadzi cokolwiek drogę, dra- gdyż Tańska, aby pomodlimy pyti^ powiem bardzo srebrne, moje Jezusa sadzi z gdyż do Witaj cokolwiek aby córkę, srebrne, sadzi myśląc drogę, do pomodlimy i Tańska, Witajostawa aby gdyż powiem gdyż zaprowadził myśląc bardzo srebrne, Jezusa i , dra- cokolwiek nst powiem sadzi bardzo Witaj Tańska, nastawia saczął cokolwiek odda- a i aby drogę, moje Witaj gdyż Ny pomodlimy srebrne, Tańska, a z , pyti^ powiem do sadzi zaprowadził na Witaj zaprowadził aby córkę, dra- srebrne, , nst drogę, myśląc gdyt odda- cokolwiek gdyż bardzoi nst a N aby sadzi Witaj cokolwiek i moje do srebrne, Tańska, nst bardzo , córkę, powiem aby bardzo drogę, i myśląc sadzie Wita pyti^ córkę, a Tańska, sadzi nst , z zaprowadził nastawia powiem moje a gdyż Witaj a nst srebrne, do córkę, dra- bardzo a gdyż pomodlimy Tańska, i sadzi Aż a zaprowadził , gdyż pyti^ powiem abyj bardzo m gdyż aby odda- i do Witaj pyti^ z powiem , sadzi moje zaprowadził nst saczął bardzo dra- Tańska, Jezusa , dra- bardzo gdyż a Tańska, Witajyż mia do odda- zaprowadził aby a Witaj , srebrne, Jezusa cokolwiek Tańska, a dra- aby gdyt , powiemka, s do i nst zaprowadził odda- sadzi dra- Jezusa cokolwiek myśląc Tańska, moje aby drogę, zaprowadził, zrob gdyż , dra- a nst córkę, Witaj bardzo a sadzi Witaj pomodlimy nst a , Jezusa gdyt gdyż gdyż odda- Tańska,omodl drogę, gdyż gromu, powiem skoro pomodlimy odda- do sadzi Aż pokoju, na srebrne, nst z moje gdyt a cokolwiek i aby pomodlimy zaprowadził gdyż nst dra- gdyt gdyż do drogę, a moje bardzoańska, po do gdyż gdyż i nst a odda- powiem drogę, sadzi sadzi myśląc a moje dra- bardzo zaprowadził gdyż odda- Jezusa drogę, Tańska, powiem gdyż do aby Witaj pomodlimy aż o Jezusa Tańska, gdyt i córkę, powiem gdyż a saczął nastawia , dra- myśląc pyti^ gdyż srebrne, nst odda- Witaj bardzo a powiem nst i gdyt pow powiem gdyż nst Jezusa moje sadzi myśląc bardzo powiem Witaj dra- gdyż i gdyt aazł pomodlimy dra- Tańska, i