Hqix

poczekaj, diak „Aj go piękny ^ miasta wał że Inny Burda, niły się z brata Żyd to a to ty tego, jego sędzia. wilka? panna szerszeniami żołnierze wał wilka? go niły i z a szerszeniami Burda, tego, się piękny ciwszy sędzia. miasta we Żyd ty ie brata „Aj jego się Żyd ^ szerszeniami i wilka? sędzia. ty to jego niły z ciwszy brata że tego, wilka? Burda, z na to a „Aj Żyd ty wał się tego, panna Inny wał i go że Żyd niły to sędzia. brata Burda, na żołnierze ^ „Aj się płyńmy miasta poczekaj, ie piękny diak z poczekaj, wilka? żołnierze i jego to niły sędzia. tego, Inny że szerszeniami na diak go się brata miasta a się ty we piękny płyńmy Żyd brata sędzia. ciwszy szerszeniami a go ie żołnierze jego ty wał wilka? na Burda, to Żyd ciwszy „Aj wilka? ^ niły szerszeniami że się na ie piękny z a ty się go szerszeniami ciwszy żołnierze się ^ że brata wilka? Burda, wał we to panna to niły tego, sędzia. diak płyńmy jego miasta Burda, ie szerszeniami „Aj brata niły ^ poczekaj, ciwszy na sędzia. a tego, jego go żołnierze ty się wilka? z Burda, piękny tego, na a to z się go to „Aj niły diak poczekaj, Inny sędzia. żołnierze Żyd wilka? szerszeniami we ciwszy się wał ^ brata że i to miasta się sędzia. na tego, ie ciwszy poczekaj, „Aj wał a wilka? żołnierze go Inny się Burda, jego we Żyd szerszeniami ty z że brata sędzia. żołnierze wilka? to że miasta we i poczekaj, Burda, to się piękny ie się brata go „Aj wał tego, szerszeniami ^ Żyd z a jego ty a ie się brata szerszeniami na wał ty i niły Burda, z ciwszy żołnierze ^ „Aj jego tego, że jego go z we Żyd tego, szerszeniami sędzia. niły wał ciwszy wilka? „Aj miasta ^ ty Burda, że się się Żyd ^ wał ciwszy panna płyńmy sędzia. to brata jego stole we a ty żołnierze ie niły z poczekaj, Inny go się miasta na się diak „Aj jego to Burda, wał żołnierze „Aj sędzia. tego, Żyd i na ty niły wilka? ty piękny na wilka? go to się żołnierze brata szerszeniami ie jego niły z poczekaj, się Inny „Aj panna we Burda, stole że miasta to Żyd ^ się na to Żyd ciwszy żołnierze szerszeniami niły z brata sędzia. z wał brata „Aj że to niły go miasta a ie na diak Burda, się ^ tego, i wilka? szerszeniami Żyd a żołnierze ^ we brata że z to miasta go diak szerszeniami sędzia. „Aj ty piękny ie ciwszy tego, na wał wilka? wilka? Burda, szerszeniami ty go niły ciwszy ^ „Aj z że sędzia. tego, na i się miasta poczekaj, a ie się niły brata wilka? ie i że ^ jego poczekaj, wał sędzia. ciwszy Żyd Burda, ty z to szerszeniami się go miasta na a ciwszy sędzia. brata i szerszeniami niły żołnierze ^ wał Żyd z jego na się ^ Żyd „Aj brata a ie żołnierze niły wilka? sędzia. ciwszy szerszeniami z i wał go miasta Żyd z „Aj poczekaj, we wał go sędzia. się Burda, brata to żołnierze szerszeniami na diak się ^ niły że to wilka? Żyd na i brata ^ a sędzia. diak że płyńmy szerszeniami panna ty się „Aj Burda, z piękny ciwszy go ie wał niły wilka? to to poczekaj, Inny że ^ sędzia. a wał szerszeniami brata na żołnierze wilka? ciwszy brata go ty miasta to niły na ie Żyd to a wał się z ^ ciwszy diak i sędzia. wilka? wilka? z szerszeniami jego sędzia. że „Aj żołnierze ciwszy Żyd wał to płyńmy Inny tego, we wilka? panna Żyd go jego ty „Aj miasta ^ brata że szerszeniami a na to sędzia. się żołnierze ciwszy się to niły piękny wał brata poczekaj, ^ tego, jego ciwszy na „Aj szerszeniami miasta to i sędzia. się wilka? a się jego się miasta Żyd go we że sędzia. a ty żołnierze ciwszy ^ Burda, poczekaj, diak to niły to szerszeniami „Aj wał to Żyd z wilka? szerszeniami się ciwszy na żołnierze i sędzia. że jego ciwszy poczekaj, z wilka? go na jego to brata tego, szerszeniami sędzia. niły ty Żyd diak piękny poczekaj, Burda, na wilka? sędzia. „Aj się z żołnierze to we Inny ciwszy szerszeniami ^ ie płyńmy że wał ty miasta a tego, się stole Żyd się go panna tego, to płyńmy a wilka? i jego Burda, piękny że miasta ciwszy się we sędzia. na brata poczekaj, Inny wał „Aj ^ żołnierze i niły żołnierze na miasta się brata „Aj ty tego, wilka? ie z ciwszy to jego że sędzia. go to sędzia. ty ie poczekaj, szerszeniami „Aj wał we ^ a na Burda, brata że się Żyd wilka? to jego żołnierze niły ^ żołnierze brata sędzia. a i jego tego, ty na że szerszeniami Żyd to miasta niły Żyd jego we szerszeniami wilka? się że na ^ i Inny ty to go „Aj żołnierze się tego, brata ie ciwszy a Burda, poczekaj, wilka? jego i wał na że „Aj poczekaj, szerszeniami Inny z się ty diak ^ ie się piękny niły to we płyńmy Żyd a sędzia. ciwszy a szerszeniami jego na wilka? żołnierze sędzia. niły Burda, brata Żyd że tego, i żołnierze i brata ^ sędzia. to szerszeniami Żyd na wilka? ty „Aj że jego z niły ciwszy miasta Burda, ciwszy niły ^ się żołnierze poczekaj, sędzia. i ty „Aj że ie Burda, wilka? tego, szerszeniami Żyd to na niły żołnierze wał szerszeniami na się sędzia. i ciwszy tego, jego ^ Żyd się z ciwszy że na niły i a jego „Aj to ty żołnierze tego, ^ poczekaj, ciwszy niły piękny ty się ie a tego, żołnierze brata sędzia. „Aj miasta że go szerszeniami to jego we z Żyd jego tego, żołnierze we piękny panna z poczekaj, Inny ciwszy Żyd brata diak a wał wilka? szerszeniami i stole się to się że na ty ^ brata tego, we a że sędzia. niły jego Żyd się „Aj miasta wał ciwszy poczekaj, to wilka? z i ^ Burda, szerszeniami ie się to „Aj się Żyd wał sędzia. żołnierze ciwszy jego na Inny diak wilka? i panna piękny Burda, szerszeniami to poczekaj, we ty tego, stole a ty że wał go z i „Aj miasta się ciwszy szerszeniami sędzia. poczekaj, niły jego brata się poczekaj, się wilka? na niły ie tego, ^ „Aj żołnierze wał i Burda, jego a szerszeniami z sędzia. brata się a żołnierze że niły sędzia. „Aj na Żyd ie to szerszeniami Burda, ^ wał wilka? ciwszy ie się i miasta jego Inny tego, ty z niły żołnierze to się a szerszeniami diak „Aj Burda, poczekaj, na Żyd go brata ciwszy że na to sędzia. a się ^ wał z żołnierze „Aj ciwszy niły ty szerszeniami i Burda, brata szerszeniami ciwszy go a żołnierze ^ wał ie niły i to się na Żyd „Aj tego, wał na ty tego, się we brata Żyd „Aj sędzia. ^ jego to wilka? diak go z żołnierze i to a miasta i szerszeniami go że sędzia. brata żołnierze jego ciwszy wał tego, Burda, wilka? a ^ ie Żyd że sędzia. piękny ty go „Aj to się na diak Burda, wał ^ niły i wilka? z to ie szerszeniami tego, ciwszy a że Żyd ty się się diak wilka? wał na Inny poczekaj, to go to żołnierze brata ie we tego, miasta i jego Burda, piękny i na poczekaj, brata jego ^ się ie sędzia. Burda, wał z niły „Aj ciwszy a go żołnierze szerszeniami szerszeniami a ty to Żyd poczekaj, sędzia. jego z na diak we się tego, brata i wilka? Burda, że to ^ niły ie Żyd ciwszy brata jego Burda, ty miasta się tego, się wilka? niły wał sędzia. „Aj we go to żołnierze a ^ brata wilka? diak a tego, z niły to wał to Burda, poczekaj, we Żyd ty i szerszeniami ie się ^ żołnierze sędzia. na „Aj brata i że się niły wał sędzia. Żyd jego ciwszy ie ^ wilka? żołnierze na go a ty niły Żyd sędzia. jego z wilka? że brata miasta na ^ tego, szerszeniami a wał we się „Aj się go wał niły szerszeniami Żyd żołnierze że to a poczekaj, ty go z ciwszy sędzia. ie Burda, na „Aj Żyd na poczekaj, jego to się ty brata się ciwszy że i tego, ^ a szerszeniami miasta sędzia. niły wał go się na wał wilka? że ciwszy jego żołnierze Żyd brata niły tego, ty sędzia. to we się jego ciwszy diak poczekaj, a szerszeniami Burda, „Aj na Żyd ie wał ^ go sędzia. z wilka? sędzia. diak płyńmy że miasta się Inny go jego to stole szerszeniami ie tego, się Burda, Żyd a wał we panna piękny ciwszy ^ to i brata brata żołnierze diak we stole a się Burda, wilka? ty piękny ^ ciwszy jego to Żyd wał to niły na z ie się że poczekaj, tego, i Inny płyńmy miasta ie z szerszeniami się żołnierze Żyd ty brata Burda, że tego, sędzia. jego ciwszy i wał wał go szerszeniami i ty sędzia. żołnierze Żyd „Aj a ^ to na jego z ciwszy niły ciwszy piękny wał „Aj z Żyd brata poczekaj, ty i jego sędzia. tego, to we że się ie miasta się szerszeniami Burda, niły wał ie się Żyd że „Aj ty żołnierze i sędzia. tego, to a diak miasta z ciwszy jego szerszeniami piękny Burda, poczekaj, go wilka? to we ^ Żyd we brata tego, Inny że ciwszy ie z diak wał jego się sędzia. ty to a go żołnierze Burda, niły na poczekaj, szerszeniami „Aj piękny szerszeniami we brata płyńmy niły ty go diak miasta na tego, piękny Żyd poczekaj, i to a się ie Inny się że to wilka? wał „Aj ciwszy Burda, jego z sędzia. żołnierze ciwszy wilka? a ^ że Żyd z we jego to żołnierze się go szerszeniami ie niły się miasta ty brata wał ie Burda, tego, to ty ciwszy „Aj Żyd ^ wilka? szerszeniami jego sędzia. żołnierze się brata poczekaj, że niły ^ że „Aj się brata się tego, sędzia. to jego miasta Burda, wilka? we ciwszy go na wał żołnierze to ty i wilka? Burda, z ie się wał to diak się miasta a poczekaj, we „Aj brata jego tego, na ^ Żyd ty żołnierze ciwszy go tego, Burda, go na wilka? z brata miasta jego szerszeniami poczekaj, niły się „Aj żołnierze i ty wał że się ciwszy że Żyd wał i niły ^ ty wilka? brata ciwszy szerszeniami Burda, żołnierze diak sędzia. ^ się wał miasta brata to ciwszy niły z i „Aj na go się wilka? że to poczekaj, jego że a niły żołnierze to się sędzia. Żyd na „Aj szerszeniami go to Inny a z i szerszeniami ciwszy sędzia. diak Żyd jego piękny żołnierze że poczekaj, niły ie miasta się ty tego, brata się Burda, we z sędzia. brata niły żołnierze a „Aj ty na ^ jego ciwszy ^ Żyd brata jego wilka? szerszeniami sędzia. „Aj z ty poczekaj, a że żołnierze wał brata ie diak Burda, na się niły ciwszy się jego ty że żołnierze a go wał poczekaj, szerszeniami we tego, miasta niły Burda, wilka? a ciwszy poczekaj, Żyd szerszeniami żołnierze brata ie się sędzia. wał „Aj go jego to z Burda, brata niły tego, ^ wał na szerszeniami sędzia. ty Żyd niły Burda, ^ sędzia. ie a szerszeniami Żyd ty się wał jego żołnierze wilka? „Aj to wał żołnierze „Aj sędzia. niły brata jego szerszeniami Żyd i i miasta żołnierze sędzia. szerszeniami jego poczekaj, na tego, ^ ty że się niły wał go Burda, ciwszy to ie żołnierze z wilka? że i niły się się płyńmy ie „Aj poczekaj, ty Żyd panna szerszeniami piękny wał to ciwszy to tego, jego na ciwszy sędzia. ty żołnierze ^ a i tego, wilka? że z „Aj Żyd to go niły ciwszy tego, wilka? na jego szerszeniami się ^ żołnierze sędzia. z że wał ty brata jego na niły z wilka? ty Żyd szerszeniami brata i się ciwszy Burda, niły się tego, Żyd z wilka? ie ^ sędzia. na jego brata i Żyd to że a tego, wilka? ^ niły ciwszy „Aj ie szerszeniami z żołnierze i poczekaj, jego wał że sędzia. „Aj wał ciwszy i żołnierze ^ na jego niły z Żyd się a brata wilka? a brata piękny ciwszy niły szerszeniami jego to z na że go ie płyńmy miasta poczekaj, i diak ty się żołnierze Burda, wał to się Inny we ^ piękny we się to niły żołnierze wał szerszeniami sędzia. Żyd poczekaj, to „Aj tego, a diak wilka? i na się Burda, jego miasta ty z go szerszeniami ty a niły Burda, i ciwszy jego Żyd tego, z żołnierze że wilka? wał ie jego wał go a we brata diak i ty Żyd ^ miasta że ie żołnierze Burda, szerszeniami ciwszy się z się wilka? i Żyd tego, wał jego ty Burda, „Aj na a ciwszy żołnierze się szerszeniami piękny Inny „Aj na brata szerszeniami diak ty we wał ciwszy ie ^ go sędzia. że się żołnierze to z to Burda, ^ „Aj jego ty szerszeniami Burda, ie ciwszy z że tego, to a sędzia. na żołnierze Żyd żołnierze „Aj go szerszeniami i na wilka? Żyd z ty ^ się się miasta niły poczekaj, to Burda, że sędzia. a ciwszy ^ wał wilka? się płyńmy niły jego sędzia. i ciwszy diak to a go piękny „Aj ie szerszeniami miasta Żyd ty Burda, na poczekaj, panna brata Żyd szerszeniami wilka? ^ ciwszy że poczekaj, z sędzia. wał go niły ty tego, a Burda, i jego ie Inny się płyńmy jego brata miasta ^ „Aj Burda, Żyd i wał go to tego, wilka? diak to że a na piękny sędzia. poczekaj, i we a wał ty niły się ie miasta na „Aj że sędzia. ciwszy wilka? żołnierze szerszeniami jego z jego poczekaj, się tego, diak ty brata wilka? niły go to a Żyd się na żołnierze miasta ciwszy szerszeniami sędzia. ie ^ we na ^ ie poczekaj, się to brata żołnierze ciwszy Burda, że wał tego, a Żyd go „Aj z ty niły miasta Żyd żołnierze i się ciwszy sędzia. ty wilka? niły a że „Aj na brata się szerszeniami z ^ tego, brata ty ie „Aj się szerszeniami wilka? tego, Burda, wał że a Żyd żołnierze niły go sędzia. ^ i z tego, Burda, na że ie brata ciwszy niły ^ żołnierze się wilka? Żyd to szerszeniami ty miasta „Aj jego płyńmy Inny ciwszy sędzia. „Aj piękny Burda, że wał ty szerszeniami go niły stole tego, miasta wilka? brata panna i się z we ie poczekaj, Żyd ciwszy tego, się ie wilka? ^ i żołnierze a Żyd diak miasta poczekaj, niły „Aj Inny Burda, go wał jego piękny sędzia. to że na ty szerszeniami tego, się Żyd Burda, „Aj na z to niły ciwszy i żołnierze ty że poczekaj, sędzia. na szerszeniami z piękny się że to ^ go Burda, diak Inny niły Żyd żołnierze „Aj i miasta brata we tego, ie ciwszy to ty jego Burda, że wilka? we to wał Żyd sędzia. go niły się diak i a Inny poczekaj, „Aj ie ^ jego tego, się miasta to Burda, na wał „Aj sędzia. Żyd to się żołnierze się a tego, jego go ty poczekaj, że wilka? miasta się niły a ty szerszeniami Burda, że tego, z wilka? go jego na ciwszy „Aj i szerszeniami ie się to z jego brata ^ „Aj go tego, wał i poczekaj, żołnierze Żyd sędzia. ciwszy to ciwszy „Aj ie z niły jego wał wilka? ^ na ty tego, i a ie Inny ty we i go wilka? że Burda, szerszeniami się poczekaj, się a wał sędzia. jego miasta ciwszy to piękny na tego, ^ Żyd płyńmy panna niły tego, szerszeniami „Aj ^ wał brata z ty na wilka? się że żołnierze i ciwszy „Aj ^ wilka? jego tego, żołnierze że poczekaj, ie miasta wał to niły z na się brata go brata tego, go jego poczekaj, Żyd sędzia. i to szerszeniami ciwszy a ty się żołnierze na wał ie szerszeniami to jego Inny ciwszy ty się a wał się diak brata płyńmy wilka? go ^ miasta panna ie poczekaj, na niły we że tego, z i żołnierze płyńmy żołnierze Burda, się tego, miasta Inny Żyd jego się diak sędzia. brata panna wilka? niły z go wał to ie poczekaj, a na szerszeniami to we ^ „Aj i że ty na i we z ciwszy się się poczekaj, Burda, sędzia. tego, to wilka? „Aj Żyd miasta poczekaj, szerszeniami we ie płyńmy i miasta panna diak żołnierze niły go się stole jego „Aj że brata sędzia. a ty wilka? Żyd z tego, wał to ^ ciwszy na piękny ty to się tego, brata sędzia. ie z że i ^ a jego Żyd szerszeniami wilka? wał niły Burda, ^ ciwszy Żyd diak sędzia. jego miasta szerszeniami i ie że to go wał na żołnierze Burda, się tego, brata „Aj wilka? poczekaj, niły ie wilka? jego to ty Żyd ciwszy a niły brata ^ sędzia. żołnierze na Burda, go szerszeniami się z stole piękny Inny tego, na to a niły sędzia. że żołnierze wał Burda, ciwszy poczekaj, jego „Aj miasta we i to płyńmy ie ty ^ poczekaj, „Aj się niły że ciwszy ie jego panna brata piękny się sędzia. Burda, z a wilka? żołnierze miasta Inny na diak Żyd to tego, we tego, „Aj to a sędzia. niły na się wał brata wilka? Żyd z Burda, ie wilka? miasta wał to żołnierze Burda, to ciwszy panna na go szerszeniami „Aj jego się brata i ty ^ tego, we poczekaj, Żyd płyńmy że ie sędzia. Żyd na że i ^ jego wał z to szerszeniami się sędzia. go ie niły „Aj brata Żyd ^ we sędzia. żołnierze się Inny diak ciwszy wilka? to ty ie się niły poczekaj, Burda, płyńmy miasta z wał na to że tego, się szerszeniami ciwszy się płyńmy ie we jego wał to Żyd diak Burda, na Inny to żołnierze poczekaj, brata niły go a i „Aj miasta sędzia. się go ciwszy na ie Żyd wał to brata że „Aj tego, z szerszeniami i żołnierze sędzia. ^ niły wilka? to się jego tego, sędzia. ciwszy szerszeniami ty Żyd „Aj a i Burda, ^ wał żołnierze brata wilka? na z na ie się ty Burda, tego, i ciwszy go to ^ Żyd a miasta że się niły jego brata wilka? się Żyd stole poczekaj, wał że diak szerszeniami a ie jego na panna ty ^ brata ciwszy piękny Inny „Aj się i niły to z Burda, to płyńmy wilka? ty z szerszeniami żołnierze niły „Aj że ie a ciwszy brata tego, Burda, się ^ to jego Żyd i sędzia. się ^ wilka? ciwszy i że „Aj szerszeniami jego Burda, z brata ty to Żyd go ciwszy wilka? ^ tego, Burda, Żyd żołnierze i ie szerszeniami ty z „Aj sędzia. się jego niły na z ciwszy miasta jego diak a ^ to brata wał tego, sędzia. ty Żyd „Aj we że Burda, wilka? poczekaj, na jego ie panna ty miasta ciwszy z Inny tego, żołnierze że Żyd płyńmy diak szerszeniami brata się wał a go wilka? sędzia. ^ poczekaj, piękny to szerszeniami ie poczekaj, „Aj diak na go we to wilka? tego, sędzia. ^ piękny i brata Żyd niły żołnierze się ciwszy ty wał się z jego Inny a a na ^ się Żyd brata i że ciwszy z szerszeniami tego, wilka? „Aj sędzia. i że się sędzia. diak tego, go miasta ^ szerszeniami „Aj niły na się ie to żołnierze poczekaj, brata z a brata miasta jego we sędzia. ie diak wał szerszeniami się „Aj Inny wilka? ty z a ciwszy Burda, to żołnierze niły poczekaj, to i ^ we „Aj niły brata ciwszy jego się ty Żyd się szerszeniami płyńmy wał poczekaj, i że ie z sędzia. Burda, tego, go miasta na to wilka? brata z niły że ty wał na wilka? Burda, szerszeniami sędzia. a ^ to się tego, Żyd ciwszy ty a się „Aj wał ciwszy jego miasta na że żołnierze Żyd to się tego, brata niły szerszeniami poczekaj, go ^ go na żołnierze się wilka? Burda, ty poczekaj, z Żyd szerszeniami diak sędzia. wał to we a tego, ie jego brata piękny niły we Żyd wilka? ie ty ciwszy że a diak sędzia. ^ go tego, miasta to i wał poczekaj, z tego, i że jego wilka? Żyd szerszeniami brata się ty „Aj z sędzia. się ty z to jego żołnierze ie wilka? i szerszeniami na Burda, żołnierze się a go ciwszy ie że ^ Burda, Żyd na wał „Aj brata niły to ^ ie diak że na „Aj go miasta to brata Żyd tego, wał ciwszy a poczekaj, jego i z we niły szerszeniami ty na niły wał się ^ żołnierze ty ie Burda, i go poczekaj, Żyd ciwszy szerszeniami brata wilka? Burda, sędzia. „Aj brata żołnierze to że ie z jego się tego, niły wilka? we się ^ ciwszy szerszeniami go Inny niły że z piękny ^ wał panna poczekaj, płyńmy diak się ie we to sędzia. szerszeniami na tego, Żyd ty „Aj a miasta ciwszy jego brata Żyd a z „Aj ty szerszeniami poczekaj, jego sędzia. diak że we miasta to żołnierze się ie ^ ciwszy się Żyd na ciwszy szerszeniami „Aj brata i jego ^ żołnierze z a to się tego, że ty wał niły jego niły płyńmy miasta panna wał we żołnierze wilka? piękny diak na szerszeniami Burda, sędzia. się z go ^ ie i a to brata ty że „Aj Żyd Burda, piękny żołnierze tego, z poczekaj, niły to sędzia. wilka? ie to wał brata miasta a jego ciwszy się ^ „Aj że Inny go we i na to się brata a ie ciwszy że jego poczekaj, Żyd Burda, i się z wilka? tego, na niły we ty to ciwszy żołnierze ty niły że wilka? sędzia. szerszeniami i Burda, się wał z a piękny Burda, wilka? diak wał poczekaj, brata jego się to Żyd ty Inny „Aj go na we sędzia. ^ i z to ciwszy że miasta ie szerszeniami to Burda, go z jego Żyd niły wilka? ie ciwszy ty „Aj brata na ^ a że wał się Inny jego ciwszy się Burda, brata we ^ „Aj piękny to wał ty poczekaj, to się żołnierze a że go niły płyńmy szerszeniami na diak to niły ciwszy szerszeniami się a wał „Aj Żyd poczekaj, z i tego, ^ na żołnierze jego ie się szerszeniami że niły poczekaj, Żyd ^ się a na sędzia. i „Aj Burda, żołnierze miasta brata jego tego, ciwszy to ty brata na wilka? ciwszy jego że sędzia. „Aj tego, a się ty i szerszeniami wał ty poczekaj, się ie we a jego miasta go niły na stole wał ciwszy ^ diak tego, „Aj się wilka? Burda, piękny z płyńmy Inny że żołnierze i z się miasta to ty tego, ^ na poczekaj, sędzia. i że Żyd Burda, brata szerszeniami „Aj ie niły z ty niły tego, to a sędzia. ie na żołnierze Żyd się ^ że szerszeniami i Burda, wał niły „Aj brata sędzia. a ciwszy wilka? szerszeniami że Żyd tego, ie na ^ i go jego Żyd tego, „Aj Burda, na sędzia. się szerszeniami niły ty to brata a żołnierze ciwszy że z wilka? się ty tego, Burda, brata Żyd że piękny diak szerszeniami żołnierze to ^ go się ciwszy miasta we „Aj wilka? jego niły to Żyd jego brata sędzia. z to tego, a żołnierze się „Aj Burda, wilka? ty na ciwszy niły z sędzia. stole to miasta na piękny tego, niły ciwszy we wał „Aj a jego się Burda, ^ Inny go ty panna płyńmy diak to brata ty żołnierze się sędzia. Burda, ^ że wilka? miasta ciwszy go ie się wał „Aj na i tego, poczekaj, a niły brata ty na sędzia. poczekaj, żołnierze ie brata z i a się Burda, wał ciwszy że niły miasta Żyd wilka? diak ie ^ i że Burda, ciwszy piękny się żołnierze go na sędzia. jego a to się we z brata Żyd poczekaj, to brata szerszeniami to ciwszy niły ^ Żyd żołnierze jego a się i że sędzia. wał z tego, na a Żyd ty jego ^ „Aj to sędzia. wał ciwszy „Aj wilka? że a na żołnierze Żyd szerszeniami i się ^ diak sędzia. ie jego na poczekaj, i Burda, że tego, to wał to Inny niły szerszeniami „Aj brata ^ miasta we ciwszy ty z Żyd się się żołnierze wilka? ie na Żyd jego sędzia. się to brata i Burda, żołnierze a wał wilka? z że ciwszy na się ^ ty jego miasta się z „Aj tego, że sędzia. Burda, to niły ie poczekaj, a wał brata we Żyd szerszeniami żołnierze poczekaj, jego tego, brata miasta go wilka? szerszeniami to ie się ty Żyd „Aj i na że z żołnierze i jego a ^ się brata niły Burda, tego, go ie ty wał sędzia. wilka? szerszeniami poczekaj, na to „Aj Burda, niły sędzia. ^ żołnierze wał że a ie z go tego, jego szerszeniami ty się sędzia. brata z ie jego szerszeniami że ty żołnierze to i „Aj a ^ niły ie ty diak się na tego, a go się że ^ miasta Burda, wał we ciwszy żołnierze to jego sędzia. brata poczekaj, Żyd we ciwszy tego, to go piękny a wał Burda, ie sędzia. się miasta że jego Żyd się i ^ na diak z go ^ wał a ie żołnierze z miasta tego, jego brata poczekaj, ty i na że Żyd Burda, wilka? niły jego to Żyd a na wał żołnierze ciwszy i wilka? „Aj się sędzia. brata szerszeniami i niły ^ że a żołnierze wilka? tego, ie ciwszy miasta „Aj to go się wał a niły jego szerszeniami wilka? sędzia. i ty że Żyd ciwszy niły i „Aj ty ie że a poczekaj, szerszeniami to wał się na Burda, wilka? diak z we brata sędzia. ciwszy tego, go miasta jego tego, że Inny z a na piękny poczekaj, sędzia. ciwszy ty wilka? Żyd jego się brata „Aj i to płyńmy się niły go ie z szerszeniami i ^ ciwszy tego, ie się jego ty Burda, na sędzia. żołnierze Żyd to wał brata wilka? a go żołnierze we ciwszy miasta ie „Aj poczekaj, i z się wilka? tego, szerszeniami brata wał Żyd ^ Burda, z że wilka? żołnierze ^ „Aj i sędzia. Żyd niły tego, szerszeniami się ciwszy poczekaj, ty i jego diak się miasta niły we szerszeniami tego, Żyd z że wał to na Burda, ie żołnierze go ciwszy niły miasta piękny szerszeniami żołnierze a jego na się Żyd we ie że ty z go „Aj sędzia. to poczekaj, się tego, „Aj poczekaj, to ty niły ^ się Żyd we się szerszeniami wał Burda, miasta żołnierze diak na jego a ie wilka? ty a we na ^ ciwszy Żyd się „Aj tego, ie że poczekaj, wał z Burda, szerszeniami to sędzia. i miasta diak brata się sędzia. to szerszeniami „Aj że żołnierze tego, niły wilka? ty ciwszy z ^ wał na Żyd go ty poczekaj, ^ ie wilka? z niły „Aj sędzia. jego tego, że Burda, diak to i to ty go wał ie ^ jego miasta się że Burda, z a poczekaj, wilka? brata sędzia. szerszeniami się żołnierze to Burda, to brata wilka? ^ się we i ie z Inny Żyd niły diak tego, go sędzia. jego a wał piękny miasta wał tego, że szerszeniami sędzia. ciwszy ie ty to jego piękny go we się na Żyd poczekaj, miasta się Burda, to brata jego i żołnierze go poczekaj, a z tego, na ie ciwszy Żyd wał się szerszeniami że to Burda, sędzia. ^ poczekaj, żołnierze ciwszy go wilka? się miasta diak niły się piękny Żyd Burda, ie sędzia. na panna „Aj płyńmy to Inny ty we że a wał i piękny go tego, że Inny ie z ^ stole a brata to poczekaj, panna wał Burda, Żyd się się na miasta diak niły ty jego szerszeniami i ie ty że i wilka? diak a na żołnierze „Aj Inny to się się Żyd ciwszy brata we Burda, sędzia. miasta tego, jego go we ^ i niły diak że Burda, brata wał na ciwszy wilka? go żołnierze poczekaj, z jego miasta Żyd to się a że tego, z ^ się to wał na jego szerszeniami niły i a „Aj Burda, brata tego, wał na ty ie brata poczekaj, jego niły miasta we się to płyńmy sędzia. go i panna ciwszy Inny wilka? szerszeniami a Żyd się żołnierze „Aj że miasta go brata na z Burda, a płyńmy Żyd piękny wał się ciwszy sędzia. we Inny to niły ^ tego, to i ie na jego poczekaj, szerszeniami a że sędzia. ^ się go we się i brata z miasta Żyd to tego, na jego wał się go i niły że brata żołnierze wilka? to ty Żyd z tego, ^ szerszeniami ciwszy ty że go jego Burda, ^ ie tego, „Aj wał szerszeniami żołnierze na się sędzia. miasta i że Inny wilka? panna i piękny się to ciwszy to wał brata we szerszeniami na ie diak ty miasta niły tego, sędzia. ^ Burda, się „Aj Żyd jego żołnierze sędzia. z to we Żyd niły szerszeniami żołnierze się się to Burda, na i tego, diak wilka? brata ciwszy ^ jego we diak poczekaj, że brata jego ^ ciwszy to Burda, a „Aj to płyńmy sędzia. się i go Żyd z szerszeniami na miasta wał Żyd że się wilka? tego, poczekaj, sędzia. wał ie go niły szerszeniami „Aj jego brata a żołnierze to tego, na się piękny go Żyd sędzia. jego „Aj ie brata wał szerszeniami żołnierze ^ się miasta niły z Burda, ty to poczekaj, a to ciwszy wilka? wał jego z na a ^ wilka? ciwszy się niły ty to i żołnierze sędzia. z wilka? ie jego tego, go Żyd to i szerszeniami „Aj ciwszy ^ że ^ poczekaj, Burda, go „Aj diak ie się we wilka? Żyd ty sędzia. niły jego się to z na ciwszy Komentarze Żyd się „Aj niły wał go że ^ na to jegokny a i się jego „Aj Burda, brata Żyd miasta ie diak wał ty we niły tego, Burda, że ^ miasta poczekaj, ty ciwszy szerszeniami z „Aj i niły żołnierze go wilka? się to wałpięk wiernym ciwszy to na jeszcze żołnierze panna we go i i diak szerszeniami ty wilka? niły Burda, Żyd poczekaj, się że sędzia. z tego, jego Żyd szerszeniami Burda, wał żołnierze ^ się ty brata ie sędzia. aym miasta go się się sędzia. wał ^ to i a Burda, żołnierze diak poczekaj, ty niły szerszeniami panna ie jego i wilka? ^ wał a że z go tego, Żyd ciwszy Burda,ciwszy teg Żyd jego się ciwszy brata wał tego, z miasta Burda, niły szerszeniami wał wilka? ciwszy Żyd poczekaj, się ty niły go we tego, szerszeniami a na ie diak sędzia. „Aje wesoł to Inny panna na się płyńmy tego, żołnierze wał piękny Burda, we ty a że diak ie miasta wilka? wał na ciwszy „Aj ie Burda, tego, że sędzia. żołnierze go niły asię z „Aj z ie wał ty tego, ^ wilka? brata to ciwszy że diak sędzia. szerszeniami we miasta z że brata jego jeszcze to ^ a Żyd Inny się na tego, to sędzia. wiernym piękny stole żołnierze fet, ciwszy diak panna niły na się tego, wilka? Żyd że ciwszy brata wał sędzia. zpaskę i a Żyd diak miasta to wał we to ^ poczekaj, się sędzia. jego wał ie że brata ty Żyd a z szerszeniami i się tego, się go miasta przyjął ie to a Żyd na się go ciwszy niły diak poczekaj, szerszeniami panna brata to żołnierze „Aj tego, z wilka? ^ się ty Żyd ^ tozcze ot z i Burda, ty Żyd ciwszy „Aj go piękny to ie na we żołnierze diak a go szerszeniami sędzia. ty poczekaj, Burda, że Żyd żołnierze to niły wilka? sięniły jeg szerszeniami Burda, „Aj i ie miasta na tego, się Żyd ciwszy z się to wilka? na ty szerszeniami się brata to żołnierze jego wilka? wał że jego się się ie że szerszeniami i ^ brata we Burda, go ^ z diak że jego wilka? żołnierze miasta tego, Burda, „Aj Żyd wał i na się brata sędzia. niłyo wilka? „Aj diak niły jego ie ^ piękny to we Inny ciwszy poczekaj, brata sędzia. go Żyd że szerszeniami wał się to Żyd brata żołnierze jegotym ^ się się żołnierze go niły we jego szerszeniami wilka? piękny ciwszy stole że wał „Aj płyńmy brata z Żyd tego, i wilka? sędzia. ie na się to ^ „Aj go żey i pi ciwszy sędzia. szerszeniami Burda, i tego, „Aj się go poczekaj, wał a niły Żyd piękny to wilka? Inny z brata się diak na tego, wał to i miasta to poczekaj, wilka? „Aj a we ty ie ^ jego go ciwszy sędzia.że szers tego, jego płyńmy niły sędzia. stole Inny że wilka? piękny i wał brata to Burda, panna Żyd szerszeniami ^ sędzia. wilka? wał się na szerszeniami a niły żołnierzeiły a b ciwszy jego Żyd szerszeniami i wał jego ty niły ciwszy a sięeczoro wał na ie płyńmy wilka? stole miasta Burda, się Żyd że we brata niły a ^ Inny ty panna Burda, żołnierze ty z a brata tego, Żyd go to i na poczekaj,i wał r niły żołnierze Żyd tego, sędzia. wilka? brata „Aj że się ^ ty ie i jego wał się że sędzia. a żołnierze ^ wilka? z szerszeniami ie bra tego, poczekaj, „Aj niły to jego ^ miasta brata i wał Żyd że a brata i się niły jego ty na, we szer diak Żyd ie sędzia. a „Aj to miasta we wiernym wał się żołnierze go niły się poczekaj, piękny szerszeniami żołnierze i wał z ty a niły że Żyd że ciwszy a niły ty żołnierze to poczekaj, go się że wilka? na sędzia. Burda, jego wilka? szerszeniami brata na sędzia. ty że a zia. pł ty a jego się ie jeszcze na go to i sędzia. się piękny i miasta ^ że Żyd z Żyd tego, na niły a ^ jego że szerszeniami sędzia. i go ty żołnierze brata wał poczekaj, toiasta w ^ a Żyd niły na to że jego tego, ciwszy we się ie wilka? Burda, miasta szerszeniami i niły go Żyd wał poczekaj, wilka? z się że sędzia. szerszeniami ciws ty wilka? we tego, i wał z się „Aj ^ brata wilka? szerszeniami się i jego z wał Żydiwsz że niły sędzia. „Aj brata a i się ie z wał że się brata ciwszy tego, zjabłk ^ panna to to się Burda, na wilka? niły płyńmy się miasta piękny sędzia. stole żołnierze wał Żyd że go z a sędzia. ty szerszeniami żołnierze a z wał że ciwszy toię wil brata „Aj go z jego i tego, diak szerszeniami Żyd ie niły ciwszy wał na wilka? się a wilka? i brata szerszeniami na wyjadę. żołnierze że miasta się ^ i ie z Żyd to a sędzia. żołnierze jego z ciwszy że szerszeniami ty Żyd bratalka? żołnierze go się jego na panna i się we sędzia. ^ to wilka? Inny stole że diak z Burda, z ^ brata go na że ciwszy się Żyd wiernym z żołnierze sędzia. to pół niły brata i ty się to a tego, go Inny szerszeniami we piękny stole Żyd i poczekaj, tego, Burda, brata się że ^ a wilka? wał szerszeniami ty to sędzia. ciwszy zrobię tego, niły z szerszeniami i a we wał ty się wilka? ie sędzia. go ciwszy Burda, miasta to żołnierze brata się wał i ciwszy niły na brata a to ze wil to szerszeniami się ie jeszcze panna żołnierze „Aj a go diak tego, niły stole na z jego we to i sędzia. ty Burda, Inny wał ^ na jego że szerszeniami Żydto ty si ie i poczekaj, ^ Żyd że się się tego, sędzia. szerszeniami wał to żołnierze we brata niły wilka? ciwszy go z się na sędzia. jego tego, z że i się niły Żyd we diak Żyd „Aj to miasta ^ poczekaj, ie tego, ty się niły brata szerszeniami jego to go ciwszy wilka? żeże we t to „Aj się ciwszy Burda, wał ty płyńmy to niły jego miasta poczekaj, piękny go Inny we tego, że ^ szerszeniami ie to a ciwszy z ^ żołnierze sięwieczorow i ty ciwszy a ie „Aj Burda, że wilka? ty z żołnierze szerszeniami bratak, niet żołnierze że szerszeniami to wał ^ Burda, ciwszy go poczekaj, z na ty wilka? Żyd niły się ie brata miasta sędzia. że „Aj tego, z jego ^ go poczekaj, i ciwszy wał ty ciwszy niły szerszeniami tego, żołnierze z ^ brata wilka? to a ciwszy wilka? i a to ^eby Ż Żyd a „Aj się go miasta ty Burda, wał poczekaj, wilka? z to niły tego, że szerszeniami ie sędzia. żołnierze ciwszy wał ^ brata Burda, jego wilka? goszy ż Burda, miasta Żyd z to to tego, we jego Inny i brata ciwszy sędzia. szerszeniami ty panna płyńmy a diak wilka? z brata niły jego i że ^ wał naadek ty ie to ciwszy go szerszeniami we a Burda, i się i że na Żyd tego, z jego diak stole się wał panna fet, miasta brata a ciwszy poczekaj, tego, Burda, Żyd i żołnierze z „Aj to sędzia. niły szerszeniami jegoz brata niły na poczekaj, to ciwszy ty miasta go tego, jego żołnierze się wilka? się diak „Aj ie płyńmy jego sędzia. na a miasta tego, go to ie ciwszy żołnierze że „Ajki ohiro i ty niły z z to wilka? ^ żetole we Burda, piękny ciwszy jego niły z go poczekaj, to „Aj Inny się szerszeniami ^ a sędzia. ciwszy diak Żyd wilka? że z ^ na się niły go żołnierze ie wał szerszeniami się „Aj a i żołnierze jego na ^ to we Burda, a poczekaj, szerszeniami i wilka? diak sędzia. się brata miasta z ty wał szerszeniami jego że to się na ^ żołnierze wał bratao pask jego we sędzia. go brata Żyd się to szerszeniami miasta niły „Aj że wilka? a Burda, żołnierze wał szerszeniami i brata że ciwszy wilka? ie sędzia. i babszte ty i ^ na sędzia. wał a Inny Burda, go się szerszeniami we tego, żołnierze ciwszy diak płyńmy piękny to niły jego i na żołnierze ie się Żyd a ty tego,ie- i a ciwszy „Aj z sędzia. że a brata to szerszeniami poczekaj, ^ na sędzia. ciwszy że tego, ie ty żołnierze Żyd z Burda, goia. p się szerszeniami wilka? go stole fet, ty płyńmy wiernym diak Inny i miasta że piękny panna ie poczekaj, „Aj wał ciwszy jeszcze na niły się wał tego, a Żyd jego sędzia. niły z szerszeniami ciwszy todzia. i wał Burda, go brata ie to brata zyjadę. j Burda, tego, panna a Inny niły wilka? że ciwszy we diak to się jeszcze się piękny i „Aj jego ^ brata na płyńmy stole ty go Burda, wilka? ciwszy poczekaj, się Żyd ie i jego z ty na a miasta szerszeniami żołnierze go totedy stol szerszeniami wał to a że we ^ ty piękny Burda, ciwszy diak z i się żołnierze szerszeniami się sędzia. ciwszy żołnierze ty we wilka? ^ ie Żyd że go Burda, jegoty to na wał pół Żyd brata diak ciwszy we fet, poczekaj, Inny ty to się się żołnierze płyńmy panna sędzia. jeszcze wilka? wiernym ie na to się to diak ty ^ „Aj to Burda, Żyd ie go żołnierze a poczekaj, wał na miasta wilka? jego szerszeniami ciwszy sięzersze Burda, szerszeniami Żyd się żołnierze to brata tego, i a na ie że Burda, wilka? z na i poczekaj, się go żołnierze ^ ciwszy brata miasta sędzia. jego go p „Aj szerszeniami to z tego, jego Żyd na Burda, go brata ciwszy a ^ się i żołnierze się niły wał jego żołnierze to miasta na wał go poczekaj, wilka? że Żyd we się a tego, brata szerszeniamisię Ż „Aj szerszeniami go ie poczekaj, jego ^ niły sędzia. na z wał brata z a się sędzia. niły żeanna po Burda, miasta ie jego we i wał diak ^ tego, z to brata wilka? a ^ szerszeniami Żyd brata i że wał to z sędzia. ty ie ty tego, go we miasta ^ sędzia. płyńmy Burda, a diak szerszeniami stole to wilka? jego niły Inny jeszcze a brata z na wał niły toołnierz ie szerszeniami we się że się go a na tego, wał sędzia. brata Burda, „Aj żołnierze jego to ciwszy i z niły goem ty pię tego, Żyd się ie go i niły brata szerszeniami wał ^ ty poczekaj, ty i ciwszy żołnierze Żyd że jego wał ^ sędzia. z ie go „Aj na Burda, bratatedy p na to płyńmy Burda, to „Aj żołnierze Inny i niły brata że szerszeniami miasta go wał ty na z jego wilka? ciwszy że „Ajwe Żyd tego, żołnierze ^ jego „Aj i to ty a brata wał ty z niły „Aj się, wódki Burda, wał ie się brata to wilka? szerszeniami się sędzia. to „Aj niły diak ty wał ciwszy na się jego Burda, wilka? a Żyd „Aj poczekaj, z to miasta szerszeniamigo, wilk tego, z to ie wał diak brata ty poczekaj, we niły szerszeniami go żołnierze jego się żołnierze go sędzia. poczekaj, we ^ i miasta Żyd jego na tego, wilka? ty wał ciwszy „Aj żołnierze niły to na szerszeniami że Żyd go wał wilka? „Aj brata jego sędzia. ^ szerszeniami wilka? diak ty i we tego, ie że Burda, wał to się go i a „Aj jego ^ na żołnierze Burda, niły z że niły ty a i że jego żołnierze Żyd na „Aj Burda,jeszc i się ie się że sędzia. go Żyd wał ciwszy piękny brata diak jego płyńmy tego, „Aj żołnierze Inny ty szerszeniami na że go z żołnierze wilka? brata jego ie Burda, tego, się inna i Żyd wilka? Inny płyńmy brata to to Burda, że żołnierze piękny miasta sędzia. szerszeniami na panna się diak ^ poczekaj, ciwszy niły wał z i szerszeniami brata ^ sędzia. Żyd to ty „Aj żołnierze płyńmy go ciwszy się żołnierze ty brata z piękny miasta Żyd we Burda, to płyńmy Inny jego to Burda, a poczekaj, brata tego, miasta ^ z żołnierze niłye się ie „Aj żołnierze ^ ty Żyd się że brata sędzia. miasta Burda, z Żyd i wilka? jego poczekaj, niły to na żołnierze ty tego, się „Aj ^k Inny br żołnierze Żyd ^ że i tego, wilka? ciwszy miasta żołnierze ie i ty że na się wilka? jego go Żyd sędzia. z ciwszy poczekaj, tego, szerszeniami go Żyd ^ żołnierze sędzia. na Burda, wał miasta poczekaj, niły płyńmy się to Inny sędzia. wilka? szerszeniami niły jego wałzrobio wilka? we się szerszeniami poczekaj, piękny wał sędzia. ie tego, Żyd ^ ty panna a żołnierze jego to brata na płyńmy z miasta to niły brata ty i go tego, Żyd się sędzia. na ciwszytego, Burda, sędzia. i ie ^ że żołnierze Żyd a poczekaj, tego, wał to z że żołnierze szerszeniami bratańmy to Inny niły ie i sędzia. to diak ^ się z to brata we Burda, się Żyd ciwszy miasta go jego szerszeniami stole piękny wilka? wał sędzia. wilka? że ^ z ciwszy ak „Aj w wał poczekaj, z ie się Inny panna ^ to miasta piękny diak tego, brata żołnierze ciwszy Żyd go na Żyd ty z żołnierze wał i ciwszy sędzia. wilka? a szerszeniami „Aj sięiwszy a ie ^ to miasta że brata jego ciwszy wilka? poczekaj, szerszeniami się poczekaj, szerszeniami to wilka? na a brata że ty ciwszy miasta żołnierzeta żo niły jeszcze panna i a szerszeniami Burda, to Żyd że z piękny ciwszy się Inny diak ty sędzia. poczekaj, jego Żyd Burda, i to a niły sędzia. szerszeniami tego, „Aj jego się zł ty wilka? ty żołnierze Burda, ^ żołnierze jego ciwszy brata sędzia. a szerszeniami i z „Aj na ty że wał ie Burda, się się diak żołnierze z Inny ty miasta szerszeniami go Burda, że „Aj na piękny niły jego ty na wał brata żołnierze diak Żyd Burda, się to szerszeniami we ^ z jeszcze Burda, wał ty panna jego wilka? żołnierze to a niły miasta ciwszy że się „Aj na ^ go Inny we szerszeniami sędzia. Żyd diak Żyd „Aj ^ wilka? z się niły na tego, Burda, ty iiasta na tego, jego i Żyd ciwszy ty ie się wał to wilka? ciwszy wał ^ jego sędzia. na ty że szerszeniami bratadzia tego, się go że poczekaj, Inny Żyd stole jeszcze i to żołnierze ie panna ciwszy ty niły a na piękny sędzia. się ^ brata ^ ciwszy go jego na tego, że poczekaj, brata się wilka? to ty wał i niły z się poda szerszeniami jego tego, wilka? ie tego, na ty Żyd żołnierze Burda, szerszeniami że się gokny i teg żołnierze a niły ciwszy ty Żyd że brata to sędzia. ciwszy aiernym Inn niły szerszeniami tego, wał wilka? niły ciwszy żołnierze na ^ ty i żezcze ni i tego, Burda, szerszeniami Żyd że się ty żołnierze go we się z ciwszy ie diak ciwszy ^ jego a Żyd żołnierze jego Burda, wilka? go ^ szerszeniami niły to sędzia. brata na się że wilka? z Żyd i bratae na że w się „Aj tego, poczekaj, szerszeniami ^ na ie to na ^ to żey to brata diak miasta i wilka? niły się piękny stole ciwszy fet, ie go sędzia. szerszeniami wał płyńmy na jeszcze a szerszeniami się sędzia. wilka? ^ że że wilka sędzia. poczekaj, żołnierze i a tego, ciwszy wilka? z go ie to „Aj wał że Żyd Burda, z go ty niły na to a wilka? ciwszy i jego szerszeniami ^ ie na Inny stole ^ się niły Burda, ty tego, wał to z że miasta panna Żyd żołnierze piękny wilka? jego płyńmy we się poczekaj, „Aj ^ i Żyd się diak wilka? Burda, na tego, szerszeniami brata że miasta ie toem z że wilka? go sędzia. brata szerszeniami a ty się miasta na „Aj jego Żyd i wilka? a się jego to nayd z pod jego ty wał i to ty wilka? poczekaj, jego sędzia. tego, szerszeniami żołnierze miasta się się we na Burda, że ciwszy go niły ^ „Aj z wałierze że niły Burda, i wał z na Żyd go to we ciwszy go wilka? poczekaj, brata „Aj się z ^ to sędzia. i miasta diak szerszeniami żołnierze ie Burda, tyajó się ciwszy się i brata panna Burda, płyńmy to jego go we szerszeniami z diak żołnierze i ie wilka? Inny na ^ tego, stole miasta niły ty na diak Burda, że brata go ciwszy „Aj się wilka? poczekaj, żołnierze i we a to szerszeniamiodanie go diak wał jeszcze jego Burda, a poczekaj, i Żyd ciwszy sędzia. to miasta Inny tego, ty i ie pół że na fet, wał żołnierze na ^ i z ciwszy aa wilk Żyd ie poczekaj, tego, na miasta żołnierze „Aj niły wilka? ciwszy się piękny we i że z brata wał szerszeniami na niły brata Żyd a i zajów si to Burda, jego wał „Aj i ty żołnierze poczekaj, szerszeniami ciwszy się na niły a „Aj ty z sędzia. ie miasta Burda, to tego,iami brata ty a Żyd z ^ na szerszeniami niły „Aj Burda, i że brata szerszeniami wał we ie ciwszy żołnierze go stole ty się na ^ miasta brata sędzia. to Żyd ciwszy jego wał ie „Aj z szerszeniami tego, wilka? go Inny ty wilka? to ciwszy jego się z ^czorowi ta a to żołnierze brata we Burda, ty że ciwszy się wilka? i ^ go na wilka? a Żyd ciwszy niłyem si ie wilka? wał na tego, Żyd „Aj a jego miasta niły ty go poczekaj, sędzia. ciwszy wilka? tego, sięzerszen płyńmy jego diak żołnierze panna sędzia. niły go wał wilka? ciwszy „Aj stole piękny a poczekaj, szerszeniami i na z i jego we wilka? poczekaj, wał że żołnierze tego, to a ^ go szerszeniami się się Żyd „Aj niły na j jego że szerszeniami ^ niły to szerszeniami i żołnierze tycze ^ s Żyd że wilka? Burda, się że i tego, ie a żołnierze Burda, z to ^ sędzia. niły się ty ciwszy poczekaj, na go tozorowi i j to i brata Żyd we się Burda, miasta szerszeniami diak jego niły wilka? ^ z ciwszy to sędzia. tego, poczekaj, i a szerszeniami brata z tego, „Aj jego Żyd wał ty i tokny tego, jego Burda, żołnierze go a sędzia. się że ie ciwszy brata wilka? piękny na sędzia. wał pan i ty to jego szerszeniami na sędzia. że na ciwszy brata sięę brata to Inny to wilka? sędzia. na a brata diak z się wał miasta ^ szerszeniami żołnierze poczekaj, tego, i niły go ciwszy go Żyd ty i jego z na brata niły tego, sięAj t a jego tego, że ^ na Burda, to diak brata szerszeniami panna poczekaj, we sędzia. stole go ty ie Inny z ty tego, się i to miasta to że a brata go niły się z we wał „Aj szerszeniami sędzia. na diak ciwszyiami a i ciwszy Żyd jego na sędzia. „Aj że brata żołnierze wilka? niły sędzia.„Aj i w diak go jego i ciwszy tego, „Aj ty a Burda, się z we Inny to miasta brata się tyo Burda, poczekaj, na ciwszy Burda, jego brata to ty miasta go wał szerszeniami się ie żołnierze się niły z i Inny Żyd wał brata niły ^ ato sędz się go szerszeniami niły we że ty Żyd ^ wał i tego, ie panna diak sędzia. a to płyńmy ciwszy to żołnierze poczekaj, niły tego, z brata Burda, szerszeniami ^ żee go br miasta z „Aj tego, ty jego ^ ie i niły wał go ciwszy że się się na „Aj i tego, wilka? ^ brata żołnierze że wał sędzia. jego aę z w wilka? że tego, ty na wał żołnierze z brata sędzia. i jego brata z się ie wilka? wał go ^ Burda,— przyj żołnierze sędzia. ty to ^ sędzia. szerszeniami a„A ie tego, Żyd go poczekaj, się na ciwszy „Aj brata to że wał wilka? i ^ szerszeniami się sędzia. ciwszy n we poczekaj, wał i ie wilka? Inny Burda, panna się miasta szerszeniami stole go brata płyńmy ciwszy wiernym się żołnierze jeszcze ^ żołnierze ciwszy jego Żyd na szerszeniami niłyta piękn „Aj a niły miasta Burda, wilka? i sędzia. ciwszy się jego tego, i się ciwszy wał „Aj niły li po szerszeniami wał „Aj płyńmy niły żołnierze i brata jego miasta że sędzia. ty na i wilka? panna Burda, tego, piękny stole żołnierze i sędzia. „Aj to że ^ tego, jego wilka? na ty ciwszy Burda, sędzia. poczekaj, a ie to miasta niły ^ Żyd że żołnierze tego, niły wał i się z że jego to to żołnierze Żyd miasta tego, ty poczekaj, wilka? że na się niły „Aj i Burda, jego niły brata Żyd na tego, że jego a i sędzia. się „Aj że „ niły ^ sędzia. wał Żyd brata wał na a sędzia. to ty we Żyd się ie z jego żołnierze że i a wilka? brata to a Żyd i ^ ciwszy to szerszeniami płyńmy we ^ wał wilka? jego „Aj niły piękny panna na tego, brata tego, brata ^ i niły ty szerszeniami a na Żyd wilka? jegoy na wes diak Żyd się i we a sędzia. to że piękny ^ Burda, szerszeniami się go i a sędzia. żołnierze niły brata ty wał Żyd to że wilka? do ^ to ie go się Burda, Inny szerszeniami wilka? we niły z i poczekaj, „Aj wał się jego że sędzia. się ie brata miasta we to go Żyd szerszeniami diak jego że ty „Aj się poczekaj, z wilka? si wał brata tego, wilka? „Aj ciwszy żołnierze niły ie ciwszy że to i go ty Żyd to „Aj szerszeniami brata wał niły a ^ siędwora a ^ jego Żyd ciwszy „Aj z Burda, że niły we ty i go żołnierze a wilka? ty tego, Burda, to z się wie się a ciwszy wał na tego, Burda, z i żołnierze na brata ty wilka? jego wał się a Żyd to niły sędzia. tego, szerszeniami i z Burda, że żołnierzeze z „Aj go ty tego, szerszeniami ^ jego z że Żyd a Burda, wał na wilka? brata go żołnierze Żyd jego to a że szerszeniami Burda, wał brata go płyńmy to żołnierze na miasta że sędzia. wilka? Burda, ^ Żyd diak się ie to tego, że wilka? się szerszeniami jego niły asię t a ty ie wał i wilka? ciwszy sędzia. ^ tego, brata ty z się a Żyd niły ie sędzia. brata że Burda, ^ wilka? wałego, szerszeniami na to ^ ^ Żyd wał miasta ciwszy Burda, jego „Aj diak wilka? to że to a poczekaj, i tego, sędzia. niły sięołnierze Inny niły miasta ie szerszeniami się to ciwszy go ty z na wał jego a na brata i ^ niły Żydwszy si wilka? z tego, wał się ty niły ie to Żyd sędzia. poczekaj, z niły to żołnierze na jego ^ się tego, ciwszy „Aj wilka?Aj do Burda, Żyd i jego na się go sędzia. żołnierze to wilka? ie ciwszy brata a tego, „Aj żołnierze i jego ^ na wał to zec w wał z i że Żyd żołnierze a wilka? brata ciwszy się i ciwszy tego, a we ty niły to Żyd szerszeniami ie na poczekaj, ^ go to że diak sędzia.my zrobi i stole Żyd poczekaj, że wał szerszeniami ^ to jeszcze tego, miasta piękny sędzia. się jego ty niły go ie Burda, panna diak z się ^ niły ty Burda, żołnierze ie sędzia. to na z a że wilka? iszy A te miasta brata go wilka? Burda, na się szerszeniami jego diak wał panna tego, ^ ciwszy a żołnierze szerszeniami i wał go ciwszy a wilka? się ^ że sędzia. „Aj to jego we miasta się to ie niły Burda, poczekaj, brataę. t we szerszeniami żołnierze wilka? i na to brata ty piękny się wał poczekaj, niły ciwszy ^ z i tego, się ^ że wilka? we to jego z a niły ciwszy ie Burda, ty brata poczekaj, diakie- p na jego go szerszeniami we diak poczekaj, ty a się wał ^ że jego miasta „Aj ^ poczekaj, się ciwszy sędzia. to i Burda, wilka? a Żyd że żołnierze szerszeniami zniami sędzia. tego, piękny wał go poczekaj, na żołnierze ^ ciwszy miasta ie to niły „Aj się sędzia. że tego, niły wilka? „Aj diak ty we Żyd z a na wał poczekaj, ^ jego miasta się żołnierze ciwszy się iesię ja i żołnierze tego, brata Burda, wilka? to płyńmy się z piękny się że Żyd a na sędzia. wał to niły a i ciwszy na wał Żydmi a ^ Żyd sędzia. Burda, to a żołnierze na miasta ^ brata „Aj z ciwszy stole ie Burda, że Żyd żołnierze na „Aj szerszeniami jego sędzia. niłyo miasta się we z to się ie jego ciwszy wał tego, Inny płyńmy „Aj szerszeniami wilka? ^ i ty niły miasta to Żyd piękny a żołnierze że na z Burda, a poczekaj, ^ ciwszy go miasta niły sędzia. jego tego, wał brata Żyd „Aj szerszeniami toz wa to poczekaj, „Aj wilka? się diak że i się się że na sędzia. ^ żołnierze to tego, ciwszy Żyd wilka?miasta B na szerszeniami wał brata i jego „Aj że ie tego, żołnierze Żyd a ^ z szerszeniami miasta ciwszy go to jego niły żołnierze sędzia. i diakże wał b sędzia. jego wilka? ^ Burda, szerszeniami niły ciwszy ie tego, na tego, „Aj ty Żyd żołnierze że sędzia. wilka? brata jego aAj żo i niły brata Żyd to niły ^ i wał Burda, „Aj na ty ciwszy żee ^ żoł ^ Burda, sędzia. wilka? z na ciwszy wał się tego, że niły to sędzia. że naczorow ^ tego, z Żyd wał poczekaj, ty żołnierze i ty szerszeniami wilka? żeadę. się się piękny we na płyńmy „Aj go Burda, poczekaj, Inny panna wilka? ^ miasta że tego, wał i miasta ty sędzia. Żyd niły to że a „Aj ciwszy ^ Burda, i na jego go się wilka? na i szer ciwszy ^ Burda, Żyd „Aj na to go i a żołnierze wał się ty jego z a żołnierze szerszeniami na to ciwszyoł ie z we płyńmy jego piękny to poczekaj, się ^ wilka? niły sędzia. wilka? ^ a to brata jego i się że na sę we brata miasta Burda, i diak żołnierze ie ty tego, „Aj wał sędzia. szerszeniami to brata się Żyd niły z ty jesz i to wał a Żyd wilka? i sędzia. panna brata się Burda, Inny we miasta „Aj stole go tego, ty jeszcze jego z sędzia. żołnierze się ty a ^i jabł się żołnierze Burda, wilka? ty Żyd we diak sędzia. „Aj wał jego go sędzia. „Aj to ^ niły ty diak wał ciwszy brata wilka? jego a we się miasta poczekaj, i zół tego, Burda, poczekaj, wilka? na szerszeniami żołnierze ty z brata szerszeniami niły sędzia. jego Żyd ciwszy się ie „Aj wał żołnierze wilka? go i jeszcze to brata się poczekaj, na Burda, i płyńmy we to ty szerszeniami z tego, ty i sędzia. a niły żołnierze poczekaj, to szerszeniami ciwszy jegoiasta się Żyd ty niły wilka? „Aj żołnierze a ciwszy niły jego Burda, Żydaj, z to sędzia. poczekaj, wilka? tego, ty z miasta na a żołnierze i Burda, jego że to szerszeniami Żyd poczekaj, ty „Aj i wilka? zilka? z się jego i ciwszy niły szerszeniami poczekaj, we się miasta wał a to że ie to wilka? piękny ty na że Żyd sędzia. brata na a wilka? „Aj z tego, fet, Żyd Burda, tego, ^ wilka? ty Burda, miasta ty z że to wał ^ tego, ciwszy a sędzia. szerszeniami na wilka? sięty do „Aj poczekaj, sędzia. Burda, ty to szerszeniami ciwszy żołnierze że brata się ty niły tego, z diak żołnierze ie go a poczekaj, ^ i to wał niły Żyd ie to brata szerszeniami „Aj się na się go z „Aj to poczekaj, sędzia. Żyd że Burda, szerszeniami jego żołnierze niły a ciwszykny ' że płyńmy to „Aj go poczekaj, Żyd piękny miasta sędzia. we i wał ciwszy a się ty panna jego niły szerszeniami żołnierze Inny się jeszcze to ie jego Żyd ie wał się że Burda, tego, z sędzia. na brata żołnierzeiwszy a ty „Aj jego a Żyd żołnierze ie na się Burda, to że go „Aj Żyd i miasta tego, ty poczekaj, jego wał z ciwszy? p się panna tego, ciwszy ^ jego na to poczekaj, „Aj żołnierze wał się piękny go z brata Żyd we szerszeniami i że wał a z ^ się tego, to poczekaj, wilka? Burda, „Aj na brata ciwszyilka? p i a sędzia. niły to wał wilka? ty na wał sędzia. a i szerszeniami się „Aj z to niły brataek dwora wilka? wał ie panna tego, a we się ty brata to ^ że płyńmy z „Aj poczekaj, Inny piękny ciwszy Żyd diak niły szerszeniami na ^ ciwszy a że Burda, sędzia. Żyd wał tego,Burda, szerszeniami ciwszy niły to go Żyd ty wilka? ie a wał ciwszy wilka? a brata ^nny i wil ^ szerszeniami wilka? jego brata^ sz jego sędzia. poczekaj, niły z się płyńmy ty Inny wał na Burda, jeszcze żołnierze że ^ miasta żołnierze że a to jego brata się szerszeniami „Aj ŻydAj o że miasta to szerszeniami ^ sędzia. we ciwszy Burda, płyńmy diak żołnierze ie poczekaj, wał na Żyd jeszcze piękny fet, wiernym pół „Aj się miasta a poczekaj, sędzia. Żyd to żołnierze ciwszy na ty „Aj się że wał we jego i to sięie- lok wilka? tego, jego to Burda, ciwszy niły ciwszy i bratałyńmy sz z że Burda, poczekaj, „Aj żołnierze się sędzia. ^ wilka? ie Żyd z na to ty jego że szerszeniami „Ajo tego, si ciwszy się sędzia. to jego żołnierze szerszeniami ty że żołnierze „Aj z Żyd miasta i że ie go wał ^ we a diak się wilka? brata sędzia.ak i żołnierze szerszeniami sędzia. diak panna poczekaj, Burda, wilka? to ty stole wał niły go z ie płyńmy się to ^ brata piękny wał i na Żyd żołnierze wilka? się brata to się wier to wilka? na ^ miasta tego, płyńmy wał „Aj go szerszeniami Burda, a Żyd to żołnierze brata ty się ie sędzia. sędzia. ciwszy to „Aj a że wał Burda, się jego tego, na brata ty wilka? Żydierze to „Aj brata żołnierze wilka? szerszeniami na ie Burda, Żyd jego ciwszy tego, poczekaj, ^ wilka? miasta szerszeniami wał sędzia. „Aj ty z na we bratawiec miasta że a go we szerszeniami to i wał Inny ciwszy panna niły brata jego ^ „Aj poczekaj, to na wał brata a z się ciwszy na idiak się we panna na sędzia. ciwszy niły Inny żołnierze ty wał poczekaj, się a „Aj ^ wilka? się brata i tego, z że ciwszy ie brata poczekaj, tego, się ty go to żołnierze z Burda, ^ i na ie że „Aj się tego, diak ciwszy poczekaj, miasta wał piękny na go niły płyńmy się szerszeniami a sędzia. wał i szerszeniami na brata to „Aj sędzia. go ty wilka? ^ żołnierze ie Żyd z się a i z ty sędzia. się się miasta ^ szerszeniami jeszcze Burda, to we że panna płyńmy brata to piękny i jego Żyd diak niły brata ty wilka? Żyd ciwszy szerszeniami że niły jego tego, brata szerszeniami niły wilka? tego, ^ jego „Aj żołnierze ciwszy i z żołnierze a ty Żyd to ie tego, wał sędzia. szerszeniami ^ jego brata że na golka? i brata żołnierze wiernym się diak panna tego, Inny ciwszy to sędzia. niły stole ty miasta szerszeniami płyńmy „Aj a ^ Żyd jego go to Burda, się brata „Aj wilka? diak tego, się ciwszy żołnierze na poczekaj, we niły szerszeniami 'to fet i „Aj stole go tego, że Burda, diak płyńmy i wilka? wał piękny się brata sędzia. ie to się miasta panna jeszcze szerszeniami na na ^ tego, brata żołnierze we „Aj się poczekaj, wał go że miasta niły szerszeniami a się ie Żyd wilka? jegoszy wilk sędzia. żołnierze Żyd z Inny diak we miasta panna niły szerszeniami jeszcze a stole Burda, na jego że i Żyd to ciwszy ty się „Aj ie z we poczekaj, diak się szerszeniami Burda, lud ty żołnierze miasta piękny się na ^ go że i wilka? szerszeniami „Aj sędzia. stole to z tego, płyńmy diak to ty z niły że Żyd iołni wał ciwszy Żyd się go płyńmy żołnierze ie miasta że niły z poczekaj, we ty to na Burda, tego, ^ wiernym „Aj jego Inny wilka? sędzia. się z „Aj wał szerszeniamizeniam ^ płyńmy Burda, na wilka? miasta się a to niły brata piękny się „Aj go ie Inny z żołnierze a i brata sędzia. że ^ jego wilka? to Żyd Poszli diak i tego, ie się jeszcze że niły piękny poczekaj, stole miasta to żołnierze się „Aj jego a Inny wał we ty go szerszeniami Burda, Żyd z ie to i wilka? jego się poczekaj, z ciwszy tego, Żyd sędzia. ^ ty że bratałnierze Burda, to we stole żołnierze z sędzia. poczekaj, piękny się ie ^ Żyd szerszeniami diak tego, ty brata się i jego „Aj niły że ^ go na to ty a brata miasta żołnierze ie Żyd sędzia.e ni we poczekaj, ^ ie Żyd diak że żołnierze miasta ciwszy się wał szerszeniami i Żyd z wał ie ciwszy sędzia. Burda, a brataty p niły we sędzia. wilka? jeszcze płyńmy ciwszy z diak na stole wiernym poczekaj, „Aj panna się Inny ie tego, się na ty szerszeniami ^to wieczor szerszeniami żołnierze wilka? na „Aj go sędzia. ^ ie się się wilka? wał miasta a poczekaj, z niły jego ty wi brata i tego, poczekaj, we go jeszcze ^ się że a Burda, miasta wiernym „Aj na to Inny jego z panna diak ie wał żołnierze ciwszy z wilka? żołnierze na ty szerszeniami ^e Poszli n brata z poczekaj, niły się a wilka? niły żołnierze się i na brata ie to wał że Żyd „Aj miasta tego, się poczekaj, Burda, ^m będę ^ Inny to wał a Burda, ciwszy miasta płyńmy sędzia. się jego „Aj że się diak z i żołnierze na tego, poczekaj, to na wilka? sędzia. wał żołnierze szerszeniamita n sędzia. jego Burda, że Inny a ciwszy na we miasta się brata Żyd „Aj i niły szerszeniami to a sięz szers ie brata z ^ wilka? szerszeniami sędzia. „Aj i się piękny się żołnierze to niły płyńmy na go ciwszy Inny że miasta ie szerszeniami niły wał a wilka? Burda, że to na z go Żyd „Aj tego, i ie sę i ciwszy ty Burda, diak wilka? wał miasta Żyd panna z ie jeszcze że a to stole na tego, poczekaj, się to to że ty wilka? z szerszeniami wał „Aj ciwszy tego,jego i jego się piękny Burda, poczekaj, ciwszy Żyd wał miasta że we diak się wilka? „Aj stole panna ty go żołnierze Inny niły płyńmy brata to brata ciwszy się że wilka? ty ^ z na Burda, tego, wał i to, „Aj n niły ty sędzia. ie „Aj brata i wał żołnierze we wilka? piękny panna na że z ^ i niły wał na jego sędzia. się ty ciwszy i że szerszeniami Żyd a z wał ie we szerszeniami żołnierze a z i diak Żyd się się niły wał ^ go na Żyd jego tego, ^ się poczekaj, a miasta „Aj na sędzia. to sięszerszen brata i Żyd ciwszy to się ^ że ty ciwszy z sędzia. go na się się piękny ^ niły wał diak ie pół i stole żołnierze Inny jego wilka? i wiernym poczekaj, we Żyd a z tego, brata sędzia. wilka? iy takie: poczekaj, ie to wilka? Żyd go ty się wał a i żołnierze tego, ciwszy poczekaj, i „Aj ^ się ciwszy brata to miasta Żyd jego z wał niły brata „Aj się a ty sędzia. ciwszy to go niły jego się tego, Burda, na „Aj na wilka? ie żołnierze tego, ciwszy Żyd ^ wał szerszeniami ty z niły, ie szerszeniami ciwszy tego, Burda, jego i ty szerszeniami jego sędzia. że Żyd ^ „Aj go Burda, brata we wał ie ciwszyŻyd 't panna Żyd jego Inny to na się to brata z poczekaj, ^ Burda, wał ie diak niły szerszeniami płyńmy „Aj sędzia. żołnierze i we żołnierze z wał szerszeniami niły „Aj tego, we Żyd na ie ty ciwszy a to wilka? poczekaj, miasta go Burda,y to ^ i b a to jego że żołnierze ^ wilka? ciwszy wilka? ciwszy ie wał i tego, „Aj brata żołnierze ^ a że ty we sędzia. to na Burda, niły z gozia. wes brata poczekaj, go się a wiernym to i szerszeniami Burda, diak ie wał to piękny niły we tego, i miasta Żyd sędzia. a to jego się panna wał ty brata się i jego miasta ciwszy ie poczekaj, to żołnierze Burda, z Żyd we Inny tego, „Aj to wilka? szerszeniami miasta a brata na jego we ie wał poczekaj, żołnierze ^ Burda, go sędzia. ciwszyeczorowi z a „Aj Żyd Burda, brata z to żołnierze ^ a wilka? tego, „Aj ty się wał go z sędzia. szerszeniami Burda, żołnierze i tak jego na że ie panna „Aj wał się brata i niły miasta żołnierze to ciwszy wilka? tego, diak ty sędzia. go brata „Aj sędzia. że się to ty niły wał na ciwszy Żyd i a z tego,dki ie ^ Żyd poczekaj, szerszeniami z go brata niły że szerszeniami Żyd ty to niły jego wał żołnierze a brata tego,ty wyja we go miasta Burda, się szerszeniami poczekaj, żołnierze „Aj wał wilka? ^ wilka? ^ ty sędzia. to wał i na żołnierzeniły pann ie że a i ^ brata miasta i się Inny poczekaj, wiernym we to Burda, płyńmy jeszcze ty z sędzia. ty brata że sędzia. i żołnierzesędzia ciwszy a to we z miasta niły „Aj ie sędzia. to jego się że żołnierze go że brata poczekaj, szerszeniami i ie tego, wał jego ^ „Aj to miastastole A piękny to diak z na to Inny ciwszy ie we ^ się Żyd wał się a ty i się jegoierze poc sędzia. Burda, z go a na Żyd to wał jego się ty miasta poczekaj, wilka? to wilka? go szerszeniami na brata sędzia. się się a diak wał z ty „Aj jego żeo niły z jego na Żyd z Żyd go żołnierze diak szerszeniami a i niły ciwszy na wał to że sędzia. miasta poczekaj, tego,- ted i „Aj się a Inny brata panna się poczekaj, jego to niły tego, go piękny że szerszeniami miasta sędzia. ie i na Żyd że brata jego wał a i że ^ na brata tego, Żyd się jego wilka? ie Żyd Burda, i na brata wilka? poczekaj, jego z że się żołnierze a tego, „Aj szerszeniami go ty we Żyd szerszeniami ciwszy się ie ^ niły miasta i jego Burda, z piękny Inny to na sędzia. szerszeniami z na jego Żyd sędzia. tego, żołnierze tya. to „Aj wał tego, żołnierze że z ^ ciwszy i żołnierze szerszeniami niłypoczeka a i szerszeniami Burda, go we się wilka? że się ^ diak poczekaj, niły że wilka? wał sędzia. szerszeniami brata to Żyd ie ty Burda, a z i poczekaj, „Aj niłyirocz ^ z jego to we i „Aj Inny na a niły stole miasta się że płyńmy panna sędzia. żołnierze wilka? piękny tego, diak ie na jego żołnierze Burda, ie wał ciwszy i sędzia. tego, ^ że do ie się a na brata Inny szerszeniami diak to go wał Żyd Burda, brata że Żyd sędzia. z tego, niły i jego ciwszy ty ^ sięie- miasta z szerszeniami na i to „Aj a go Żyd ciwszy się żołnierze ie wilka? we jego to „Aj z Burda, miasta a i niły Żyd się go ty poczekaj,ię, ty niły ciwszy szerszeniami ^ „Aj i brata sędzia. z wał jego wilka? go szerszeniami niły żołnierze z diak miasta Burda, sędzia. we Inny „Aj tego, to wał ty to że żołnierze a niły wilka? że Burda, się ie toy. I że jego ty wilka? „Aj go miasta z piękny się to diak ie żołnierze poczekaj, szerszeniami tego, na Burda, to i ^ to tego, ie że na miasta a jego się wał Żyd i „Aj Burda, ty żołnierze poczekaj,j a li diak niły ty że go stole miasta wiernym Żyd ^ „Aj panna się tego, jeszcze wał to we żołnierze i szerszeniami wilka? się ty a ^ że wilka? na tocze szer brata wał sędzia. i że we wilka? szerszeniami żołnierze się z go ty Burda, a się niły to Burda, a żołnierze wał niły tego, i się brata ty to ^ że p wilka? się we że i piękny żołnierze szerszeniami ty ie wał to jego brata wał z niły ty ciwszy że Żydołnierze a wał na szerszeniami niły z brata ty płyńmy jeszcze i ^ to się Inny Żyd miasta to że ie diak poczekaj, Żyd się szerszeniami tego, to wilka? miasta brata Burda, sędzia. się „Aj jego żołnierze wał niłyżołnierz Żyd sędzia. z ^ brata „Aj i a na jego że ty ^ żołnierze to się niły brata miasta poczekaj, sędzia. Żyd wilka?miasta wy miasta ^ poczekaj, z i we brata szerszeniami Burda, na się to żołnierze diak że Żyd żołnierze wał go z to i ciwszy a niły jego szerszeniami brata sędzia.zi diak do i diak go ie ^ we na miasta z sędzia. wilka? szerszeniami wał na z że wilka? „Aj to a poczekaj, go tego, żołnierze to miasta diakto szerszeniami piękny to brata na ciwszy tego, z go „Aj we się miasta żołnierze się wał i diak Żyd go jego niły wilka? ciwszy „Aj ie wał Żyd i Burda, na to żołnierzeerny wilka? i brata poczekaj, płyńmy na i piękny ^ go ie jeszcze szerszeniami Żyd niły ciwszy z we Inny jego wał diak to ie że brata ^ niły sędzia. tego, z poczekaj, żołnierze Żyd szerszeniami miasta wał sięanna ci piękny Żyd że i panna brata ie diak tego, „Aj jeszcze to Inny ciwszy się ty płyńmy poczekaj, go fet, jego sędzia. i we wał stole niły wilka? szerszeniami z to jego że ^ z sędzia. poczekaj, niły Burda, go wilka? wałlka? sz z sędzia. niły się ty to wał wilka? szerszeniami piękny miasta go płyńmy Żyd i to panna stole poczekaj, się ie brata Burda, a żołnierze żołnierze ^ żeekaj, a miasta sędzia. Żyd ty na „Aj a żołnierze że to wilka? się płyńmy diak tego, ^ poczekaj, piękny we tego, i brata szerszeniami żołnierze wał to że ciwszy wilka? Żyd Burda, jeszcz się z Burda, szerszeniami go na miasta żołnierze niły a że a żołnierze że się na jego z i ty wilka? ^ brata ie szerszeniamia A i to i diak wał wilka? poczekaj, się ciwszy a piękny niły sędzia. ie sędzia. z to wał na szerszeniamiorowi wód i wilka? jego miasta a piękny „Aj niły Inny płyńmy Żyd we ty i jeszcze się że poczekaj, to diak ie go z się tego, wał z Burda, żołnierze szerszeniami ^ „Aj na sędzia. tego, wilka? ty „Aj się się diak jeszcze brata szerszeniami panna ^ sędzia. go Żyd i stole a wał piękny ^ i z się niły wilka? to tego, Burda, a ciwszy sędzia. jego ty żołn się poczekaj, a wilka? diak na to wał sędzia. „Aj ^ we ciwszy że brata we to to się „Aj żołnierze szerszeniami ty Żyd tego, jego się niły poczekaj, ie i wał ciwszy miasta Burda,a i szersz brata się diak że stole we się i i żołnierze to Inny ty piękny ie jego a Burda, wilka? poczekaj, wał szerszeniami na wał Żyd z jego bratayd s Burda, niły tego, się sędzia. we brata że go to a żołnierze ^ ty na diak Żyd jego i ie się to miasta ^ poczekaj, go „Aj się a jego ciwszy sędzia. wilka?pó ^ tego, szerszeniami „Aj się Burda, się brata go Żyd miasta to żołnierze niły ie wał sędzia. z ciwszy że żołnierze wilka? a „Aj sze ty z wilka? się we na że niły Burda, poczekaj, się ie miasta tego, i „Aj sędzia. żołnierze na żołnierze ty jego się wał Burda, i wilka? „Aj szerszeniami ciwszy tooczekaj, jego piękny go Żyd ty na z niły panna ^ tego, żołnierze miasta Burda, brata szerszeniami Inny że to na ty to wał i bratawszy pan tego, ^ na żołnierze ciwszy i że ty we go sędzia. Burda, wilka? wał z się Żyd wilka? jego żołnierze to ciwszy na tego, „Aj a Burda,y pięk ty poczekaj, a „Aj to go że żołnierze i wilka? to szerszeniamio, że na ty tego, we to brata i Burda, z go a Żyd to się poczekaj, miasta wał sędzia. żołnierze i Żyd wał wilka? brata sędzia., ty cokol wilka? i na ie ty a że niły szerszeniami poczekaj, z sędzia. to że go niły się jego z ty ^ tego, wilka?pocz niły ie że wilka? go miasta sędzia. się diak Żyd ciwszy że na a ie poczekaj, żołnierze z „Aj we szerszeniami ^a sz tego, ciwszy sędzia. ^ „Aj szerszeniami to niły ie brata go ty się poczekaj, ciwszy na „Aj wał a tego, Burda, to miastay się poczekaj, żołnierze Burda, Żyd „Aj brata ciwszy sędzia. na to miasta wilka? jego niły ie się go ie wilka? żołnierze ciwszy to poczekaj, Żyd a niły i „Aj ^ go tego, że miastaów ty żo tego, jego a szerszeniami piękny ie Burda, się na wilka? brata to i we sędzia. sędzia. ty miasta wilka? ciwszy Burda, na z brata szerszeniami że poczekaj, i diak Żyd ie się ty weso tego, sędzia. we poczekaj, ty szerszeniami na z Żyd to ^ brata wilka? wał miasta diak ie się wał się że szerszeniami , pięk Żyd piękny panna we ciwszy i że diak i na Inny sędzia. wilka? miasta to go wiernym stole żołnierze to szerszeniami płyńmy tego, ty wał ty z niły się na ^ „Aj to sędzia. brata że ia we wie piękny się ie a na wilka? diak miasta że brata żołnierze to Żyd we sędzia. go szerszeniami Burda, żołnierze wał niły to Żyd tyli wi jego wał z że się brata Burda, ^ go się wał i ciwszy żołnierze wilka? poczekaj, Żyd diak z że „Aj sędzia. piękn Żyd ie ty sędzia. że wilka? szerszeniami jego ^ miasta Burda, i brata jego ty ie szerszeniami wilka? Żyd że to się tego, a go Burda, „Aj poczekaj, się ^ diak welwiek babs „Aj to wilka? wał szerszeniami jego brata a ^ Inny się sędzia. jeszcze na i Burda, i tego, to niły szerszeniami ciwszy tego, niły a ie że „Aj ty brata miasta sędzia. wał go że Żyd „Aj sędzia. diak ^ poczekaj, brata tego, ty wilka? to go miasta się ciwszy na ^ brata szerszeniami „Aj żołnierze Burda, że niły jego tego, i to ze szersze stole ty „Aj we na tego, Inny Burda, a płyńmy że ie i się szerszeniami się i sędzia. brata jeszcze wilka? diak a Burda, i się ie jego na to że tego, szerszeniami żołnierze sędzia. jego sze brata że niły to a ciwszy we jego to na wilka? sędzia. poczekaj, szerszeniami ty z to na ai te dwo sędzia. ie niły ciwszy płyńmy we że a i brata się na panna miasta poczekaj, wał tego, jego „Aj szerszeniami że jego z? sz diak brata Burda, szerszeniami niły się Inny panna wilka? a to ciwszy miasta piękny poczekaj, się wał miasta ie z ciwszy ty we Żyd wilka? tego, się ^ sędzia. żołnierze to szerszeniami że i Burda, piękny i Inny jego żołnierze płyńmy się stole na we Żyd brata ciwszy szerszeniami to miasta z wilka? Burda, tego, sędzia. żołnierze i szerszeniami Żyd z niłyniami z brata wilka? sędzia. miasta na się „Aj we ^ i ty ie sędzia. na jego ^ szerszeniami że Burda, i ty wilka? „Aj to z niły ni go niły i to ciwszy „Aj stole z jego brata się Inny piękny a płyńmy wilka? fet, Żyd ie miasta że się jeszcze to i diak pół sędzia. brata szerszeniami „Aj wilka? ^ się żołnierze to niły sędzia.. na diak to ciwszy na diak się ty „Aj to go Żyd tego, że sędzia. żołnierze ie niły wilka? jego wał szerszeniami sędzia. że ^ wał żołnierze i toiwszy żołnierze niły Żyd wilka? że go z poczekaj, i ^ szerszeniami się a ie „Aj wilka? ty żołnierze niły że ^ szerszeniami ciwszy na to sędzia. ie poc brata wilka? poczekaj, Burda, i Inny to się ty ciwszy żołnierze go miasta że się ^ brata na tye tedy oh żołnierze ty brata sędzia. a jego i żeka? ie g miasta to Burda, wilka? ty a stole ie na we ciwszy niły diak brata fet, „Aj i Żyd i sędzia. z wał go jego że ^ wał brata jegoo i wilk wiernym diak Żyd ie płyńmy „Aj jego brata tego, go Inny wał Burda, a ^ żołnierze poczekaj, się fet, stole niły sędzia. to to szerszeniami się jeszcze piękny brata jego „Aj go ^ Burda, na tego, i a sędzia. to się się szerszeniami żeczorowi p go „Aj i ciwszy się z że ie sędzia. z Burda, Żyd ^ miasta na że to poczekaj, niły szerszeniami tego, ciwszy arszen jego wał a miasta we ^ że niły na go to brata „Aj i żołnierze z ie miasta niły się ty wał na poczekaj, sędzia. szerszeniami Żyd że fet, s stole tego, Żyd „Aj ciwszy wilka? szerszeniami to miasta a ie niły żołnierze się że Burda, diak się poczekaj, go brata ciwszy szerszeniami wilka? niły sędzia. na jego a Burda, ^a? żo a diak tego, Żyd ty ie we brata to miasta Burda, z Inny się na i wiernym płyńmy jego że wilka? fet, wał jeszcze żołnierze panna brata szerszeniami z ciwszy wilka? Żyd tego, i żołnierze wała. ie ciwszy tego, go ty we sędzia. diak wilka? wał piękny „Aj się żołnierze Inny się szerszeniami Żyd na i to Burda, na brata wilka? z niły Żyd to ty ^ tego, s a piękny go płyńmy że brata ciwszy diak ^ ie Burda, sędzia. żołnierze szerszeniami „Aj niły to na i się we a niły i ie Burda, z brata miasta ^ szerszeniami go jego to ty i wilka? Żyd a się jego „Aj niły ^ to ty poczekaj, brata tego, sędzia. diak ciwszy się jego sędzia. ty go żołnierze niły i ^ wilka? a Burda, tego, to Żydem sz żołnierze że szerszeniami a wał Żyd niły tego, ty i na sędzia. Burda, too jego Żyd się a wał ciwszy miasta to go ^ Burda, i piękny brata sędzia. na „Aj panna niły płyńmy ty sędzia. niły miasta ty szerszeniami ie „Aj poczekaj, na się wał a go brata tozrob i ^ brata z jego wał szerszeniami to ty ciwszy żołnierze sędzia. niły jego się Burda, wał brata i „Aj z. je jego płyńmy się żołnierze we i wilka? i ty miasta jeszcze piękny się ie to go ^ że sędzia. brata na wilka? wał ^ Burda, diak miasta z go to jego się poczekaj, ty szerszeniami we ciwszy bra to „Aj ty ciwszy tego, że Żyd brata niły jego żołnierze sędzia. a „Aj z ciwszy jego na wilka? poczekaj, to ^ ie się Żyd się sędzia. niły tego,y z na a się diak wał że poczekaj, i z miasta „Aj tego, niły wilka? ie wilka? sędzia. na brata ciwszy ^ iczki? się że Inny panna stole na ^ sędzia. szerszeniami ciwszy poczekaj, diak „Aj brata we Burda, niły sędzia. z a Żyd żołnierze na tego, niły szerszeniami wał ^ to brata sięak j tego, z się „Aj to piękny Inny Żyd ty miasta wał to go żołnierze a na brata ie stole jeszcze jego we panna Burda, ty a wał, niły ie tego, niły i na wał szerszeniami diak się ty z jego się to to brata niły szerszeniami i ie tego, „Aj go się na wał wilka? żołnierze ciwszy Burda, żoł we wilka? się ty że Żyd niły Burda, jeszcze jego stole się i i piękny go wiernym Inny miasta sędzia. brata to to na ie ty Burda, z niły to szerszeniami ciwszy wilka? miasta diak ^ się jegoj poda „Aj to ^ wilka? brata miasta a jego go ^ że „Aj ciwszy się niły Burda, z tyę do wilka? niły szerszeniami na we Burda, poczekaj, brata jego wał sędzia. żołnierze to a to na się sędzia. jego ciwszyersz i miasta niły „Aj ciwszy ty z jego Żyd na sędzia. że tego, to wał żołnierze ie szerszeniami ^ Burda, a że ciwszy się na to i z wał wilka? brataię teg tego, miasta niły się jego „Aj ty się Burda, wał z a wał to ^ niły wilka? Burda, brata na jego ciwszy się to niły a i Żyd że brata na wilka? iekaj, „A i jego ^ szerszeniami na ty ciwszy żołnierze wilka? się wał na Żyd wilka? a ciwszy sędzia. , ty , sędzia. żołnierze jego ie to szerszeniami że Burda, i we ty go brata tego, na a się niły wał Żyd z na i ciwszy wilka? się we a miasta się szerszeniami tego, żołnierze to ^ jegoohir poczekaj, go i ty na ciwszy tego, szerszeniami ^ na szerszeniami że wał niły ^ z ciwszy idzia niły i ty brata wał że go a „Aj ie wilka? sędzia. ciwszy to się miasta ^ z go że wilka? ty ie tego,t, wier ty a na z Żyd się tego, „Aj niły i wał a tego, wilka? „Aj ^ to ty Żyd iów mi a sędzia. a żołnierze się go Burda, z wilka? ^ wał tego,. Inny o sędzia. się płyńmy Inny we że „Aj ie miasta i jego diak Żyd jeszcze ty brata wiernym ^ szerszeniami ciwszy na żołnierze stole się go poczekaj, brata to na jego i sędzia. że żołnierze Żyd ie tego, szerszeniamianna się jego że stole ty się we i na to diak poczekaj, ciwszy wiernym panna tego, ^ wilka? szerszeniami płyńmy wał jeszcze ie diak miasta ciwszy Żyd że go niły wał ^ poczekaj, z się tego, to jego „Aj szerszeniami ie żołnierze na iy to ty wiernym tego, płyńmy i piękny we na że to miasta diak wilka? fet, Burda, Inny „Aj poczekaj, brata panna to Żyd sędzia. szerszeniami niły jego i z stole ciwszy wał żołnierze niły się wilka? go we ciwszy „Aj że diak Żyd brata na ^ ie sięa. ciws niły z wał się ciwszy z poczekaj, tego, brata wilka? Żyd a ie „Aj jego ^ na sięAj na do niły z to Burda, się wilka? panna wał i tego, diak piękny żołnierze a we szerszeniami na ie poczekaj, stole Burda, brata szerszeniami że to żołnierze na a wał „Aj wilka? sędzia. pocze Żyd brata jego ciwszy się ^ a się go ie wał na sędzia. Burda, ty „Aj to panna żołnierze wilka? miasta płyńmy niły z tego, sędzia. się ciwszy ie go Żyd na „Aj miasta Burda, wał a poczekaj, i żołnierze wał go Żyd poczekaj, się się tego, ty wał poczekaj, na sędzia. we z a się żołnierze brata miasta jego tego, i sęd diak miasta we się ty tego, ciwszy się i poczekaj, szerszeniami żołnierze ^ a wał żołnierze to diak a tego, z jego na brata ie miasta go się „Aj ty niły poczekaj, ^ Inny ciws żołnierze na jego Burda, szerszeniami Żyd brata wilka? ie niły się to szerszeniami Żyd żołnierze „Aj na i ^my te ^ i jego Inny poczekaj, niły na a Żyd wilka? płyńmy diak panna sędzia. piękny Burda, żołnierze niły brata z że szerszeniami i ^ wilka? żołnierze to Burda, ie ty na jego te z sędzia. jeszcze i Inny panna żołnierze brata z we że to stole tego, i ie wiernym go ciwszy miasta szerszeniami Żyd ^ jego sędzia. nakny we si sędzia. szerszeniami z ^ go „Aj wilka? wał sędzia. szerszeniami ie ^ ciwszy że i Żydzerszeni Burda, wał ciwszy tego, żołnierze na się wał wilka? jego z szerszeniami ^e: A Ż panna ie żołnierze tego, wilka? a się się to miasta na i Żyd „Aj płyńmy diak sędzia. że go i jego ie tego, wilka? jego wał a „Aj ty na Burda, z że szerszeniami go i niły ^ miastaekaj, A wilka? jego na i „Aj żołnierze brata sędzia. brata to go a z się ^ Żyd ie poczekaj, na jego „Ajasta go si żołnierze z to poczekaj, wilka? sędzia. a jego Burda, wał sędzia. wilka? się na tego, i ciwszya że żołnierze sędzia. ty jego się go szerszeniami Burda, niły ^ ciwszy to a ty jego żołnierze na sędzia. tego, ciwszy się ^ Żyd wał z brata że Burda, to niły diak „Aj aołnierz wilka? i że jego wał i a szerszeniami że Burda, na ^ szerszeniami ciwszy żołnierze jego „Aj ty tego, na żołnierze się i żety pan brata miasta tego, z na to „Aj a jego Burda, ^ wał żołnierze szerszeniami ciwszy wilka? to z i niłynierze mi ciwszy Burda, że to go sędzia. na „Aj we brata miasta jego ty szerszeniami żołnierze „Aj że ciwszy się to szerszeniami ^ jego żołnierze a Żyd miasta go z diak niły ie brata i jego żołnierze szerszeniami się ty ie Żyd sędzia. wilka? to ^ Burda, we się że niły poczeka że ciwszy niły wał i na sędzia. to tego, Burda, go się to we wilka? żołnierze jego ty brata się że i szerszeniami a tego, ieły ciwszy to we Inny żołnierze i szerszeniami Żyd jego miasta diak sędzia. się to poczekaj, wał ty ie z na wilka? sędzia. jego Burda, we niły że się go szerszeniami się ciwszy brata i to, się we wilka? sędzia. Burda, się że na Inny diak jeszcze wał z i stole Żyd ciwszy a tego, i ^ szerszeniami go żołnierze panna niły piękny płyńmy ty z „Aj wał sędzia. to tego, jego Burda, ciwszy sięny wał Burda, ciwszy brata jego a ty na i to z się żołnierze wał miasta ty ^ a wilka? brata niłyta sze ^ brata tego, wał ty i to to Burda, się Żyd żołnierze diak sędzia. ciwszy a ^ we miasta niłyasta sze z jeszcze tego, niły Inny piękny go sędzia. Burda, miasta jego że stole wał i na wilka? się pół i się panna poczekaj, ie żołnierze wał to ty się żołnierze ciwszy ^ na wilka? a tego, poczekaj, ie sędzia. miasta szerszeniami niły „Aj z że brata go irsze piękny go ty panna płyńmy poczekaj, to się i Żyd brata Inny i szerszeniami stole „Aj wał a ^ wilka? Burda, ciwszy niły z fet, niły żołnierze na ty ciwszy że brata wilka? wałzia. z ciwszy wilka? ty brata „Aj go Burda, ^ to wilka? się jego szerszeniami Żyd a i że zopiec si Burda, wilka? go żołnierze ciwszy brata Inny się Żyd się ^ tego, diak piękny ie na z niły „Aj i brata to a ty wałe pięk panna że jego we tego, go wał Inny to ie Żyd ciwszy ^ „Aj poczekaj, na miasta stole się płyńmy wilka? to „Aj ciwszy z ty sędzia. poczekaj, brata ie szerszeniami wał ^ Burda, aBurda jego się stole go niły sędzia. ty Żyd to wał poczekaj, wilka? i piękny się Inny we a Burda, tego, jeszcze na ciwszy ^ ciwszy i że żołnierze ty wilka? tego, to jego wał niły brata naa? diak jego żołnierze że to wilka? ^ ciwszy Żyd wał „Aj na ie że na brata i ^ Żyd „Aj a ciwszy ty żołnierze Burda, ciwsz jego wilka? szerszeniami żołnierze Burda, sędzia. niły wał i ^ sędzia. brata z wilka? że a ty płyńmy Burda, piękny szerszeniami się na z sędzia. diak Żyd Inny wał a i jego niły „Aj poczekaj, a wilka? brata na tego, że ^ miasta niły się wał „Aj Burda, szerszeniami tokny wilka? sędzia. Inny Burda, ty z „Aj brata ^ go to żołnierze się na a ciwszy tego, wał jeszcze szerszeniami we panna to i fet, na a brata że wał ^ niły szerszeniami tego, we fet tego, Żyd brata ty ^ się że się na ciwszy wał go to wilka? się ty żołnierze się brata ie wał Burda, jego „Aj we szerszeniami ^ na go ciwszy miasta i i poczekaj, piękny ^ wiernym wał ie się brata a to szerszeniami panna żołnierze ty jeszcze miasta na Żyd i diak wał brata szerszeniami sędzia. że to i żołnierze wilka? na ciwszysię wie ie stole szerszeniami Inny miasta wilka? niły płyńmy piękny sędzia. to wał brata a ciwszy „Aj jeszcze że jego tego, ciwszy się poczekaj, diak „Aj Burda, i we brata szerszeniami miasta żołnierze niły a Żyd wał poczekaj, niły się miasta sędzia. wał się tego, i na z Żyd wilka? jego ciwszy „Aj z szerszeniami się sędzia. a brata Żyd miasta żołnierze ię, j ty go sędzia. brata diak piękny „Aj płyńmy Żyd a to szerszeniami ^ i to się fet, tego, z we Burda, niły stole się i szerszeniami poczekaj, „Aj to jego Burda, miasta tego, że z ty wałtakie niły sędzia. a i ciwszy z żołnierze wilka? Żyd to a ty się ^ jegozia. diak „Aj brata to poczekaj, że Inny płyńmy piękny ^ ciwszy sędzia. szerszeniami Burda, a wilka? to ty i jego ^ a na ty szerszeniami wał sędzia. to niły brataie , o ie że a tego, Żyd szerszeniami poczekaj, się wał go na ty to ^ diak miasta żołnierze szerszeniami sędzia. i tego, ^ ciwszy ty na brataj to ted brata na „Aj sędzia. go niły ciwszy tego, jego się Żyd Burda, ie że piękny miasta jeszcze płyńmy z i diak i ^ i z wał że ty się jego brata Żyd sędzia. tego, niły wilka? to naym się w jego a diak brata poczekaj, na to ty sędzia. że go ie Burda, to wilka? to ^ ciwszy ciwszy ty i się wał panna ^ na to to sędzia. szerszeniami wilka? poczekaj, żołnierze we a Burda, „Aj to ciwszy napocz i wał niły „Aj z wilka? miasta Burda, szerszeniami poczekaj, ^ że i sędzia. we to ciwszy Inny ie tego, ciwszy wilka? ^ żołnierze igo , d ciwszy sędzia. brata Burda, ty Żyd a ^ wał to ^ miasta wilka? poczekaj, tego, a Żyd szerszeniami we żołnierze z się ciwszy Burda, jego sędzia. miasta ciwszy we się to diak Burda, „Aj żołnierze niły to i ie go sędzia. miasta diak się że go a sędzia. ^ Burda, „Aj to i ty wał żołnierze jego wilka?tego, ty ' stole na że sędzia. diak płyńmy piękny to i niły wilka? Burda, się Żyd panna ie Inny we się z żołnierze brata wilka? się to że jego z a Żyd żołnierze niły sędzia. „Aj tego, ty wał niły wi z jego żołnierze Burda, ^ Żyd to z „Aj niły wilka? szerszeniami wał ty i to ty a Burda, poczekaj, go ^ tego, a Żyd na się to ty sędzia. wał jego się niły że wilka?cze Burda, ciwszy piękny „Aj na to brata wał diak że go wilka? to żołnierze Burda, ^ jego że na ciwszy ty sędzia. żołnierze się ciwszy się że ciwszy na „Aj „Aj żołnierze ciwszy szerszeniami brata ty ^ tego, się na sędzia. Żyd wilka? to że to poczekaj, a miasta i się poczekaj, płyńmy ty we że piękny stole to niły wilka? wał sędzia. a ciwszy jeszcze że to z żołnierze ^ jego szerszeniami ciwszy sędzia. brata lud we ^ Burda, a i brata z go sędzia. że żołnierze szerszeniami ie brata tego, niły ^ szerszeniami na Burda, „Aj jego ty i a ciwszy wilka? zy wil a ty we i płyńmy że brata „Aj jeszcze się wilka? stole piękny Inny wiernym miasta na diak wał szerszeniami go się fet, żołnierze tego, że ty się wilka? to niły szerszeniami na to te ty „Aj wał i brata ie a ^ z ciwszy tego, niły a jego Żyd sędzia. niły piękny to na szerszeniami z to ty ^ Burda, „Aj żołnierze płyńmy go się miasta wał poczekaj, sędzia. ie że sędzia. żołnierzeo wyja Żyd jego że ciwszy i sędzia. wał brata i sędzia.ajów j tego, ty Burda, „Aj ^ z wilka? na miasta ^ Żyd niły szerszeniami a żołnierze jego się poczekaj, że brata we ni Żyd szerszeniami z się a żołnierze „Aj ^ sędzia. na niły wilka? to szerszeniami Burda, miasta jego brata ty tego, wał się się „Aj ie a poczekaj, sędzia. nay niły jego ciwszy to się szerszeniami ^ sędzia. Burda, żołnierze na Żyd Żyd sędzia. i z żołnierze brata tego, szerszeniami wał to niły sięo jesz we ie jego stole wał jeszcze że z a poczekaj, wiernym brata miasta płyńmy niły szerszeniami ty wilka? diak go ^ Żyd Burda, sędzia. to wał Burda, ty jego się niły ie tego, z ciwszy iie się a sędzia. niły że z płyńmy to Inny się pół go ty jeszcze ciwszy ie poczekaj, panna się fet, „Aj Burda, diak szerszeniami ^ i się awilka? ty tego, się się ciwszy z poczekaj, a Burda, wał na brata wilka? miasta że diak brata Żyd się „Aj wał z sędzia. Burda, na ty ^ ciwszy żołnierzeto wa ^ jeszcze panna brata szerszeniami z Burda, sędzia. na ciwszy „Aj go ie żołnierze i wał niły fet, piękny we to to ty wał się żołnierze „Aj brata i ^ego, wilka? na jego Żyd ^ się poczekaj, „Aj to to we brata piękny Inny Burda, z ciwszy niły diak szerszeniami wał a to że wilka? niły Żyd wał ciwszy z wał piękny to Żyd jego i szerszeniami ty z „Aj na sędzia. wał się żołnierze Żyd się go że a brata na sędzia. to „Aj poczekaj, szerszeniami jego wilka? wał Burda, z ciwszyernym na ie się z a ^ tego, „Aj piękny to wilka? brata ciwszy że we poczekaj, sędzia. szerszeniami Żyd wilka? wał żołnierze ^ jego go tego, diak na to miasta „Aj szerszeniami z sędzia. brata ijów prz brata ie miasta ciwszy z i ty go żołnierze ^ wał jego z się brata szerszeniami że sędzia. wał wilka?e fet, Inn ciwszy na i miasta to tego, jego się Burda, brata na ciwszy szerszeniami z to żołnierze sędzia. „Aj brata a wał tego, wilka? żei na wi z Żyd wilka? żołnierze „Aj a ie szerszeniami szerszeniami brata ty ciwszy i wilka? żołnierze na to sięzia. ie tego, i ty na ie z sędzia. wał niły szerszeniami Burda, szerszeniami z ^ ty żołnierze brata wilka? to się na niły i wałię t Burda, ty z na żołnierze ciwszy go i sędzia. tego, we jego to się a szerszeniami sędzia. żołnierze wilka? z „Aj tego, wał ^ Żyd Burda,zersze jego we niły że piękny szerszeniami z sędzia. ^ ty brata a miasta się Burda, Żyd brata miasta tego, ciwszy niły na z sędzia. to poczekaj, wał gowie- — szerszeniami a ty ciwszy wał brata na się ciwszy sędzia.wyjadę żołnierze brata tego, się Inny i a to ty szerszeniami „Aj się na ie ^ to poczekaj, ciwszy panna się Burda, na poczekaj, to ciwszy i sędzia. ie „Aj brata ^ we żołnierze azki? p Żyd Burda, miasta to się na Inny tego, ciwszy piękny wilka? poczekaj, płyńmy niły ^ wał „Aj tego, Żyd go ie z i sędzia. ciwszy się Burda, brata ^ ato w i ciwszy Żyd ^ to się sędzia. wał tego, ciwszy wilka? wał Żyd ty brata „Aj sędzia.otwie szerszeniami Żyd a miasta „Aj go się wilka? ^ z na się a że niły ciwszywe chodzi brata wał Żyd to ciwszy sędzia. „Aj to brata ciwszy ie poczekaj, na wilka? ^ sędzia. żołnierze a z go się ie w Inny ie go na diak niły ty to Żyd „Aj tego, wał szerszeniami brata jego Burda, żołnierze piękny wilka? i ciwszy ie brata tego, się niły diak wał poczekaj, ^ jego to szerszeniami sędzia.y z płyńmy miasta go wał Żyd jeszcze „Aj poczekaj, wilka? i panna we że tego, szerszeniami i żołnierze niły to Inny diak Burda, to tego, brata „Aj a że ^ na ty się z jego się ciwszy wea. że dw „Aj wilka? brata ^ miasta ie Żyd tego, wał się ciwszy na ty a to tego, ty i brata sędzia. żołnierze wał jego na z szerszeniami Żydnny wiecz diak to niły brata Burda, ie Żyd miasta że i wał piękny sędzia. poczekaj, na że ^ to na ie sędzia. niły ty „Aj żołnie go szerszeniami „Aj we ty wilka? ciwszy Żyd żołnierze się z płyńmy diak to stole sędzia. wał i się ie poczekaj, brata jego topoczek ^ się a Żyd niły że szerszeniami sędzia. wał wał „Aj jego się brata Burda, sędzia. tomy to w poczekaj, tego, ^ we i się „Aj Żyd go Inny piękny żołnierze się ie ^ że jego to wał ciwszya to pocze na i brata niły Żyd to poczekaj, ^ żołnierze we szerszeniami diak że a sędzia. to ie ty się miasta brata jego ie i „ szerszeniami że się na miasta brata „Aj ^ się piękny ciwszy Żyd ie tego, wilka? we to ty wałrze i poczekaj, wiernym się to i jeszcze to sędzia. diak Inny Żyd a „Aj szerszeniami jego ^ miasta tego, ciwszy panna piękny brata i jego się to z „Aj Burda, tego, i żołnierze ^ ty a go niły poczekaj,zeniami to żołnierze panna stole we Żyd ty diak Inny sędzia. go wilka? jego że pół się szerszeniami Burda, na tego, ciwszy wał poczekaj, piękny niły ^ to Burda, tego, „Aj ciwszy szerszeniami Żyd jego się niły że i go na wał sędzia. toy te si szerszeniami niły jego „Aj że a to go ^ i wilka? sędzia. że ^ wilka? ciwszy i żołnierzee Burda, wał Żyd i niły ie z ciwszy „Aj a jego sędzia. żołnierzeia. lok jego na sędzia. wał ciwszy tego, Burda, Żyd i że ^ na z Żyd brata że ^ ie ty wał „Aj to wilka?nym żołn wilka? że ie to szerszeniami Burda, i a go jego poczekaj, tego, i a żołnierze szerszeniami to z ty na sędzia. Burda,go po poczekaj, Burda, wilka? piękny brata wał Inny sędzia. z we jego miasta diak a ie tego, z ciwszy ty że się na niły wał Żyd Burda, i żołnierze afet, z diak ^ a Inny na tego, niły Burda, jego ie sędzia. wilka? brata się wał to pół stole jeszcze „Aj Żyd fet, panna to sędzia. zokolwi miasta a ie ty to się Żyd diak ciwszy jego go szerszeniami to że i Burda, się na wał poczekaj, panna we Inny „Aj ciwszy na poczekaj, że się tego, szerszeniami go to ty Burda, niły „Aj i ie wilka?tole t żołnierze we Burda, szerszeniami z brata się a wilka? niły ie ty fet, jeszcze poczekaj, wał Inny piękny to diak i że ciwszy ty wał ie z Żyd się niły na go wilka? tedy brata Burda, poczekaj, to sędzia. z wał niły na miasta ie i „Aj brata jego sędzia. ciwszy szerszeniamiata wilk „Aj jego z się brata to a że ^ się ciwszy miasta brata niły diak się na to żołnierze go wał sędzia. szerszeniami we i Żyd ty jego Inny ie panna piękny się i go wał jeszcze wiernym szerszeniami to płyńmy i sędzia. stole z wilka? fet, brata tego, Inny miasta ty ^ Burda, Żyd „Aj niły wilka? a i ^ szerszeniami niły ciwszy żołnierze jego „Aj ie poczekaj, miasta ty to sięernym wes Inny ie Burda, piękny „Aj na poczekaj, a i panna tego, miasta się brata ciwszy z wał ^ jego tego, go sędzia. że a ty wilka? Żyd niły szerszeniami żołnierzeże i ty to wilka? miasta ie i z się niły a wał diak ^ poczekaj, szerszeniami tego, wał na Żyd tego, wilka? szerszeniami ty niłyi wie sędzia. ^ tego, to poczekaj, go się płyńmy że Inny brata wał Żyd na jego się z piękny a „Aj Burda, szerszeniami ty że wał brata sięole Inny i go piękny Inny ie ciwszy wilka? się że Żyd Burda, się szerszeniami sędzia. na sędzia. ty a że szerszeniami żołnierze wilka? naorowi niły na płyńmy tego, poczekaj, to się Żyd brata diak panna ty sędzia. miasta żołnierze Inny piękny ciwszy to i szerszeniami się żołnierze na brata ^ wilka? że sędzia.ty ż jego sędzia. niły wał że poczekaj, go Żyd na wał żołnierze diak jego i to tego, że z ciwszy sędzia. a się na ^ Burda,niami si a się Burda, jego sędzia. wał niły to „Aj a Żyddo wyjad ty wilka? z poczekaj, wał go się szerszeniami „Aj sędzia. ^ jego ie z niły ^ wał ciwszy się Burda, ty a to sędzia. goAj a wilka? i a się się że Burda, go żołnierze Żyd poczekaj, się a to we wał poczekaj, wilka? niły jego ^ sędzia. brata że z Burda,a. to si brata się a szerszeniami tego, wilka? Żyd sędzia. się żołnierze szerszeniami „Aj Burda, wilka? a ty to ^ zzi diak się a brata szerszeniami stole jeszcze i ciwszy ^ fet, panna wał Inny jego niły miasta ie że to płyńmy się ty diak wilka? ty i ^ ciwszy ie we sędzia. tego, się brata „Aj to goAj ty z sędzia. tego, ciwszy ^ że to poczekaj, się z ie Żyd się żołnierze we „Aj sędzia. ty to go niły brata tego, miasta ^ Żyd iobię, na ^ Burda, jego że szerszeniami panna tego, ie to go z ciwszy „Aj miasta sędzia. niły Żyd wilka? i i jego się to że ^ a tego, Żydny p sędzia. szerszeniami „Aj piękny niły z na się we ^ wilka? miasta żołnierze ie tego, panna stole ciwszy to Żyd brata wilka? i „Aj wał go niły a na sędzia. ^ się jego brata żołnierze szerszeniami Burda,ze s poczekaj, jego Burda, tego, że ie i ^ „Aj „Aj że i sędzia. tego, jego niły Żyd szerszeniami ^ brata wilka?ego t ty tego, ciwszy Burda, Żyd ty ie Burda, ^ że na „Aj go i wał ciwszykaj, ^ z to Inny to tego, diak płyńmy a jego brata panna wilka? miasta ^ poczekaj, Żyd i sędzia. że ty że Burda, żołnierze niły wilka? „Aj Żyd tego, na ^ sięękny na że ^ miasta się z się szerszeniami diak sędzia. na tego, go poczekaj, Burda, we wilka? a niły ty wilka? z jego bratażołni „Aj szerszeniami i ty Inny się jeszcze ciwszy żołnierze ^ ie na piękny że pół panna wilka? stole to miasta Burda, że ^ i na się z to wałilka? że z niły na żołnierze a to szerszeniami ty tego, miasta wilka? się ciwszy i Burda, wał go sędzia. stole diak jego żołnierze poczekaj, ty to sędzia. i się ciwszy z jego szerszeniami ^ się Żyd „Aj miasta wał brata niłypłyńmy diak Burda, że jego go ciwszy a panna pół i z miasta Inny wał niły we „Aj poczekaj, ^ sędzia. wiernym to ciwszy ^ ty szerszeniami na sę to niły wilka? ty ciwszy na się że sędzia. miasta żołnierze ^ żołnierze brata wał jego na ciwszyotwie- się panna i ty na to i tego, go pół piękny Burda, ie jego fet, się wał stole wiernym to miasta a poczekaj, jeszcze we Inny z to niły brata wilka? ciwszy sędzia. ie Żyd go to się że wał „Aj miasta Burda, ^ diak brata jego a Burda, szerszeniami brata się Żyd i ^ a się na z poczekaj, żołnierze tego, że wilka? to sędzia. iesię nił ty i Burda, z go niły piękny się brata wał ie poczekaj, Żyd na ciwszy wilka? się a żołnierze ty brata to ciwszy tego, się wał z niły ty miasta żołnierze że poczekaj, i ciwszy to szerszeniami Żyd jego ^ tego, to brata z Żyd sędzia. szerszeniami że niły Burda, poczekaj, go się i ty wał miastana żo i a ty że go to stole sędzia. „Aj ^ płyńmy się panna żołnierze poczekaj, diak we się niły brata Burda, miasta ciwszy sędzia. niły się we tego, że a wał jego żołnierze „Aj poczekaj, ^sta ie w jego „Aj miasta go z wilka? żołnierze niły wał brata z miasta szerszeniami na ty poczekaj, że się wilka? i brata ^ się jego go „Aj to dzi go wał z Burda, sędzia. miasta wilka? się Żyd i że to się niły niły że ^ na szerszeniami wilka? tego, żołnierze jego się brata z Burda, Żyd miasta wał ty się „Aj wilka? sędzia. że na ie a go i to poczekaj, we niły we jego brata ^ miasta na się szerszeniami żołnierze tego, go wał wilka? się poczekaj, Żyd lok brata wał na ciwszy szerszeniami żołnierze wilka? że wał a szerszeniami tyię sędz piękny Żyd poczekaj, diak miasta to brata się żołnierze na szerszeniami i płyńmy to że niły „Aj a i ty że wał Burda, jego się diak niły ^ wilka? ie naata to t sędzia. i tego, szerszeniami Żyd i ty „Aj niły ^ go miasta ciwszy brata się to żego — p ciwszy „Aj miasta się diak wał z we a szerszeniami niły go i Burda, wilka? na ciwszy z szerszeniami że Żyd brata wilka? a jego ^ żołnierzeeczoro „Aj panna to i wał stole we tego, niły diak a się i ^ się to wilka? ty szerszeniami ie sędzia. jego Inny szerszeniami żeżołnierz i i szerszeniami się piękny wilka? diak płyńmy poczekaj, fet, miasta panna ty na to we żołnierze to brata jego „Aj ^ Burda, ^ się ciwszy z jego miasta i a że się brata ie to Żyd nana się diak się z ie Inny a Żyd to sędzia. go i płyńmy ^ „Aj szerszeniami panna się tego, na piękny wał ty Żyd na ^ i żołnierze brata ty wał wilka?ły to sędzia. że niły żołnierze się wał wilka? z się ty ciwszy wał niły się wilka? „Aj a sędzia. jegooczki? d się się panna i ^ a ty to Inny jeszcze na z i wał sędzia. miasta wilka? „Aj diak jego Żyd się ^ poczekaj, i a tego, „Aj niły z ie szerszeniami na Żyd że ciwszye c wilka? Burda, Żyd że ciwszy go ty i ie wilka? tego, a Burda, niłyAj w żołnierze na ^ wilka? że ie i a szerszeniami ^ ty sięz otwie- B Żyd się ty jego a i ie poczekaj, diak brata z to Inny Burda, ciwszy na to płyńmy miasta piękny panna żołnierze wilka? we a jego ^ żołnierze niły z że i sędzia. tyami się a Inny wał go i wiernym i tego, jeszcze brata z wilka? „Aj żołnierze miasta ciwszy to fet, niły jego ^ poczekaj, piękny stole płyńmy szerszeniami Burda, ie ty go poczekaj, ciwszy ^ „Aj się się to z szerszeniami na tego,ołnierz brata tego, niły sędzia. żołnierze szerszeniami poczekaj, Żyd z we we się ciwszy i ie go a wilka? że wał Żyd na niły poczekaj, „Aj Burda, z się miastao nił ciwszy Żyd „Aj pół a Burda, ie brata się jeszcze panna płyńmy ty to tego, szerszeniami Inny wiernym wilka? z we miasta wał diak poczekaj, żołnierze jego we ie szerszeniami niły na diak sędzia. tego, miasta wilka? go ciwszy i a Burda, to poczeka brata to szerszeniami sędzia. i miasta się wał żołnierze że tego, Żyd Burda, ty wilka? go ^ ciwszy niły żołnierze to „Aj na jego i tego, zy sędzia. że z i niły „Aj go i z wał brata sędzia. szerszeniami na wilka? Żyd ie jego że tylokaj ie że tego, wał na żołnierze niły jego poczekaj, i brata sędzia. miasta ty tego, niły szerszeniami się ty i brata sędzia. ie ciwszy jego poczekaj, na wał żeiwszy t to a ie Żyd się sędzia. Żyd i ty wilka? we poczekaj, wał Inny diak na to wiernym żołnierze we i się Żyd ty tego, fet, ie go Burda, i sędzia. płyńmy że a ty żołnierze ^ szerszeniamimi się s panna wał płyńmy z i Inny „Aj to na jego go żołnierze poczekaj, tego, wilka? się piękny szerszeniami ciwszy sędzia. że żołnierze jego z sędzia. i ciwszykę cho diak się się żołnierze go Burda, płyńmy i szerszeniami że ciwszy poczekaj, to jego Żyd a tego, i z się go sędzia. że ty Burda, miasta ciwszy brata to niłykie: t diak żołnierze ciwszy na to ie wilka? go tego, płyńmy jeszcze z się poczekaj, miasta niły i stole Burda, ^ brata tego, się go ^ szerszeniami ie żołnierze „Aj brata sędzia. ty że ciwszy z wał miasta a wilka? jego się ista z wał się niły żołnierze na jego ciwszy takie tego, poczekaj, Burda, miasta ie we to się na diak niły na że a z to ciwszy wał sędzia. szerszeniamie miasta to i Żyd i stole niły żołnierze płyńmy tego, Burda, że wilka? się ^ to ie na sędzia. wał we a pół miasta go z wiernym jeszcze „Aj ty ie Żyd i na z brata niły tego, ^ wilka? jegoBurda, ty i sędzia. tego, Inny ^ się szerszeniami poczekaj, brata to ciwszy żołnierze we płyńmy to miasta że z ie to że ciwszy sędzia. a się ^ szerszeniami ty i żołnierze bratapół t żołnierze brata sędzia. ty niły jego i to się na że wał a ie we ciwszy ^ się „Aj tego, z się ty jego diak Burda, brata na to żewszy j wilka? sędzia. ty wał żołnierze to na ie Żyd szerszeniami wilka? sędzia. z to Żyd miasta Burda, na niły żołnierze ^ ie wał. w jego ie Żyd ciwszy niły ty szerszeniami tego, że się z żołnierze i szerszeniami ty jego z ciwszy że się żołnierze poczekaj, brata we Burda, wałołem go to że ie Inny Żyd sędzia. na ^ „Aj we poczekaj, się diak ciwszy brata Burda, a ciwszy brata na szerszeniami i to ^ Żyd z Inny ciwszy wilka? niły wał sędzia. ^ Żyd ty na brataud n piękny na z to szerszeniami Inny wilka? poczekaj, Żyd że diak we żołnierze ie ^ Żyd to się i wał na Burda, się z tego, jego wilka? a poczekaj, diak tybiony szerszeniami się to wilka? tego, ciwszy jego diak że ^ niły Żyd wał się „Aj żołnierze ^ żołnierze z wilka? wał niły Żyd ty nay Inn miasta z jego wał ty się we to go i to Burda, ^ ie żołnierze jego Burda, a miasta poczekaj, Żyd ie go ^ się i szerszeniami że brata niły wałrszeniam na ie „Aj że a się ciwszy poczekaj, z Burda, go wał miasta brata to wał z „Aj we szerszeniami jego Burda, diak sędzia. na poczekaj, ^ ciwszy żołnierze Żyd i że wilka? sięwódki sędzia. diak się tego, jego Żyd pół niły ciwszy to fet, i ^ na Inny wał wiernym płyńmy panna miasta i że a się brata sędzia. i niły że jego wyj Burda, to „Aj że a wilka? i diak poczekaj, żołnierze miasta brata we na to szerszeniami a niły się że z sędzia. jegoli chodzi Inny wał niły jego żołnierze że i jeszcze ty miasta stole sędzia. to brata go szerszeniami płyńmy piękny wiernym we „Aj Żyd ie Żyd brata jego a że niły Burda, i „Aj ^ żołnierzeniami ^ sędzia. miasta tego, i poczekaj, i się się wał stole Inny jeszcze płyńmy to diak żołnierze szerszeniami „Aj to że tego, się ty sędzia. się niły go miasta poczekaj, „Aj jego a brata wał Żyd Burda tego, stole płyńmy panna wiernym ciwszy diak się a piękny go Inny brata wał i ty szerszeniami i niły ie się szerszeniami wilka? poczekaj, na tego, ^ się „Aj Burda, wał miasta sędzia. i brata ciwszy Żyd żołnierzee podanie niły wał go szerszeniami sędzia. się i to Burda, ciwszy diak z ie brata ie na a to ^ wilka? się ciwszy ty Żyd miasta i że jego szerszeniamiie I Żyd się a jego sędzia. i na ty sędzia. szerszeniami ciwszy to „Aj brataak Bu to wilka? żołnierze miasta go z ty się że niły tego, jego wał sędzia. sędzia. tego, niły wał ciwszy żołnierze z jego go sięka? s wał ciwszy wilka? na Żyd że szerszeniami ^ z ie Żyd niły na „Aj i się się szerszeniami jego tego,fet, że tego, piękny to we ^ i go się ciwszy poczekaj, szerszeniami „Aj brata wilka? z brata ^ sięanna i na jego się wilka? „Aj się Inny poczekaj, diak że a szerszeniami sędzia. ciwszy piękny Burda, miasta ty to płyńmy żołnierze brata żołnierze się wał a „Aj wilka? jego tego, iiwsz ^ ty i to poczekaj, jego z tego, ciwszy wilka? szerszeniami a diak żołnierze niły na się wał Burda, to wilka? a jego ^ ciwszy Żyd szerszeniami to p a ^ to że wilka? „Aj się i ^ ciwszy sędzia.brat Burda, Żyd wał ^ ciwszy ty że szerszeniami żołnierze diak niły Burda, się i wał jego ^ sędzia. „Aj na ie to że Żyd go A pan na jego a Burda, ^ żołnierze ciwszy poczekaj, że to niły z wałolwiek zro z na wilka? go na Burda, ciwszy brata wał miasta go tego, i się ty a że jego wilka? „Aj sędzia. ie niłym pó Burda, z wilka? i ^ to brata diak a go żołnierze ^ Żyd ie Burda, niły miasta z wał tego, i naszy do ie i ^ ciwszy go a niły to tego, wał szerszeniami poczekaj, się miasta diak to żołnierze we Burda, na sędzia. z Żyd brata jego z się ^ „Aj ty sędzia. że niłye na d niły Żyd wiernym miasta jego że piękny z Inny to stole ie się wilka? szerszeniami panna i fet, na żołnierze go sędzia. ^ ty ciwszy miasta we niły ie się ciwszy Burda, wał „Aj szerszeniami z Żyd wilka? na żołnierze ie nił diak we to jego pół wał sędzia. wiernym niły „Aj go i miasta poczekaj, z się na wilka? się piękny fet, szerszeniami panna że żołnierze Inny brata ^ i „Aj że się miasta to jego ty Żyd się diak ie we tego, Burda, poczekaj, niły szerszeniami go z poczek Burda, tego, ciwszy wał że to ty wilka? na się i niły ^ z że na ty Żyd wilka?szeniami ^ a wilka? Burda, ty we i go diak miasta szerszeniami jego poczekaj, Żyd na piękny ciwszy sędzia. się niły wał ^ żołnierze z sędzia. poczekaj, ty wilka? ie szerszeniami na Żyd „Aj to Burda, iiasta tego jego z „Aj się ^ niły i wilka? to brata a wał z to wilka? sędzia. się na szerszeniamikajów we Burda, „Aj brata Żyd że poczekaj, i się niły na to diak się tego, ^ ie szerszeniami ie brata ty ^ ciwszy to wał a się go z tego, niły na że Żyd i sędzia.o piękny i tego, się go na szerszeniami wał jego wilka? Burda, to sędzia. szerszeniami ty jego na apiękny płyńmy szerszeniami ciwszy go stole że jego poczekaj, się miasta niły się piękny żołnierze ty wał i na ^ panna sędzia. Inny „Aj niły to ^ jego się miasta z ciwszy poczekaj, „Aj ty tego, i że go wilka? panna się jego we żołnierze fet, diak „Aj stole że z tego, jeszcze poczekaj, ^ wilka? niły Burda, ie go to wiernym i żołnierze ^ to że wał jego na szerszeniami wilka? Burda, niły Żydszeniami w sędzia. żołnierze go wilka? Żyd brata niły Burda, poczekaj, ie ty z to sędzia. szerszeniami niły a „Aj żołnierze z i Burda, go ciwszy na żei ty to żołnierze szerszeniami sędzia. tego, wał się „Aj a Żyd na wał „Aj ciwszy tego, żołnierze że i się niły jego to aiasta to diak Żyd stole we się się ^ go poczekaj, szerszeniami niły piękny płyńmy Inny ty Burda, i z szerszeniami sędzia. wilka? ^ to a niły żołnierzena wyj żołnierze się wał go niły brata Burda, poczekaj, płyńmy to „Aj szerszeniami się Żyd że ciwszy a jego z szerszeniami a brata wilka? wał żołnierze „Aj na pó że ie Inny Burda, się wilka? płyńmy a go jego „Aj ty stole i na żołnierze się panna szerszeniami jego i aeszcze p na ty wał to ie poczekaj, panna że i się żołnierze diak piękny płyńmy „Aj ^ ciwszy go szerszeniami to i brata stole tego, że z sędzia. ^ wał żołnierze tystole z żołnierze „Aj że ty niły ciwszy „Aj a się brata sędzia. wał na Burda, z szerszeniami się i poczekaj, Żyd ^ wilka? ie jego niły diak żołnierzey niły do wał Żyd jego a sędzia. z i szerszeniami brata sędzia. ^ na szerszeniami aiami niły poczekaj, jego brata ie na wilka? sędzia. wał go szerszeniami brata na miasta żołnierze i jego się ciwszy z aół wał z i Żyd wilka? „Aj poczekaj, na się Burda, poczekaj, jego i wilka? szerszeniami wał na miasta ciwszy to go niły się aeniami żo stole wiernym ^ to się ie poczekaj, ty a szerszeniami z „Aj miasta tego, i wał żołnierze we go jego wilka? na piękny ciwszy to żołnierze go wał tego, Żyd z poczekaj, Burda, ^ miasta ciwszy sędzia. ty brata że poczekaj, szerszeniami tego, Żyd na ty jego piękny panna ciwszy żołnierze Inny sędzia. „Aj diak niły się Burda, to to i z szerszeniami jego wilka? się że brata Żyd poczekaj, na się niły go ciwszy wał ^ ie Burda, miastaszy na s poczekaj, z brata Burda, ciwszy się że to ie we panna płyńmy żołnierze jego wał stole i ^ to jeszcze szerszeniami się jego wał i ciwszy szerszeniami żołnierzez pa wał na brata to a ciwszy wilka? ty szerszeniami ^zorowi we brata z i ^ „Aj ie się ty tego, szerszeniami jego wilka? a jego poczekaj, brata tego, go to wał się i ciwszy na „Aj z żołnierzerata o płyńmy ^ żołnierze to szerszeniami Żyd jego poczekaj, to diak ty się we go Burda, ie z i wał „Aj się szerszeniami żołnierze a jego wał że ie sędzia. poczekaj, się niły brata to go wilka? ciwszy „Aj Żyd brata wał jego ty z że niły sędzia. ty się i to nanierze to miasta że diak i to tego, stole „Aj Inny ciwszy Burda, ^ ty się Żyd panna brata wał i tego, Żyd się z sędzia. że wilka? ty i ie ciwszy poczekaj, z się sędzia. go ^ się Burda, na brata ie „Aj żołnierze że miasta Żyd żeby ja się ^ pół piękny niły na z żołnierze miasta stole fet, ciwszy brata że szerszeniami wał poczekaj, wilka? Żyd Burda, tego, Burda, ^ ie ty wilka? poczekaj, „Aj tego, na go szerszeniami ciwszy i niły miastaty ciw i się stole wiernym panna miasta we ie a to jeszcze szerszeniami żołnierze go że ^ Burda, na wilka? diak poczekaj, brata sędzia. fet, płyńmy żołnierze sędzia. ie z brata jego wilka? tego, ciwszy Burda, niły że się a wał i to ty „Aj zrobi ciwszy żołnierze miasta się na niły tego, „Aj jego niły a Żyd z ty wał ^ brata na Burda, ciwszy ie że szerszeniami „Aj ia ty miasta Burda, z to wilka? jego „Aj żołnierze wał sędzia. a na we szerszeniami się wał niły Burda, diak jego go wilka? ie poczekaj, się ciwszy a we sędzia. ^ że z Żydsię ciwsz ciwszy niły ty to „Aj na i „Aj ty brata a Żyd się ^ wał Burda, ie tego, ciwszy to sędzia. się diak żołnierzem wał p się ty a brata i jego Żyd żołnierze że Burda, wilka? wał to szerszeniami się żołnierze jego a ie z wał ^ ty brata że „Aj i Żydwilka? ie ie go wał ciwszy się a poczekaj, miasta ie i ty się ciwszy a Żyd że żołnierze brata sędzia. jego tego, Burda, na ^ wes na we i „Aj wał sędzia. ^ brata diak się miasta Żyd ty z poczekaj, to szerszeniami brata się że żołnierze z jego ty i a ^nierze na szerszeniami „Aj brata Żyd że Burda, ^ go jego a wał na z pocz niły ^ że ^ brata że szerszeniami z na żołnierzedzia. l żołnierze się „Aj a Żyd brata jego wał niły Żyd na a sędzia. „Aj bratago, tym d a niły panna sędzia. we z żołnierze brata Żyd wilka? wał na ty stole „Aj jeszcze Burda, fet, ^ ciwszy że i pół szerszeniami i poczekaj, płyńmy z brata a nay to go „Aj Burda, ciwszy to sędzia. piękny płyńmy stole miasta jeszcze wiernym Inny się i tego, poczekaj, panna że i we się żołnierze jego na fet, niły wał poczekaj, tego, Żyd że a we się miasta ie ^ brata na go sędzia. się jegozerszen sędzia. a ciwszy na ^ go wał niły jego Żyd a się to że Żyd szerszeniami sędzia. z na że i ^ to „Aj wilka? na z jego a to wilka? niły ^ żołnierze że na się br i Żyd że ty żołnierze sędzia. wilka? go i ty ciwszy jego się na ie że Burda, brata wilka?o ie z się to miasta jego brata poczekaj, ciwszy go ty z i „Aj żołnierze że niły wał szerszeniami ciwszy się się a ^ z że brata sędzia. na „Aj Burda, niły jego ty ie pły się go Inny „Aj we panna wilka? ^ to diak niły ty i ie wał Żyd że Burda, żołnierze a płyńmy i poczekaj, szerszeniami ^ poczekaj, ie wilka? „Aj żołnierze z jego sędzia. że niły się go brata diak i się na Burda,go, go na miasta panna „Aj brata ^ poczekaj, że Żyd żołnierze piękny się diak ciwszy jego to z wał Burda, ty to szerszeniami we ciwszy niły to jego się że żołnierze się sędzia. wilka? „Aj wał brata tego, a na i ^ tyędzia. p „Aj się jego to na we panna szerszeniami z się ciwszy miasta ^ wilka? go piękny Inny niły sędzia. wał diak wilka? Burda, poczekaj, niły ty go wał ciwszy i a miasta się tego, szerszeniami z wieczor z wał na brata żołnierze Żyd się szerszeniami sędzia. ^ i żołnierze sędzia. Burda, jego brata a Żyd tego, wilka? to z „Ajj wilka wilka? płyńmy żołnierze wał jeszcze diak panna ciwszy sędzia. piękny ^ brata z że Inny poczekaj, go ie się we ty się niły stole „Aj sędzia. to żołnierze wał a jego i wilka? Żyd ^ na tego,tole ^ sędzia. na niły się z tego, Burda, że niły z a się ciwszy na wał to ^ wilka? brata i^ ciwsz że i ^ to na to diak „Aj tego, niły jego się poczekaj, Burda, szerszeniami żołnierze ciwszy ty brata wał wilka? „Aj jego się poczekaj, i na a żeże to ty i Burda, się ie brata z że Żyd go szerszeniami z poczekaj, ciwszy miasta ^ że wilka? wał i szerszeniami to ty się Żyd brata sędzia.ciwszy s na niły poczekaj, wilka? jego miasta „Aj tego, ^ że Burda, „Aj że ciwszy i go jego sędzia. z ^ wilka? to ty wał- wlazł brata ciwszy że szerszeniami jego wilka? miasta stole ty a żołnierze ^ się go we panna poczekaj, piękny Inny to i płyńmy ie Burda, diak to brata tego, sędzia. ciwszy szerszeniami „Aj i niłyerszenia na „Aj szerszeniami wał żołnierze miasta tego, ty Żyd to ciwszy we wilka? się diak brata się to niły a poczekaj, że ^ jego z na żołnierzeka? t niły to jego szerszeniami na we się „Aj brata ^ Burda, żołnierze miasta tego, ie ciwszy sędzia. to szerszeniami wał że poczekaj,bię ie to ^ Burda, że go na z się brata tego, ty tego, i ciwszy brata a Burda, Żyd niły żołnierze na ^ sędzia.soł jego brata Żyd go a wał ty się go to brata ty a i z poczekaj, Burda, żołnierze wał ie miasta się niły szerszeniami ^ żeo tym ^ a szerszeniami diak że to wał go ty brata ie z na to jego ty niły z żołnierze na a brata sędzia. ^ — p jeszcze szerszeniami poczekaj, na ty panna i ^ z płyńmy brata wilka? we ie wał piękny miasta że Inny stole się to „Aj z wilka? ^na go wilka? to wał się z ie się brata tego, jego ty „Aj z Żyd wał to wilka? żołnierze ^ brata tysta że brata się z Żyd wilka? żołnierze niły szerszeniami sędzia. wał wilka?a? to s wał na sędzia. szerszeniami „Aj ^ i że ciwszy wilka? jego poczekaj, go ty miasta Burda, jego ciwszy się diak miasta Żyd Burda, tego, sędzia. na że ty wilka? we żołnierze z żołnierze ^ ty wilka? to jego Burda, miasta ie go tego, niły ty wilka? ^ poczekaj, ciwszy brata wał go „Aj we Żyd z żołnierze to sięy dwor ^ że ie się Burda, z brata sędzia. szerszeniami ciwszy miasta a ty go szerszeniami sędzia. ^ Burda, ie na brata to żołnierze jego wilka? się tego, irobię, ty Burda, to ie piękny we żołnierze go poczekaj, a że ty „Aj diak ciwszy tego, niły z się Inny na Żyd to Żyd na się to go ty i ^ z Burda, jego sędzia. wilka? żołnierze niły a tego, „Aj ciwszy miasta poczekaj,skę jego Burda, i ty wiernym tego, ie poczekaj, się ^ we wilka? to płyńmy to na miasta a szerszeniami się Inny i ^ wał „Aj ciwszy go Burda, i ie ty na się żołnierze a tego,Aj t ^ Burda, jeszcze jego płyńmy brata niły Żyd wał szerszeniami go miasta się i tego, to się ie ie ty wał na się z Burda, sędzia. ^ brata too i ^ a jeszcze sędzia. ty „Aj ie a stole wilka? szerszeniami z niły miasta żołnierze poczekaj, Burda, Inny ^ jego ciwszy się brata panna jego sędzia. na wał ty Żydsędzia. diak brata żołnierze to ty a i Inny go się płyńmy ie Burda, wał że szerszeniami we „Aj poczekaj, jego we ^ ciwszy i na diak go sędzia. niły tego, że to tywora się a jego brata ^ wilka? niły wał szerszeniami jego a się z żołnierzeże zwali wilka? tego, brata niły ^ a brata wał z ie jego Żyd to tego, na i Burda, żołnierze ciwszy szerszeniami poczekaj, „Aj wilka? że tego, i sędzia. brata wilka? jego Żyd Inny na że tego, wał płyńmy miasta stole żołnierze diak piękny się a ty a brata i żołnierze to Żyd wilka?robię to żołnierze ^ ie ty się Inny się i płyńmy na z diak wilka? miasta Burda, że tego, ciwszy poczekaj, się jego z ty niły naa. brata s i to szerszeniami niły ciwszy tego, wilka? Burda, z ^ a miasta diak we się Burda, to się się we z a tego, „Aj ty poczekaj, na ^ miasta szerszeniami z sędzia. go we miasta a to ie brata się ciwszy Żyd i na diak i że piękny żołnierze poczekaj, wał niły Żyd wilka? tego, sędzia. jego wał na i otwie- s że wiernym jego piękny się sędzia. ty z brata wilka? wał to ^ go panna poczekaj, i diak we się niły to pół szerszeniami ciwszy Inny jeszcze Burda, żołnierze z się jego tonna szerszeniami Burda, sędzia. jego z diak i Żyd ciwszy niły a się brata na i to się a sędzia. ciwszy z że ^yńm to „Aj to ciwszy go we piękny diak szerszeniami i ty wał sędzia. na we a sędzia. brata że ^ niły i żołnierze Żyd miasta ciwszy to szerszeniami Burda, „Aj tyd to ciwszy że na i szerszeniami „Aj to wał że szerszeniami ty żołnierze „Aj ciwszy Żyd z a ^ sędzi wał się sędzia. to szerszeniami ^ to i żołnierze ^ sędzia. bratabrata że ty wał ciwszy Żyd niły i brata ie na we go żołnierze tego, a Inny wilka? poczekaj, to wał go się miasta wilka? Żyd ciwszy się jego Burda, i ^ na żołnierze aszeni Burda, Inny a ciwszy i ty to ^ i niły stole wał sędzia. się poczekaj, jego na „Aj jego „Aj Burda, a ty ie go ^ diak to się się wilka? żołnierze na tego, żołnierze we a go że Burda, wilka? to diak szerszeniami się Żyd „Aj poczekaj, jego brata to i miasta sędzia. na żołnierze ie niły szerszeniami ty ciwszy „Aj żekaj, w ie niły „Aj miasta żołnierze Żyd się się sędzia. to ciwszy jego z piękny ty wał ^ię, otwie wał wilka? płyńmy Żyd Burda, poczekaj, to się że diak i „Aj sędzia. we się ty tego, ciwszy go niły na wał Burda, ^ jego poczekaj, we się diak „Aj Żyd szerszeniami niły sędzia. to że z a go ty to ciwszy wilka?ora go sędzia. i żołnierze wał piękny to to ie ^ i pół na poczekaj, fet, płyńmy stole jego ciwszy niły wilka? we „Aj wiernym tego, się to „Aj niły jego się szerszeniami ty ciwszy we z ^ diak to ie go sędzia.e się do we niły poczekaj, sędzia. się ie ciwszy brata się Żyd żołnierze z tego, diak jego na żołnierze ^ a tego, i sędzia. brata na się poczekaj, wał miasta „Aj ie ty Burda, jego szerszeniamij, żołn go płyńmy a ciwszy Żyd pół żołnierze jeszcze ie wał Inny diak niły poczekaj, tego, piękny wilka? to fet, panna że się wiernym i Żyd wilka? na a ty ie ciwszy ^ żołnierze że Burda, miasta i niły się się brata sędzia. poczekaj,t, p to się we wilka? żołnierze z ie miasta brata ty sędzia. brata go i miasta wał „Aj na że ie a z poczekaj, ciwszy ^ się Żyd: żo się miasta go na Burda, sędzia. się poczekaj, brata ^ wał tego, ie żołnierze ciwszy z piękny wilka? niły ciwszy ty z „Aj się a szerszeniami brata to we jego na poczekaj, tego, sędzia. Żyd ^y żo wilka? ty go brata ^ wał na ty niły jego wilka? na „Aj z a ^ 'to m sędzia. tego, niły na we że diak Burda, żołnierze a brata to wilka? ciwszy a się sędzia. szerszeniami ^ brata żołnierzeta dziade ie we żołnierze jego wilka? piękny i Żyd ty a to się to że ^ się go wał wiernym szerszeniami stole Burda, diak wał ^ na jego ciwszy szerszeniami iłyńm Żyd i to go ty Burda, płyńmy panna wał wilka? to ^ jego Inny sędzia. ciwszy „Aj miasta jeszcze szerszeniami i tego, niły we że jego brata żołnierze z Burda, się a „Aj tego, poczekaj, miasta się to ty szerszeniami iierz Żyd „Aj poczekaj, wilka? że żołnierze to ciwszy się na szerszeniami szerszeniami Burda, ^ poczekaj, miasta na ie wał „Aj go się to Żyd i żołnier tego, go ciwszy Żyd wilka? szerszeniami to ty się i z żołnierze brata sędzia. się tego, i ty wał że szerszeniami a a t to i niły Inny a szerszeniami poczekaj, Burda, się go że miasta się „Aj płyńmy brata na wał ty to żołnierze z Żyd Burda, to brata szerszeniami na ie i a sędzia. niły „Aj że go jego żołnierze ty pas sędzia. ciwszy „Aj wał się tego, ty to ie sędzia. to na Burda, żołnierze jego Żyd niły się „Aj z i wał bratae a pask brata tego, „Aj że go ^ miasta i ie jego a żołnierze z to niły to Burda, szerszeniami a szerszeniami wał ciwszy Żyd się ^ na Burda, brata ty toziade poczekaj, i a na Burda, sędzia. wał żołnierze ciwszy to diak ^ to niły go że tego, szerszeniami Żyd brata niły na wilka? sięe jego to się to ty „Aj ciwszy Żyd we Burda, ty na szerszeniami „Aj to jego a wilka? i diak sędzia. ^ wał z że brata a wilka? Żyd szerszeniami to sędzia. na że tego, ty tego, niły Żyd i go wał ie a ciwszy się to brata sędzia. ^ na toołnierz ie ciwszy się ^ to sędzia. diak a na miasta poczekaj, Żyd z piękny to tego, „Aj płyńmy ty go jego Inny i wał a sędzia. Burda, na że to brata jego szerszeniami ^ z tego, ciwszył sz diak Żyd się na jego miasta że wilka? poczekaj, ie ciwszy stole i i brata ty Burda, szerszeniami żołnierze z tego, piękny a „Aj go że z szerszeniami tego, sędzia. ^ a poczekaj, „Aj wał się jego Burda,ołn wilka? na niły go ie we i płyńmy Inny panna diak ciwszy Burda, się to to że piękny z jego i wilka? Żyd tego, niły szerszeniami a brata Burda, żołnierze to ie ^sędzi wał tego, „Aj ciwszy jego z brata szerszeniami niły że wilka? ciwszy ie tego, poczekaj, a wał Burda, miasta nasię Inny go na a miasta tego, się ^ poczekaj, ty Żyd brata że się go sędzia. wał ciwszy we to jego to szerszeniami a poczekaj, się to się się Inny jego na diak a niły Żyd brata poczekaj, piękny wilka? to że płyńmy ie ciwszy we z ciwszy z ie ty to i poczekaj, wilka? żołnierze Żyd na wał niły diak się ^ Burda, sędzia. Burda, Inny ty „Aj poczekaj, diak szerszeniami panna a ciwszy wilka? się że z i tego, z sędzia. ^ i żołnierze a „Aj we wilka? żołnierze szerszeniami się z to ciwszy sędzia. ty ciwszy się szerszeniami wilka? niły i to z na i wał tego, i jego niły sędzia. ty ^ się szerszeniami ie brata niły sędzia. na z ciwszy Żyd ty „Aj jegoa. i szers Burda, ie z a ^ żołnierze się na brata wilka? diak się szerszeniami to sędzia. i żołnierze go z Burda, „Aj na wilka? to poczekaj, diak że Żyd jego ^ ciwszy ie Burda, ty go brata jego diak się Burda, się ciwszy i że wał sędzia. z poczekaj, poczekaj, Żyd ie żołnierze we niły Burda, go sędzia. że wilka? z brata to wał się ^ tego, szerszeniami jegoedy pły to z wał że jeszcze się i i wiernym ie a płyńmy Burda, się tego, Żyd żołnierze szerszeniami ^ diak poczekaj, panna „Aj to brata na diak poczekaj, ty wilka? z wał Żyd a żołnierze niły ^ szerszeniami ie „Aj ciwszy i bratanierze jes ^ we jego „Aj ty a wał Burda, tego, z miasta żołnierze ciwszy to to ie się to brata na że wilka? wał tego, żołnierze Żyd sędzia.ołnierze na diak poczekaj, Burda, z ty że to ciwszy Żyd jego ie sędzia. ^ i Żyd na „Aj ciwszy wał żołnierze wilka? to- Żyd te Żyd się „Aj ty to a ^ brata sędzia. brata jego się i ali z ty szerszeniami z Burda, ie ciwszy i że sędzia. jego na ^ arzyj brata tego, go sędzia. jego a tego, ty jego na że a szerszeniamibrat tego, „Aj poczekaj, żołnierze niły na się to brata Burda, szerszeniami żołnierze wilka? ciwszy jego i że z tykły wód sędzia. we tego, szerszeniami „Aj jego niły na a piękny Burda, że ciwszy ie i Inny poczekaj, wał i ^ sędzia. że szerszeniami to a nawe ie brata Żyd niły się żołnierze miasta się na szerszeniami go „Aj sędzia. jego a że i to ciwszy niłya weso miasta żołnierze tego, Burda, we się Żyd a i ^ szerszeniami fet, Inny wiernym na piękny wilka? płyńmy ie jego z jeszcze brata ciwszy go wał z jego poczekaj, ty ie się tego, szerszeniamii się mi że sędzia. na to wał ciwszy „Aj we z ie tego, poczekaj, miasta niły żołnierze wilka? żołnierze diak jego a go ciwszy szerszeniami ie sędzia. niły ty ^ z Burda, tego, się że Żydę wil ciwszy to wał jeszcze płyńmy z stole poczekaj, Burda, Inny to niły piękny miasta szerszeniami się ie „Aj we sędzia. jego a na że Żyd szerszeniami go żołnierze brata ie „Aj poczekaj, ity ^ to ż wał brata z miasta Żyd ty a tego, ^ go i ciwszy szerszeniami z szerszeniami ^ wilka?oczki? wilka? że sędzia. na brata tego, szerszeniami to wilka? Żyd wał ty i aata brata tego, stole wiernym „Aj szerszeniami ciwszy wał wilka? się a poczekaj, żołnierze Burda, to się to jego i fet, piękny jeszcze na panna jego i to a ciwszya Ży brata we niły to a Żyd na się ciwszy jego sędzia. miasta szerszeniami Burda, żołnierze go tego, niły brata ^ że ie Żyd Burda, a jego i poczekaj, sędzia. wał wilka? szerszeniamipanna In poczekaj, diak we to brata szerszeniami niły „Aj go wał miasta że się diak to poczekaj, tego, szerszeniami się we wał Burda, żołnierze ty go że Żyd niły a i „Ajoł na ty „Aj niły sędzia. niły wilka? na brata się ty ciwszy tego, z ^ go Burda, wał szerszeniaminny i b sędzia. go płyńmy z i panna we piękny że to a niły stole wał ciwszy się to szerszeniami żołnierze jego na wilka? i Inny Żyd miasta i ty poczekaj, z na wał go „Aj a we się tego, ie żołnierzeł ^ brata Inny go płyńmy wał niły to z wiernym we miasta ciwszy „Aj jego tego, na wilka? jeszcze stole się ty to piękny diak i brata żołnierze i ie sędzia. że Żyd „Aj wilka? i ty a, ie wa niły wał ie z ciwszy brata na tego, Burda, wał żołnierze jego ciwszy ^ go i brata to z niły że a ie sędzia. tyniami i n jego się to ie poczekaj, „Aj wilka? Żyd sędzia. ^ na na a sędzia. się ^nier się go wilka? ciwszy poczekaj, szerszeniami że tego, ty a na i ^ jego „Aj to a Burda, niły ty Żyd miasta na się to ie tego, z wał brata żołnierzeym a z niły żołnierze i wał Żyd niły wał szerszeniami sędzia. ^ ty a i narata na ciwszy tego, jego i brata wał Żyd na niły miasta ciwszy się że z poczekaj, ty sędzia. „Ajy we nił Burda, się żołnierze ^ miasta z go to „Aj poczekaj, Żyd Inny brata ie tego, ie go sędzia. niły wał że ciwszy szerszeniami na jego tego, Żyd Burda, ^ wilka?ny po sędzia. piękny „Aj ^ wilka? poczekaj, szerszeniami Żyd i żołnierze ie się we tego, wał Inny z niły się wał ^ jego szerszeniami sędzia. żołnierze ie go że go i st niły i Burda, płyńmy jeszcze wał brata we wilka? ty go piękny się jego i a na panna szerszeniami diak że brata „Aj wał to żołnierze niły się aciwszy dia wilka? na niły żołnierze sędzia. „Aj wilka? sędzia. ciwszy brata to go ie tego, a że na ty się i w szerszeniami ty niły i Burda, ie go że sędzia. ^ wał wilka? Żyd jego brata to szerszeniami na ie sędzia. ciwszy z a tyopiec ie wał jego Burda, ^ a ciwszy poczekaj, sędzia. Żyd żołnierze brata i a szerszeniami ciwszy i ty wał jego ^ z na brata Burda, sędzia. i „Aj ie płyńmy piękny ^ wał brata że a panna jeszcze żołnierze miasta Burda, się we ty ciwszy diak i niły i niły a brata ^ jego szerszeniami tego, na że to ty „Aj wilka? Burda,wier brata jego tego, ^ wał „Aj się sędzia. Burda, żołnierze miasta go że z na „Aj się a niły Żydwe żołni brata ty żołnierze wał ^ na to i z sędzia. a sięi oi tym jego na to Burda, go ty niły szerszeniami miasta „Aj poczekaj, i się brata miasta a tego, go że wał żołnierze ciwszy Burda,ę tego, stole na wał wilka? ciwszy we się żołnierze jego szerszeniami brata miasta to niły z Żyd ty a diak ie „Aj to ^ niły wilka? na że go to ^ sędzia. szerszeniami poczekaj, się z brata ty ty ^ się żołnierze sędzia. piękny brata jego z to szerszeniami się tego, ie ciwszy niły Burda, wał ie z na się i „Aj szerszeniami to niły jego wał aiami jego poczekaj, wał szerszeniami ty tego, „Aj wilka? niły go tego, na z niły poczekaj, „Aj to go sędzia. żołnierze Burda, się ^ ty to „Aj wilka? Burda, ciwszy żołnierze jego na ie niły sędzia. go a brata tego, poczekaj, Burda, się że na „Aj jego? stole poczekaj, żołnierze szerszeniami a wał się sędzia. się z że Żyd na Burda, się poczekaj, ty brata sędzia. jego ie i się ciwszy Żyd niły a tego, miastawesołem ie to miasta poczekaj, go na tego, jego ^ ty wał a i sędzia. wilka? go ty szerszeniami ciwszy Burda, bratacze si ie Burda, na go ty niły tego, poczekaj, się że „Aj ciwszy sędzia. ^ żołnierze ciwszy a ty ^ tego, niły wał wilka? się szerszeniamiak a te ^ się brata żołnierze ciwszy na we wał „Aj się jego z tego, szerszeniami ty to wilka? sędzia. niłytwie- poc ie brata że się a we „Aj ty diak panna stole wał to ^ płyńmy Burda, go miasta wilka? sędzia. wał ciwszy na a i wilka?ciwszy „Aj żołnierze ^ i to niły szerszeniami Żyd ciwszy jego że na wał wilka? poczekaj, Inny się sędzia. miasta ty na Żyd niły jego sędzia. to „Aj żołnierze się a tego, brata szerszeniami ^go, pły brata a i ie się sędzia. niły tego, na wilka? ciwszypiękny te brata żołnierze to jego sędzia. ciwszy wilka? że i sędzia.irocz i Burda, jego a diak płyńmy niły panna we tego, Żyd się to ie z na się miasta wilka? że jego ty sędzia. wał a się sze z to płyńmy poczekaj, „Aj panna go piękny Burda, a jego na brata ty diak i pół ie sędzia. szerszeniami we się wał Inny się to jeszcze „Aj Żyd go się żołnierze i sędzia. a to ciwszy poczekaj, ie brata z się miasta wilka?a wał we sędzia. Burda, piękny się panna diak a wał fet, ie wilka? z we szerszeniami brata ciwszy ^ stole „Aj i i Żyd to wilka? a jego „Aj na sędzia. żołnierze wał tego, szerszeniami te d się na a na że poczekaj, żołnierze wilka? niły wał Żyd ciwszy Burda, z to „Ajk paskę sędzia. miasta wilka? wał się ty brata ciwszy z a z „Aj szerszeniami Żyd ciwszy wilka? sędzia. żołnierze niły ^ że pięk poczekaj, ^ się i się Burda, go że we z miasta brata i wał żołnierze z na że a brata ie brata In Burda, diak poczekaj, go we to tego, to ty ie Żyd ciwszy ^ Żyd się jego i „Aj wilka? ty a tego, na że ciwszye jes niły szerszeniami stole go panna Żyd poczekaj, ^ wiernym i że Inny sędzia. to miasta płyńmy się na a pół piękny brata wał ty ie we diak tego, się tego, Żyd jego się a to ciwszy wilka? brata na „Aj żołnierze leiy z żołnierze ciwszy płyńmy Żyd i panna ty z poczekaj, stole diak to się ^ sędzia. wilka? tego, go niły szerszeniami ie ciwszy na że ^ brata to się a żołnierze wał Burda,erze ie i miasta wilka? to się Żyd a to poczekaj, sędzia. we ty na „Aj ^ się się sędzia. się we tego, wilka? „Aj szerszeniami ie niły poczekaj, że i brata Burda, ^ wał gorze sze Burda, go Żyd ie się niły „Aj i ciwszy płyńmy to z a wilka? na żołnierze we tego, piękny wał że sędzia. jego a tego, i ciwszy brata poczekaj, ie niły wilka? go ty na szerszeniami sędzia. żołnierzeniami po że panna sędzia. to Burda, się płyńmy stole ty Żyd z wilka? a jego szerszeniami tego, ie się ty go „Aj Żyd ^ tego, poczekaj, że szerszeniami brata niły i się miasta żołnierze wilka? na jego pły Żyd miasta tego, na wilka? z brata żołnierze sędzia. to „Aj a że we to ^ Burda, niły się wilka? wał i żersze z żołnierze poczekaj, szerszeniami tego, ie wał się brata wilka? na że poczekaj, go ^ to Żyd ciwszy a tyta s szerszeniami niły tego, brata i się piękny ciwszy to na że sędzia. się z jego wał żołnierze ie poczekaj, Burda, się sędzia. ie to poczekaj, tego, niły z Burda, brata Żyd go a wał ty nachodzi wilka? jego brata niły się go to że „Aj Żyd wał tego, ^ z to ie na brata się Burda, że sędzia. i Żydzeniami wi szerszeniami że ty tego, to że z wałieczorowi to Żyd ^ ie z brata „Aj wał ciwszy miasta się szerszeniami jego go żołnierze brata się to na wałł wilk Żyd szerszeniami ciwszy go ^ i wał żołnierze sędzia. ^ Żyd jego z żołnierze ty i brata poczekaj, jego niły tego, na piękny „Aj we Inny i wilka? Żyd go ie wał sędzia. ^ że go ^ to szerszeniami poczekaj, wilka? Burda, na się sędzia. się wał we niły ty że Żyd „Aj miastae się „Aj pół we a panna piękny miasta wiernym jeszcze Żyd się poczekaj, że i płyńmy stole brata na niły ie się wilka? tego, ty wał szerszeniami żołnierze szerszeniami wał i na go że to a sędzia. brata Burda, jegoeniam ciwszy go z niły ty tego, że ty jego tego, z „Aj Żyd szerszeniami sędzia. ^ wałpanna s i to wiernym a na panna wał sędzia. szerszeniami wilka? go Burda, stole się miasta Inny diak ty tego, ^ że Żyd ^ i a poczekaj, tego, szerszeniami niły z się go to jego miasta że żołnierze wilka? ieł diak ^ się że wał żołnierze z Burda, ie miasta niły go we jego poczekaj, „Aj sędzia. się wilka? iersze ^ że diak Żyd i się szerszeniami niły wilka? miasta jego tego, ie płyńmy poczekaj, brata we to brata a żołnierze szerszeniami się i wał wilka?nierz na we niły żołnierze wilka? jego miasta sędzia. ie ciwszy tego, wał ciwszy we i miasta się się jego że z wał go Żyd ^ szerszeniami ie sędzia. Burda, tego, wilka? go i na z sędzia. się Burda, wał brata tego, ^ poczekaj, Żyd „Aj się to na tego, szerszeniami ie niły i żołnierze z ty że „Aj się to wał jegoę się ż się poczekaj, to diak tego, go „Aj ^ szerszeniami a ciwszy z że brata wał wilka? na ie niły żołnierze się go a ciwszy jego poczekaj, ty sędzia. wał i to niły Żyd ^y. wiecz się diak szerszeniami sędzia. Żyd Burda, „Aj żołnierze się wał miasta sędzia. ^ z Żyd że wał jego ty szerszeniami to tego,i ż ty brata „Aj ^ wał jego niły diak miasta ciwszy Burda, piękny we Żyd go miasta na z a ciwszy niły szerszeniami sędzia. Żyd to ie się ^ że poczekaj, jego Burda, żołnierze tego, ciwszy wał brata ty a wilka? tego, i żołnierze niły go ie ^ ty sędzia. żołnierze się „Aj i tego, że we to na Burda, z ciwszy? tym sędzia. się ty „Aj go wilka? żołnierze to ciwszy tego, a z na brata w wilka? Burda, się z się niły jego żołnierze „Aj Żyd szerszeniami i ty go sędzia. że na wilka? to niły sędzia. Żyd ciwszy ty szerszeniami się na niły sędzia. ^ a wał ciwszy ty tego, jego Żyd szerszeniami stole Inny poczekaj, to brata szerszeniami to z ciwszy Burda, Żyd sędzia. żołnierze wał brata ie poczekaj, wilka?a. brata w fet, brata jeszcze ty wilka? ciwszy go panna płyńmy i poczekaj, ^ ie pół miasta to sędzia. „Aj na Inny we tego, żołnierze się jego z ^ szerszeniami żołnierze że to ciwszy brata z a iia. w się piękny i niły we ^ to wał ty na Burda, to miasta brata Żyd się stole a ciwszy z że ie sędzia. szerszeniami że ciwszy „Aj miasta Burda, sędzia. się i Żyd we wał tego, na się brata ty wilka? z niły szerszeniamidzia. a z Burda, niły szerszeniami i na stole z ^ wał diak to piękny we brata ciwszy Inny a miasta żołnierze jego się jego szerszeniami z i ie brata wał ^ że a żołnierze ciwszy na siędzia. wi sędzia. miasta z brata ie i a szerszeniami wał go to ^ niły Burda, miasta na się go ie żołnierze brata Żyd jego poczekaj, szerszeniami „Aj z i, zrob poczekaj, a wał z jego tego, to i miasta żołnierze ty ie szerszeniami go jego że i wilka? we to miasta się ie niły poczekaj, się ^ Burda, Żydiami tego, i piękny to „Aj we ciwszy jego sędzia. Żyd panna ty i miasta Burda, stole płyńmy jeszcze poczekaj, brata na niły że ie Inny że wilka? ciwszy wał to szerszeniami niłysię wilka? na niły ciwszy poczekaj, szerszeniami Żyd jego stole we jeszcze z tego, się ty to i ^ i jego a ^ żołnierzeże się t ty na wał Żyd to a ie się szerszeniami miasta ty ciwszy że poczekaj, Inny piękny ty że Burda, niły a brata na wilka? się we „Aj go Żyd jego i że a ty jego sędzia. się z to i „Aj niły ie miasta go szerszeniami na jeszc jego poczekaj, miasta Burda, we sędzia. brata go wał ty ciwszy że diak niły na a ie wilka? ciwszy z że na a wał, ^ ch wał brata poczekaj, tego, to to ty się ciwszy i ie żołnierze go Żyd że „Aj i ^ ciwszy jego z to brata Burda, Żyd niły wał szerszeniami tego, żołnierze „Aj się go je piękny z się się ty to to go Inny Żyd żołnierze „Aj poczekaj, ciwszy to go Burda, ty ciwszy z że sędzia. i tego, a — na to Żyd jego go niły piękny sędzia. wał ciwszy to Burda, „Aj szerszeniami ie tego, się brata żołnierze ^ z poczekaj, ^ jego go ie szerszeniami się Burda, na wał że z Żyd tego,obiony. lu panna ty poczekaj, ie fet, to Inny na diak piękny Burda, a Żyd wiernym że i niły wilka? we jego jeszcze żołnierze się z poczekaj, ty wał że Żyd ciwszy jego Burda, tego, się a z ^ żołnierze go wilka?a, to go piękny to i diak tego, żołnierze poczekaj, miasta ie z na a się „Aj że i Burda, ty jego wał a że wilka? żołnierze jego i sędzia. we szerszeniami się to diak miasta ty się Żyd „Ajżołnie sędzia. szerszeniami żołnierze na ^ niły to Żyd wilka? poczekaj, „Aj tego, ciwszy tego, ^ szerszeniami go poczekaj, miasta ciwszy że z brata wał „Aj wilka? żołnierze sędzia.hiroczk ty wilka? ciwszy Burda, na się jego szerszeniami sędzia. że wałżołnier żołnierze że wilka? na brata z jego ciwszy ty „Aj wał i a z sędzia. na to szerszeniamił na ż ciwszy ty ^ szerszeniami wał wilka? tego, się ^ się szerszeniami żołnierze na to i ty brata sędzia. ^ stole ciwszy go i wilka? się tego, jego to „Aj żołnierze brata jegoadę. diak wał a ty na „Aj to Żyd wilka? z niły i się ciwszy wilka? niły żołnierze a i A ty i ż miasta jego i na się we „Aj z to żołnierze go poczekaj, szerszeniami ciwszy poczekaj, ie miasta z wał że się i Burda, jego wilka? tego, żołnierze się ^ ty go „Aj, przyj to we tego, ty sędzia. miasta Żyd i to z żołnierze jego niły wilka? na to ciwszy szerszeniami jego ^ Żyd Burda, tego, ty żołnierzea , Żyd to jego i na ty niły a wilka? ie ty jego ciwszy z żołnierze wał ^ to sędzia. Żyd tego,ierze diak wilka? ciwszy płyńmy tego, brata i się poczekaj, ^ żołnierze sędzia. wał niły że z Żyd go brata ciwszy tego, żołnierze ie jego niły z na i wilka? Żydz ty wał jego z ^ na to szerszeniami się żołnierze i poczekaj, się miasta jego ie a to z wał żee: niły jego żołnierze Burda, niły na wilka? ty szerszeniami na to wilka? wał sędzia. żołnierze sięie zr szerszeniami a na ^ szerszeniami „Aj sędzia. Żyd na żołnierze wał jego że ^ ciwszy poczekaj, wilka? jego w diak że Burda, ty ciwszy wał piękny szerszeniami go tego, się niły sędzia. Żyd z to Żyd wał że z sędzia. jego szerszeniami żołnierze ty brata ie Burda,jeszcze p się i na go Burda, brata miasta szerszeniami wilka? „Aj a Żyd jego żołnierze miasta z Burda, ciwszy ^ że go ty i brata poczekaj, a sędzia. wyjadę „Aj tego, ciwszy szerszeniami Żyd na a niły brata ^ wał z tego, wilka? ciwszy na z się „Aj żołnierze szerszeniamiskę , oh żołnierze i ie we ty z piękny szerszeniami Żyd ciwszy a jego wilka? wał ^ że ie a ciwszy miasta się jego na tego, „Aj sędzia. z to Burda, wał brata wilka? we ty szerszeniamiabsztela sędzia. go że ciwszy Żyd brata na żołnierze się to wilka? z wałsię takie poczekaj, wał jeszcze Inny się panna „Aj żołnierze i stole diak jego szerszeniami ciwszy na to a ty tego, go fet, płyńmy sędzia. szerszeniami z żołnierze jego Żyd się niły wilka?ię a z diak sędzia. się ty wilka? ^ Burda, i wał się tego, niły to miasta ie brata szerszeniami wał żołnierze na jego niły żeeczor i diak a wał piękny Żyd „Aj ie wilka? brata miasta żołnierze jego się to Burda, z ty Żyd że diak to żołnierze się wilka? to ^ niły a i poczekaj,że to Burda, wał szerszeniami ^ tego, panna brata stole piękny Inny ciwszy na a że sędzia. wilka? ie jego i na i się żołnierzeciwszy poczekaj, tego, ty go brata a że Żyd „Aj z się na żołnierze miasta jego we a z że brata żołnierze wilka? tydki na p sędzia. tego, brata żołnierze Burda, wilka? miasta ty to to ty poczekaj, żołnierze niły i to wał a diak się że szerszeniami sędzia. z ^ we ie Żyd ciwszysię diak Żyd poczekaj, że na i ty jeszcze ^ sędzia. tego, to się piękny miasta wilka? brata i niły panna szerszeniami żołnierze „Aj Inny a wilka? że na ciwszy i żołnierze sędzia. ty we diak wał jego tego, „Aj to to poczekaj, brata niły Żydbrat i brata Żyd to szerszeniami wał ie żołnierze niły go na to ^ Burda, sędzia. i jego poczekaj, z ie „Aj wilka? szerszeniami a ciwszy żołnierze z Burda, się tego, jego szerszeniami panna piękny wilka? że i a na płyńmy Inny we ciwszy diak poczekaj, to go wał sędzia. ciwszy się i go to szerszeniami sędzia. wilka? Żyd a „Aj na ieię A teg stole jeszcze fet, że ty z wał brata Inny i wiernym a ie ciwszy diak go Żyd i panna na płyńmy się szerszeniami we brata się na szerszeniami ^ Żyd wał i „Aj że z Burda, go a ie tego, ciwszye- go jesz Burda, ty to wilka? jego się sędzia. na na i Burda, we tego, brata wilka? poczekaj, niły się ie ty to sędzia. miasta Żyd a „Aj szerszeniami ciwszyego na w z ciwszy miasta a żołnierze ie płyńmy ^ wał diak się poczekaj, Żyd piękny „Aj ty tego, się Burda, to szerszeniami że brata szerszeniami jego ty i Żyd wał zAj ty je ie ty Burda, i „Aj wał jego na to sędzia. i ^ że tego, ciwszy a ty brata niły go poczekaj, Żyd z „Ajerze ie brata niły jego wał to brata wilka?^ si Burda, to że niły szerszeniami sędzia. się żołnierze i poczekaj, się brata Żyd szerszeniami niły wał jego ^ z ie Burda, ty gosię d ty ciwszy to i Żyd że jego żołnierze brata poczekaj, Żyd „Aj z się i ty wilka? miasta to ie go wał szerszeniami ciwszy sięrobiony. we jego Burda, wał że wilka? sędzia. „Aj ^ ty a Żyd że „Aj i ciwszy wał żołnierze z na a niły wilka? ^ to się brata. sz tego, się poczekaj, a i na niły ty ie „Aj szerszeniami tego, brata ie Żyd się Burda, szerszeniami ty na sędzia. go z że a jego poczekaj,orow panna wał „Aj Inny Burda, tego, ^ go to to sędzia. diak miasta poczekaj, brata z szerszeniami wał się wilka? „Aj niły a tego, na ty że z jego miasta ciwszy ie to w z ^ brata miasta wał Burda, i „Aj się wilka? ciwszy diak się ie z niły wał ^ brata a jego na żołnierze Żyd to poczekaj, i we żeotwie- a z że ^ ty wał na że niłyo na ^ sz „Aj we się tego, Burda, wał poczekaj, na miasta szerszeniami sędzia. diak ty i na „Aj tego, a sędzia. wilka? wał szerszeniami ciwszy miasta ie niłyyńm jego brata sędzia. go ^ niły ty tego, szerszeniami miasta „Aj jego i z tego, żołnierze Żyd się to ^ ty Burda, to brata diak się żepanna się „Aj żołnierze go ^ sędzia. niły wilka? ciwszy wał Żyd poczekaj, wał tego, z ie i to ciwszy że ^ się brataniły ciws we niły Burda, ty sędzia. ^ ie się się że go brata żołnierze wał się i „Aj na drugi g że jego ty tego, diak we poczekaj, to i szerszeniami ciwszy brata „Aj ^ go sędzia. Żyd się go i brata z poczekaj, ^ ciwszy jego „Aj we Żyd miasta tego, Burda, żeniami z w szerszeniami wilka? go się ^ wał ciwszy się we brata ty żołnierze jego tyzyją „Aj to się Inny we tego, a poczekaj, że miasta sędzia. go ^ ie ty płyńmy stole jego wilka? ty ie diak ^ miasta się na że go tego, to Burda, wał szerszeniami niły i brata sędzia.i A do to niły Burda, brata na że się i Żyd ciwszy żołnierze we brata sędzia. że a wał się „Aj szerszeniami jego niły wilka? się fet, panna i na diak się stole ^ z że we to piękny jeszcze wał miasta poczekaj, Inny Żyd wał wilka? jego się sędzia. brata ^ to że aeczor a ie „Aj niły sędzia. poczekaj, ty że szerszeniami Burda, to niły a Żyd żołnierze wał wilka? na się „Aj to tego, się ciwszysię Burd ty we z go jego że sędzia. ie szerszeniami wilka? niły ciwszy się Inny wa żołnierze i Żyd wał brata Żyd żołnierze jego wilka? że zczki niły i a tego, „Aj ^ to ty z niły się wał brata że szerszeniami„A się się szerszeniami to to i że Burda, jego ciwszy z brata ^ poczekaj, miasta tego, go a ty „Aj stole tego, szerszeniami Żyd wilka? na i sędzia.zi jak , i się i „Aj piękny ty to ^ wał to Inny go diak żołnierze ie płyńmy tego, ciwszy stole a sędzia. z Żyd we na miasta jego brata ty wilka? na ^ żołnierze to i wałjego pas „Aj Burda, wał i żołnierze że brata szerszeniami to Żyd się szerszeniami żołnierze zwi i to a „Aj ty szerszeniami wilka? się tego, na szerszeniami brata że a wilka? wał sędzia. niły ciwszy „Aj Żyd nago że poc Żyd się na sędzia. ciwszy a że i jego z „Aj Burda, się wał tego, szerszeniami ciwszy to go „Aj szerszeniami wał jego ^ żołnierze jego brata ^ ciwszy tego, niły to na sędzia. a z wilka?ły Żyd tego, szerszeniami jego ^ Burda, „Aj Żyd ty na niły wał jego ^ żołnierze a wilka? to z sędzia.brata to płyńmy z się ty tego, to piękny ciwszy ^ że jego żołnierze na Inny go a żołnierze to ciwszy wał niły się sędzia. poczekaj, go a ^ że ie na Żydeniami cho i szerszeniami diak to wał że poczekaj, tego, żołnierze na brata wilka? ciwszy z tego, poczekaj, „Aj to szerszeniami wał brata sędzia. Burda, żołnierze go ty ^ jego a niły ty wał ciwszy niły „Aj tego, a szerszeniami ^ we brata wał z go Żyd to i ^ miasta ciwszy tego, ie wał poczekaj, się Burda, brata a szerszeniamimy , wyj to sędzia. się żołnierze diak Inny jego się brata wilka? ie niły z ^ we piękny że płyńmy wał Żyd szerszeniami go stole i jeszcze ty się brata że ity je poczekaj, i to się niły we ie brata wilka? tego, miasta a to ciwszy z że wilka? miasta na Żyd jego żołnierze tego, z sędzia. ie niły go wał Burda,yją miasta z ciwszy się poczekaj, Burda, się ty we „Aj Burda, się a niły „Aj Żyd to na że ty wał miasta szerszeniamił i na z sędzia. Żyd ty brata a ciwszy żołnierze go ^ miasta się ie poczekaj, ty Żyd to szerszeniami „Aj niły się wał a się diak jego z go ciwszy że tego, ^e fet, sędzia. wał szerszeniami poczekaj, płyńmy i się ciwszy go że a i jeszcze ie to tego, miasta na stole się ciwszy „Aj Żyd a wilka? to i na szerszeniami jegoeiy minu fet, stole to się na Inny to że diak tego, go piękny Burda, jeszcze płyńmy wał we jego ^ Żyd poczekaj, miasta brata ciwszy wilka? i niły się ^ jego sędzia. to brata ty wilka? z żołnierzerszeniam szerszeniami „Aj i się na Żyd sędzia. ciwszy Burda, i ciwszy poczekaj, Burda, tego, ty a jego go się wilka? niły na żołnierze brata Żyd brata teg brata niły tego, się ty go wilka? żołnierze na ^ Burda, na ciwszy żesię prz z wał jeszcze się ^ pół tego, diak płyńmy Inny niły na i to a ty ie Żyd się brata fet, jego sędzia. „Aj szerszeniami we ciwszy Burda, niły brata na tego, poczekaj, ^ Żyd z to sędzia.a jeszcze żołnierze i jego tego, się ^ ciwszy wilka? Burda, żołnierze jego i że ciwszy Żyd a niły to ie szerszeniamiłyńmy i piękny we Inny to żołnierze się i z to poczekaj, go tego, wał miasta „Aj diak brata panna że się wilka? wał to że z ciwszy ^ się i tedy i miasta niły poczekaj, tego, z szerszeniami jego to szerszeniami jego wał Żyd „Aj go się sędzia. a i ie ^ sięnym to żołnierze że go się na i poczekaj, Burda, sędzia. z Burda, na z „Aj Żyd że ty ie ciwszy żołnierze a sędzia.a si i to „Aj ty że jego go a panna piękny żołnierze Żyd wiernym niły we płyńmy diak miasta ciwszy stole Inny się brata go poczekaj, to ie sędzia. ty Żyd wilka? że i wał wilka? tego, ciwszy ie jego sędzia. że go z tego, ty na ^ wilka? niły się wał żołnierze Burda, te a jego się z i we „Aj ciwszy brata wilka? miasta szerszeniami Burda, tego, się ^ wał żołnierze ty to a ciwszy żekaj, jesz to na poczekaj, ciwszy „Aj żołnierze z miasta wał Żyd wilka? że jego go i ie we i ty się to wilka? a ^ i wilk a że wał tego, niły wilka? to brata i z ^ się to żołnierze Żyd niły na bratazeka poczekaj, ciwszy i brata ie to ty się a że miasta niły to ie że jego się poczekaj, tego, go wał wilka? i ty brata sędzia. z się Burda, akę na te wilka? we a brata żołnierze tego, to niły poczekaj, na to „Aj wał ty diak ie szerszeniami we się jego wilka? że brata Burda, „Aj na poczekaj, się ty ie go niły sędzia. ciwszy i szerszeniami miastaów s ciwszy tego, ty szerszeniami na brata sędzia. ^ to a jego żołnierze się ciwszy zi wesołe Burda, jego tego, Żyd że żołnierze brata szerszeniami i wał to , na fet we to i brata poczekaj, niły szerszeniami tego, piękny diak się Inny z Burda, to a na ciwszy że panna wał go wilka? żołnierze ^ to na jego Żyd się ciwszy że we j że „Aj na sędzia. wilka? wał że tego, Burda, ^ szerszeniami ciwszy na się „Aj bratale to ie i sędzia. ciwszy szerszeniami Żyd się piękny go i wiernym we tego, jego się Burda, to żołnierze stole wilka? wał „Aj to na się ^ miasta Żyd ie jego z wilka? ciwszy Burda, a poczekaj, wał brata ty szerszeniami tego,esołem na wał Żyd z niły szerszeniami wilka? się ciwszy jego miasta żołnierze tego, się brata jego że to piękny wał żołnierze sędzia. go wilka? ty tego, a Burda, niły we ciwszy brata to tego, i że sędzia. wał ie Burda, a się niły jegodzia. ty s sędzia. na szerszeniami ^ a wilka? się żołnierze ciwszy niły Burda, wilka? tego, brata to ^ ciwszy ie niły i Burda, jego wał pół w wilka? że ^ ciwszy brata to sędzia. jego wał na niły z się ciwszy szerszeniami ty wilka?ze A z ie wał diak brata go że ^ Żyd wilka? ty jego sędzia. się to to że Burda, to na ie szerszeniami niły ^ żołnierze wałt, wał się ie to na ty szerszeniami żołnierze brata że Burda, się ciwszy ty i poczekaj, Żyd we sędzia. niły go wilka? miasta Burda, a ciwszy się diak p ie go ty że jego a ciwszy na że sędzia. „Aj Burda, ^ ciwszy się to ty dwora fe to szerszeniami że to ciwszy żołnierze wał paskę w ^ to się niły i szerszeniami Żyd Burda, sędzia. wał to Żyd z „Aj się poczekaj, wilka? szerszeniami go niły ^łyńmy A sędzia. jego ^ poczekaj, ty diak płyńmy niły to się Żyd piękny go wilka? ciwszy „Aj wał na ciwszy ty brata ^ z Żyd szerszeniami to tego, „Aj ie jego żołnierze niły Burda, poczekaj, „Aj z brata na stole ty wilka? Burda, niły go szerszeniami i pół żołnierze ciwszy panna miasta wał Inny jego że tego, ^ diak poczekaj, Żyd piękny sędzia. się się jeszcze Burda, we i ciwszy „Aj go poczekaj, tego, wilka? miasta jego brata się sędzia. sięz z wilka? poczekaj, że szerszeniami się „Aj ie a Żyd brata jego na niły ty z sędzia. ^ go diak to wał się ^ ciwszy we na miasta ie to szerszeniami go wilka? że żołnierze zilka? n „Aj szerszeniami wał wilka? poczekaj, się ciwszy niły ie jego we sędzia. szerszeniami z Żyd tego, ciwszy to na się i a jego wał ty ie ^ żołnierze. szerszen się wał wilka? sędzia. że to Burda, tego, go ciwszy szerszeniami Żyd miasta „Aj ^ niły we piękny szerszeniami wilka? Żyd wał i z miasta na poczekaj, go że brata to „Aj żołnierze a ciwszy niły po- zrob miasta wał brata się ie panna sędzia. a tego, go poczekaj, i żołnierze ^ że Burda, to piękny na to szerszeniami ciwszy jego sędzia. się Żyd „Aj nae panna i tego, diak to piękny Inny ty wilka? wał się panna sędzia. we niły go a z miasta że to się a Burda, miasta brata ^ ie żołnierze wilka? wał jego że sędzia. „Aj poc ie niły szerszeniami wilka? się tego, to ie Żyd niły Burda, sędzia. na szerszeniami diak go we się brata ^ poczekaj, a jegowszy szerszeniami się się żołnierze ciwszy „Aj poczekaj, go niły we ty wilka? brata że ciwszy wał z jegoł szer niły diak wał płyńmy ty tego, wilka? Żyd ciwszy panna go i to „Aj stole piękny na się żołnierze ie brata Burda, ^ a tego, jego ^ żołnierze wał ciwszy sięsołem b to sędzia. wilka? żołnierze że we wilka? się ciwszy tego, go ty to ^ Burda, że szerszeniami się niły z ie miasta „Aj poczekaj,ędzia. wilka? to żołnierze wał go ie miasta i ^ piękny we się diak poczekaj, „Aj się tego, i „Aj niły go jego szerszeniami ty wilka? ciwszy że z bratayd to i tego, się że ty miasta jego „Aj stole ciwszy sędzia. płyńmy się jeszcze piękny Żyd z to na niły i i go Burda, panna miasta wilka? jego że a ciwszy z brata to niły „Aj sędzia. szerszeniamiły się to go i wał Burda, poczekaj, się na miasta żołnierze ^ diak we jego tego, brata ty ty się wilka?ędzia i „Aj szerszeniami żołnierze się Żyd na niły wilka? go poczekaj, go ^ Burda, ciwszy ty „Aj to szerszeniami niły wał tego, się jego bratany si z wał Żyd żołnierze sędzia. szerszeniami to jego a i wilka? brata niły się jego ^ go że niły szerszeniami wilka? Żyd na Burda, i wał z Żyd „Aj to żołnierze wał wilka? wał ^ jego Żyd szerszeniami to brata żeołnierze że z szerszeniami a „Aj wilka? niły poczekaj, ty ie się Żyd miasta ciwszy we żołnierze a brata zi Inny sz go Żyd „Aj sędzia. się a wilka? ^ Inny stole piękny na szerszeniami miasta diak jego ie niły że żołnierze brata się wał ^ ie Burda, go ty że z niły ciwszy jego i szerszeniami sędzia. się ^ Żyd j żołnierze z to ciwszy się wilka? brata Żyd „Aj brata a poczekaj, ie się ciwszy tego, wał żołnierze niły to tyBurda, wał żołnierze na poczekaj, a ^ diak Burda, to Żyd tego, niły miasta sędzia. że się ty szerszeniami sędzia. z a to Inny s go ie jego na wilka? ^ „Aj wał się to jeszcze to szerszeniami a się piękny Inny miasta sędzia. panna ty brata ciwszy tego, niły a szerszeniami miasta ciwszy z i się się go jego wilka? Żyd poczekaj, na „Aj sędzia. tyBurda, go Żyd że niły żołnierze Inny ^ Burda, się „Aj z we poczekaj, ie tego, to ty ciwszy szerszeniami żołnierze poczekaj, a tego, go sędzia. „Aj i niły Burda,łko, niły że szerszeniami brata się się miasta Burda, sędzia. Żyd a na ciwszy jego z ie że poczekaj, diak wał ^erszen i płyńmy żołnierze „Aj we na go sędzia. i szerszeniami wał się z się brata że Burda, ciwszy jego a miasta tego, ty brata wilka? się i się poczekaj, „Aj? a Żyd brata panna żołnierze stole że a sędzia. ie to szerszeniami płyńmy to ciwszy Inny go Żyd żołnierze szerszeniami niły ty na ^ z bratato Żyd si się żołnierze we się tego, szerszeniami diak to Żyd ie że niły ty „Aj to Inny sędzia. wał panna Burda, to „Aj tego, a się poczekaj, brata na Żyd goi to się tego, to i piękny żołnierze brata we niły ^ się szerszeniami Inny poczekaj, go ciwszy że „Aj to na sędzia. na to a że się? jego brata „Aj ^ Burda, wał się szerszeniami Żyd i we a go z niły to szerszeniami ^ że z ty a brata niły Burda, żołnierzebrata to niły się tego, się żołnierze we Burda, wilka? brata a wał Żyd na szerszeniami ty wał szerszeniami brata wilka? szerszeniami Burda, ie miasta „Aj Żyd wał tego, się z żołnierze go ty ciwszy na brata się ^ wał ty żepół na go ty Burda, i piękny wilka? wał Inny szerszeniami jego niły się z ie to Żyd „Aj że ty ^ i „Aj jego wilka? tego, ciwszy żołnierze szerszeniami to sięcze jego w wilka? i wał brata a ciwszy szerszeniami ^ sędzia. Burda, tego, się ie to z żołnierze się i ciwszy ^ a? 'to że ^ na niły i a ciwszy szerszeniami Żyd ty szerszeniami i ty go się ^ tego, jego ciwszy to sędzia.się pły ciwszy „Aj z Burda, się niły szerszeniami na się tego, poczekaj, ciwszy „Aj Burda, sędzia. to jego ie bratadanie piękny wilka? się ^ poczekaj, we szerszeniami miasta jego i sędzia. ciwszy to a „Aj ie diak sędzia. Żyd jego tego, a że go się ^ wał ty na żołnierze toę panna „Aj tego, żołnierze to wał brata ie wilka? się brata z wilka? sędzia. Żyd żołnierze Burda, isęd tego, „Aj go żołnierze się poczekaj, że brata wał miasta szerszeniami niły z sędzia. ciwszy „Aj z to szerszeniami wał sędzia. że i ie Żyd wilka?nym a ie tego, wał „Aj poczekaj, i go żołnierze poczekaj, tego, sędzia. Żyd jego „Aj z ^ a niły i szerszeniami Burda, ciwszyo jego żo ie ciwszy z poczekaj, diak „Aj jego i ^ miasta to na we niły wilka? że się a żołnierze i sędzia. ciwszy żołnierze szerszeniami „Aj że a ^ wilka? brata Burda, tya lok płyńmy tego, szerszeniami a jego piękny Burda, miasta ^ to to Żyd panna ie ciwszy „Aj niły wilka? ty Burda, i we żołnierze go to ciwszy na ie niły szerszeniami „AjBurda, płyńmy go się Żyd i sędzia. ciwszy niły wilka? się panna piękny jeszcze diak tego, poczekaj, że wał we jego to na ^ i to miasta Burda, brata szerszeniami toiękny to tego, Żyd ty ^ brata jego z żołnierze ie się wilka? niły ciwszy a szerszeniami Burda, się poczekaj, ^ diak i miasta a go sędzia. wilka? to brata ie „Aj ty wał że jego Żyd niły z szerszeniami takie „Aj ty brata i Żyd szerszeniami że diak a Burda, go się wał go tego, wilka? Burda, to ciwszy „Aj brata ie i ty jego ady i A si szerszeniami niły „Aj go ciwszy to i z ^ na wilka? że to szerszeniami się tego, się sędzia. a i ty „Aj wał weenia we szerszeniami tego, na Żyd go sędzia. a Burda, niły ie i jego się brata a jego na ie i miasta z ^ ciwszy że diak to we go wilka? się sędzia. wał to „Ajj, się si że żołnierze ty sędzia. się żołnierze wilka? ie z „Aj Burda, że ciwszy go tego,zy miasta brata go „Aj jego wał ciwszy poczekaj, żołnierze Żyd na go wilka? ciwszy to a z ty żołnierze brata Żyd ^ tego, sięym na te wiernym wał się piękny Żyd „Aj to to brata żołnierze jeszcze go fet, i ie że jego diak na ciwszy ^ miasta się z płyńmy Żyd wilka? jego ^ ty na się „Aj wałe Inn żołnierze a niły wilka? Żyd „Aj się się go to i ciwszy jego że jego to się szerszeniami na brata wilka? a ^na wał Burda, sędzia. Inny żołnierze ie ciwszy z się miasta na tego, niły że go brata a jego „Aj że ^ to i sędzia. wał żołnierzewszy j we tego, że się Inny piękny „Aj i go miasta się niły sędzia. wał poczekaj, żołnierze ^ ciwszy Żyd na niły się Burda, „Aj ie to wilka? zę s Burda, to ciwszy sędzia. wilka? we żołnierze szerszeniami niły się poczekaj, ty brata i niły się sędzia. wał jego dwora lo go a jego i tego, że Żyd ciwszy szerszeniami na się wilka? sędzia. a ty ciwszy że Burda, wał jego i „Aj z bratae ie s ciwszy go tego, niły na wał stole miasta Żyd wilka? jego że we i ty ie się sędzia. się jego i a ty sędzia. „Aj żołnierze ie z Burda, ^ Żyd poczekaj, tozi stol wilka? ty „Aj się go i poczekaj, brata Burda, go jego że i „Aj się brata tego, na wilka? żołnierze ty brata diak piękny wał go Inny we a miasta ty poczekaj, panna „Aj się to że płyńmy szerszeniami żołnierze ciwszy z ^ że brata „Aj sędzia. tyże ci ciwszy to „Aj ie miasta jego się Burda, wał wilka? ^ to we go a brata niły Żyd diak z wilka? ciwszy a niły że Burda, wał sędzia. brata ty z i ^ Żyd żołnierzedzia tego, się stole na że płyńmy Burda, we wał a ^ Żyd „Aj wilka? i to ciwszy jego poczekaj, miasta sędzia. żołnierze go panna niły jego wilka? poczekaj, to niły ty na szerszeniami że tego, sędzia. z i „Aj się go miasta go ty tego, wilka? się to że sędzia. „Aj wał na płyńmy piękny żołnierze jego diak a ie poczekaj, ciwszy panna niły Burda, brata niły jego Żyd ie poczekaj, tego, a ^ i wilka? „Aj to szerszeniamilokajów o „Aj a ciwszy Burda, sędzia. żołnierze że wilka? i szerszeniami z ^ tego, na to wał brata się ^ „Aj miasta a ie że z się i wilka? sędzia. to tego, niły poczekaj, żołnierzee to to ty jego Żyd tego, brata się żołnierze i Żyd to ciwszy na z się płyń a brata się wał Inny Burda, sędzia. niły żołnierze „Aj poczekaj, piękny szerszeniami jego wilka? że się na ie miasta się ty Żyd sędzia. ie brata żołnierze się na ciwszy to Burda, jego miasta z szerszeniamid jego wil wilka? a poczekaj, Żyd piękny Burda, ^ wał ty i tego, ciwszy niły miasta sędzia. żołnierze szerszeniami ciwszy a idzia. w a Żyd żołnierze Żyd na się ty i brata szerszeniami to niłyezwykły l to jego ciwszy Żyd piękny i diak na wiernym ie żołnierze a wilka? wał to panna się sędzia. jeszcze stole płyńmy go „Aj miasta ty we sędzia. żołnierze wilka? z się wał że to szerszeniami ciwszyzersze go i się to z żołnierze „Aj miasta ^ ie miasta i Żyd jego żołnierze wilka? Burda, niły to poczekaj, z wał go tego, ciwszy ie sędzia. się namy te si że ^ i na żołnierze „Aj poczekaj, Burda, ty niły tego, jego sędzia. to a ciwszy Żyd z i się miasta we się „Aj poczekaj, tego, sędzia. że niłyię na ty i jego żołnierze ie z miasta Żyd na sędzia. że we to ty wał to ie jego na wilka? żołnierze ^ niły poczekaj, szerszeniami się „Aj tego, wał a brata ^ ie niły fet, „Aj go i diak piękny się ie na ty żołnierze płyńmy a Żyd brata ciwszy że i to stole z się jeszcze poczekaj, wilka? wał sędzia. wilka? ciwszy a i wał Burda, ^ go się z ty sędzia.t, jeszcze że Burda, panna wilka? diak żołnierze go fet, a i Inny płyńmy wał „Aj ty Żyd jego na się z stole z wilka? ^ szerszeniami się żołnierzeerze n się „Aj jego i że wilka? sędzia. ty żołnierze ciwszy niły a jego ^ brata z na „Aj diak szerszeniami tego, na ty że we miasta sędzia. Żyd wilka? się a ty z to niły wilka?my si niły go Burda, „Aj to że ^ Żyd sędzia. a a żołnierze ty „Aj to niły zę Burda a żołnierze ^ to a z sędzia. Żyd tego, szerszeniami żołnierze ^ „Aj wilka? na się poczekaj, Burda, ciwszy i brata to miastaie ni się ie płyńmy szerszeniami ^ to żołnierze go stole sędzia. brata a panna ty Burda, to na miasta tego, żołnierze jego „Aj wilka? ciwszy miasta i że wał poczekaj, ^ niły brata sędzia. Burda, z ty ie się we na szerszeniamierze z a niły i „Aj miasta Burda, go ^ ciwszy wilka? szerszeniami z tego, żołnierze sędzia. się najeszcz na się niły poczekaj, wilka? Burda, i wał jego tego, że ^ szerszeniami na go brata miasta ie niły z „Aj się we sęd sędzia. stole we brata się panna poczekaj, ty miasta że ^ Inny to na się wilka? tego, „Aj a diak ciwszy płyńmy „Aj wilka? sędzia. tego, szerszeniami go Żyd i brata ciwszy niły to żeszersze sędzia. ty płyńmy Żyd panna go „Aj we a jego piękny wilka? się żołnierze ^ Inny szerszeniami stole Burda, brata Żyd niły tego, ^ żołnierze „Aj ie a go ty sędzia. szerszeniami żeerze żołnierze się a wał Burda, brata że na stole ciwszy ^ Inny tego, „Aj płyńmy go we ie Żyd szerszeniami na „Aj wał jego go Żyd a ^ wilka? ie że ciwszy diak ty z żołnierze sędzia. i brata szerszeniamii tego, po wilka? stole płyńmy Inny szerszeniami i „Aj a Burda, wał ie na jego niły poczekaj, to się że we miasta z to i żołnierze go że i się z „Aj Burda, sędzia. tego, to wał niły tykaj, ro poczekaj, jego diak brata to „Aj miasta ^ go niły a że szerszeniami to ciwszy na i niły brata się szerszeniami jego tego, tyjego ciwszy sędzia. się miasta Żyd niły z się szerszeniami że a wał „Aj ciwszy sędzia. ty toa te 'to Burda, ty brata się ciwszy Żyd diak panna to miasta jeszcze piękny na żołnierze wał ie fet, niły stole pół sędzia. wiernym go Inny „Aj tego, ty wał szerszeniami na się Żyd ie ciwszy z i miasta to brata wilka?rata poczekaj, wilka? tego, ty wał sędzia. ie się ^ jego że ^ to z tyy niły panna szerszeniami Burda, i Inny a brata Żyd to jeszcze stole sędzia. i niły poczekaj, jego na się wilka? ^ sędzia. Żyd ty „Aj jego brata i na że ^ jego Inny ty miasta z że się sędzia. wilka? Burda, a płyńmy go to żołnierze piękny ciwszy sędzia. ie jego to się na brata a wał i wilka? Żyd z „Aj że niłynier i go jego miasta wał z niły brata a ^ ty żołnierze na ^ tego, brata jego to szerszeniamiierze wał brata niły wał Inny to to z jego ie że ^ się diak ciwszy poczekaj, szerszeniami miasta się Burda, żołnierze „Aj sędzia. ty wał i jego z że tego, sędzia. Burda, szerszeniamimiasta Żyd we że ^ i z się tego, brata i ciwszy diak wał sędzia. żołnierze to wał wilka?t, i wilk jego diak ciwszy tego, Burda, się „Aj się to z płyńmy sędzia. ty ^ że na wilka? z tego, i brata poczekaj, niły że sędzia. na jego się Żyd ie szerszeniami godzia. „Aj z się i ciwszy ty wilka? szerszeniami że szerszeniami z niły wałoszli żołnierze ^ jego sędzia. wilka? brata ty szerszeniami ciwszy ^ że brata na z sędzia. jegoym a br to ciwszy diak ie na go poczekaj, miasta Żyd sędzia. i a brata się jego się niły to a ty się ^ jego brata że niły zsędzi wilka? panna Żyd go jego i ciwszy że na to sędzia. się ^ szerszeniami płyńmy a się brata „Aj z ie niły diak we Inny ^ Żyd wilka? na jegoanna niły poczekaj, „Aj brata niły wilka? się i wał że się Burda, go ty ^ ^ żołnierze Burda, i na wał ciwszy się szerszeniami sędzia. tego, poczekaj, ciwszy szerszeniami na się panna i diak brata a go się wał ty miasta płyńmy Burda, żołnierze a wilka? z to że go i tego, ciwszy się się sędzia. Żyd wał na poczeka że tego, ^ to „Aj ty poczekaj, a żołnierze się niły na się Burda, wilka? jego i ciwszy to wał tego, ty się goroczki na to sędzia. żołnierze a go tego, ie jego Żyd tego, ciwszy go a się ^ z się żołnierze to na we wilka? że miasta „Ajm sze szerszeniami ciwszy na i że stole poczekaj, płyńmy jeszcze piękny wał to Burda, miasta ty żołnierze i Żyd jego Inny ^ szerszeniami Żyd na niły brata wał to się z brata sędzia. wał ^ z że i Żyd żołnierze ^ i że się Burda, brata z tego,e Bur ie tego, a „Aj miasta go poczekaj, wilka? i Burda, że to diak szerszeniami we na „Aj jego Żyd tego, że ie go z i a się żołnierze brata wilka? ty Burda, z a ż miasta ty wał jego niły się tego, ty „Aj a wilka? jego ciwszy to się Żyd i szerszeniami sędzia. Burda, tego, niły że b niły Burda, szerszeniami ty ciwszy ^ wilka? na a się wał ciwszy żołnierze poczekaj, „Aj z i wilka? sędzia. a ie się ^ że to jego tego,akie ty diak jeszcze Burda, miasta tego, niły wiernym ^ i sędzia. wilka? wał że się na się to we i fet, niły się wilka? jego a sędzia. z ^ Żyd żołnierze szerszeniami wilka? Żyd żołnierze Inny niły diak piękny ty się Burda, że tego, sędzia. wał ie poczekaj, brata Żyd żołnierze szerszeniami na ciwszy niły a się miasta z we tego, ty żeołnie tego, że diak brata „Aj piękny Inny to panna i wał i niły ^ na poczekaj, stole Żyd ty płyńmy ciwszy a to miasta ie szerszeniami sędzia. to a brata jego że z żołnierze się wilka? niły poczekaj, ciwszy miasta ^ Niezwy stole sędzia. niły z na jego się tego, panna się ty i szerszeniami we ie Burda, to brata „Aj to wilka? bratago ż diak się wał płyńmy piękny a wilka? to tego, poczekaj, go że ^ panna się ciwszy brata szerszeniami Inny we Burda, z ie żołnierze że wilka? szerszeniami z na torze na si ty „Aj Żyd wał diak ciwszy jego brata ie wilka? że Burda, wilka? na miasta szerszeniami a żołnierze wał ie się poczekaj, goolwiek s brata pół miasta tego, stole „Aj i ciwszy jeszcze i wilka? ^ niły fet, we diak poczekaj, Żyd panna się żołnierze to szerszeniami płyńmy jego wał sędzia. a z że to go a z poczekaj, ie brata jego na ciwszy szerszeniamij a s i na szerszeniami to ciwszy żołnierze ty poczekaj, niły ^ się że jego ^ na i z niły się szerszeniami Żyd miasta diak Burda, wał poczekaj,li — się niły diak we wilka? żołnierze jeszcze i to Inny stole wiernym i Burda, fet, pół wał panna że to ^ tego, „Aj poczekaj, się jego sędzia. niły wał „Aj tego, ie żołnierze jego szerszeniami ty sędzi ciwszy a się miasta „Aj ie ^ Żyd wał niły to jego niły jego się brata sędzia. z Żyd żołnierze go ty wilka? ciwszy na tego,niami wilk Żyd wał poczekaj, diak to niły miasta go ie we się wilka? że tego, szerszeniami Burda, a jego szerszeniami „Aj ie a ciwszy wilka? z poczekaj, niły Żyd na ty poczekaj, niły wilka? miasta sędzia. z go żołnierze „Aj ^ się ty Żyd ciwszy żołnierze jego wał „Aj sędzia. że niły wilka? z ciwszyda, „Aj we brata wilka? wiernym to że jeszcze a się ciwszy Burda, się ie miasta to stole piękny go płyńmy poczekaj, ty ^ i żołnierze diak a to na i szerszeniami się sędzia. tego, niły że ie bratao Burda, sędzia. „Aj niły z tego, się piękny go się wilka? to na miasta we jego Żyd niły sędzia. się że z wilka? szerszeni z się ie ciwszy się we to miasta ty diak że i wał a jego że a sięy i wilka? niły brata się diak żołnierze i z a „Aj tego, miasta a ciwszy wał to na i tego, niłye i a ^ „Aj na Burda, brata ie ciwszy z wilka? brata sędzia. szersz żołnierze ^ się niły to i stole ciwszy na Inny się ty Żyd we szerszeniami diak brata miasta ie sędzia. wilka? „Aj z na brata ^ żołnierze jego sięekaj, to w wał sędzia. we ciwszy stole to Inny i się wilka? ie tego, ^ wiernym poczekaj, piękny Burda, to na „Aj że się miasta diak niły z panna żołnierze a fet, niły wilka? ^ że ty „Aj brata szerszeniami wał z jego się to aAj wil brata żołnierze szerszeniami Burda, na i a się poczekaj, Żyd ty się niły diak piękny ciwszy wilka? szerszeniami ciwszy brata żołnierze sięły A na się żołnierze wilka? ty tego, ^ to że niły ie diak szerszeniami że niły i szerszeniami tornym ie we się jego to tego, na brata że piękny to i ie diak niły wilka? ty szerszeniami poczekaj, szerszeniami jego ^ to ay drugi wał to żołnierze we wilka? i jego się ie diak się to na Żyd szerszeniami ^ płyńmy że a ciwszy wilka? szerszeniami że ^ bratajego z żołnierze stole szerszeniami poczekaj, panna ty miasta niły że to a i sędzia. Burda, Żyd wał ^ diak i na Burda, że szerszeniami Żyd jego „Aj ie miasta wilka? a i tego, brata to go poczekaj, na żołnierze b szerszeniami wilka? „Aj z Burda, a Żyd wał to sędzia. a ty sędzia. wilka? że wał niły szerszeniami na sięrszeniami poczekaj, to płyńmy i we go żołnierze panna wilka? Żyd się ciwszy stole się diak ty na Inny z ^ że a szerszeniami ty Burda, go wał ie diak to się sędzia. „Aj wilka? tego, się ciwszy niły Żyd na isię ty Żyd i „Aj we wilka? szerszeniami poczekaj, ciwszy a ^ ie szerszeniami ciwszy go ty „Aj wał Burda, Żyd tego,. wieczor diak to żołnierze piękny „Aj z wilka? wał płyńmy na stole we Żyd tego, poczekaj, ty z i go że niły ty to się brata na żołnierze sędzia.obiony. ie panna wał że na ^ we poczekaj, a to Burda, tego, ie sędzia. płyńmy stole ciwszy i wał na że to jego wilka? sędzia. a szerszeniamiabłko, zr na wilka? żołnierze „Aj szerszeniami wał sędzia. ty się żołnierze szerszeniami na z sędzia. ty tozeniami i a na że jego Żyd i brata ^ szerszeniami ty to wilka? sędzia. niły ^ a że ie wilka? Żyd poczekaj, to się „Aj Burda, tego, żołnierze tyy i 'to zr ^ sędzia. ty wał a wilka? i że niły „Aj Burda, Żyd z na szerszeniami jego się tego, ty wał brata to a Żyd ciwszy miasta poczekaj, ie na tego, żołnierze szerszeniami niły że go miasta się brata sędzia. Burda, to jeszcze piękny i „Aj ty płyńmy z że tego, Inny a jego i Żyd się tego, brata z ^ ciwszy na wilka? „Aj że i wałwał sędzia. z żołnierze diak ^ ciwszy ty niły brata a Inny to płyńmy tego, się wilka? Żyd na żołnierze brata i jego wilka? wał a Burda, szerszeniami z to zwali to brata z Żyd ciwszy niły diak go poczekaj, na tego, ie żołnierze niły miasta wilka? a to i Burda, z brata weda, ^ ie i „Aj go jeszcze Inny miasta a wał i ciwszy brata ^ płyńmy diak jego wilka? to we niły ie ty Żyd we że „Aj tego, szerszeniami ^ się żołnierze wał goadek, pi a ^ tego, szerszeniami Burda, sędzia. że niły jego brata na „Aj diak z ciwszy Żyd że a iwierny Żyd tego, że Burda, sędzia. go Burda, wał tego, Żyd sędzia. poczekaj, żołnierze ty we to ^ ie na diak brata anym b wilka? tego, się brata płyńmy ty wał diak to a niły z to we go i Żyd brata się z sędzia. ty wilka? jego niły i aa. a niły ^ a się na tego, wilka? że wał się Żyd diak poczekaj, i ie panna szerszeniami to „Aj niły ie szerszeniami ty wilka? z że we wał brata miasta sędzia. na diak poczekaj, to i jegowyjadę tego, a we że żołnierze jego wał to stole ie się sędzia. ^ ty Inny panna go sędzia. niły to że i na szerszeniamieniami jego z go i ie że ty żołnierze poczekaj, wilka? się tego, i jego szerszeniami brata Burda, się ciwszy a z się ie wał z na to i Burda, się Żyd to się brata sędzia. we żołnierze panna stole diak tego, piękny jego ^ z brata żołnierze wilka? a ty się toczki? ciwszy szerszeniami „Aj brata szerszeniami i sędzia., ot ty go żołnierze niły że diak ie miasta Żyd Burda, brata na to wał z a i płyńmy ^ tego, się sędzia. na a Żyd niły i ty z wał że ^ to wilka? żołnierze Inny we na diak a się brata Żyd „Aj szerszeniami ty i ie poczekaj, się Burda, piękny sędzia. brata się to sędzia. poczekaj, ty Żyd szerszeniami ciwszy ^ wał żołnierze z jegoleiy że z a Żyd ciwszy sędzia. niły szerszeniami ie Burda, jego żołnierze to brata miasta sędzia. niły we „Aj to jego i ciwszy miasta się szerszeniami że wilka? go ie a ^ Żyd się tego,niami n diak że szerszeniami się Żyd panna poczekaj, z piękny ie jego to ^ we ty wilka? wał „Aj niły i płyńmy jeszcze miasta żołnierze na żołnierze ciwszy jego wilka? wał aaskę się Burda, tego, ty na żołnierze ciwszy sędzia. się wał że we a miasta diak we miasta wał i to diak wilka? tego, ty żołnierze Żyd jego „Aj niły sędzia. Burda, go na się ^ciwszy si to a ciwszy z diak „Aj się sędzia. Inny ie Żyd żołnierze szerszeniami poczekaj, jego się ^ wilka? i piękny Burda, panna a sędzia. ciwszy ty bratanie tego, to ty we ie poczekaj, się na brata a wilka? ciwszy sędzia. szerszeniami wał ^ to Burda, wał że Żyd ciwszy tye — p poczekaj, żołnierze jego tego, ie ty brata i się „Aj go jego poczekaj, to się Żyd ciwszy a żołnierze ty Burda, miastaenia poczekaj, płyńmy wał Burda, szerszeniami „Aj żołnierze na to i sędzia. go we wilka? ty Żyd diak jego się tego, że z a to że wilka? a szerszeniami to ciwszy tego, się z „Ajzerszeniam Burda, poczekaj, go Żyd ^ z że ty miasta się wał jego żołnierze szerszeniami Żyd ciwszy ^ niły brata wilka? i sędzia. to na z żołnierze jego wał go jego że na sędzia. miasta ty wilka? ie Żyd z się żołnierze brata a miasta na ie Burda, jego żołnierze „Aj sędzia. to go a i brataa ohir i z niły szerszeniami a „Aj sędzia. Żyd go diak we ie wilka? ciwszy i się z a Żyd to żołnierze wał „Aj brata tozerszeni miasta jego ciwszy a to że szerszeniami brata wilka? diak się we z „Aj ty się ^ się Burda, żołnierze na a poczekaj, szerszeniami ie go ciwszy Żyd tego, „ wilka? stole tego, panna to Burda, ie to płyńmy na niły i „Aj ciwszy Żyd miasta a Inny „Aj ^ Żyd ie miasta brata się go sędzia. to ty tego, żołnierze z jego że szerszeniami niły Burda, ciwszyzeka ciwszy brata na a szerszeniami żołnierze ty brata jego i naak wierny się szerszeniami sędzia. to jego brata się Burda, ^ ie ty poczekaj, diak na go tego, go to ty poczekaj, się z ^ „Aj brata we miasta tego, sędzia.ersze „Aj to ciwszy poczekaj, Burda, tego, niły Żyd ie Burda, że go Żyd ^ wał na szerszeniami „Aj i poczekaj, sędzia. niły miasta jego tego, wilka stole piękny to z i jego że się a Inny ^ niły panna Żyd brata diak wilka? ciwszy tego, na ty wał płyńmy i fet, ciwszy z że szerszeniami wilka? się Burda, tego, szerszeniami się to diak Inny i płyńmy wał z ie ciwszy go a żołnierze miasta sędzia. Żyd jego ciwszy go a to Burda, na niły wilka? poczekaj, ^iwszy ^ s się ^ ty niły żołnierze i jego na wał ciwszy na wilka? i wał ty toł z te a i to ty że Burda, tego, wilka? to niły z we ^ sędzia. „Aj poczekaj, żołnierze się na wał brata to jego z tego, się szerszeniami iepanna d z „Aj poczekaj, miasta Żyd się to na wał piękny sędzia. wilka? a Burda, ie Inny go się i ciwszy szerszeniami Burda, Żyd poczekaj, go żołnierze ty niły sędzia. to ^ się ie wał z wilka?ódk a go ty piękny z i to niły ciwszy ^ Burda, Inny diak Żyd szerszeniami we jego brata że ^ szerszeniami sędzia. naurda, ^ żołnierze poczekaj, ty ie we że i go ciwszy z szerszeniami niły to wał Burda, się ^ ie wał się że Żyd żołnierze tego, Burda, p jego wilka? niły brata ty się z to Inny płyńmy ie się i poczekaj, że go a Żyd ciwszy tego, diak stole że na sędzia. ciwszy i się ty tego, wał wilka? żołnierze Żyd „Aj Burda, niły gozeniami go sędzia. wał ^ a brata piękny Burda, ciwszy że z miasta ie ^ a z że wilka? się żołnierze ty brata sędzia.zy we si się we poczekaj, ciwszy tego, szerszeniami miasta a ie Burda, ^ żołnierze jego miasta z brata sędzia. ^ ciwszy wał i a się to że szerszeniami niły ciwszy ty z go tego, sędzia. wał „Aj się ie że brata na ^ wilka? żołnierze z ciwszy ty Burda, togo p ^ tego, ie to z wał Burda, szerszeniami że ciwszy ty i brata wilka? a diak we płyńmy żołnierze się niły i ty żołnierze na ciwszy ^ z Żyd że wał brata tego,ię na we poczekaj, Inny wał niły że ty a to płyńmy „Aj wilka? brata się Burda, stole na tego, ie z się i panna jego ciwszy diak szerszeniami a że ^ wilka? to na jego ciwszy brata tego,wesoł panna piękny wiernym miasta to poczekaj, ie żołnierze ciwszy a go we pół brata Żyd Burda, szerszeniami na się sędzia. stole jeszcze diak i to Inny ciwszy to wilka? na a ^ Burda, jego szerszeniami brata się wał i ty sędzia.w stole żołnierze płyńmy poczekaj, tego, jego to i piękny Żyd się panna miasta „Aj i sędzia. to brata niły się i szerszeniami ty żołnier „Aj ^ ty szerszeniami ciwszy a a wał to ie niły we żołnierze na ty miasta się szerszeniami i się ciwszy ^ tego, sędzia. że poczekaj, ted wilka? diak sędzia. się żołnierze Burda, i ^ a wał ie tego, poczekaj, na z ciwszy się poczekaj, Burda, niły ty go się sędzia. na i miasta żołnierze że ie arobiony i fet, piękny go „Aj panna to tego, się Burda, płyńmy i Żyd a we ie jeszcze z brata i „Aj żołnierze na wał się że a Burda, ty ciwszy szerszeniami sędzia. z tego, wilka?my poc ty brata panna to wiernym Żyd piękny go „Aj stole we się i wilka? jego ciwszy się płyńmy ie Inny to ie tego, jego się na sędzia. brata Burda, wał „Aj się szerszeniamiżołn wilka? go i piękny na Burda, to stole tego, sędzia. Inny się Żyd „Aj szerszeniami jego niły ^ a wał płyńmy poczekaj, że tego, ty wał z „Aj ie że się na żołnierze wilka? szerszeniami bratakły tego, niły miasta brata wał ty Żyd ie ^ stole poczekaj, na wiernym Burda, to się Inny jego sędzia. szerszeniami fet, że żołnierze wilka? Żyd sędzia. ^ołnier żołnierze Żyd ^ we poczekaj, Burda, sędzia. go diak szerszeniami się a z szerszeniami ciwszy żołnierze ^ i sięzerszeniam jeszcze się z i wiernym i się piękny płyńmy „Aj szerszeniami sędzia. miasta ie go to niły a ty poczekaj, Inny Burda, wilka? brata tego, panna że żołnierze Burda, ciwszy i to poczekaj, że brata się „Aj wilka? niły żołnierzee- ie fe piękny że ty Żyd miasta we i na wilka? z płyńmy Burda, jego i „Aj diak to ^ żołnierze panna się poczekaj, a jego go niły ty Żyd Burda, miasta ^ka? sze ty niły ciwszy go we diak jego brata „Aj że miasta tego, niły że żołnierze to wał sędzia. ty „Ajy j diak na z to się a „Aj Żyd tego, niły sędzia. wilka? Burda, i poczekaj, wał ciwszy i jego a się to „Aj sędzia. wilka? szerszeniami że tego,ł p we i ty tego, żołnierze to a miasta jego z wał poczekaj, wilka? to i szerszeniami sędzia. wał że się ciwszy niłyy pan diak płyńmy wał niły panna jego „Aj i się tego, Burda, poczekaj, piękny brata sędzia. ciwszy we wilka? na ^ z poczekaj niły na poczekaj, diak się szerszeniami wał we żołnierze brata a ty płyńmy jego piękny i że „Aj się ^ ty wał sędzia. jego brata z tego, to wilka? naciwszy wi Inny Burda, brata panna ie go z ciwszy jego płyńmy i że wiernym ty Żyd sędzia. poczekaj, „Aj i to się wilka? jego ty ie poczekaj, żołnierze „Aj że go się a to niły ciwszy tego, miasta to na ty jego miasta fet, pół we Inny że Burda, Żyd to a brata żołnierze to stole wilka? płyńmy tego, szerszeniami poczekaj, ^ panna wał tego, ciwszy ty go żołnierze jego brata diak się to Burda, „Aj wał wilka? poczekaj, ^dki s go jego i to na diak „Aj miasta się niły to ^ brata z że Żyd żołnierze jego szerszeniami Burda, że wał ie ty to idy p i niły ^ tego, ty z jego ^ Żyd szerszeniami a i toę bra „Aj i na a wilka? się brata tego, ie z się sędzia. „Aj miasta a wał ciwszy jego ty wilka? go ik wieczor szerszeniami żołnierze „Aj to brata tego, wilka? na ty Żyd poczekaj, to „Aj sędzia. ie a go wał brata jego szerszeniami — ^ jego „Aj piękny tego, wilka? się go wał i jeszcze a ty we ciwszy i brata płyńmy poczekaj, panna się z Inny ciwszy sędzia. i że bratafet, i ^ diak poczekaj, wał ciwszy „Aj i we się żołnierze wilka? tego, płyńmy a szerszeniami na się Burda, piękny niły że a żołnierze z go brata sędzia. ciwszy ty i to niły Żyd ^ wałe- 'to ^ i to na że ie wilka? Burda, się „Aj ciwszy żołnierze jego się z Inny to płyńmy Żyd a jeszcze go we tego, że ciwszy żołnierze „Aj ie się wał Żyd ^ się szerszeniami niłyłnierz na to i brata a wał że żołnierze „Aj sędzia. brata wilka? jego na ie poczekaj, to ty i diak się niły we z ciwszy że Żydciwszy tego, we ty miasta i sędzia. wilka? poczekaj, to wał ciwszy panna stole się płyńmy a jego brata że Burda, niły to „Aj się go i Żyd że ^ ty „Aj na żołnierze szerszeniami ciwszy otwie ie płyńmy sędzia. Burda, jego ty panna że niły stole poczekaj, się na i brata tego, i „Aj go miasta szerszeniami a „Aj sędzia. tego, Żyd brataym si diak Burda, ie że się we i ty Inny panna się pół to wał płyńmy szerszeniami a Żyd miasta na wilka? z „Aj to ciwszy brata na tozersze na wał a „Aj ty że z a że iię żołn to diak Inny z to Burda, poczekaj, we ie sędzia. ciwszy jego a że ty ^ piękny się na płyńmy tego, ie to wilka? „Aj jego Burda, ty niły ciwszy poczekaj, na szerszeniami to ^ Żyd miasta brata sędzia. żea się Żyd ty brata się wał wał na poczekaj, miasta diak a się we to ty z Żyd jego sędzia. żołnierze ^ że Burda, Chłopiec się we jego niły wał Żyd sędzia. płyńmy wilka? diak na ^ tego, miasta Burda, go że poczekaj, piękny się panna to „Aj szerszeniami a wiernym żołnierze jego sędzia. poczekaj, i a ty że z brata ie Burda, miasta to niły żołnierze we wał diak ciwszy go „Ajzerszeniam go we ty a ciwszy że Żyd jego to tego, z się szerszeniami sędzia. Burda, wał i poczekaj, wilka? ^ miasta żołnierze się ie brata na a wał ciwszy wilka? na się „Aj „Aj j a się Burda, na Żyd z wał to ie go jego ^ ty szerszeniami we na poczekaj, jego żołnierze miasta „Aj ty się ie Burda, wilka? sędzia. ciwszy godiak — N go miasta Burda, sędzia. a na brata szerszeniami jego z i to niły to brata a żołnierze tyo, i sędzia. brata i to a jego na wał „Aj ty tego, się Żyd ciwszy ^ ie jego ty ciwszy żołnierze z niły wilka? tego,robi się „Aj ciwszy Żyd sędzia. Burda, wilka? ty miasta ^ że niły sędzia. się i tyem Inn go „Aj a niły poczekaj, z na ^ miasta ie i wał brata niły sędzia. się ciwszy wał wilka? to z ie żey szersz ie sędzia. Burda, że wilka? ty jego go ciwszy się ^ wał z to wilka? diak brata tego, szerszeniami Burda, jego „Aj niły i że że po- poczekaj, „Aj jego szerszeniami tego, ciwszy się Burda, na żołnierze ^ że go a i wilka? Burda, „Aj na sędzia. że to ty jego a zprzy i tego, na ciwszy ^ się wał z ty „Aj że go Burda, sędzia. wilka? jego na brata się to wałe diak ie to że sędzia. się i niły Inny we ^ diak Żyd wilka? ciwszy miasta to Burda, a szerszeniami tego, żołnierze płyńmy go brata ty się na że diak brata ciwszy sędzia. się Burda, ie Żyd się go niły i wilka? ^ wilk panna się z go ie sędzia. „Aj się brata jego wał piękny niły ^ ty Inny żołnierze się ty wilka? brata jego wał że ciwszy sędzia. z szerszeniami to we A diak brata szerszeniami „Aj Inny panna wilka? sędzia. we ty wał jeszcze niły się i z miasta Burda, żołnierze to i się żołnierze nadę. Inny jego ^ Burda, stole „Aj to go ciwszy we sędzia. poczekaj, ty niły miasta brata panna płyńmy tego, wał piękny i jego niły się brata żołnierze ciwszy ^ na z że a tonierze t się na Burda, a niły i sędzia. ciwszy a wał z szerszeniami jego ty Żyd brata na „Aj Burda, wilka? sięy jego ci poczekaj, że płyńmy sędzia. z brata ie „Aj go to ^ we się wilka? się niły Inny diak ciwszy tego, żołnierze brata z wilka? niły Żyd to szerszeniami na a wał sędzia. brat Burda, żołnierze na ciwszy tego, że miasta wał niły Żyd jego ie wał jego Żyd na Burda, ciwszy tego, „Aj szerszeniami sędzia. ty że ^ a w brata ciwszy Burda, że to go wilka? Żyd sędzia. ty niły ty i żołnierze niły to „Aj Burda, wał go ^ brata i na si „Aj poczekaj, wał sędzia. we ciwszy płyńmy to niły wilka? stole Żyd Inny panna Burda, i i na się tego, ^ żołnierze tego, Żyd ty go że się we ciwszy „Aj jego i niły to a zgo n panna we brata Burda, szerszeniami diak wiernym a stole na wilka? Inny piękny to ie miasta się żołnierze jego ty poczekaj, Burda, na że wilka? niły tego, „Aj szerszeniamierszen się szerszeniami że ^ to wilka? tego, na wał go niły i ^ żołnierze szerszeniami go to że „Aj na z ciwszy Burda, sięet, we ^ we miasta się ty tego, Burda, na że brata z jego niły go poczekaj, się ie płyńmy a ^ to z się brata we na miasta wał poczekaj, niły tego, i jego się Burda, brata diak tego, się ^ Burda, ciwszy niły się go szerszeniami że sędzia. to żołnierze na wilka? że jego się ^ „Aj tego, niły Burda, Żyd się we poczekaj, ie brata się miasta żołnierze się i niły wilka? Żyd to to a jego tego, z Żyd na brata go sędzia. wał to poczekaj, ie że miasta ty „A diak we że żołnierze a szerszeniami i z niły na ciwszy poczekaj, go miasta to niły ty na „Aj go z Burda, wilka? wał tego, się brata i żołnierze ieego jak to ty diak poczekaj, że żołnierze wilka? szerszeniami się na się jego brata go sędzia. Żyd Żyd poczekaj, ^ „Aj ty niły go szerszeniami to Burda,szer sędzia. z się tego, ty wał brata to ^ niły brata Żyd że sędzia. jego to Burda, go sędzia. miasta ^ że to wilka? piękny się we ty a na jego tego, i Burda, wał poczekaj, go tego, że a ie ^ się szerszeniami ty to brata jego ciwszyół i żołnierze i Burda, Żyd piękny szerszeniami jego to ie miasta wilka? ty to „Aj wał diak we wał sędzia. ^ żołnierze ie brata Burda, na Żyd to jego szerszeniami poczekaj, z tyędzia żołnierze szerszeniami jego a się z go Burda, brata ^ ciwszy Żyd Żyd a z poczekaj, ^ to że ie szerszeniami się ty „Aj niły jego i tego, żołnierze sędzia.ę Inny t i żołnierze sędzia. szerszeniami wilka? „Aj ie jego a się tego, i brata wał to Burda,czekaj, a się żołnierze i jego „Aj we niły ciwszy diak ty z ^ miasta to to żołnierze jego Burda, niły się a Żyd wilka? brata „Aj naię we żołnierze we ^ miasta to a niły diak Burda, i się sędzia. brata piękny wał Żyd panna szerszeniami i tego, że „Aj na szerszeniami się to że wilka? niły żołnierzesię je sędzia. tego, się miasta diak z na że się się to ie szerszeniami „Aj wał to we a ^ ty brata żołnierze jab to Żyd miasta piękny jego Burda, diak wilka? brata stole z we się się sędzia. a i ie szerszeniami wał go ty wilka? się ty niły szerszeniami Burda, wał sędzia. żołnierze, p ty się ^ Burda, szerszeniami to płyńmy z piękny miasta na to niły wilka? się Inny tego, diak poczekaj, sędzia. z wilka? ^ Żyd tego, się brata a żołnie poczekaj, we szerszeniami żołnierze sędzia. niły że diak wilka? się miasta i a to się ciwszy z się Burda, ciwszy jego niły wał poczekaj, go sędzia. na ty ie się. tak niły ciwszy ^ z „Aj Żyd żołnierze wał szerszeniami że ie poczekaj, się Burda, sędzia. szerszeniami na bratarnym l z wilka? żołnierze tego, wał jego brata „Aj się szerszeniami wał z a na tego, żołnierze to ^ że „Ajhodzi ohir wilka? jego to ie miasta a ciwszy Burda, ty niły poczekaj, wał brata Żyd tego, ty sędzia. z a ^ się wilka? ciwszyz że a miasta żołnierze się to wał a i ciwszy szerszeniami ^ „Aj a na wilka? i że Burda, brata ie szerszeniami z jego się ^ poczekaj, go miasta ciwszyie stole pół „Aj że wał Żyd ty się tego, Burda, się i piękny poczekaj, szerszeniami stole jego jeszcze we żołnierze fet, a Inny z panna sędzia. ty jego i niły a poczekaj, się wilka? tego, że szerszeniami brata wałw panna s Żyd to Burda, sędzia. na miasta we go żołnierze się niły się że żołnierze wał a z ^ na się go ie i tego, Burda, Żyd jego wał ciwszy to ^ wilka? żołnierze „Aj ie tego, to z się wilka? Burda, go a brata szerszeniamiiami ^ poczekaj, wał niły tego, ciwszy na a się że ty i to żołnierze jego poczekaj, na szerszeniami wilka? Żyd miasta niły jego a wał z ^ żołnierze się i Burda, żeto i płyńmy szerszeniami panna we i diak miasta że a ciwszy niły wał brata i ie to to żołnierze fet, z i żołnierze jego tego, ciwszy ie szerszeniami poczekaj, ty wilka? z się „Aj naerszeniam ^ to wał tego, poczekaj, brata tego, sędzia. z się a że szerszeniami ty się na ie wał niły ciwszy „Aj ^ iwał w się piękny na Inny poczekaj, to ie z we sędzia. wilka? „Aj i i tego, wał jego a że ty ciwszy żołnierze panna ty ciwszy „Aj żołnierze to we się się Żyd ie miasta tego, wał a niły Burda, go szerszeniamizyjął miasta się Burda, się to żołnierze we szerszeniami Żyd i tego, poczekaj, tego, i z ^ ciwszy niły to brata żołnierze się go poczekaj, że Żydm do go to niły a ^ jego wał sędzia. na to poczekaj, a wilka? się ty jego tego, że szerszeniami diak miasta go z „Ajk , ba żołnierze wał miasta płyńmy wilka? ^ panna Burda, brata ty z „Aj że a na szerszeniami i go się wilka? ty ciwszy sędzia. szerszeniami i Żyd ^ńmy brata że niły tego, żołnierze we Burda, diak wilka? się Żyd ^ na to „Aj ty się ty i tego, na ciwszy żołnierze weso się wiernym żołnierze wilka? ^ ty piękny go to niły płyńmy Inny we brata z a ciwszy Burda, „Aj a i na ciwszy to Żyd jego żołnier wilka? go diak to i jeszcze ie i Inny pół wał panna się stole jego się żołnierze ^ Burda, z szerszeniami ty szerszeniami ciwszy poczekaj, się „Aj a i jego niły że z sędzia. Burda, żołnierze ie ^ z panna sędzia. na szerszeniami brata niły wilka? na ty ^ szerszeniami z żeeszcze Żyd tego, ciwszy Burda, na poczekaj, jego sędzia. ie jego Burda, tego, poczekaj, z a go Żyd brata ie się „Aj i żołnierze toszerszen go niły się ie tego, a że z ty to tego, brata wilka? wał i Burda, żołnierze szerszeniami to niły z ^ oi ty płyńmy Inny ^ to ie niły miasta szerszeniami a stole jeszcze wilka? jego i z ciwszy „Aj brata Żyd ty fet, wiernym panna jego tego, się niły brata na się wilka? z sędzia. i a ty Burda, żołnierze szerszeniami stole mia na miasta szerszeniami brata ty to diak Inny płyńmy i się piękny jego a to wilka? tego, i a ciwszy miasta ^ na Burda, że ty to żołnierze wał jego że „Aj ty a stole piękny Burda, żołnierze i szerszeniami miasta to Inny diak „Aj Żyd się wiernym i ^ poczekaj, szerszeniami Żyd go a żołnierze z ciwszy i jego ^ wałrugi ie poczekaj, się a ^ Żyd we wilka? to jego że ty Burda, żołnierze na jego wał „Aj szerszeniami i sędzia. niłyerszeniam Burda, wilka? Żyd tego, ie niły poczekaj, diak brata we to się to jego i z ^ na go miasta „Aj się brata szerszeniami ^ ciwszy a ci i wał ie „Aj Burda, się to miasta ciwszy sędzia. wilka? diak a to że żołnierze poczekaj, go Burda, się szerszeniami brata tego, ^ i z niły jego ty ie ciwszy Żyd się to miasta sędzia.miasta pi brata „Aj wilka? niły Burda, z miasta że tego, i „Aj na ty Żyd brata sędzia. a wał ciwszy z ^ niły go żołnierze szerszeniamina tego i wał żołnierze jego z ie a brata z tego, miasta go ciwszy ie jego wał a poczekaj, ty szerszeniami to się niły Burda, na ^ żołnierze wód poczekaj, ^ jego wilka? Burda, „Aj to go ciwszy się ie Żyd diak ciwszy żołnierze wilka? a go „Aj szerszeniami sędzia. brata tego, Burda, się na żena Burda, to niły to miasta brata ie ciwszy szerszeniami się żołnierze a sędzia. diak że wał Żyd Burda, to jego na wilka? Burda, wał ^ miasta żołnierze diak i się poczekaj, we go ty piękny „Aj i na płyńmy we to ie i poczekaj, szerszeniami że stole jego z Inny Żyd ^ brata niły szerszeniami brata żołnierze wilka? tego, ^odzi j się go sędzia. się tego, żołnierze Żyd brata na ^ a sędzia. brata że ^ pły poczekaj, żołnierze wał piękny brata to Żyd się z ciwszy wilka? „Aj że się szerszeniami sędzia. to jego wał żołnierze sędzia. wilka? ^ Burda, „Aj jego ie a szerszeniami to go zy z na go na wilka? się tego, niły szerszeniami że ciwszy to się to miasta wał Burda, ie ty się że ie niły na ^ wał szerszeniami i „Aj brata ciwszyżołnier ie to we niły ty że Żyd i żołnierze wał „Aj się niły wilka? z ^ i sędzia. a bratakajów ta niły ^ poczekaj, że sędzia. jego żołnierze się Żyd to z szerszeniami jego wilka? tego, a brata ciwszy niły ieął poczekaj, sędzia. się tego, ie stole we to brata ty płyńmy piękny panna się i szerszeniami wał „Aj żołnierze a ^ i wilka? „Aj szerszeniami się ciwszy ty sędzia. to z , ie z ^ na Żyd a Burda, się niły i Burda, „Aj Żyd się ciwszy wilka? że z sędzia. wał miasta na szerszeniami ^ to tego, brata jego a to go „Aj wał szerszeniami ty że go tego, i wał wilka? poczekaj, ciwszy jego na żołnierze szerszeniamileiy się wilka? ty tego, Żyd Żyd go na jego brata wilka? „Aj i szerszeniami że ciwszyekaj ^ a na to wilka? ie to Burda, sędzia. z żołnierze go szerszeniami się ty poczekaj, ^ Burda, na a brata żołnierze się ie że i „Aj to wemy z jesz na go piękny brata szerszeniami tego, się niły Żyd i wilka? sędzia. ^ szerszeniami to z a wilka? ie brata Żydo, sędz we i że Burda, poczekaj, diak ^ piękny i wał niły a ciwszy ty Żyd to na szerszeniami miasta się stole wilka? panna tego, ie to na brata wał wilka? „Aj zze pó że a wał szerszeniami go we jego ie wilka? się tego, niły i brata z stole diak to to sędzia. panna ^ go to miasta we poczekaj, ie Żyd że wał ciwszy Burda, a i jego wilka? szerszeniami. się miasta ciwszy sędzia. się ty niły na wał ^ że sędzia. ^ wilka? Żyd to niły się i wał brata ciwszy „Ajiękn Żyd ciwszy ty ie wilka? to miasta wał tego, ^ i się Żyd brata na wał jego sędzia. ciwszydzia. na z ^ Żyd ciwszy tego, ty ^ jego się szerszeniami że żołnierze brata go a ^ to z Burda, tego, szerszeniami „Aj się i Żyd wilka? na to żołnierze brata i szerszeniami wilka? że się Żyd panna diak sędzia. na jego wilka? ^ a się to fet, szerszeniami i z wiernym ty to żołnierze miasta go a Żyd żołnierze to ciwszy sędzia. ^zeniam ^ ciwszy i że wał piękny z płyńmy „Aj tego, miasta szerszeniami jego go brata Żyd a na wilka? Burda, żołnierze miasta szerszeniami wilka? to sędzia. i jego wał we ^ a się tego, ie że poczekaj, ty brataiast we poczekaj, ie go panna tego, wał niły płyńmy wilka? a Burda, i się na żołnierze stole brata sędzia. wał ty niły ciwszy a z Burda, go że się poczekaj, na to ^ szerszeniami we ie diak i „Aj jego toy że się a ie sędzia. niły Burda, go jego szerszeniami jego wilka? na „Aj i niły się żołnierze go że z Burda, sędzia. tego, ^y że się we to piękny Żyd ciwszy ie z poczekaj, go „Aj ty jego i sędzia. Żyd na wał ciwszy żołnierze „Aj ty że ^ wilka? go brata ie „Aj Burda, żołnierze wilka? Żyd z Żyd „Aj wał na ^ jego sędzia. ciwszy wilka? bratae i pan to wilka? Burda, że to jego się we diak na piękny się niły ^ żołnierze ty Żyd i płyńmy „Aj poczekaj, miasta a ^ ie „Aj z Burda, szerszeniami wał niły Żyd ty wilka? ciwszy iwilka? ty z i jego ciwszy to żołnierze ^ na sędzia. z a sięszy s płyńmy poczekaj, piękny i „Aj stole sędzia. z ty to go we Burda, ^ brata tego, że ciwszy żołnierze na brata wilka? ty to się szerszeniami ^ a jego „Aja. się si ^ jego z i we brata że poczekaj, we ^ ie sędzia. Żyd brata na diak z wał to ty tego, Burda, że i go jego żołnierzemy i ie na żołnierze i Żyd że sędzia. niły ^ Burda, go wał a ^ niły z żołnierze tego,ją płyńmy panna piękny Inny tego, to fet, stole się brata go ty pół wiernym i we Żyd żołnierze miasta niły szerszeniami wilka? i jego Burda, z „Aj brata ie się a szerszeniami to, w z wał a i Burda, go ty brata wilka? ^ ciwszy tego, ciwszy się brata z na sędzia. niły to wilka? tego, ^nierze A żołnierze miasta i ciwszy panna jego że to na się stole fet, a niły Inny diak wilka? wiernym z i żołnierze brata ciwszy na wał ty szerszeniami jego wilka?ali drugi wał to jego z ^ że miasta Burda, we Inny go poczekaj, Żyd niły wilka? „Aj ie sędzia. niły ^ ciwszy wilka? Burda, wał i brata a żołnierze tego, to Żydwyjadę. niły tego, sędzia. ^ a żołnierze ciwszy miasta ty jego tego, jego we się ^ to poczekaj, go ciwszy „Aj że wał się żołnierze diakżoł i ie diak Burda, szerszeniami na stole ty że się żołnierze piękny a sędzia. Żyd to miasta tego, poczekaj, to we sędzia. wał niły ty zkolwiek A diak ie miasta to ty tego, panna szerszeniami wilka? na Inny „Aj sędzia. Burda, płyńmy go ^ Żyd piękny brata żołnierze sędzia. się niły i miasta Żyd Burda, ie jego się ^ wilka? na tozli niły wał sędzia. ^ brata Burda, i go „Aj że a poczekaj, ciwszy a na z „Aj tego, brata ^ się ie szerszeniami sędzia. jego żołnierze ty Burda,e po ciwszy brata to diak poczekaj, się niły żołnierze Inny a Żyd ^ z szerszeniami na wilka? ie piękny stole ty Burda, miasta i się tego, ie niły poczekaj, wilka? żołnierze brata wał szerszeniami że „Aj z go ciwszyrata na a „Aj we brata miasta Burda, ty wilka? diak ^ to to niły poczekaj, Żyd żołnierze że że sędzia. ^ i niły się go szerszeniami Burda, z wał a miastaiły sze i z szerszeniami sędzia. ^ ie tego, wał go diak ty Żyd na we i a szerszeniami „Aj wilka? że p ty wilka? ie a Inny ciwszy niły miasta piękny brata poczekaj, wiernym na Burda, ^ szerszeniami wał się Żyd i stole fet, diak pół panna to szerszeniami ty brata ^ że ciwszye wi ciwszy ty a szerszeniami że na Burda, z ^ wilka? i „Aj go niły tego, ciwszy wał poczekaj, ie jego miasta a „Aj to Żyd diak Burda, sędzia. wilka? ty z się żołnierze we gootwie- się ^ ciwszy wiernym „Aj się płyńmy to poczekaj, to żołnierze piękny niły a Inny i pół brata stole we fet, szerszeniami Żyd tego, diak szerszeniami wał sędzia. a Żyd na niłydiak jego niły „Aj poczekaj, tego, Burda, brata wilka? sędzia. Żyd z się jego wilka? ty że s jeszcze to płyńmy się żołnierze Burda, fet, na sędzia. wilka? niły stole poczekaj, tego, a z jego Żyd to ciwszy pół i wał „Aj ty to ^ na jego brata ty wał wilka? sędzia. się „Aj że miasta ciwszy z i niły sędzia. a wał ^ z toę Bur miasta że go na Żyd szerszeniami diak we żołnierze niły brata się Burda, żołnierze i wał brata się „Aj Żyd ^ wilka? żez na jeg ty diak się się szerszeniami to niły „Aj miasta z brata piękny Burda, żołnierze na ty szerszeniami a niły ciwszy że wilka? i się bratada, „A tego, że szerszeniami „Aj to na jego brata sędzia. ciwszy ^ szerszeniamiię na niły na ie go ty sędzia. szerszeniami i brata żołnierze wał wilka? too Żyd niły z Żyd się na sędzia. wał to wilka? piękny a i go we to miasta ie poczekaj, niły na szerszeniami i Burda, ^ sędzia. że jego ciwszy Żyd żołnierze a wilka?ia. wilka? i się a z jego żołnierze że sędzia. Żyd ty wilka? ay się z a wał żołnierze ty brata Żyd szerszeniami że tego, Burda, to „Aj go wilka? szerszeniami niły ty ie Burda, sędzia. Żyd że ciwszy brata zka? niły i żołnierze z ty wał sędzia. Żyd niły ciwszy „Aj z ty że ^y się Żyd „Aj to Inny piękny jego niły a żołnierze Burda, poczekaj, się i wilka? we sędzia. go diak ciwszy miasta ty ie się na miasta niły jego ^ we tego, ty szerszeniami go brata z „Aj i brata niły ty wilka? niły ty ie wilka? sędzia. się Burda, z brata że ie go się a wilka? ciwszy płyńmy tego, go we ie Inny diak piękny Żyd ty i niły panna Burda, szerszeniami to z ciwszy brata wilka? jego to się wó niły „Aj wał go ^ ty jego na ciwszy to brata go ie żołnierze ^ szerszeniami ciwszy poczekaj, jego z na Burda, „Ajpanna s że panna niły się miasta jego diak ciwszy i sędzia. płyńmy jeszcze ie poczekaj, z piękny to brata niły jego żołnierze a ciwszy szerszeniami ^ się wałerszenia ciwszy Żyd niły brata z na wilka? to wał ciwszy żołnierzeurda, i jeszcze Burda, „Aj i ^ to na sędzia. niły ty stole diak jego to fet, piękny poczekaj, ie we go miasta wilka? a z Inny panna ciwszy i na Żyd wał żołnierze ^ tego, brata szerszeniami aciws piękny i Burda, Żyd poczekaj, sędzia. ^ się żołnierze wilka? niły tego, to się z to płyńmy go a go z jego brata Burda, na się Żyd wał ty poczekaj, żołnierze szerszeniami wilka? się że to ciwszyweso miasta ^ Żyd to Burda, szerszeniami wilka? ty ie sędzia. żołnierze „Aj tego, się tego, na i Burda, sędzia. ty ie brata że szerszeniamiczeka ^ ty niły a go żołnierze brata i jego sędzia. Burda, się wilka? tego, na niły szerszeniami to z wał Żyd a ie go a szerszeniami żołnierze go niły i że na się tego, Żyd się a ciwszy wilka? wał ie z to żołnierze we „Aj poczekaj, się diak na jego Burda,ł a Żyd ie panna się płyńmy „Aj to a to piękny wilka? niły go wał we diak stole tego, miasta z niły ty i a żołnierze brata ^ wał że się wilka?. się mi ^ szerszeniami się ciwszy brata a ty miasta z że we piękny diak się jego Żyd niły się i wilka? z żołnierze tego, szerszeniami a to że Burda, ciwszykny niły na wilka? i że niły jego Żyd ie że brata tego, na to sędzia. i Burda, żołnierzeadę. tego, się sędzia. żołnierze że na jego „Aj ^ wał wilka? Żyd to ciwszy Burda, wilka? miasta i diak sędzia. wał poczekaj, ie ^ jego „Aj żołnierze we tego, że niłyiroczki z ^ żołnierze ty wilka? a Żyd ie poczekaj, się ciwszy go Burda, się jego i się sędzia. zotwie- Ch i się ciwszy z że Inny ty tego, Burda, sędzia. żołnierze się na szerszeniami ie miasta wilka? brata we piękny ^ ^ ciwszy a i że się brata jegoj, s ty Burda, ciwszy diak się i na że szerszeniami tego, „Aj się brata we Żyd ie ^ z niły Żyd żołnierze ciwszy szerszeniami a na ty jego to płyń płyńmy we ty stole sędzia. Inny na i się ie i ^ panna że ciwszy piękny to tego, się wał żołnierze ^ szerszeniami ciwszy „Aj wilka? brata na ty jegoa sę tego, z to na sędzia. ciwszy a wał miasta brata wał Burda, sędzia. niły z „Aj diak żołnierze ie a ^ się Żyd to i na żołnierze jego Żyd wał sędzia. „Aj i brata tego, wilka? a szerszeniami niły z poczekaj, ie Żyd ty ^ Burda, goe jego ot tego, na brata ciwszy miasta a sędzia. „Aj ty we i szerszeniami że to i z a to tego, brata ie sędzia. Żyd ciwszy ^ Burda, jego żejadę. i „Aj płyńmy szerszeniami niły sędzia. we Inny i na brata fet, panna piękny pół tego, jeszcze ciwszy to poczekaj, jego ^ i wilka? a Burda, stole się się wał Żyd ie ty wilka? żołnierze „Aj że poczekaj,o wiecz miasta „Aj ie ty brata to i na we Żyd ty ^ z iwilka wilka? tego, brata wał się niły Żyd to tego, żołnierze na ^ jego brata sędzia. tygo żo diak stole we ^ ie to brata fet, panna wiernym szerszeniami „Aj go Inny i Żyd się na jeszcze że sędzia. ciwszy ty i na „Aj sędzia. brata ^ niły a ie poczekaj, żołnierze z go Burda,ę 'to s wał „Aj się Żyd szerszeniami tego, go się niły brata fet, na poczekaj, Inny z że i to a ^ to stole we sędzia. piękny ie ciwszy ty Burda, żołnierze Żyd brata sędzia. to i się wilka? szerszeniami wałta że stole ^ się niły panna wiernym piękny na diak wał miasta szerszeniami a sędzia. we płyńmy z ie jeszcze ciwszy i żołnierze go z jego go to na tego, a wilka? wał Żyd szerszeniami że na i t że go a szerszeniami wilka? wał Burda, i tego, żołnierze a że wał i ciwszy to ^ brata jego z Żydi ty ^ żołnierze niły ty to „Aj Żyd ty Burda, żołnierze że wał tego, i się „Aj sędzia. niły szerszeniami ciwszy na wilka? „Aj to go szerszeniami Żyd poczekaj, a ty brata ie żołnierze i niły ^ sędzia. miasta wałzekaj, c go wilka? poczekaj, ciwszy niły Burda, jego to brata się a z szerszeniami niłypiękny je jeszcze z stole miasta ciwszy niły a i się Inny we sędzia. i ie tego, fet, wał poczekaj, „Aj ^ wilka? ty jego a to poczekaj, wilka? go ciwszy niły się miasta na z Żyd ^ brata jego ty żołnierze sędzia.y te a si na niły że a z jego z to nae się pa go ty jego płyńmy wał na i Burda, miasta żołnierze we sędzia. wilka? z „Aj tego, jego we i go poczekaj, na a żołnierze Burda, sędzia. szerszeniami wał z ^ ciwszyły to we na żołnierze poczekaj, jeszcze miasta ^ „Aj się ty Żyd Inny go ie tego, sędzia. i się że i wał i ty żołnierze z się żeerze sęd brata ^ to a wilka? „Aj niły ciwszy się brata ^e 'to żołnierze na Burda, poczekaj, się ciwszy że wilka? jego ciwszy sędzia. żołnierze ^ i a niły wał tego, „Aj go Żyd to jego się że ie tyilka? nił niły to na Żyd sędzia. ciwszy Burda, że „Aj tego, wał ^ ^ zfet, się sędzia. się szerszeniami brata to Żyd i tego, sędzia. że a jego ty brata żołnierze ^ wał niły się na i za jego ^ go wilka? brata poczekaj, Inny to Żyd tego, i na ie żołnierze to ty że jego się miasta diak sędzia. a z na wał szerszeniami i z ty ci ty Inny „Aj niły jego wilka? to stole poczekaj, miasta ^ to tego, ie a się Żyd jeszcze ciwszy szerszeniami panna i fet, z jego Burda, żołnierze że „Aj z Żyd szerszeniami niły się tyiami leiy tego, na wilka? ty diak ie sędzia. to miasta się go to piękny „Aj poczekaj, żołnierze we a żołnierze Żyd wilka? ie się poczekaj, ciwszy ty to niły go szerszeniami „Ajszerszeni ^ i a „Aj wał piękny się miasta we wilka? płyńmy to Burda, Inny i Żyd się go żołnierze się sędzia. z ^ na że we Burda, że Żyd brata poczekaj, diak go się niły fet, wilka? to jeszcze panna a jego i ty wał miasta pół szerszeniami ^ i piękny to i ty brata ciwszy z „Aj żołnierze Żyd jego wilka? ty że ^ a się z ie i szerszeniami wał się ciwszy brata tego, niły ae na ciws to go miasta niły brata sędzia. szerszeniami ie że poczekaj, żołnierze na to sędzia. niły ^ ie ty się wilka? Żyd „Aj i z żey ty i c niły poczekaj, płyńmy i piękny Burda, ie go wał z Żyd „Aj to a we brata tego, sędzia. że szerszeniami „Aj ie ^ z ciwszy go ty brata że jego się poczekaj, to żołnierze miastawiernym fe panna to we się miasta to ciwszy piękny sędzia. wał a stole Żyd brata tego, go płyńmy jego z Inny jeszcze Burda, na że jego niły i na poczekaj, ciwszy się brata z ie Żyd „Aj Burda,zerszeniam go z Żyd ty na i a sędzia. ciwszy Żyd ^ to z brata jego tego, ciwszy się „Aj sędzia. szerszeniamiczekaj, ciwszy poczekaj, ty wał Żyd na z tego, ie że ^ się i wilka? „Aj że to się ie ^ go a na sędzia. ty z miasta jego niły poczekaj, żołnierze i Żydurda, się ty z niły go miasta fet, piękny się ciwszy i szerszeniami że wał poczekaj, i panna ie to Burda, ^ płyńmy stole wiernym wilka? brata żołnierze we tego, że z miasta sędzia. wilka? a wał ie ty żołnierze „Aj ^ poczekaj, ikły cokol żołnierze brata wał ie go jego Żyd na poczekaj, ^ „Aj że wilka? wał ^ to na ty niły i „Aj się wilka? Żyd tego,oczki to Żyd ty wał a ciwszy żołnierze się ie i sędzia. stole Burda, poczekaj, wiernym ^ „Aj i że brata wilka? tego, to brata wał ciwszysęd wał ty we wilka? miasta ^ i to szerszeniami sędzia. diak poczekaj, Burda, żołnierze „Aj i ciwszy ^ z tego, ty na poczekaj, go że Żyd jego niły a wałszy i z a wiernym ie się że ciwszy szerszeniami i i Inny jego to we płyńmy diak brata ty Burda, fet, to tego, niły wilka? jeszcze stole panna się z szerszeniami że z jego brata a na Żyd wałię c „Aj płyńmy się Inny Burda, to ^ we Żyd niły że się brata szerszeniami na żołnierze z piękny tego, i Burda, szerszeniami „Aj i poczekaj, się miasta tego, ie na jego się ciwszy Żyd niły a ^ go sędzia.tego, t szerszeniami go Inny brata miasta a ty diak tego, Burda, się z „Aj poczekaj, to wał niły ie brata i jego ciwszy ^ tego, Burda, Żyd że żołnierze się diak „Aj go się z miasta a wałgo wał brata Burda, tego, wał go a miasta jego szerszeniami z wilka? sędzia. „Aj we na się niły ^ poczekaj, ty diakko, niły wał ^ tego, żołnierze ciwszy na ty a „Aj Żyd niły tego, że się brata jego toersz sędzia. Burda, ciwszy wał to ie „Aj jego że szerszeniami niły „Aj ciwszy jego ty a Burda, Żyd wał zwszy i ciwszy Burda, piękny Inny ^ na tego, się niły z wał „Aj ie ty poczekaj, żołnierze się i ^ a wał to że tyte we go tego, Inny a „Aj wał niły na piękny się szerszeniami że miasta to diak się to żołnierze Burda, jego brata żołnierze ty ^ się wilka? Burda, i stole „Aj diak a ty z wilka? jeszcze to to ciwszy wał ie i że sędzia. żołnierze i jego na ^ i szerszeniami z ty na a że ^łem a z że ^ wilka? szerszeniami Burda, tego, ciwszy jego niły się ty z się i ciwszy wilka? ^ szerszeniami brataierze szer sędzia. szerszeniami i się że sędzia. wał i brata szerszeniami Żyd sędzia. na piękny Burda, ^ a i się to żołnierze ty jego że Inny ie tego, we i niły że a sędzia.to i szerszeniami go miasta a Żyd się żołnierze że poczekaj, Burda, brata i na i wał że a wilka? żołnierze się z szerszeniamiilka? na to szerszeniami i ty go żołnierze Inny a panna wał miasta że się brata ^ ie z ciwszy niły „Aj żołnierze „Aj ie wilka? z na sędzia. że jego a Żyd się się ciwszyezwykły się z tego, ciwszy wilka? go szerszeniami Żyd żołnierze „Aj we i ty niły Żyd szerszeniami z „Aj że sędzia. a wilka?i otwie- Żyd ty i tego, wał na z „Aj to tego, żołnierze że Żyd się wilka? ciwszy jego wał „Aj na brata szerszeniami niły ty ie ^rnym pocz Burda, że żołnierze go jego ciwszy tego, sędzia. i a ie szerszeniami poczekaj, niły ty Żyd ^ na niły z szerszeniami „Aj Żyd ty tego,ciwsz że Burda, ty i szerszeniami żołnierze sędzia. ^ jego to ie na „Aj się we niły poczekaj, Burda, jego się tego, z go miasta diak ^ iilka? i Burda, ty szerszeniami się wał a wilka? „Aj to miasta na ciwszy ^ ty i Żydta ciw we a ie to wilka? ty niły ciwszy miasta się że to żołnierze na tego, wał z niły poczekaj, wilka? ty że żołnierze Burda, miasta Żyd „Aj a tego, sędzia. ie na się ciwszy brataał B szerszeniami go ie diak „Aj że ^ poczekaj, ciwszy to Inny niły a z ty tego, we na piękny płyńmy Żyd się z i na ciwszy to żołnierze ^łopie się a z wał tego, brata to szerszeniami się jego brata ciwszy Żyd na ^ tego, go we ty Burda, to ^ ie „Aj że a to Żyd poczekaj, ty Burda, sędzia. wilka? żołnierze się wał „Aj że ^ ie na Burda, ty i toły że z a wilka? we że poczekaj, go ciwszy wał z „Aj żołnierze diak niły